Skip to main content

Full text of "Századok"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and tbc book to cntcr tbc public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in tbc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the pást, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originál volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing lechnical restrictions on automated querying. 
We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reaeh new audienees. You can search through the full icxi of this book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


J 


<^^^SfF^mW>\ 


/ 


'   »^'--v.. 


SZÁZADOK. 

A 

MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁBSŰLAT 

KÖZLÖNYE. 


A TÁLA5ZTUÁNY UEQBÍzAsÁBÚL SZERKESZTI 

SZILÁGYI SÁNDOR 


(XU. ÉVFOLVNM.) 


BUDAPESTEN, 1886. 


^.iNV) 


v&\9b'í 


^'■Rí?^' 


TARTALOM. 


I. lÉrtekezések és önállő czikkek. 

Dr.  AC8ÁDY  IGNÁCZ. 

\ Széchyek Murányban. I. II. III. IV. közi 21, 116, 212, 319 

Magyarország bolállapota 1680. I. II. III. közi 549, 681, 703 

BABABÁS SAMU. 
lJabenlM?rí*i -Harczos' Fridrik (1230 — 1246.) 490 

Dr. B0R0V8ZKY SAMU. 
A longobárdok vándorlása. I. 11. III. IV. közi.   .   .   .    500, 590, 662, 725 

DEÁK FARKAS. 
Arlat<:>k a ti'^rök-tatár rabok történetéhez. I. II. közi 579, 655 

DÉCSÉÍÍYI GYULA. 
Thököly Imre és Wesselényi Pál mint vetélytárBak. I. II. közi.   .  520, 614 

Dr. DEMKÓ KÁLMÁN. 

Az 1637 — 38-íki pozsonyi országgyíílés történetéhez. I. II. III. 

közi 223, 316, 404 

Dr. FRAKNÓl VILMOS. 
H. Ulászló király lyá választása. I. II. III. közi 1, 97, 193 

KANDBA KABOS. 
Volt-e Szereucs vármegye ? I. II. közi 241,327 

KÁPOLNAI P. ISTVÁN. 

I. Miksa császárnak Bécs és Székesfehérvár elfoglalására vonat- 
kozó 1 490. évi feljegyzései 156 


Lap. 
KOMÁROMY ANDRÁS. 

Karancsberényi báró Beréo^'i György élete és politikai műkö- 
dése 1601— 1677 ! 126 

KRIÍÍKÓ PÁL. 
Kömiöczbánya birtokának keletkezése és fejlődése 252 

Dr. LINDNEB GUSZTÁV. 
Baland-oszlopok a szepesi és erdélyi szászoknál 4k 

MAJLÁTH BfcLA. 
A ^Kalandos^ társulatok. 56:i 

Dr. NÉMETHY LAJOS. 
Szirmay Endre önéletírata 1656— 1706 414 


* __ » 


Lg. OVARY LIPÓT. 
Hazai állapotaink a mohácsi vész előtt. I. II. közi 396, 4»1 

Dr. 8ZÁDE0ZKY LAJOS. 
A pápá békeközvetitése Báthory és az orosz czár között 2t<9 

SZEMERE ATTILA. 

A nemzetgazdaság történetéhez hazánkban a műit században 

I. n. közi 885, 469 

sz. s. 

Bethlen Gábor iQúságábóI 68 

THALY KÁLMÁN. 

Kocsi Csergő Bálint 65 

Gr. Csáky László tudósítása a müncheni fejedelmi palotáról és 

a AVittelsbach-ház kincseiről. 1685 346 

TORMA KÁROLY. 

Adalékok az esztergomi aranybulla-másolat provenientiájához.   .   .    35o 

Adversariak Bethlen János történetéhez 423 

Érdekes válóper a XVIII. századból 603 

II. Könyvismertetések és bírálatok. 

BARABÁS SAMU. 


Irodalom- és műveltség-történeti tanulmányok a Rákóczi kor- 
ból, írta Thaly Kálmán, ism ler, 

BORBÉLY SÁMUEL. 
Uadadi báró Wesselényi Miklós élete, irta Szikszay Lajos. ism.   .   .    26» 


II. ULÁSZLÓ KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 

— EI.8Ö KÖZLEMÉNY. — 


I. 

Mátyás király végső napjai méltó befejezését képezik 
a fényes pályának, melyet uralkodása három évtizedén át meg- 
futott Hatalmas állam korlátlan fejedelme volt. Leggyülöltebb 
oUenségét megalázva, tartományaitól megfosztva, fővárosát saját 
székhelyéül választva, a béke föltételeit dictálhatta neki, és ezek 
elfogadását napról-napra várhatta. Leghőbb óhaja teljesülésétől, 
hogy életében biztosítsa fiának az örökösödést, rövid idő válasz- 
totta el. Es — azt hivé — eljutott végtére oda, hogy ifjúsága 
kedvencz ábrándjait, férfikora folytonosan ápolt terveit valósítva : 
egész figyelmét és erejét a török birodalom megsemmisítésére irá- 
nyozhatjíi. A jogosult önérzet nyiltságával szólott gyakorta remé- 
nyeiről, melyekkel vállalkozása elé néz ; kétségtelennek látta, hogy 
Dsera berezegnek, a szultán elmenekült lázadó testvérének, föl- 
használásával, ha a keresztény hatalmak támogatásában részesül, 
rövid idő múlva a végcsapást fogja mérni a portára. 

Mindez derült hangúlatba hozta. A külföldi diplomatákat, 
:i kik ingerlékeny kedélye kitöréseitől sokat szenvedtek volt, az 
1490-iki év első hónapjaiban rendszerint mosolylyal fogadta, a 
társalgást nem egyszer víg nevetés szakította meg, A köszvény 
kínzó rohamai sem bírták jó kedvét tartósan megzavarni. Az 
ílőhaladó betegség vésztjósló tüneményeit nem vette észre. 
Akként intézte dolgait, mint a ki az évek hosszú sorára biztosan 
számíthat. ^) 

1) A milánói követ es a pápai nuntius jelentései. Amazok közrc- 
{KM'sátvu a »I>iplomátiat Kmldkck Mátyás király korából^ IV. k6tetél)en ; 
ezek kiadatlanok, a velcnczei szent Márk küuyvbírban. 

Századok.  1885.  I. Füzrt. 1 


^ 5 ^VJGrttf) 


2 


11.  ULAöZlA) 


April 4-ikén , virágvasárnap,]' át fényesen ülte meg, és az 
isteni tisztelet végeztével Velencze búcsúzó követét lovaggá ütötte. 
Arczát föltűnő pirosság borította, mely a megújuló életerő 
nyilatkozatának látszhatott, de élete leáldozó napjának alkony- 
pírja volt. ^) 

Estefelé hirtelen rosszul lett. Szélhűdés érte, mely látását 
elhomályosítá és szavát elnémítá. Vívódása a halállal másfél 
napig tartott ; april 6-ikán reggel kiszenvedett. -) 

Corvin János, sl mint atyja állapotának reménytelen voltát 
fölismeré, nem vesztette el fejét. A haldoklót elhagyva, fölkereső 
egyenként a Bécsben időző magyar urakat, pártfogásukba aján- 
lotta magát. Többen elérzékenyülve, könnyekkel szemeikben 
fogadták, hogy »miként atyja hü szolgái voltak, híven fognak 
szolgálni neki is.« ^) 

Mialatt az országnagyok lelkét, egy pillanatra legalább, a 
nagy veszteség fölött érzett fájdalom egészen betölté, egy idegen 
diplomata volt az első, a ki a királyválasztás ügyében az actiót meg- 
indítá. Ez a milánói követ, Trevigliói Maffeo cancellár volt. Mivel 
a Bianca herczegnővel kötött házassági szerződés végrehajtásának 
föltétele az volt, hogy Corvin János a magyar koronát viselje ; 
udvara iránt tartozó kötelességének ismerte, hogy János berezeg 
ügyét fölkarolja. 

Néhány órával a nagy király kimúlta után, fölkereste Dóczi 
Orbán egri püspököt és BaJcocs Tamás győri püspököt, Mátyás 
bizalmas tanácsosait, kiknek a házassági ügy iránt, éveken át 
folytatott tanácskozásokban nagy részök volt Emlékeztette őket 
a fogadásra, mely ly el magokat uralkodójuk irányában lekötelez- 
ték, és az Ígéretekre, melyeket ő maga is nyert tőlök. A diplo- 
matiai nyelvben nem szokatlan túlzással, megjegyzé, hogy a 
milánói udvar a házassághoz beleegyezését nem annyira Mátyás 
fölhívásának engedve, mint inkább a* két főpap biztosításai alap- 
ján adta. 

Mindketten azt válaszolták,  hogy »a milyenek voltak az 


^) A pápai nuutius 1490. april G-iki jelentőse. 

2) A pápai niintius cs a milánói követ april G-iki jelcntÓRoik 

''^) A miláuói kövot iddzett jelrntésc. I). K. IV.  IGl. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 3 

atya, olyanok lesznek a fiú irányában ; igyekezni fognak, hogy a 
többi urakat megnyerjék ; és bíznak a sikerben.« Bakocs úgy 
nyilatkozott, hogy a berezeg megválasztatását kétségtelennek 
tartja; bár nem hallgatta el, hogy Mátyás özvegye és unoka- 
testvérei, a Gerébek, ellene fognak dolgozni. 

A követ rögtön a Geréb-testvérekhez sietett. Ezek — László 
erdélyi püspök és Mátyás a királyi huszárok parancsnoka — - hidegen 
fogadták. Utóbb a társalgás folyamán kedvezőbben nyilatkoztak ; a 
miben a követ az ö rábeszélése hatását látta ; mindazáltal nem volt 
megnyugtatva, és a helyzetet már most kétségesnek ismerte föl. ^) 
Ezért nem mulasztotta el magát Corvin Jánost erélyes föl- 
lépésre ösztönözni. Buzdította, hogy magatartásával atyja méltó 
fiának tűntesse föl magát. Biztosította, hogy a milánói bereze- 
gek. -) kik úgy tekintik mintha testvérök volna, az ő érdekében 
mindent meg fognak tenni, a mi hatalmokban áll.  Végül felvilá- 
gosítást kért tőle : hogy ügye mint áll ? mit várhat az országtól 
és különösen atyafiaitól ? 

A berezeg következőképen válaszolt : Istentől — úgymond 
— semmit oly melegen nem kér, mint azt, hogy atyja erényeit 
elsajátíthassa, és az ő példáját minden erejéből utánozni fogja. 
A követnek eddigi fáradozásaiért köszönetet mond, és fölkéri, 
hogy kísérje őt Budára. Bizonyosnak tartja, hogy királylyá meg- 
választják, mert erre az urakat esküjök kötelezi. Leginkább 
Zápolyai Istvánra és Báthori Istvánra számít, a kik oly hatal- 
masak, hogy őt trónra emelhetik, még ha a többi urak ellensze- 
gúlnének is. Eszerint a korona megszerzéséhez a milánói udvar 
segítségére nincs szüksége ; de hálával fogadja, ha a törökök és 
németek által fenyegetett ország- védelmére nyújt pénzsegélyt 
Végre kinyilatkoztatja, hogy a tervezett házassághoz szilárdul 
ragaszkodik, és elvállalt kötelezettségeit teljesíteni fogja, ha éle- 
tébe kerülne is.' 

Maffeo figyelmeztette a herczeget, hogy illusiókban él, ha a 
magyar urakban föltétlenül bízik ; csak arra legyen gondja, hogy 
az országot elnyerje, védelméről majd azután gondoskodjék. 

^) Mindez mdg az april G-íki jelentésben foglaltatik. 
2) Galeazzo János a névleges berezeg  és gyamja Moro Lajos a 
korináiiyzó berezeg nevében tette ajánlatait a követ. 

1* 


4 II.  ULÁSZLÓ 

Ue Corvin János nem látta a veszélyt, alaptalanoknak nyil- 
vánította a követ aggodalmait.* Bizonyos vagyok benne — monda— 
hogy meg fognak választani, a miért is siettetni fogom a választást.* 

A diplomata hallgatott ; de nem volt megnyugtatva. » Azok 
közé tartozom — írja küldőinek — a kik a tényleges eredmény- 
ben látnak csak teljes biztosságot. « ^) 

Es csakugyan a magyar főpapok és világi urak, amint királyuk 
htilt tetemeit körülállották, már gondolkodni kezdettek módokról, 
mint oldhatnák föl magokat a neki tett ígéretek kötelező erejétől. 
Legelső gondjuk az volt, hogy időt nyerjenek. Ezért fölmerült 
körükben az a terv, hogy a gyászünnepélyek után egyelőre ország- 
kormányzót választanak, a királyi trón betöltését pedig több 
hónapra elhalasztják,  hogy »az események fejlődését lássák. <? ^) 

A kormányzó tisztére jelöltjük Báthorí István volt, a ki 
minden kelléket egyesíteni látszott. A dúsgazdag főúr szenny te- 
lén jellemét, tiszta erkölcseit és vallásos buzgalmát széltében ma- 
gasztalták. Egyetlen szenvedélye és ambitiója : a hitetlenek elleni 
háború vala. A kenyérmezei hős fényes tényekkel igazolta szemé- 
lyes vitézségét és hadvezéri képességét. Ellenben szeretett azzal 
dicsekedni, hogy a keresztény hatalmak ellen viselt háborúkban 
nem volt része. Most a nagy király halála után, égett a vágytól, 
hogy terveit ő vigye keresztül, és azonnal sürgetni kezdette a 
pápánál, hogy Dsem török herczeget szolgáltassák ki néki. ^) 

A tudományos műveltségnek még elemeit is nélkülözte 
ugyan — nevét sem volt képes az oklevelek alá írni, — de ez a 
körülmény, a mint Mátyás királyt nem tartotta vissza attól, hogy 
az országbírói tisztet ruházza rá, úgy most sem gördített volna 
fölmagasztalása elé akadályt. *) 


^) A milánói követ april  8-ikán írt ket jelentésének  elseje. 164. 

^) A pápai nuntius már april 7-iki jelentésében, a milánói követ 
april 8*iki második jelentésében szól ezen tervről. 

^) A pápai nuntius april 7-iki és a milánói követ april 8-iki jelen- 
tései^ melyek Báthori magasztaló jellemzésében találkoznak. 

*) Az Ulászló és Frigyes között 1491. november 7-éii létrejött 
békekötés oklevele alatt olvashatni : »Ego Georgius de Batlior noinine 
patrui mei domini Stepbani de Batbor wayuode eto. ficrih^^re i^noi-autűi, 
rec'ognosco propria manu.« (Kredeti példánya a bécsi állami lovéltárban.) 


KIKÁLYLYÁ VÁIJVSZTÁ8A. 5 

Azoknak élÓD, a kik Jíiiios herczeg megválasztását elleiiez- 
ti'k, és a kormáuyzó-választás tervét fölkarolták, az özvegy királyné 
állott. *) Beatrix soha sem mutatott Corvin János iránt jóindula- 
tot. Ellenkezőleg, kezdettől fogva mindent megtett, hogy az ő 
trónöröklésére vonatkozó terveket meghiúsítsa. A legitim hitves 
teimészetszerü önérzete fölháborodott arra a gondolatra, hogy a 
trónt férjének törvénytelen viszonyból származott gyermeke foglalja 
el. E mellett nem mondott le a reményről, hogy még az ö frigyök- 
böl is származhatik fiörökös. ^) 

A hitves és nő jogosult érzelmeihez a korlátolt szellemű, 
elkényeztetett fejedelem-asszony indokolatlan ambitiójának ösz- 
t<)nzései csatlakoztak. A meg nem fogyatkozó szeretet és gyen- 
gédség, melynek bizonyítékaival a nagy király mindvégig elhal- 
mozta ; az a hódolat, melylyel a király kedvéért magyarok és ide- 
genek környezek : arra a meggyőződésre hozta, hogy mindaz kiváló 
személyes tulajdonainál fogva illeti meg, és hogy Mátyás trónjá- 
nak, ha törvényes gyermeket nem hagy maga után, más, mint ö 
nem lehet örököse. 


*) A milánói követ april 11-iki jelentésében ezen tervet a király- 
nénak tulajdonítja. (D. E. IV. 170.) — Azon védíratj melyet később 
(1493.) Ulászló király érdekében, egyik híve szerkesztett (hogy eljárá- 
sát Beatrix irányában igazolja) említi, hogy Mátyás halála után >Regiue 
prociirAtores et subornati nonnulli proceres. . . nunc Federicum eligcn- 
dnm, nunc Gubernatorem Regni creandum et rem ad interregnum redi- 
gendam suaderent . . . « (A védírat czíme : »WladÍ8lai Serenissimi 
Ungarie Boemieque Regis Apológia. «) Ajánlva van Ulászló római köve- 
tének, a nyitrai püspöknek. A szerző Udis (Ouosi; «» senki) álnév alá 
rejtőzik. Úgy tünteti föl magát, mintha Rómában tartózkodnék, és soha 
sem lett volna Magyarországban. De Ulászló és az ország legtitkosabb 
nszonyaiba be van avatva. Talán nem más, mint az olmiiczi kolostorba 
visszavonult János váradi püspök. Nevezetes részletekben gazdag. Mint 
ráltrat, tehát irányzatos mü, óvatossággal használandó föl. Mindazáltal 
számos részlete szembetűnően magán viseli a történeti igazság jellem- 
vonásait. ' — Egykorú másolatban a prágai egyetemi könyvtár egy mis- 
ed lanea-codezo tartotta föun. Udis Apológiája néven fogjuk idézni. 

^) Beatrix Corvin János anyjára is kiterjesztette gyűlöletét. Vádat 
emelt ellene, hogy ő okozza ördögi mesterséggel terméketlenségét. Ulászló 
király 1494. nyarán, a pápai követnek azon okok között, amelyek miatt 
Beatrixot nem veheti nőül, fölhozza: »quod sit malefíciata, et ipsam 
Reginam hoc deduxisse et probasse, coutra Barbarám ipsius Regis concubi- 


6 II. ULÁSZLÓ 

Ezért sérelemnek, úgy szólván merényletnek tekintett min- 
den olyan lépést, mely igényeivel ellentétben állott. Neheztelését 
nem egyszer érezteté Mátyással is, a ki vele szemben kimeríthe- 
tetlen türelmet tanúsított, anélkül, hogy gyengéd kérései, meg- 
győző érvei és dús ajándékai a rögeszméjéhez ragaszkodó nőt le- 
fegyverezni képesek lehettek. ^) 

A királyné kész volt minden eszközt fölhasználni, hogy az 
óhajtása valósúlása elé gördülő akadályokat elhárítsa. így például: 
hogy a Corvin János és a milanói herczegnő között a házasság 
létrejöttét meggátolja, attól az ép oly vakmerő mint esztelen tet- 
től sem riadt vissza, hogy a házassági szerződés megköté- 
sére küldött váradi püspök részére utasítást hamisított, a mi 
fölfödöztetvén, az eszközöl szolgáló titkárnak majdnem fejébe 
került, 2) 

Ily előzmények után nem meglepő, hogy a Mátyás kimúltát 
követő napokban forgalomba jöttek oly hírek, a melyek szerint a 
Beatrix által nyújtott méreg idézte volna elő a király halálát, 
melyet a királyné azért siettetett volna, hogy Corvin János király- 
lyá választását megelőzze, és a magyar trónra segítse Miksa római 
királyt, a kinek igéretét bírta, hogy nőül veszi. ^) 

Ezen hírek kétségkívül alaptalanok valának. De miután 
Mátyás halála bekövetkezett, özvegye lelkében bizonyára nagyobb 
volt a félelem, hogy a trón magaslatáról le kell szállania, mint a 
fájdalom, férje elvesztése fölött. 

Míg azt színlelé, hogy a súlyos csapás egészen lesújtotta, és 
akként  nyilatkozott, hogy  kolostor magányában kívánja életét 


nam, ct processus desuper habitos extare, et hoc universo Kegno Hungji- 
rie et doctoribus Universitis Viennensis constare.* (A pápai követ 1494. 
augusztus 2-iki jelentése Velenczébcn.) A pápai követ, ezen jelentésében 
írja, hogy többektől hallotta :» Reginam ipsam ex prefato Rege Mathia 
concepisse et abortum fecisse.* 

^) Mátyás király ezek felöl érdekés részleteket beszél el, Beatrix 
testvéréhez, a calabriai herczeghez küldött üzenetében. (Kovachich Scri- 
ptores minores. I. 343.) 

2) Ezt az esetet tüzetesen beszéli el a milánói követ, 1489. 
.nugus/tus 15-iki jelentésében. D. E. IV. 251. 

3) 1490. május 8-iki pesaroi tudósítás. D. E. IV. 175, 


királylyA választása. 7 

végezni ; *) az ö szokott szívósságával megkezdi a liatalom meg- 
tartására czélzó tevékenységét. 

Kezdetben azzal hízelgett magának, hogy őt magát fogják 
uralkodójuknak a magyarok elfogadni. Majd az a nem kevésbé 
különös gondolat villant meg agyában , hogy testvérbátyja 
Frigyes berezeg megválasztatását viszi keresztül. ^) A mikor 
pedig belátta, hogy egyik terv sem számíthat pártolásra : azt az 
expedienst karolta föl, hogy a magyar trónt az azért versengő 
idegen fejedelmek egyike nyerje el, oly föltétel alatt, hogy őt 
nőül és uralkodó-társul fogadja. 

Mátyás halála óta még egy hét sem telt el, és az udvarnál 
mindenféle combinatiókat lehetett hallani arra nézve, vájjon Miksa 
római királynak,' Ulászló cseh királynak, vagy épen az öreg len- 
gyel királynak fogja kezét nyújtani az özvegy királyné.^) Bár régóta 
suttogták, hogy a daliás megjelenésű cseh' király meghódította 
Beatrixet ; *) aziránt, hogy a férj megválasztásánál szíve néma 
marad, és csak i agyravágyása érdekei lesznek mérvadók, tisztá- 
ban volt mindenki. 

A római király udvaránál is, a mint Mátyás haláláról az 
első, még bizonytalan hírt megkapták, kétségtelennek tekintették, 
hogy a magyar király megválasztásánál Beatrix házassága döntő 
tényező fog lenni. Miksa úgy vélekedett, hogy Beatrix Ulászlónak 
akarja nyújtani kezét. Ezt egyáltalán, nem irigyelte vetélytársá- 
tól. Mindazáltal, hogy tőle az özvegy királyné jóakaratának poli- 
tikai előnyeit megvonja, ő maga is kilátásba helyezé Beatrixnak 
a házasságot ; óvatosan keríilve mindazáltal a kötelező Ígéretet.^) 


1) Costabili Beltrand april 11-iki levele a ferrarai herczeghez. D. 
E. IV. 425. És Beatrix emlékirata, melyet 1494-ben nyújtott be a pápá- 
hoz. (A velenczei könyvtárban.) 

-) A milánói követ májas 7-iki jelentése és a nápolyi királynak 
májas 24- én Sforza Asoanio bibornokhoz írt levele. D. E. IV. 187 203. 
— Udis Apológiája, a föntebb idé/ctt belyen, exintén említi Frigyes her- 
izeg jelöltségét. 

^) Costabili Beltrand idézett april 11-iki jelentése. 

^) Dabravius szerint 1479. nyarán az olmüczi találkozásnál tör- 
tént volna az. 

") Az Innsbruckbíin levÖ milánói követ april 1 7-iki jelentése. D. E. 
IV. 174. Azon levélben, melyet Mátyás halála után írt Miksa a királyné- 


8 II. ULÁSZLÓ 

Mátyás halálának híre az európai udvarokat neiii 
találta készületlenül. A betegsége folyamáról időnként érkező 
tudósítások közel kilátásba helyezték azt. És így azok, a 
kik koronáira áhítoztak, már eleve átgondolhatták a teendő 
lépéseket. 

* Miksa volt az első idegen trónkövetelő, a ki igényeivel jelent- 
kezett. April 19-ikén, Innsbruckból proclamatiót bocsátott ki 
Magyarország rendéihez. Előadta, hogy atyja Frigyes császár, 
mikor V. László halála után magyar királylyá választatott, 
mivel alattvalói jólétét inkább, mint a maga érdekét viselte szívén, 
a béke helyreállítása végett, jogairól lemondott és Mátyást királyul 
elismerte, azon föltétel alatt, hogy ha ez törvényes fiörökös nélkül 
száll sírba, a korona a császárra, illetve fiörököseire szálljon. 
Ezen eset most bekövetkezvén, jogosan igényeli, hogy a magyar 
rendek királyul fogadják. Biztosítja őket, hogy az ország kivált- 
ságait és szabadságait megerősíteni, sőt gyarapítani, a mennyiben 
megcsonkíttattak, helyre fogja állítani ; és régi óhajtását teljesítve, 
erejét a kereszténység közös ellenségének megtörésére fogja irá- 
nyozni. Nehogy pedig jogai érvényesítését bárki megakadályoz- 
hassa, a birodalom fejedelmeinek támogatásával hadakat gyttjt. 


nak, pártfogását kikérve, viszont ígéri : )»et nos vicissim pro digiiitatc 
et statu vestro servando, quicquid in facultatibus uostris est, liberali 
auimo in discrimeu ponerc non dubitarcmus, id ncmpc ad uirimquc 
nostrum íxaltacionem ct houorein conducet et regié dignitatis statiim haud 
dubium íirmíssímo ac dignissimo loco collocabit.* (Firnhaber. Beitrage 
zur Geschichte Ungarns unter der Kegierung der Könígc Wladíslaus II. 
und LudwiglI. — 21.) — >Mindkettöjök föl magasztalása* és >királyuéi 
méltóságának megszilárdításac alatt Beatrix nem érthetett egyebet, mint 
azt, hogy Miksa nejévé és kormány társává akarja tenni. Egyébkint ez ügy- 
ben Miksa élőszóval, bizalmas utasítással látta el Magyarországba küldött 
követeit. Meghagyja nekik, a királynéval »heimlich zu handlenc, és ha 
lá^ák, »da8s die Königin Macht und Regiment hett, alsdann mit ir und 
den ircn tapferlich und freundlich zu handlen, als die Kuniglich Maiestüt 
des insonderheit mundlich bevelhe tan hat.« (Firuhaber. 29.) Amit 
Fesslej^ (V. 692.) és utána Horváth Mihály (III. 240.) ír, hogy Miksa 
mindjárt kezdetben elidegenítette a királynét^ mert öt > anyjának « czí- 
mezve, illusióit szétos^zlatta, nem felel meg a valóságnak. Beatrixot 
Miksa »kcdves testvérének* (sorori et consanguince nostre carissime) 
cxímezi. 


KIRÁLYLYÁ VÁLA8ZTÁSA. í> 

A rendek  tehát senkitől se féljenek, ós ügyét, lui/ájuk javára, 
bátran karolják föl.^) 

Miksa csakugyan rögtön útra kelt, hogy atyjának beleegye- 
zését és a birodalom fejedelmeinek segítségét, a magyar korona 
megszerzésének vállalatára kikérje. ^) Az volt óhajtása, hogy 
atyja, a ki iránt a magyarok határozott ellenszenvet tápláltak, 
mondjon le az o javára. De Frigyes ép oly makacsul ragaszkodott 
jogaihoz, amily tehetetlen volt megöl talmazásukban. Lemondásról 
hallani sem akaii; és csak ahoz adta hozzájárulását, hogy 
vele együtt Miksa is választassék és koronáztassék meg magyar 
királylyá-^) 

Mátyás halála idején köztudomású volt, hogy a magyar 
trónra Ulászló cseh király is számít, ki igényeit arra alapította, 
hogy Albert magyar király leányának : Erzsébetnek fia. És külö- 
nös véletlen, hogy míg a Habsburg-dynastia körében az atya és 
ti ű kölcsönös féltékenysége támasztott nehézségeket; a magyar 
trón betöltésének kérdése a Jagelló-házban még veszélyesebb 
íílleutétet idézett föl ; ugyanis Kázmér lengyel király és neje 
ifjabb fióknak: János Albert berezegnek óhajtották megszerezni a 
magyar koronát. 

Az ország tehát négy trónkövetelő föllépése által okozott 
nagy válság küszöbén állott, mikor Mátyás király tetemével csa- 
ládja és hívei april 13-ikán Székesfehérvár felé megindultak. A 
gyászmenet lassan evezett le a Dunán. Negyed napra érkezett 
Komáromba. Innen küldötte szét Beatrix, a körében egybegyűlt 
főrendek hozzájárulásával, meghívó-leveleit a líákoson május 
17-ikén megnyitandó királyválasztó országgyűlésre. ^) April 
24-ikén fogadta be a székesfehérvári sírbolt a nagy király porait. 


^) Az okirat egykorú másolata a modeaai állami levéltárban, 

-) Az Innsbruckban levő milánói követ május 7-iki jcleutéííe. 

^) Frigyes császár april 2 5-ikéu a morvaországi rcndokhez fölhívást 
iutéz, hogy miután Magyarország a szerződések értelmében rá szállott, 
öt tekintsék uralkodójuknak (Pahieky Geschichte Böhmens. V. kötet. I. 
rész. 334.) Miksa 1490. június 1-én értesíti a magyar rendeket, hogy 
a cfiáezár ^conscneitut et nos in Regem Hungáriáé eligamur ct coro- 
nemur.« Finihaber 23. 

*) Kovachich Vessigia Comitiorum. 406. 


10 H  ÜLÁRZr/) 


IL 

Ez alatt a rnagyai* főrendek bizalmas tanácskozásokat foly- 
tattak a teendők iránt. A nádori méltóság üresedésben volt* A 
primási széket gyermek foglalta el. Az ország tehát nélkülözte 
azokat, akik trónüresedés idején, törvény és szokás erejénél fogva, 
hívatva lettek volna a rendek élére állani. Azok, kik Mátyás 
udvaránál á hatalom és befolyás legnagyobb mértékét bírták volt : 
Bófliori István országbíró és erdélyi vajda, Zápohjai István sze- 
pesi gróf és Ausztria főkapitánya ; Díkzi Orbán egri püspök, nádori 
helytartó és kincstárnok, János váradi püspök és cancellár, BaJcocs 
Tamás győri püspök ragadták most kezeikbe az ügyek vezetését. 

Aziránt csakhamar megegyezés jött létre közöttök, hogy az 
ország érdeke az interregnum mielőbbi megszüntetését követeli. 
Ezért az ország-kormányzó választásának tervét elejtették. 

Ez után a legelső kérdés, mely fölmerült, az vala : vájjon 
Mátyás életében tett Ígéreteiket megtartva, Corvin Jánost válasz- 
szák-e meg utódjának? 

Tanácskozásaik folyamáról és az elhatározásaikban mérvadó 
okok természetéről emlékeink nem nyújtanak fölvilágosítást. 

Bizonyára a legtöbb előtt — egész pályájok tanúskodik 
arról — ismeretlenek maradtak a hazaszeretet azon magasztos 
érzelmei, a melyeknek hatása alatt saját érdekeikről teljesen 
megfeledkezni, azokat a haza javának föláldozni készek lettek 
volna. De másfelől azon föltevéssel, hogy önzésök által elvakítva, 
a haza javáról megfeledkeztek, azt a magok érdekeiért föláldozni 
készek voltak, — ellenök a hazaárulás vádját emelnök, a mit iga- 
zolni alig lehetne. 

Hazájok java és a saját érdekök, a trón betöltése kérdésé- 
nél, egyáltalán nem tűnt föl előttök oly ellentétesnek, hogy az 
egyiket szem előtt tartva, a másikat raellőzniök kellene. 

Minden alkalommal — mint látni fogjuk — leplezet- 
len nyíltsággal, mondhatnók cinismussal, hangoztatták, hogy 
olyan uralkodót kívánnak, a ki Mátyás erőteljes, kíméletet nem 
ismerő kormányzását folytatni, önkényöket korlátozni nem fogja 
De a jelöltek közöl egyik sem adta a hatalmas szellem oly jeleit 


KIKÁLYI.YÁ  VÁÍ. ASZTALA. 1 1 

a melyek kizárták volna a reményt, hogy öt trónra emelve »üstö 
két markukban tarthatják. < 

Es a mennyiben csatlakozásukért, méltóságok vagy jószá- 
gok adományozásában, jutalmat vártak, meg lehettek nyugodva, 
hugy az árt, melyet a koronáért egyik jelölt ajánlhat vagy meg- 
adni hajlandó lehet, a másik sem fogja megtagadni. 

Eszerint mivel mindegyiktől egyaránt nagy előnyöket és ked- 
vezéseket várhattak, félni pedig egyiktől sem. volt okuk : bizonyos 
elfogulatlansággal és tárgyilagossággal kereshették azt, hogy a 
haza java mit kivan ? 

Mátyás uralkodása alatt, Magyarország helyzetének min- 
dig elismert fontossága az európai államrendszerben, még szem- 
betűnőbb lett. Kétségtelen volt, hogy Ausztria, Csehország és 
Lengyelország csak Magyarországgal kapcsolatban emelkedhetik 
irányadó hatalom magaslatára. Ez magyarázza meg az ezen 
államokban uralkodó dynasztiáknak a magyar korona elnyerésére 
czélzó folytonos kisérleteit. Viszont aziránt szintén nem merülhetett 
íol többé kétség, hogy Magyarország elszigetelten, a legnagyobb 
fejedelem kormánya alatt sem képes föladatait megoldani : a mint- 
hogy Mátyást is a szomszéd országok megszerzésének vállala- 
taira a viszonyok logikai szükségessége, nem az ambitió szeszélye 
késztette. 

Mindezekből azt a következtetést kellett levonni, hogy 
Corvin János megválasztása Magyarország hatalmi állásának 
megingatását vonná maga után ; a trónjára vágyó két uralkodó- 
ház részéről oly veszélyeket idézne föl, melyekkel János berezeg 
talán akkor sem lett volna képes daczolni, ha nevének varázsát a 
törvénytelen származás el nem homályosítja ; ha atyja kincseivel 
nagy jelleme is örökségkép száll vala rá. 

Es azok, a kikre ezen tényállás megfontolása döntő suly- 
kai látszott bírni, a hálátlanság és szószegés vádjával szemben, 
nem egyedül a zsalus rei publicae« törvényére utalhattak. 

Mikor kötelezettséget vállaltak Mátyás irányában, hogy 
fiát utódjául elfogadják; ezt azon utógondolattal, mondhatnók 
föltétellel tették, hogy Mátyás a maga életében viszi keresztül 
János berezeg megválasztását és kóronázását ; hogy előkelő feje- 
delmi ház sarját szerezi meg neki nőül ; hogy Morvaország és 


1 2 lí. ÜLÁSZlY) 

Szilézia birtokát biztosítja részére ; hogy a császárt (talán a meghó- 
dított terület egy részének visszaadásával) igényeiről való lemon- 
dásra bírja; végre, liogy Corvin János, a kormányzás és hadvi- 
selés mesterségébe általa beavatva, a fényes uralkodás folytatására 
reményt fog nyújtani. 

Mátyás ezen föltételeket hallgatagon maga is elfogadta. 
Belátta, hogy Corvin Jánosnak a korona elnyerésére, vagy, ha 
azt életében elnyernie sikerűi, megtartására, a főrendek ragasz- 
kodása nem nyújt elegendő biztosítékot. Ezért az ő megválasztá- 
sát maga kívánta keresztülvinni, és csak azon időpontot akarta 
bevárni, a mikor Morvaország és Szilézia János herczeget ural- 
kodóul elfogadta, és Frigyes császári jóakaratát részére bizto- 
sította. 

A halál meghiúsította terveit. És most Corvin János nem 
volt egyéb, mintegy nagy király törvénytelen fia; terjedelmes 
uradalmakat és dús kincseket bíró tapasztalatlan ifjú, a ki atyjá- 
tól minden ellenségét öröklé, sőt ezek számát az özvegy királyné 
még gyarapítá. 

Azoknak soraiban, a kik most arra határozták el magokat, 
hogy a királyválasztásnál Corvin Jánost mellőzni fogják, bizo- 
nyára igen sokan az ország jövendőjére gondoltak nem szemé- 
lves tekintetek által vezettettek. Ezt annál inkább föltehet- 
jük, mert Corvin János gyengesége és bőkezűsége — mindkét 
jellemvonását a tények egész sorozata fogja csakhamar kitűntetni 
— mindenkinek ambitiója és érdekei kielégítésére biztos reményt 
nyújthatott. 

Es az elpártolásban legelső épen az vala, János váradi 
püspök, a ki Mátyás bizalmát legnagyobb mértékben bírta, a poli- 
tikai helyzet titkaiba legjobban be volt avatva, és a ki személyes 
önzetlenségét oly ténynyel bizonyíthatá be, mely a gyanúsítás 
lehetőségét is kizárja. Ugyanis ekkor már el volt tökélve, hogy 
magas méltóságaitól megválva, kolostor magányába fog elvonulni, 
a mely elhatározását abban a pillanatban valósítja, a mikor poli- 
tikája, Ulászló koronázásával, diadalát üli. 

0 Mátyás halálakor Morvaországban járt, a hová Corvin 
János ügyében küldetett. A mint Bécsbe visszaérkezett, a milá- 
nói követ előtt úgy nyilatkozott, hogy János herczeg királylyá 


kirAlylyá választása. 1 3 

választása, a mely ez előtt könnyen sikerülhetett, és ha Mátyás 
még csak néhány napig él, valóban meg is történt volna, most 
már nagy nehézséggel jár.^) Néhány héttel utóbb pedig egyenesen 
kimondotta, hogy azt ^lehetetlennek* tartja.^)  ' 

Corvin János megválasztásának >lehetetlenségével,« a nem- 
zHí királyság föntartásának lehetetlensége is ki volt mondva. 

Jíéhány hatalmas oligarcha abban a hitben élt ugyan, hogy 
családjának szintolyan jogczíme van a koronára, mint a Hunyadi- 
háznak volt, ^) és különösen Bátíiori István szívesen vállalkozott 
Tolna, unokaöcscse György irányában, Szilágyi István szerepére ;*) 
(le igényeikkel nem bátorkodtak nyiltan föllépni, és csakhamar 
azokhoz csatlakoztak, a kik kezdettől fogva el voltak határozva, 
hogy idegen uralkodó fejére teszik szent István koronáját. 

Ezen tekintetben csak két idegen uralkodó-ház jöhetett 
szóba : a Habsburgok és a Jagellók dynastiája, a melyeknek régi 
hagyományok, családi összeköttetések és közös politikai érdekek 
készítették elő az utat Magyarország trónjára. 

Az ausztriai ház uralmának megalapítására ezidőszerint a 
körülmények nem voltak; kedvezők. IV, Frtgges császár nélkűlözé 
mindazon tulajdonokat, melyekkel uralkodók a népek tiszteletét 
f'< rokonszenvét megnyerhetik ; emellett a magyar rendek sze- 
meiben perfid eljárásával,  melyet Mátyás irányában tanúsított, 

^) A milánói követ april 11-iki jelentése D. E. 170. 

*) A milánói követ május 2 2-iki jelentése. 1). E. IV. 201. 

^) A magyar rendek, mikor Fngyes császár követeinek Ulászló 
megválasztását tudomásul adják, említik, bogy János herczegeu kivül 
> talán tnég más magyar urak is< igényt tartottak a magyar koronára. 
>Villeicht noch ander ungrisch Herrn.c — Firnhabernél. 68.) Ezen 
magyar urak egyike lehetett Zápolyai István, a kiről néhány évtizeddel 
utóbb Herberstein Zsigrnotid osztrák diplomata, hallomás után, följegyzi, 
hogj kis fiát, Jánost férfimagasságra fölemelve, így szólott volna : » Vol- 
nál most ekkora, királylyá tennélek !« 

'♦) Tubero Lajos, néhány évtizeddel utóbb írt történeti munkájá- 
éban említi, hogy >quidam existimant Stephanum seorsum inter amicos . .. 
fratris filio Georgio regnum obliqua petiisse oratione.« Egyszersmind 
Bátborí István beszédét közli, melyben az országnagyokat meg akarta 
volna arról győzni, hopy magyart kell a trónra emelni. De ezen beszéd 
ki-t<égt(ílenííl Tubero müve. (Commentariorum de tcmporilms suis liber 
I'riinuíi. Frankfurti lG27-ik évi kiadás. 12 — 14.) 


14 II. ULÁSZLÓ 

gyűlöletessé, majd tehetetlenségével gúny tárgyává tette magát. 
Népszerűtlenségének következményei fia, Miksa személyére is 
visszahatottak. A milánói követ, mindjárt Mátyás halála után, 
azt a meggyőződését fejezi ki, hogy Frigyesnek és Miksának a 
magyar korona elnyerésére nincs kilátásuk, mert — úgy mond — 
» magyarok és németek természetes ellenségek gyanánt állanak 
egymással szemben,* ^) 

Az ország rendéi hozzájárulásával létrejött szerződések 
Frigyesnek, Mátyás magtalan halála esetére, biztosították az örö- 
kösödést ; de azoknak kötelező erejét már akkor megtagadták a 
magyar urak, mikor János berezeg javára kötötték le szavukat. 
Sőt azon körülmény, hogy Frigyes és Miksa, szerződések alapján 
k(')vetelhették a trónt, ügyökre inkább hátrányos volt, mint elő- 
nyös ; mert igényeikben a királyválasztási jog ellen intézett táma- 
dást látott a nemzet. 2) 

így tehát a magyar főrendek sorában csak kevesen az Ausz- 
triával határos országrészekből : a Bánffiak, Kanizsaiak, Frange- 
pánok karolták föl most a Habsburgok jelöltségét.^) 

Általánosabb rokonszenv uralkodott az országban a Jagplhi- 
ház iránt. Törzsanyja Nagy-Lajos leánya, az egyház által szent- 
nek tisztelt Hedvig volt ; és I. Ulászlóban Magyarországnak olyan 
királyt adott^ a kinek uralkodása és hős halála kegyeletes emléket 
hagyott hátra. Két évtized előtt is ezen uralkodóházhoz folya- 
modtak azok, a kik Mátyás erélyes kormányzásával elégületlenek 
lóvén, helyébe lengyel herczeget szándékoztak emelni. 

Kázmér lengyel király fiai közül az elsőszülött Uldszh'í 
Csehország királya volt. Nem lehetett kétség aziránt, hogy a 
cseh koronától Mátyás által elszakított Morvaország és Szilézia 
haladék nélkül hozzá csatlakoznak. Emellett a lengyel koronára 
is számíthatott. így tehát Magyarország trónjára emelkedve, 
kilátásba helyezé  hatalmas  államszövetség létesítését,  a mely 

1) 1490. april 8-ikí jelentés. 

2) Mint látni fogjuk, erre különös súlyt fektettek a magyar ren- 
dek, mikor Frigyes ds Miksa mellőzését követeik előtt indokolják. 

^) Oklevelek, melyek összeköttetésöket Miksával föltüntetik, csak 
szppteinbcr (la október hónapokból maradtak fönn ; de valószínű, hojry 
már a királyválasztás előtt is Miksa részén állottak. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 1 5 

Nagy Lajos és Mátyás törekvéseinek czélját képezé, és elég erős 
leendett úgy a nyugati hatalmak világuralmi terveit meghiúsítani, 
mint a török szultánok hódításainak határt szabni. 

Az idegen trónkövetelök között e szerint legtöbb előnyt az 
országnak Ulászló igért. 

Az ö személyes jelleme és csehországi uralkodása teljesen 
megfelelt a magyar urak óhajtásainak. Ifjú korában Csehország 
királyának megválasztva, képes volt magát, Mátyás hatalmával 
szemben, a trónon föntartani ; a harcztéren és még inkább a 
diplomatiai alkudozásokban jelentékeny sikereket vívott ki. Emel- 
lett a rendek jogait tiszteletben tartotta, kímélte érdekeiket. 

Habár ekkor még senki sem látta előre, hogy erélytelensége 
néhány év múltával tehetetlenséggé fog növekedni ^), a magyar 
urak arra számíthattak, hogy irányadó befolyásukat az ország 
ügyeinek vezetésére, melyet kezeikből Mátyás kiragadott, vissza 
fogják szerezni ; és azzal a reménynyel kecsegtethették magokat, 
hogy uralkodójuk nagy hadi vállalatoktól tartózkodva, áldozato- 
kat tőlök követelni nem fog. 

így tehát a magyar urak azon reménynyel kecsegtethették 
magukat, hogy hazájukat megvédelmezni az ö áldozatkészségök 
igénybe vétele nélkül is képes lesz ; támadó hadi vállalatokra 
pedig gondolni sem fog. Bizonyosnak vélhették, hogy az ő nevé- 
ben ők uralkodhatnak, és a korlátokat, melyeket a Mátyás erélye 
önkényüknek szabott, lerombolhatják. 

A váradi püspök tehát, a mikor első, a ki föladatául tűzte 
ki Ulászló megválasztatását, és titok leple alatt nagy buzgalom- 
mal működött, hogy a főrendeket megnyerje, könnyen meggyöz- 
heté őket arról, hogy a cseh király pártjára állva hazájok és a 
magok érdekei szempontjából a leghelyesebben járnak el. ^) 

^) Horváth Mihály azon itdletc, hogy a » tunya, gyáva* Ulászló 
^kormánya már Csehországban is gúny s megvetils tárgya volt«, nem 
alapszik a történeti emlékek tanúságán. Ezekre támaszkodva, ralnrhf 
>gutmüthigcr und keineswegs selbstischer Mann^ gyanánt jellemezi 
>dc8sen einzigc Schald darin bestand, dass cr kein Despot war, und cs 
nieht verstand mit Gewalt die unedlen Eigenschaften seincr vornehmsten 
írntorthancn in Zaum zu haltén. « 34^. 1. 

*) A milánói követ május 18-iki jcletésében írta, hogy a váradi 
püspök —  rtMJát nyilatkozata szerint  —  belátván  Corvin  János  meg- 


16 II. ULÁSZLÓ 

Ugy látszik, azoDnal Mátyás halála után érintkezésbe lépett 
Ulászlóval. Közvetítőül Pernstcin Vilmos csehországi főmarsall 
szolgált, a ki áldozatkész lelkesedéssel karolta föl uralkodója 
ügyét, a magyar és a cseh korona egyesítésére nyíló alkalmat, i) 

Ulászló bizonyára készséggel hatalmazta föl a váradi 
püspököt, hogy méltóságok és adományok Ígéretével lekötelezhesse 
a magyar urakat. Az egyének és viszonyok ismerete megköny- 
nyítette czélja elérését. S ez csakugyan, ismerve Bakocs Tamás 
győri püspöknek hatalom és befolyás utáni vágyát, azt az ígére- 
tet tette neki, hogy a mikor ö a szerzetes öltönyt fölveszi, a can- 
celldrsdgof részére ki fogja eszközölni.^) 

Zdpohjai István, úgy látszik, maga szabta meg a csatlakozás 
föltételeit. Azt kívánta, hogy Ulászló, ha a magyar trónt elnyeri, 
mindjárt uralkodása első évében, Lublin és Podolin várakat, a 
hozzátartozó mezővárosokkal és uradalmakkal, valamint a lengyel 
koronától visszaváltandó tízenhárom szepesi várost, örök tulaj- 
donúi, adományozza neki ; továbbá, hogy a zálogjogczímen Mátyás 


választásának lehetetlonsdgét, Ulászlóhoz csatlakozott, es erőfeszítéseket 
tesz, hogy az urakat részére vonja. (Ezen jelentése nincs meg ; de utal 
rá május 22-iki jelentc'sében.) Május 25'iken pedig jelenti, hogy a 
váradi püspök »inkább eszessdgévcl, mint tekintélye által kivitte, hogy 
a magyar urak a cseh király megválasztatását tartják legkívánatosabb- 
imk.^ D. E. IV. 201. 204. 

^) Pernstein Vilmos, harmincz evvel utóbb, (1520 augusztus 13- 
ikán) Zsigmond lengyel királyhoz írt levelében kiemeli, hogy Ulászlót a 
magyar trónra főleg az ő buzgalma és áldozatkészsége segítette. Senki 
más, mint ö — úgymond — ezt az érdemet nem igényelheti. Saját 
pénzével nyitott neki utat Magyarországba. Nagy összegeket kölcsö- 
nözött, melyek egy részét a királynak adta, másik részét azoknak, »a 
kik által alkudozott.* Palacky, a ki e levelét idézi, egyszersmind föl- 
hozza Ulászló király 1490 május elsején kelt oklevelét, a melyben 
Pernsteinnak tőle kölcsön vett 24,000 arany forintért elzálogosítja 
Krauenbcrg várat és uradalmát. Ugyancsak Palacky idézi a váradi 
püspöknek 1490 június 26-ikán Pernsteinhoz írt levelét, a melyből 
kétségtelen, hogy Pernstein szolgált a püspök és a király között közve- 
títőül. (Palacky i. m. 335 és 337. Jegyzetek.) 

2) 1494-ben, János váradi püspök, akkor már ferenczrendü szer- 
zetes, maga beszélte a teanoi püspöknek, a pápa magyarországi köve- 
tének, hogy ő bírta rá Bakocsot, a cancellárság Ígéretével, a csatlakozásra. 
(A pápai követ 1494. augusztus 2-iki jelentése a velenczei könyvtárban.) 


KmÁLYLYÁ  VÁLASZTÁSA. 17 

királytól nyert Klremsír vára és uradalma birtokában erősítse 
meg, és birtolgogát fiára is terjeszsze ki. Ulászló nehézség nélkül 
elfogadta a föltételeket, és erről már május 7-ikén oklevelet állí- 
tott ki») 

Ulászló ugyanakkor a május 8-ikán Prágába összehívott 
országgyűlésen kieszközölte a csehországi rendek támogatását. 
Ezek helyeselték terveit, és a magyar trón elfogadását azért is 
ajánlották, hogy így a cseh koronától elszakított tartományok 
visszacsatolását biztosítsa.^) 

Mindazáltal a magyar főrendek soraiban nem hiányoztak, 
a kik a Jagelló-házból kívánván uralkodót adni az országnak, 
Illászlóyal  szemben  elsőséget adtak ifjabb  testvérének  János 
Alhert berezegnek. Elükön Báthori István országbíró és Magyar 
Balázs főkapitány állottak. Mátyás király ezen harczias szellemű 
hadnagyai  vonakodtak  elfogadni  olyan fejedelmet, ki ellen az 
ország sok éven át háborút folytatott, és a kiről egyszersmind 
köztudomású volt, hogy béke és nyugalom után áhítozik. Ellenben 
i^abb testvérét, János Albert herczeget, épen ez időben népe, mint 
diadalkoszorűzott hőst ünnepeié. 1489-ben, mikor a tatárok Lit- 
vániába törtek, őt állította atyja a sereg élére. A szerencse ked- 
vezett neki. A tatárok két részre oszolva, dúlták a tartományt. A 
tizenötezer fegyveresből álló egyik hadosztályt a berezeg ingová- 
nyos vidékre csalta és véres csatában megsemmisítette. Majd a 
másik hadosztályt, mely tízezer embert számított, kereste fol,  és 
súlyos Teszteséget okozva soraiban, az országból kiűzte.  Győzel- 
mei híre Magyarországban is nagy hatást idézett elő és őt Mátyás 
legméltóbb utódjának tűnteté iöl. ^) Egyúttal magyarországi hívei 


^) A caeb nyelven kiállított oklevelet Schediua közli (Zeitschrifc von 
and ftir Ungarn. 1804. folyam. VI. 317.) azon megjegyzéssel, hogy 
>eredeti példánya előtte fekszik.c Falacky (i. h. 336) hitelesnek tekinti 
ezen oklevelet. — Az oklevél bekezdése, a hol Ulászló azt mondja, hogy 
Zápolyai Istvánnak >igéretet tett volt, és most lijra igéric . . . kétség- 
telenné teszi, hogy jóval az oklevél kiállítása előtt, Ulászló meghatal- 
mazottja által történt az Ígéret. 

«) Palacky i. m. 335. 

^) Cromer elbeszélvén Albert berezeg 1489-iki diadalait, meg- 
jegyzi : >Quae res ipsi adjumento fait ad Regnum Ungariae ad piscen- 
duni. (De originibus et rebas gestis  Polouoram, Bázel. 1568 — 416.) 

Századok  1885. I. pözet. 2 


18 n. ÜLÁ8ZLÓ 

nem kételkedtek, hogy azon előnyökben, melyeket Ulászló megvá- 
lasztása, Lengyelország és Csehország szövetsége által, igér, öcscse 
is részesítheti az országot ; mindazon hátrányok nélkül, melyeket 
az a helyzet teremt, a mikor egy uralkodó több koronát visel. *) 

Báthori, mint országbíró és erdélyi vajda, hatalmas család 
feje és kiterjedt uradalmak birtokosa, arra számíthatott, hogy 
nagyszámú követökre fog találni. De öcscsén Báthori Miklós 
váczi püspökön kivűl, úgy látszik, csak Rozgonyi István és Perényi 
Imre csatlakoztak hozzá a főrendek soraiból. 

Ezalatt, május második felében, Corvin János is fölismerte 
a helyzetet. Belátta, hogy a főrendek hűségére nem számíthat, 
és csak fegyver hatalmával biztosíthatja magának a trón bir- 
tokát. ^) Atyja példájának utánzását azzal készíllt megkezdeni, 
hogy az ő választásánál is a. fegyveres tömegek pressiója képezze 
a döntő tényezőt. Báskai Balázs megnyitotta előtte a budai és 
visegrádi várakat, rendelkezésére bocsátotta a koronát és a kincs- 
tárt. Kis Máté, kinek gondjaira voltak bízva a liptó-megyei várak 
és uradalmak, valamint Székely Jakab kapitány csapataikkal 
zászlai alá siettek. ^) 


^) A milánói követ már april b-ikán jelenti, hogy Ulászlót a 
katonai párt nem fogja támogatni. (Serano militi che lo reeuearano, tam- 
quam imbellem, parendogli anche grave sottomettersi a chi c quasi stato 
sottoposto a qucsto Kegno. (?)<) Ellenben, dgymond, a lengyel király 
többi íiai ellen kifogást nem tehenek. (D. E. IV. 168.) Hogy Báthori István 
kezdetben Albert pártján állott, Tubero elbeszéléseiből tudjuk. (Scbwandt- 
ncr. II. 122.) Magyar Balázs, mint Bonfín lapjain olvashatjuk, Ulászló 
megválasztása után is Albert pártjának fötámasza volt. Ugyanaz szól 
Báthori Miklós föllépéséről Albert érdekében. Rozgonyit egy Pray által 
idézett oklevél nevezi Albert párthivének. (Annales. II. 214.) Perényi 
Imre birtokait, mivel Alberthez csatlakozva, hűtlenség bűnébe esett, 
Ulászló 1491. január 13-ikán az egri és váradi püspököknek adoma 
nyozza. (Az oklevél eredetije az orazágos levéltárban.) 

2) A milánói követ május 22-ikén írja: »Io vedo cl DucaZovaiinc 
fora de speranza del favore de li Baroni nt' lui medesimo ciede che li 
possi succcdere se non per forza, ct álla forza questi li fanno niirabíic 
provÍ8Íone.« És május 25-ikén: »Lui medesimo despcra de la Hectionc, 
se non per forza. «  205.  (D. E. IV. 201.) 

^) A milánói követ ezeket említi mint János li<!rc'/<»}^ »f.'int<>ri 
militari^ sorában a legki valóbbakat.  208. 


KIRÁI.YLYÁ VÁLASZTÁSA. 19 

Míg a herczeg hadakat gyűjtött és Milánóba is fordult 
pénzsegélyért, ^) egyszersmind nem mulasztá el azt sem, hogy az 
érdekek kapcsaival csatoljon minél többeket magához. Adomá- 
nyokkal és Ígéretekkel nem fukarkodott. ^) Es önzetlen barátot 
szerzett magának Váradi Péter kalocsai érsekben, a kit atyja 
hét éven át fogva tartott és ö most, május 20-ikán szabadon 
bocsátott.')  . 

Ellenben Beatrix királyné nyíltan szakított János herczeg- 
gel, a mit tüntetőleg kifejtett azzal, hogy vonakodott vele a királyi 
várlakban megszállani ; Dóczi Orbán püspök budai házát válasz- 
totta tartózkodási helyül. A milánói követ, mikor a fejedelme 
által János herczeg érdekében írt ajánló leveleket megkapta, a 
Beatrix részére szólót már nem kézbesíthette, mert attól tartott, 
hogy a királyné szemébe nevetne. *) 

A nyilvánosság színe előtt folytonosan a vigasztalhatatlan 
özvegy szerepét játszotta, a ki a világ hiúságait megvetve, az 
oltár zsámolyánál fog vigaszt keresni. De egyszersmind titokban 
azon mesterkedett, hogy ezen szent tervek elejtésére kényszerít- 
sék. A pápai nuntius és a nápolyi követ útján oda hatott, hogy a 
pápa egyenesen parancsolja meg neki, hogy kezét, a kereszténység 
érdekében, a megválasztandó magyar királynak nyújtsa; a magyar 
rendektől is elvárta, hogy ez irányban kéréseikkel ostromolni 
fogják. ^) 

^} A milánói herczeg júdíub 7-ikén budai követene^ írja : ». . . Dúca 
Zovanne, al quale per la richiestache ci ha/atio di denari , . . .€  216. 

^1 Az országos levéltár május első napjaiban (5 és 6-ikán) Dóczi 
Orbán és Dánffi András javára kiállitott adomány leveleit őrzi. 

^) L. e sorok írójának, a »Századok€ 1883-ik évi folyamában 
közrebocsátott dolgozatát : Váradi Péter élete. 

*) A Beatrixhoz, valamint az egri , váradi és győri püspökök, 
Zápolyai, Báthori, Kinizsi és Geréb Mátyás részére szóló, april 15, 20, 
25-ikén kelt, milánói ajánlólevelek közölve vannak D. E. IV. 172—182. 
.\ milánói követ május 22-ikén írja, hogy a királynénak a herczeg kérel- 
mei >sariano state uuo pabulo de rÍ8o.«: 202. És május 2r)-ikén : >La 
Regina non solamente disente dalo Dúca, mn lo oppugna quanto po.< 20:'). 

^) A milánói követ május 25-ikén jelenti a királynénak a pápai 
iiiiiitiu.q rs a nápolyi követ által szőtt fondorlatait. Es még június 
-O-ikán írja : »Qac8ta Serenissima Regina . . . jacta do volorc essa ntonaca. 
quod ego ab ca audivi.« 20G. 224. 

^2' 


20 II. Ulászló 

Az volt óhajtása, hogy Miksára essék a rendek választása. 
A római király házassági ajánlatai őszinteségét elég oka lett 
volna kétségbe vonni. De hiúsága és nagyravágyása egészen 
elvakította. Az a gondolat, hogy a császári czim várakozik rá, 
elragadtatással tölte el, melyet eltitkolni, nem volt képes. ^) 

Ily körülmények között, Ulászló párthívei, a sokféle ellen- 
séges irány közepett, minden tényezőt, mely czéljok elérésében 
segítheté, gondosan számításukba vontak. Még a milánói udvar- 
ról sem feledkeztek meg, és azzal kecsegtették, hogy Biancát^ 
Corvin János jegyesét, Ulászló nőül fogja venni. 2) Arról is gon- 
doskodtak, hogy szükség esetén fegyveres erő álljon rendelke- 
zésökre.^) 

így tehát baljóslatú előjelek között nyílt meg a király- 
választó országgyűlés. 

Fraknöi Vilmos. 


^) A milánói követ még júqíus 20-ikán írja : ^Questa Serenissima 
Kegina se affatica, qaanto p6, per el Serenissimo Re de Aomani, per 
una effusiasima ambitione de essere Imperatricc, cuias dignitatis vix vide- 
tur ferre desiderium, in tanto, ché etiam nomen regium illi 8ordet.« 224. 

^) A milánói követ május 25-iki jelentése. 205. 

®) Ugyanazon jelentésben olvassuk : ^Questi Praelati et Baroni 
banno facto electione de molta gente ad vim cohibendam.<c 205. 


A SZECIIYEK MURANYHAN. 

ELSŐ KÖZl.KMKNY. 


Évszázadokon át virágzott s a förangúak közé számíttatott 
a Széchy-család, mielőtt Murány vára birtokába lépett, mely nevét 
mind c mai napig fentartotta a köztudatban. A család, mely a 
XIIL század óta folyton előkelő szerepet vitt a közéletben, az 
idők folyamán két ágra szakadt s az egyik, a felső-lindvai a 
Dunán tűi, a másik a föl vidéken, Gomörben és Abaujban szer- 
zett kiterjedt jószágokat. A XYI. század végén a lindvai Szécbyek 
fíágon kihaltak. Ekkor Tamás, a családban e néven harmadik, 
mint a felső-lindvai és balogi várak s a hozzájok tartozó nagy 
jószágok ura lett a Szécby-család most már egyedüli, rimaszécsi 
ágának feje. Utóbb ő szerezte meg a murányi uradalmat s ő volt 
családja másodvirágzásának alapvetője. De mint előkelő katonai 
és politikai egyéniség, mint nagy állami méltóságok viselője szin- 
tén figyelmet érdemel. Fiai a virágzás legfőbb fokára emelték a 
családot. Nemcsak újabb szerzemények halmozódtak össze kezei- 
ken, hanem az egyik, Dénes, 1645-ben grófi czimet is nyert. ^) 
Kiváló politikai szerepet azonban csak maga Tamás s legidősebb 
fia, Oyörgy játszott. Tamás szerezte meg Mui*ányt, György és 
neje, Homonnay Drugeth Mária alapították meg a murányi udvar 
fényét s leányok Mária tette e várat ama regényes kaland szín- 
helyévé, mely kétszáz esztendő óta nem szűnt meg ébren tartani 
legkiválóbb költőink érdeklődését E nő szülői s nagyatyja Tamás 
mindnyájan figyelemre méltó egyéniségek ; nyomot hagytak tör- 
ténetünkben s életűtjok leírása nem érdektelen adalékot szol- 
gáltat amaz emlékezetes korszak ismeretéhez, melyben pályájo- 
kat végig futották. 


1)  Tagányi K Turul  1883.  85. lap.  Az oklevél a bécsi Liber 
Kegiusban ia megvan. 


22 ACSÁDY IGNÁCZ. 

I. 

Széchy Tamás 1655-ben ^) született. Amaz idők szokása sze- 
rint elég liatalon, huszonkét éves korában nősült, feleségül véve 
Perényi Borbálát, ki néhány év múlva meghalt. Az özvegy férj 
Batthányi Katával lépett új házasságra, melyet szintén megbon- 
tott a halál. Tamás harmadszor házasodott ; a nála sokkal fiata- 
labb Forgách Margitot vette el. Mindhárom feleségétől született 
gyermeke. Az első házasságból eredt György, a harmadikból 
Dénes, a későbbi gróf, továbbá Magdolna-Erzsébet, Zrínyi György 
neje. így Tamás a XVII. század két nagyon ismert alakjának, a 
murányi Vénusnak és Zrinyi Miklósnak, a költő-hősnek volt nagy- 
atyja. A legelső adat, mely Tamásról eddig előkerült, egy családi 
egyezséglevél. 2) Egy második okmány, a mely reá vonatkozik, 
1588. april 26-án kelt Bécsben. ^) Ernő főherczeg teljes védelmét 
igéri neki, személyét és vagyonát illetőleg. Már ekkor nagy jószá- 
gok ura volt s azért kérte ki a főherczeg pártfogását. 

Egyébiránt Széchy Tamás a XVI. század utolsó tizedeiben 
olyan életet folytatott, mint a többi előkelő magyar urak. Szüle- 
tett katona volt akkor mindenki. Fegyverrel kezében, örökös 
harczban védte életét, családját, vagyonát, lételét. Tamás 1588. 
táján, a király szendrői végvárának, vagy mint akkor mondák, 
végházának volt főkapitánya. Az említett év okt. 8-án ő is ott 
küzdött a Hernád völgyében a híres szikszai harczban, melyről az 
egykori Tardi György lendületes vitézi éneket szerzett. A török 
betört a Hegyalja áldott vidékére, s a költő megkapóan festi a 
föld népe rémületét. 

Öldökölve, pusztítva jelent meg az ellenség s támadt 

Nagy rémülés, hirtelen nagy révadás, 
Az fold népe között lön nagy futamás, 
Szekérháton messze földön bujdosás, 
Lön nagy sírás, rívás és nagy jajgatás — 
Megütközék az jajszózat az égben, 
Sivalkodás hallaték az völgyekben. 

De egyszerre megjelentek a boszúállók s »Zöng a rézdob, 
harsog a sok trombita.* Rákóczy Zsigmond tornai főispán veze- 


^) Ez a születési év kerül ki azon fenmaradt adatból, bogy 
1618-ban 64 éves korában balt meg. 

^) 1575-ben az abaujmegyei Csány és Enyiczke birtokokból őt 
illető részekre nézve kiegyezett Szécby Sárával. Leleszi konvent. Prot. 
21—124. 

8) Orsz. Levélt. N. R A. : 679 : 5. 


A SZiaiIYKK  MUKÁXYnAN. 23 

tése alatt Széchy Tamás és a többi kapitányok hadaikkal meg- 
rohanták és megsemmisítették az ellenséget; zsákmánya elve- 
szett, foglyai megszabadultak, s a győzedelmes harcz híre sokáig 
fenmaradt a megmentett lakosok hálás emlékezetében. 

A másik hadi vállalatot, melyben Tamás kétszáz lovassal 
részt vett, Győr ostromát 1597-ben nem kisérte ily siker. Az ostro- 
mot a keresztény sereg kénytelen volt abbanhagyni. Az 1604 
országgyűlésen a rendek Széchyt is beválasztották az ausztriai- 
magyar határszabályozó bizottságba. Különben a csakhamar 
meginduló Bocskay-mozgalmakban kevéssé lépett előtérbe. A vál- 
ság idején királypárti maradt ugyan, de rokonszenvei, úgy látszik, 
ót is, mint az egész magyarságot, Bocskay Istvánhoz vonzották. 
1606. jul. 16-án Felsö-Lind várói a fejedelemhez levelet intézett, 
melyben elmondja, >hogy igaz magyarnak tudván lennie őt, örö- . 
mestebb szolgálná. Jószágot kér tehát tőle, de elég őszinte beval- 
lani, hogy ingyen nem kivánhatja, »miért hogy én még semmit 
nem szolgáltam Felségednek.* Ha azonban olyan helyen kapna 
jószágot, mely neki is tetszik s melyen tfsztességesen elélhet, 
»kész vagyok egy jó summa pénzt Felségednek letennem és így 
mint gyermekestül Felséged hívségében maradnom.* 

Ez ajánlatnak nem lett következüiénye. A béke megkötte^ 
tett és Tamás a királytól megszerezte az akkor még Ausztriához 
csatolt Kőszeg várát és uradalmát. 1606-ban az ő neve is szere- 
pel a cseheknek küldött szövetséglevelen ; 1607 — 8-ban Rákóczy 
Zsigmond, régi fegyvertársa, akkor már erdélyi fejedelem érde- 
kében fáradozott s ez ügyben Bécsben is járt, 1608-ban pedig 
dunántúli főkapitány lett. Az akkori koronázási ünnepélyeken 
előkelő részt vett s a koronázási díszmenetben ő vitte a keresztet. 
Az említett évi országgyűlés törvényczikkelyeit, mint kisebb 
zászlós úr ő is aláírta. Ez időben igyekezett megszerezni Muráuy 
várát és uradalmát, mely csaknem ötven évig a kincstáré volt. Az 
örökös pénzhiányban szenvedő fiskus váltig igyekezett rajta túl- 
adni már 1600-ban. Kínálta Rákóczy Zsigmondnak akkor 30 — 
40,000 frton. Pár év múlva Rottal János Jakab báró és neje 
Thurzó Mária vették zálogba 100,000 frton. 

A magyar uraknak azonban nem volt ínyökre, hogy oly 
hatalmas birtoktest, mint Murány, melyhez Gömörmegye nagy 
része, Jolsva városa és számos falu tartozott, idegen családok 
kezén legyen. A Rottal-család akkor még honfiúsítva sem volt, s 
különben sem ő volt az egyedüli, mely a Rudolf király alatt folyó 
zűrzavaros gazdálkodás mellett hazánkban nagy jószágokat szer- 
zett. A lipcsei uradalom Zólyommegyében szintén idegeneknek 
adatott Az 1608: koronázás előtti XXIII. t.-cz. tehát a bécsi 
béke értelmében elrendeli, hogy Murány és Lipcse várak a zálog- 


24 ACSÁDY IGNÁCZ. 

Összeg visszatérítése mellett »a németek és más külföldiek kezé- 
ből yi8szayálta8sanak.c Széchy Tamás sürgetésére alkották-e a 
rendek e törvényczikket, vagy e törvényczikk irányozta Tamás 
figyelmét e nagy jószágra, melynek közelében épült családja ősi 
fészke, Balog vára s mely körül már voltak birtokai, azt nem 
tudni. De 1608-t61 kezdve minden igyekezete Murány megszer- 
zésére irányúit. A királynál és Rottalnál egyszerre kezdte meg az 
alkudozásokat. Mindkét helyen sikerrel. A király kész volt a tör- 
vényt az ő javára végrehajtani a tényleges birtokos érdekeinek 
sérelme nélkül. Viszont Kottái báró sem akart ellenállani, ha a 
zálogösszeg teljes visszafizetése számára biztosíttatik. A király 
közbelépése folytán Rottal és Széchy Tamás közt még 1608 folya- 
mán megköttetett az alku. E szerint Széchy Tamás elvállalta, 
hogy a megállapított határnapon visszafizeti a 100,000 frtnyi 
zálogösszeget, Bottal viszont kötelezte magát, hogy mihelyt a 
pénzt megkapja, a várat minden tartozékával együtt az új bir- 
tokosnak engedi át. 

De Széchy Tamás a kitűzött határnapot nem tartotta meg. 
A király közbelépésére uj terminus tüzetett ki, de szintén siker- 
telenül. Erre kitüzetett egy harmadik határnap 1609. Szent 
Fülöp és Jakab apostolosok napjára. Kottái és neje azonban attól 
tartottak, hogy Széchy ekkor is elmulasztja a fizetést. Ennek 
folytán Gömörmegye 1609. márcziusi közgyűlésén eleve tiltako- 
zást emeltek ^) az újabb halasztás ellen. Széchynek nem volt 
pénze. Bécsbe ment pénzt szerezni s addig is barátjától, Náprági 
Demeter püspöktől kért kölcsön. ^) Ugy látszik, később meg is 
kapta, le is fizette az összeget, mert az év végén megszerzé a 
királytól az adománylevelet, mely a közte és Kottái báró közt 
végbement transactiót a legfelsőbb szentesítéssel látta el. 1609. 
decz. 20-án Pozsonyban kelt 11. Mátyás adománylevele ^) s ekkor 
ment át Murány ama család birtokába, melynek egyik tagja utóbb 
oly hímévre juttatta. 

Széchy Tamás azután folyton gyarapodott a királyi kegy- 
ben, vagyonban és tekintélyben. 1610-ben kir. főasztalnok lett, 
1611-ben''pedig a hajdúk ellen harczolt,  s okt. 28-án megverte 


^) A megye generális congregatíójának 1609. jegyzőkönyve. Miku- 
lik József történészünk szívességéből. 

«) Levele Náprágihoz 1609-böl. Orsz. L. Végy. Lev. 1600-19 
csomag. 

®) Az insoriptionalis szövege (bécsi) Liber Regius VI. (1609 — 19). 
A király dunántúli főkapitánynak, titkos tanácsosának sib. nevezi 
Széchy Tamást s hűsége jutalmául adja neki Murányvárát összes tar- 
tozékaival. 


A szfeciiYEK murAnyban. 25 

őket Kálló alatt, mire részt vett a tokaji tárgyalásokban s az ottan 
Báthory Gábor erdéljri fejedelemmel kötött egyezményt aláírta*), 
1612-ben pedig Gömörmegye főispánjává neveztetett ki. 

Az élemedett korú ember ezután a dunántúli végházakból 
fiatalos nyugbatatlansággal folytatta a határszéli csatározásokat 
a törökkel. Batthányi Ferencz, noha rokona, fenmaradt levelei- 
ben örökösen panaszkodik ellene. Azt írja róla, hogy nem tud 
nyugton ülni s nemcsak meg nem bünteti békebontó szolgáit, 
hanem ha valami szerencsés zsákmányolásból megjönnek, » min- 
denikből harmadot vesz, egy-egy tallért c, sőt az értékesebb hol- 
mit, főleg a jó lovat meg is vásárolja tőlük. A szomszédok szolgáit 
magához csalogatja, felfogadja, sőt a czigányokat, kiket Érsek- 
Újvárból kiűztek, nemcsak ő tartja, hanem beírta »az ország 
hadnagyságának regestromában < is. »Pedigc mondja boszúsan a 
levélíró »azt vélem, hogy az előbbeni országhadnagyok nem 
czigányokat írattak abba az regestromba, hanem főembereket. « 

De nemcsak a levélíró,  hanem azok,  a kikhez a levelek 
iutézvék, a Thurzók sem szeretik az öreg urat, ki az egyik Thur- 
zót megkosarazta, mint ezt Batthányi 1616. május 5-én kelt leve- 
lében említi.  Széchy Tamásnak akkor még két hajadon leánya 
volt : Magdolna vagy Erzsébet és Eufrozina.  Magdolna férjhez 
adásáról volt szó s Batthányi Ferencz szörnyű dolgokat tud a 
megkosarazott kérőnek mesélni a fortélyokról, melyekkel az öreg 
úr az iflú Zrínyi Györgyöt behálózta s reá tukmálta leányát. 
E házasság történetéhez a levelek 2) mindenesetre igen becses 
adalékot nyújtanak.  16 16. május 5-én emlékezik meg a dologról 
először Batthányi, fölemlítve,  hogy Széchy Tamás oda hitegette 
magához az ifjú Zrínyi Györgyöt, ki nem maga kérte meg a 
leányt,  hanem Széchy^ két szolgája által kérette meg.  Egymás 
Ifvelében azt írja:  >En szánom azért az Zrínyi Györgyöt, hogy 

mikor tanulni kell vala,  akkor házasodik meg de erővel, 

hitegetéssel és nagy pénz Ígéretével vette reá, Magyerókereket 
még nem neki. Kőszeget neki adgya az leányival, az fiainak Eas- 
Mártont és Lanzsért veszi meg.« Azután ismétli előbbi levele 
azon állítását, hogy Zrínyi részére >nem valami emberekc, hanem 
»Széchynek két szolgája kérték megc a leányt s bosszúsan hozzá- 
teszi >én csodálom, hogy maga nem kérte meg az maga leányát. < 
De habár nemcsak Batthányi, hanem a vőlegény anyja szin- 
tén ellenezte a házasságot, Széchy Tamás állítólagos praktikái 
mégis sikerre vezettek. Zrínyi György, anyja halála után, mint 
Batthányi 1616. szept 11-ik levelében írja, rögtön megtartotta a 


1; Szilágyi Sándor Báthory Gábor 162 b köv. 1. 

2) Történelmi Tár. 1879. 1. füzet. Kiadja Nagy Gyula. 


2G acsAdy ignácz. 

kézfogót.  Megtörtént az esküvő is es e frigyből született Zrínyi 
Miklós, a költő, századának legnagyobb magyarja. 

A következő 1617. esztendő új méltóságot hozott az öreg 
Széchy Tamásnak. 0 is tagja lőn a Thurzó György nádor halála 
folytán alakított kormányzóságnak. De már kevésbé foglalkozott 
közügyekkel. Erezte, hogy végórája közéig s roppant vagyonát 
három nejétől származott gyermekei közt igazságosan, szem előtt 
tartva anyai jussokat, s másnemű igényeiket, igyekezett szétosz- 
tani vagy a szétosztást végrendeletileg szabályozni. Először két 
első nejétől született gyermekeit elégítette ki. Murány és Balog 
várát még életében átadta legidősebb fiának, Györgynek, mig a 
gömöri jószágok egy részét Rimaszombattal legidősebb leánya, 
Kata ^) kapta meg. 

Második nejétől származott gyermekeit külön kielégítvén, 
végrendelete, mely 1618. jan. 28-án kelt Pelső-Liudván s IL 
Mátyás király által is megerősíttetett, főleg dunántúli nagy 
jószágaira, illetve harmadik nejétől származott gyermekeire vonat- 
kozik. 2) Meghagyja nekik, hogy a felső-lindvai családi sírboltot 
kőfallal kcríttessék körfii, a helységben iskolát alapítsanak s a 
papról kellően gondoskodjanak. Végrendelete végrehajtóivá Páz- 
mány Péter esztergomi, Náprági Demeter kalocsai érseket, gróf 
Forgách Zsigmond Nógrád és Szabolcsmegye főispánját és Révay 
Péter koronaőrt nevezte ki. Azután megadással várta halálát, 
mely csakhamar, 1618. febr. 9-én bekövetkezett. Nem Muránybau, 
mint némelyek állítják, hanem Felső-Lindván — ezt a végrende- 
let intézkedései kétségtelenné teszik, — temettetett el, mely a 
Széchy ek lindvai ágának ősi családi sírboltja voll. 

Széchy Tamás ifjúsága, élete java a XVI. századba esik, s 
noha később halt meg, igazi mintaképe a XVI. század tisztes 
magyar főurainak. Nem volt kiváló tehetség, de egy komoly, erős 
hitű és nemesebb erkölcsökkel bővelkedő időszak gyermeke. Vau 
benne sok gyakorlati vonás ; ernyedetlen és szerencsés vagyon- 
szerző, a ki büszke önérzettel írja végrendeletében, hogy nemcsak 
visszavásárolta a Széchy-család ősi javait, hanem újakkal is gya- 
rapította. De e szerzeményekhez nem vallás vagy pártváltoztatás 
árán jutott. Egész életét egy zászló alatt töltötte s midőn egy pilla- 
natra megingott hűségében és Bocskayhoz hajlott, ezért nem kért 


^} Kata először Gyulaffy László neje volt. Férje 1605-beu hunyt 
el. 0 az a Széchy Kata, ki másodszor lokácsi Prépostváry Zsiguioud- 
hoz ment uöül, nein pedig Széchy György leánya Lisztiusné Kata, kivel 
egyes írJink Összetévesztik. (Deák Farkas. M. Hölgyek Lev.) 

2) A végrendelet szövege megvan a Szccliy-család pörös aktáiban. 
Országos levéltár. Személynöki iratok. 


A SKÍXHYEK MURÁNYIJÁN. 27 

olörc jutíilmat. Lelkiismeretes gazda, igyekszik jól nustilui, sze- 
reti a vagyont, mely akkor még inkább alapja volt a közszerep- 
lésuek és befolyásnak, mint ma. De erkölcstelen utat nem hasz- 
nál az előmenetelre. Protestáns vallásos érzete mindig erősen 
nyilatkozik, néha el is kergeti jószágairól a katb. lelkészeket, do 
a főpapsággal folyton fenn tudja tartani jó viszonyát, sőt annyira 
bízik benne, hogy két érseket is kinevez végrendelete végrehajtó- 
jává. »Soha csak legkisebb dologban sem igyekeztem — írja egy 
Ízben Pázmánynak — a praelatus urakkal veszekednem.* Pénz 
dolgában nagyon takarékos, de csak ott, a hol mások érdekeit 
nem károsítja. Midőn a murányi tizedet, melyet még Forgách 
bibornoktól vett évi 500 frton bérbe, Pázmány követeli tőle, noha 
az új inscriptionalis szerint nem köteles többé fizetni, mégis meg- 
adja az évi bért, csakhogy perpatvar ne támadjon belőle. E mel- 
lett sokat tart szavára, nevére, tekintélyére. A rimaszombatiak 
1617-ben adójukat ő neki fizették meg. De Forgách Zsigmond 
főispán, noha ezt tudta, újra követelte tőlük az adót. A város 
lakói Széchyhez fordultak oltalomért. »En nekem ugyan tisztessé- 
g(»m ellen fogna lenni — írja Forgáchnak — ha az én levelem 
mellett meg nem oltalmazhatnám őket.-* ^) Széchy Tamása XVI. 
század sok szép erényét egyesíti magában, s nemcsak mint család- 
jának vagyoni regenerátora, hanem mint kora egyik elsőrendű 
szereplője is tiszteletreméltó emléket hagyott történetünkben. 

Jó tulajdonai közül csak a takarékosságot s a vagyongya- 
rapítás ösztönét örökölte tőle legidősebb fia, Széchy György. 
() már más emberöltő gyermeke. Vele egy új kor typikus 
alakja lép az események színpadára. Sokban atyjára ütött 
ugyan, de erényei és bűnei, jellemének jó és rossz tulajdonai 
élesebben lépnek előtérbe. A koporsóján talált felírat szerint 
1577-ben születhetett. Neveléséről, gyermekkora éveiről eddig 
uem került elő semmiféle adat. De ha e tekintetben cserben 
hagynak a történeti följegyzések, itten is, mint a kor sok más 
mozzanatáról a költő ad útbaigazítást. Balassa Bálint, a regi 
Magyarország legnagyobb lyrikusa, megmondja, hogyan nevelték 
u'vermekeiket a XVI. század utolsó évtizedeiben a magyar főurak, 
főleg a törökkel közvetlenül határos részek urai. 

Balassa >vitézlő iskolá«-nak nevezi Magyarországot épen 
azon időben, melybe Széchy György serdülő kora esik. Apja 
Tégbeli kapitány volt, bátor, jó kardforgató ember. Kétségkívül 
György is hadi zaj közt nőtt fel s korán azok közé tartozott, kik- 
ről a költő énekli, hogy 

^) Akadémiai kézirattár. A levél más tekintetben is nagyon erde- 
kei a \árosok akkori viszonyaira. 


28 ACbÁDY IGNAcX. 

A nagy szélos inczö, 
S a szép liget-erdő, 
Sétáló palotájok ; 
Az utaknak lese, 
Kemény harczok helye, 
Tanuló iskolájok ; 
Csatán való éhség, 
Szomjúság 8 nagy hévség, 
Fáradtság — mulatságok. 

O is »a végbelieknek, iQú vitézeknek dicséretes seregéhez* 
tartozott, >mely véres zászlók alatt«, kora iQúságától kezdve >a 
,Í.ó hírért, névért, a szép tisztességért* éjjel-nappal talpon állt, s 
»hogyha trombita riadt, jó szerecsen lovon* sietett a harczmezöre. 
Ez volt ama kor aranyos iQúsága^ melynek szíve felbuzdult az 
ellenség látásán, mely néha csupa jókedvből, mulatságból indult 
vitézi próbára. 

Megesett sokszor, hogy pajzánságukat drágán kellett meg- 
fízetniök. Néha a pogány ellenség lesébe rohantak. Fogságra 
kerültek vagy véresen, sebesen maradtak a porondon és 

Sok vad madár gyomra, 
Gyakran koporsója — 
Vitézül holt testeknek. 

Van e harczokban, melyeket erős közvetlenséggel fest a 
vitéz énekes, valami megragadó eszményi vonás ; van bennök sok 
amaz örökké vonzó romanticából, mely a spanyol-mór százados 
küzdelmekre a költészet ragyogó fényét árasztja. Örök háború a 
keresztény hit és a magyar nemzet ellenségével volt ama nemze- 
dékek jelszava. Hasztalan volt megkötve hivatalosan a béke — a 
XVI. Század végén nem is volt megkötve — a csete-paté, a vitézi 
tusa a végeken nem szűnt meg soha. 

Széchy György atyja is végbeli kapitány volt. Fegyverzörej 
közt teltek el a gyermek napjai s alig hogy fölserdült, már nela 
is lóra kellett ülnie és harczra szállania. Korán megkóstolta a 
katonaélet örömét, de bajait is. Az első adat, mely róla fönmaradt, 
azt jelenti, hogy török fogságba került. Valami határszéli csete- 
patéban érhette a szerencsétlenség. Széchy György s több fiatal 
bajtársa, mind Gömörmegyei urak 1593-ban kerültek a török 
kezébe s a Rimaszombattól egy puskalövésnyi távolságban épült 
Zabar (Szabatka) török erődbe hurczoltattak. ^) De nem sokáig 


^) Az esetet Istvánffy Miklós említi az 1593-ki események közt. 
27 könyv. Széchy György ekkor még csak tizenhat éves volt. Noha a 
XVL század második felén élt egy másik Széchy György is, még is min- 


A SZÉCHYEK MURÁNYIJÁN. 29 

maradt fogra. Úgy látszik atyja ösztönzésére a magyar seregek 
körűifogták és megostromolták a török erődöt s kiszabadították 
a benne sínlödö magyarokat. Az ifjú Széchy >ráró-szárnyon járó 
hamar lovak<-on töltötte napjait kétségkivtil azután is. Hy élet- 
mód mellett a tudományoknak nem sok időt szentelhetett. írás, 
oly ásás, némi magyar és latin nyelvismeret s a vallástan elemei 
kielégítették ama kor átalános műveltségi szükségleteit. A ki 
többet akart, az külföldön iskoláztatta gyermekeit. Itthon csak 
később teremtette meg Pázmány Péter az intézetet, melyben a 
főúri ifjúság nemcsak alaposabb, hanem finomabb, előkelőbb 
nevelést is nyert. Hogy Széchy György oly nevelésben nem része- 
sült, azt egész életpályája elárulja. A kard embere volt s hogy a 
tollat nem szívesen forgatta, azt sejthetni abból is, hogy számos 
magánlevele közt, mely eddig előkerült, egyetlen egy sincs olyan, 
melyet sajátkezűleg írt. Legbizalmasabb levelezéseihez is titkárát 
vagy valami hű emberét használta s maga csak nevét írta alá. 
E^ébíránt a XYI. században inkább a gyakorlati ügyességek 
elsajátítása volt fontos. Lovagolni, kopjával, karddal, puskával 
bánni, a testet minden fáradalom elviselésére izmosítani, a lelket 
merészszé, rettenthetetlenné fegyelmezni volt a fődolog, s ehhez 
legjobb tanintézetül az élet vitézlő iskolája szolgált. Az ilyen 
iskola sok szép férfias erény fejlesztője volt. Az önérzet, a bátor- 
ság, a feláldozás és halálra szántság gyarapodott a létért való 
nagy és szakadatlan küzdelmekben. De közönségesebb természe- 
teknél, melyeket a hit és erkölcs tanai nem eléggé fegyelmeztek, 
a vitézlő iskola sok durva, nyers vonást, jellembeli fogyatkozást 
is nagyra növesztett. Kegyetlenség, ravaszság, az emberi és erköl- 
csi szempontok mellőzése, a versenygés fejlesztette zabolátlan 
önzés, az örökös zsákmányolásból származó telhetetlenség és 
prédaszomj, az adott szó szentségének elhalványulása szintén ez 
életmóddal fejlődtek. 

E vitézlő iskola, a gyakorlati élet e nehéz tanfolyama 
rányomta sajátos bélyegét Széchy György egész egyéniségére. 
lS05. óta találkozunk nevével gyakrabban, s az a húsz évi pálya, 
melyet ez időtől kezdve váratlan és megrendítő haláláig meg- 
futott, örökös tevékenység ideje, a dicsvágy és az önzés szellemé- 
től sugalva. A Bocskay-mozgalom hozza őt felszínre. Az idő, mely 
e nagy szabadságharczczal beköszöntött, megtalálta benne embe- 
rét Elszánt, dicsvágyó, eszközeiben nem válogatós embernek való 


den valóflzÍDÜség a mellett szól, hogy itt IstváníFy az iQu Széchy 
Györgyöt, Tamás fiát érti, mert mikor IstváníFy muDkáját megírta, már 
csak egyetlen Szécby György, és pedig az ifjabb élt, s ha az iró 
nem őt gondolta volna, azt bizonyára föl is említette volna. 


30 ACöÁDY IGNÁCZ. 

korszak nyilt meg, mely megadta az alkalmat épen úgy a nagy és 
nemes, mint az önző és gonosz szenvedélyek kielégítésére. 

A XVII. század elején Magyarország és társadalma, mint 
egész Európáé, sajátságos képet nyújt. A protestantismus már 
elvesztette hódító erejét ; az előző ötven év alatt hihetetlen gyor- 
sasággal terjedt s a meglepett kath. egyház nem hírta haladását 
megakasztani. A főurak roppant többsége, úgyszólván az egész 
nemesség s vele a jobbágyság nagy tömege, melynek lelki üdvé- 
ről a földesúr tetszése határozott, az új hit híve lőn. Végre azon- 
ban a kath. egyház összeszedte magát s megindította a revindi- 
catio nagy hadjáratát európaszerte. Vészt jóslóan köszöntött be 
az új század mindenütt ; már éltek mindazok, kiknek a sors a 
közelgő európai vallásos küzdelmekben szerepet juttatott. Angliá- 
ban már megszületett Cromwell, a puritán hadvezér és apostol s 
1605-ben a hírhedt lőporösszeesküvés egyik ijesztő előhírnöke 
volt a közelgő viharoknak. Prancziaországban 1610-ben esett 
orgyilkos áldozatává a lovagias IV. Henrik, a türelmesség utolsó 
nagy képviselője hazájában, melyet halála évtizedekre a polgár- 
háború és pusztító belső betegségek zsákmányává tett. Német- 
országban már jelentkeztek komor előhírnökei a harmincz éves 
háborúnak, mely államszervezetét, hatalmi viszonyait, társadalmi 
tagolatát gyökerestől felforgatta. Nehéz, véres, küzdelmes napok 
virradtak Európára. A fanatizmus mindkét táborban feltámadt ; a 
vallás nevében megkezdődtek azok az öldöklő háborúk, melyek nagy 
nemzeteket és viruló államokat végenyészet szélére juttattak. 

S mégis az a mély, a szívet, lelket átható vallásosság, mely 
a tizenhatodik századot jellemzi, a XVII-ikben romlatlanul már 
csak az angol puritánoknál maradt fenn. A többi nemzetek irány- 
adó társadalma bármi szenvedélylyel küzd is a vallás lobogója 
alatt, a nélkül, hogy észrevenné, egyre jobban a politikai és 
állami eszmék befolyása alá kerül. A franczia nemesség legnagyobb 
része a XVI. században még protestáns, de a XVII-ben már 
katholikus. Önzés, magánérdek bizonyára szerepet játszottajp e 
változásban. Mint ott, ugy nálunk is, élelmes, ravasz, erkölcste- 
len emberek — és ezek közé tartozott Széchy György — kiak- 
názták e zavaros, átmeneti viszonyokat. De mégsem egyedül ez 
önző indokok szüleménye a nagy fordulat, mely a valláspolitikai 
helyzetben beállott. A politikai kényszerűség érzete, az állami és 
nemzeti öntudat fölülkerekedése épen úgy hozzájárult az átala- 
kuláshoz. A magyar főnemesség egészen azon a változáson ment 
át, mint a franczia. Forgách és Pázmány bibornok nem tisztán a 
rábeszélés, a szellem eszközeivel térítették vissza a protestáns 
aristocratia nagy részét. Jutalmak, az udvari kegy, czímek, mél- 
tóságok, jószágok adományozása könnyítették meg munkájokat. 


A SZKCIIYKK MURÁN YHAN. 31 

De mindez maga még nem fejti meg az apostolkodás teljes sike- 
rét. A politikai belátás s az államérdeknek néha csak ösztön- 
szerű számbavétele szintén elősegítette az eredményt. Végre is 
csak a királyságtól volt várható a három részre tépett ország 
egységének visszaállítása. Ez a királyság pedig katholikus volt 
Igaz, hogy idegen is volt s nem barátja a magyar nemzetiségnek. 
De másrészt mégis a kis terűlet, mely a király uralma alatt 
maradt, lön nemcsak a magyar aristocratiának menedéke, hanem 
a magyar műveltségnek is kiváló tűzhelye. Ott születtek nagy 
költőink közül többen, s Erdély inkább csak nagy politikusokkal 
és történészekkel szerepel azon férfiak sorában, kik aXVII. század- 
nak egészen magyaros és nemzeti színezetet kölcsönöztek. Mert ha- 
bár sohasem volt oly csekély a magyarság száraára fenmaradt tér e 
hazában, mint a XYII. században, soha magyarosabb nem volt a 
társadalom, mint akkor. Szellemi életét, műveltségét tekintve, nincs 
magyarabb század, mint a XVlI-dik. A középosztály még nem 
latinosodott, az aristocratia még nem németesedett, francziáso- 
dott úgy el, mint később. Magyar volt testestűl-lelkestűl, nyelvére, 
műveltségére a nép minden számot tevő rétege. Az a század, 
melyben Pázmány Péter megteremtette a magyar prózát. Zrínyi 
Miklós megalkotta a legművészibb magyar epost. Gyöngyösi 
István megírta a legnépszerűbb magyar verses elbeszélést ; mely- 
ben annyi derék történet- és memoire-írónk élt ; melyben Bocskay 
és Bethlen csinálták a magyar nemzeti politikát — mindenben 
magán viseli a tiszta magyarság bélyegét. A magyaros műveltség 
általános elterjedését bizonyítja ama tőről metszett nyelv is, 
melyen ama század férfiai és hölgyei írtak. Pázmány Péter és 
Bethlen Gábor, Eszterházy Miklós és Wesselényi Ferencz, a 
Kákóczyak és mellettök számtalanok oly jeles magyar stílben 
írták magánleveleiket, hogy ha ezek legjavát kiszemelnék és 
kőzzétennék, ez a könyv a magyaros írásmód mintaképe, igazi 
classicus gyűjtemény lenne. 

II. 

E mozgalmas időszakban lép előtérbe Széchy György. 
Bocskay István udvarában jutott először kiválóbb tisztséghez. Az 
felsők egyike volt, kik csatlakoztak a fölkeléshez, melynél törvé- 
nyesebb forradalom, és Bocskayhoz, kinél loyalisabb forradal- 
már alig van történetünkben. 1605^ márcziusban a felvidéki 
nemességgel együtt ö is Kassán volt. Áprilisban pedig a Bocskay 
által összehívott országgyűlésen jelentékeny szerepet játszott, 
sőt a magyar sereg egyik vezérévé is választatott. I)e kevésbé a 
Larczüií'/r»n  vitézkedett.  A  fejedelem  köriW  maradt  bizalmas 


32 AcsÁuy iGNÁcz. 

állásban, ki udvari főkapitánynyá nevezte ki. Szemtanúja volt 
azon ünnepélyes jelenetnek is, midőn Buda vára alatt a nagy- 
vezér a szultán által ajándékba küldött diszes koronát Bocskay 
fejére tette. Bocskay levette a koronát s Széchy Györgynek adta 
át a fejedelmi kincstárban való elhelyezés végett. A következő 
1606. évben is a már betegeskedő fejedelem körül maradt, ki 
Bécsbe akarta küldeni orvosságért. ^) Elment-e Széchy az osztrák 
fővárosba, vagy nem kapta-e meg a kivánt gyógyszert ? Annyi bizo- 
nyos, hogy a beteg állapota egyre rosszabbra fordult. Bocskay 
elkészítette végrendeletét, melyben lelkére kötötte Széchynek, 
hogy minden szolgájával együtt szófogadó híve legyen Homonnay 
Bálintnak, kivel tudvalevőleg nagy tervei voltak s kit az erdélyi 
trónon utódjául jelölt ki; hogy továbbá a temetés színhelyére 
kisérje fejedelmi holttetemét s minden javainak őrizője legyen. 
Előbb azonban bosszúlója volt. A mint Bocskay meghalt, az egy- 
korúak állítása szerint főleg Széchy György inscenálta *) a kassai 
piaczon azt a véres tettet, melynek Kátay Mihály kanczellár, kit 
Bocskay megmérgezésével vádoltak, áldozatul esett. Az udvari 
nép megrohanta s darabról-darabra aprította Kátayt 1607. jan. 
3-án Széchy György és Nyáry Pál küldöttek szét a meghívókat a 
boldogult fejedelem temetésére, mely országos pompával ment 
végbe. Kassáról Homonnay Bálinttal Széchy is elkísérte a holt- 
testet Erdélybe. Útközben történt az elhunyt fejedelem kincseinek 
elrablása ; a kincseket társzekereken szállították. A főurak szét- 
osztották magok közt a roppant értékű ingóságokat, melyekből 
jelentékeny rész jutott Széchynek, ki az egész ép oly kegyeletlen, 
mint szégyenletes fosztogatásnak egyik főtényezője volt. Mikor 
Homonnay Bálint elhagyta a gyászkiséretet, vezetése Széchyre 
szállt át, ki levitte a tetemet Gyulafehérvárra, hol sírba tették. A 
temetés után a kiséret nagy részével visszatért Magyarországba s 
Husztra vonult Homonnayhoz, kinek élénken elősegítette törek- 
véseit az erdélyi trón elnyerése tárgyában, noha atyja Tamás 
ugyanez időben Homonnay apósa és szerencsésebb ellenfele 
Rákóczy Zsigmond érdekében fáradozott. 1608-ban >Gömör vár- 
megyének, Zemplénnek s Máramarosnak főispánja* czímmel*) él, 


^) 1606. aug. 24-én irja Bocskay Kassáról lllésházy Istvánnak: 
>Az zsidó doktor emleget valami manilla nevű orvosságot, Bécsben 
mondják hogy bőven; Széchy György uram fog írötte menni. « Tört. T. 
1878 — 314. lap. 

a) Hidvégi Mikó F. hist. 173 lap. Ebben fö volt Széchy György, 
ki akkor udvari kapitány volt és az udvar népével Ö cselekedte, csele- 
k cd tette. 

8) Szilágyi S. Báthory Gábor. 


A SZfcCHYEK MÜRÁNYBAN. 33 

noha semmi nyoma sincs, hogy e czímek viselésére töiTényes jog- 
alapja lett volna. A királytól semmi esetre sem kapta e méltósá- 
gokat, mert csak ez év második felében szegődött határozottan a 
király pártjára. Megjelent az 1608. őszén Pozsonyban tartott 
nevezetes országgyűlésen, előkelő részt vett az ünnepélyeken, 
melyek II. Mátyás koronázását kisérték. A díszmenetben ö vitte 
Graliczia zászlóját s ekkor lett » szentelt vitéz «, aranysarkantyús. 
Ez időbe esik házassága Homonnay György Ungmegye főispánja 
testvérhugával, Máriával. A következő évekből csak néhány adat 
maradt fenn róla birtokszerzéseiről vagy erőszakosságairól. így 
például IGll.szept. 8-án Balogvárához tartozó jószágánál, Rima- 
szécsnél két tőzsértől, kik Tokajból a felvidékre eladni való mar- 
hát hajtottak, nyolczvan darabot azon ürügy alatt, hogy az 
rablott jószág, elvett, előbb azonban ugyané jószágért a tőzsérek- 
kel megfizettette magának a vámot. A károsultak a megyéhez s 
a pozsonyi kamarához folyamodtak. Ez utóbbi a tokaji harmin- 
czadost bízta meg az ügy vizsgálatával, ki 1612. febr. 19-én azt 
jelenti, bogy a marha nem lopott, sőt nem is erdélyi területről 
hozatott, mert a két tőzsér Lökre és Eszlárra való. ^) A dolog 
nem is maradt abban ; Széchy megunta a zaklatást s a felelőssé- 
get szolgáira igyekezett hárítani. 1612 június 21-én írja líalog- 
ból Gömörmegyének, hogy el akarván magáról a sok panaszt 
vetni, jöjjön ki az alispán vagy valamely szolgabíró s examinálja 
vétkes szolgáit. *) így Széchy György már életének ezen első túl- 
nyomóan nagyobb, de nem fontosabb szakában nyugtalan termé- 
szetű, kegyetlen, kapzsi embernek mutatkozik, ki eszközeiben 
nem válogatós, minden áron vagyont, czímet, rangot hajhász s 
midőn önző vágyai kielégítéséről vau szó, ép oly kevésbé veszi 
számba legfőbb jótevője, Bocskay testamentomi intését, mint nem 
törődik mások jogaival, mihelyt megsértésökből hasznot húzhat. 

De habár ekkorig változatos, zajos pályát futott meg s 
negyvenedik életévéhez közeledett, országos jelentőségűvé csak 
ezután vált közszereplése. Csak 1616-ban fűződik nevéhez nagyobb 
jelentőségű esemény. Ez esztendőben Homonnay György, Dóczy 
András s más ellenségei Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek 
csaknem véres háborút idéztek föl a sokat zaklatott országra. 
Hogy a zivatar elvonult és Bethlen visszavonta hadait, abban 
Széchy Györgynek szintén van érdeme, ki a fejedelemnél engesz- 
telőleg közben járt. ^) Ezzel veszik kezdetöket Széchy összekötte- 
tései Bethlennel,  mi életének egyik legfontosabb mozzanata.  A 


') A kamarához intézett levelek IGIO — 19 H. csomag. 
2; Gömörmegye jegyzökönyvei 1612-böl. 
') Szilágyi S. Révay P(?ter s a szent korona. 

.SíiKADOK.   1885.   1.  FftZET. 3 


34 ACSÁDY IGN\C/.. 

másik, nem kevésbé fontos mozzanat az, hogy körülbelül ugyanak- 
kor lépett egy roppant uradalom, imposans vagyon birtokába, mely- 
lyel tekintélyét, nyilványos'positióját országos jelentőségre emelte. 

Atyja Tamás lf)17-ben engedte át neki Murány várát ^) s 
a hozzátartozó összes kiterjedt jószágokat, a balogi és a többi 
Gömör és más megyei birtokrészekkel együtt. György ezzel az 
ország nagybirtokos förendei'közé emelkedett. Megvolt előkelő 
állása, kezében voltak a további "sikerek eszközei s múltja után 
előre lehetett látni, hogy merészen és zabolátlanul ^érvényesíti 
majd őket. Még 1618-ban a király pártján szerepelt. Elénk részt 
vett II. Ferdinánd koronázó ünnepélyein ; az új király oldalán a 
díszmenetben Horvátország zászlaját vitte s a XII. t. czikk a 
Lengyelország felé működő határszabályozó bizottság egyik tag- 
jává nevezte ki. De már ekkor titkos érintkezésben állt Bethlen 
Gáborral, csakhogy a mig lehetett, a királyi kegyelemből is 
kivette a maga részét. 1618. jul. 2-án Bécsben kelt II. Mátyás 
király oklevele, ^) mely Széchy Györgynek új rangot és állást ad. 
Tekintve szerzett érdemeit, a törvényhatósággal egyetértésben a 
király Gömörmegye főispánjává nevezte ki, mely állás atyja, 
Tamás halálával az év elején megürült. György azonban, úgy 
látszik, már néhány hóval előbb viselte e méltóságot, mert 
az 1618-ki márcziusi pozsonyi országgyűlésen neve a főispánok 
sorában szerepel s mint ilyen tagja volt azon országos küldöttség- 
nek, mely a királyt, az ülésszak megnyitására meghívta. 

A jó Mátyás király, noha Khlesl bibornok volt mindenható 
minisztere, ki az 1618-ki országgyűlés alkalmából a magyarok 
iránti politikáját abban foglalta össze: »Diese Leute woUen 
keine Rationes oder Argumente, auch keine bőse, noch gute 
Worte zulassen, sondern nur mit Gewalt regiért werden« — a 
Habsburg-ház egyik legmérsékeltebb, alkotmányos érzelmű és a 
magyarok iránt rokonszenvet tápláló uralkodója volt. Törvény- 
könyvünk egyik legszebb lapja, a bécsi béke beczikkelyezése fűző- 
dik emlékezetéhez, s hogy e törvény nem mindenben vált való- 
sággá, az nem az ő jóakaratján múlt. 

Halálával, mely 1619. mart. 20-án következett be, gyökeres 
változás történt európaszerte. Megindult a harmincz éves háború 
vihara; áthatolt a magyar haza határain is s belesodorta a 
nemzetet a világrendítő valláspolitikai mozgalmakba. Az új király 


*) 1617. jul. 4-én írja Széchy Tamás Pázmány érseknek: Valaki 
irta Kdnek, hogy én Murányból elvettem volna kezemet, nem találta iriii, 
mert ha az oda való jószágomat mind az őstől maradhat s mind a többit 
Zéchy György kezében bíztam, szabad vagyok vele. — Akad. kézirattár. 

*j Liber Regius (Bécs). 


A SZKCUYEK MÜRÁNYBAN. 35 

11. Ferdinánd, kit az előbbi országgyűlés nem szívesen választott 
meg, általános bizalmatlansággal fogadtatott. Ösztönszerű ellen- 
szenvet erezett iránta az ország, mely akkor túlnyomóan protes- 
táns volt. Ferdinánd, ki már régebben »a szűz Mária generalis- 
simusánakc nevezte magát, a gondviseléstől reá ruházott hiva- 
tásának tekintette minden áron visszaállítani ^ a hitegységet s 
megalapítani a korlátlan császári uralmat. Örökös tartományai- 
ban vérrel és vassal, virágzó országok pusztulása árán mindkét czél- 
ját elérte. De Magyarországban nem sikerült egyik sem. Ismerték 
terveit s mindjárt uralkodása elején felzúdult ellenök az ország. 
Az 1619. év folyamán a pozsonyi országgyűlés vitái a cseh 
protestánsok felkelésének hatása alatt viharos folyamot vettek. 
Harczra készült mindenki, ámbár az országgyűlés megtiltotta 
a toborzást a csehek ellen. A »pápás« urak fegyverkezni kezdtek, 
a protestánsok pedig Bethlen Gáborral alkudoztak. Lázas moz- 
galom fogta el a nemzetet ; a felföldön protestáns prédikátorok 
izgatták a népet, s midőn az országgyűlés augustusban eloszlott, 
tudta mindenki, hogy ütött a küzdelem órája. Elkeseredve, hara- 
gos gyűlölettel távoztak a rendek, és september elején fegyvert 
fogott a felvidék. 

Széchy György egyik legtevékenyebb tag,ia volt a moz- 
galomnak, s mint Bethlen Gábor, Eszterházy Miklós s mások 
levelei mutatják, ö egyengette az erdélyi fejedelem útját Magyar- 
országban. O hirdette leghangosabban a nemzeti jogokon ejtett 
sérelmeket is. Sept. 17-én azt írta Forgách Zsigmond nádornak, 
hogy a vallásos sérelmek kényszerítették a fegyverfogásra, mert 
a nem-katbolikusokat a kiirtás veszélye fenyegeti. Panaszaikat 
nem veszi számba a nádor, ki csupán Pázmányt követi. »Nem 
csehek tehát, nem a morvák — írja — hanem a haza hálátlan 
üaic indítják őt a fegyverfogásra. De e szép szavak ő nála inkább 
önző czélok palástolására szolgáltak. Legelőször is arra gondolt, 
hogy a kath. papi javakból minél többet magához ragadhasson. 
Hírvágya teljességgel kielégíthetetlen. Hatalmába kerített minden- 
féle jószágot, s a mire egyszer rátette kezét, azt nem egyhamar 
adta ki. Első sorban Murányt juttatta teljesen hatalmába. Övé 
volt ugyan az uradalom, de a várban eddig nem egyedül ő volt a 
gazda. Az 1608-ki XII. törvény czikk daczára még mindig német 
helyőrség tanyázott Murányban. Most Széchy kiverte és Jolsvára 
űzte ez őrséget, azután elfoglalta Rozsnyó városát, mely az esz- 
tergomi érseké volt, s összehívta Gömörmegye közgyűlését, 
hogy a megye rendelje el a nemesség fölkelését s hozzá való 
csatlakozását^) 

*) Lipót föherczeg leveh; Béeaből. Brüaaeli okmány tár 4. 

3* 


36 ACSÁDY IQNÁCZ. 

Otthonában úrrá tenni magát, ez volt Széchy György első 
cselekedete az 1619. őszén megindult nagy mozgalomban. Tevé- 
kenysége azután valami tizenöt hónapig vitézi tettek, kegyetlen- 
kedések és furfangok vegyűléke volt. Egyszer vakmerő elszántsága, 
máskor kapzsisága kelti fel a figyelmet. Murányból levoqűlt 
Kassához, azután megtámadta és feldúlta Jászót, az egri káptaan 
akkori székhelyét. Ez alkalommal néhány kanonok megöletett, 
néhány pedig elfogatott s a Bethlen-párt e föllépése roppant 
rémületbe ejtette a kath. lakosságot. ^) Nem sokára elfoglalta 
Beszterczebányát ^) s egymás után hódoltatta meg a végeket, 
ámbár kevésbé fegyverrel, mint inkább furfangos mesterkedéssel. 
Sept. 27-én elfoglalta Érsekújvárt, hova Bethlen e hó folyamán 
Rhédeyvel és 8000 emberrel küldötte. ») A bent levő királyi 
őrség Széchy György ármánya folytán megkötözte Koháry István 
kapitányt s megnyitotta a vár kapuit. Ugyanez történt Jeszenő, 
Szécsény, Dévény, Palánk várakkal, Fülekkel és Kőszeggel; 
amott a katonák, itt a Széchy-család szolgái segédkeztek neki 
benne, hogy csellel hatalmába kerítse az erődöket. Mikor serege 
Fülekbe bevonult, veres selyem zászló lobogott előtte, melyen vas- 
pánczélt, érczsisakot viselő két férfi fogott kezet egymással, fejők 
felett korona látszott »Confoederatio et concordia« felirattal. *) 

Hihetetlen gyorsasággal terjedt el a mozgalom az országban. 
Bethlen hadai és velők Széchy egész Pozsonyig és Nagyszom- 
batig hatoltak. Széchy azután, Thurzó Imrével Sopron ellen 
ment, s azt nov. 30-án megszállotta. ^) Bécs a legnagyobb mér- 
tékben fenyegetve volt. Ekkor történt a fordulat. Homonnay 
György, Széchy sógora lengyel földön toborzott hadakkal betört 
Észak-Magyarországba s hátban támadta meg az erdélyi fejedel- 
met, ki Rákóczy Györgyöt küldte ellene. De Homonnay megverte 
Rákóczyt s Bethlen kénytelen volt decz. 5-én Széchy Györgyöt 
nagyobb sereggel Pozsonyból a felvidékre indítani. Homonnay 
visszavonult ugyan, de betörésével mint a velenczei követ írja, 
megmentette Bécset,®) s kiragadta Bethlen kezéből győzelmei 
legfőbb jutalmát. 

Széchy György nem találva ellenséget, felvonult egész a 


^) Fraknói : Pázmány Péter és kora. 

^) Ipolyi Arnold : B. Bánya. 

3) Bethlen pol. levelei, 136. 

*) Mocsáry : Nógrád megye leírása. 

^) Chronicom Am. E. Thurzó Nemzeti Múzeum. 

^) Polo Minio velenczei követ határozottan kiemeli, hogy B(?osct 
Homonnay támadása mentette meg. (Fontes rcrum Anstriaearnm. Dipl. 
XXVI.) 


A SZÍA'HYEK MUKÁNYKAN. 37 

lengyel Latárig s decz. végén Lubomirszky Szauiszló szandomiri 
szepesi (lengyel) főkapitánynyal alkudozott ; még január végén 
itt időzött  8 Lubomirszkyval, ki őt >Perpetuus in Murány«-nak 
i'zímezi, semlegességi szövetséget kötött. Bethlen igen rossz néven 
vette  tőle  ez  idövesztegetést.  Már akkor  gyanúsította,  hogy 
^ellenségünk levén, az ő álnoksága szerint nem is kételkedünk, 
hogy valamin töri a fejét. « De ismerve kapzsiságát, pénzkezelése 
iránt is kevés bizalmat mutat.  A vele levő  hadak  részére »a 
magunk ládájából — írja Bethlen — fizetésöket kiadtuk Széchy 
uram kezében ; osztotta-e kezekben vagy nem, és ha kiosztotta, 
mi végre cselekedte, abban bizonyosak nem vagyunk. c i) Bethlen 
tehát már ekkor ismerte emberét. Annál meglepőbb, hogy később 
ismételve  lépre  ment  Széchynek,  kit  ekkor,  úgy  látszik,  az 
bántott, hogy az  elfoglalt jószágokban  szabadon  nem gazdál- 
kodhatott.  BrOzsnyón kivűl  magához  ragadta  Szent-Benedeket 
barminczhárom faluval. De Bethlen ez utóbbit kivette kezéből s 
a közjövedelmekhez  csatolta. ^)  Széchy tehát  másutt  keresett 
kárpótlást,  hatalmába kerítette Homonnay György jószágait s 
kiválóan a jószágszerzés foglalkoztatta az egész mozgalom idején. 
A míg Bethlen szerencséje el nem homályosult, addig nem volt 
hívebb embere Széchynél, ki 1620. jul. 2-án Bethlennel, Bákóczy 
Györgygyei, Thurzó Imrével és Illésházy Gáspárral megkötötte 
azt a híres szövetséglevelet, mely kimondja, hogy mivel az egye- 
netlenség rontja meg az országokat, a szerződő  felek  minden 
visszavonást kizárnak.  » Egyenlő akarattal országunk szabadsá- 
gáért és  ennek  közönséges  megmaradásáért s  maradásunkért 
magunkat ez hittel összekötelezzük. c Kimondják egyszersmind 
>Ajándékot és semminemű  adományt,  mely  egyesülésünket  és 
országunk, szabadságunk oltalmazását megbántaná, el nem vesz- 
s2üL< A frigylevelet ^) Bethlen után elsőnek Széchy írta alá ; ö 
volt az első, a ki meg is szegte. 

De előbb még Bethlent igyekezett kiaknázni és ebben a 
véletlen is kezére játszott. Épen akkor szabadult fel a murányi 
ui*adalomhoz közéig eső nagy lipcsei jószág. Lipcse vára s a hozzá 
tartozó 14 falu a XVI. században sokszor cserélt urat, Rudolf 
király Tribel Gáspár lovagnak adományozta, kinek kezén ma- 
radt 1620. jul. 31-ig, halála napjáig. Ekkor Széchy György elfog- 
lalta s Bethlen Gábor által magának adományoztattía. Az ado- 


')  Bethlen  levele Thurzó Szaniszlóhoz 1619. decz. 24. Pozsony 
kiadatlan.) 

2) liethlen Thurzónak 1620. febr. 17. 

*) Közli Szilágyi Sándor : Adaldkok Bethlen  Gábor szövctk. tort. 


38 AC8ÁUV lüNÁCZ. 

mánylevél 1620. aug. 29-én kelt ^) Szécliy Szcnt-Mártou napjáu 
Tribel két leányának a 30,302 frt zálogösszeget kifizette s ura 
lett a szép jószágnak. E mellett egy másik szerzeményt is tett. 
Sógora Homonnay György, Bethlen kérlelhetetlen ellensége, 1620 
j un. 21-én mérgezés folytán 2) meghalt. Széchy tehát örökjogi 
igények czimén foglalhatta el javait s Bethlen kegyelméből meg- 
kapta Terebes és Barkó várait, Zemplén városát a hozzájok tar- 
tozó számos faluval. ^) 

Világi javakkal gazdagon megrakodva, Széchy György 
immár arra gondolt, hogyan biztosíthatja szerzeményeit minden 
eshetőség ellen. Bethlen ügye 1620-ban nem sok haladást tett, s 
midőn az év vége felé a cseheket halálos csapás érte a fehérhegyi 
harczban és a »Hókirály« rövid szerencséje eltűnt örökre, a 
Bethlen köré csoportosult, magyarországi urak is kezdtek a jövőre 
gondolni. Legelői állt Széchy György, s az olyan éleseszű ember, 
mint Eszterházy Miklós, a későbbi nádor és akkor amaz öt főúr 
egyike, kik kezdettől fogva a király pártján maradtak, hamar 
kieszelte, hol kell a »toborzás« művét megkezdeni. 0 és Forgách 
nádor már 1621 elején hozzáfogtak az aknamunkához és Széchyt 
illő jutalom mellett késznek találták mindenre. Kétszer személye- 
sen járt a nádornál, de mivel feltűnt a dolog és széltében kezdték 
híresztelni, hogy átpártolt, a további alkudozásokat a nádorné 
közvetítette.*) Febr. 21-én Széchy Tapolcsányba küldé hozzá 
bizalmas emberét, Horváth Ferenczet ; a levélben, melyet Horváth 
a nádornénak átadott, ép oly merész feltételeketköt, amily túlzott 
Ígéreteket tesz. Régi nagy birtokainak csonki tatlan meghagyá- 
sát, a Bethlentől szerzett lipcsei urodalmat, Rozsnyó városát 
négy faluval, illetőleg a királyi adománylevelet követeli árulása 
béreűl. Ha ezt megkapja, úgy nemcsak — írja — maga átpártol 
hanem visszaszerzi Füleket, Széchényt és Gyarmatot, melyek 
kapitányaival már végzett. A bányavárosok szintén vele tartanak, 
elviheti Zólyomból a koronát, mert van benne módja ; van már 
500 zsoldosa, de lesz 2000, sőt ha kell 6000 embere. Előbb azou- 

1) Erdélyi Liber Kegius XI. 1 folio. 

^) Hogy erőszakos halállal multki, mit sokau tagadnak, bizouyitja 
a levél, melyet Zsigmond lengyel király 1620. aug. 26-áu Vardóból 
Homonnay özvegyéhez intézett. A hosszú vigasztaló levélben a király az 
elhunytat »nagy< férfiúnak nevezi s sajnosnak mondja, hogy ily 
gonosz idaben s a halálnak ily méltatlan nemével múlt ki.c A levél 
Akad. kézirattár. 

®) Szirmay Notitia Com. Zemplén. Ab anno 1620. Ditio Terebe- 
siensis per G. Bethlen occupata et Georgio Széchy Yelliana suo donata est. 

^: Galanthai gr. Eszterházy Miklós, Magyarország nádora I. k. 


A SZfcCIlVIOK MURÁNYIJÁN. 39 

l)an nem tesz semmit, mig a király biztosító  és adománylevelet 
kézhez nem'kapja. 

Az alkudozások folyamán Széchy minden értékes holmiját 
Jíurányba szállíttatta. Csakhamar maga is oda húzódott. Helyzete 
kényelmetlen volt azokközt,a kiket el akart árulni.* Széchy György- 
nél én soha félénkebb embert nem láttam,* ^) írja Bethlen Gábor 
1621. jan. 27-én Nagy-Szombatból nejének, elbeszélve, hogy mikor 
hírét hozták, hogy i rossz emberek* kezdenek a királyhoz pártolni, 
Széchy úgy elváltozott színében és olyan rémült volt, hogy nem 
győzték eleget bámulni. »Nem meri itt fenn az sárt állani,* foly- 
tatja azután Bethlen s »ma jó reggel nagy gyalázatjára elfutott 
innen. « Bethlen e furcsa magaviseletet akkor még nem értette. 
Pedig Széchy nek volt elég oka a fejedelem táborából elsietni. Már 
végkép elhagyta, elárulta fejedelmi barátját és szövetségesét. 1621. 
niárcz. 9-én II. Ferdinánd király Széchyhez leiratot intézett, 
melyben értesiti, hogy a felajánlott hűséget elfogadja s Bakos 
Istvánt küldi hozzá a tárgyalások befejezésére. April 11-én 
Murányban kelt a nyilatkozat, 2) melyben Széchy elfogadja a 
király kegyelmét s kötelezi magát, hogy a végvárakat a király 
hűségére visszahódol tatja. 

Az árulás befejeztetett. Nem ez a meglepő ; Széchy nem 
állott egyedül. Forgách nádor, Apponyi Pál, Pálffy István, Bos- 
nyák Tamás és 112 más úr és nemes ugyanezt tette. De meglepő 
az a hosszú csalfa játék, melyet Széchy még akkor is űzött, midőn 
a királylyal már rég kiegyezett. Ugyanakkor, mikor a király meg- 
bízottja nála járt, Bethlen Murányba küldte Bornemisza Pált, 
hogy a Széchy röl szállongó hírek iránt magyarázatot kérjen. 
Széchy mindent tagadott, sőt neki állt feljebb. Elpanaszolta, hogy 
Thurzó Imrétől hallotta, hogy Bethlen gyanakszik reá, s olyan 
hévvel vitatta ártatlanságát, hogy Bornemisza hitt neki. Bethlen 
tehát márcz. 18-án mentegeti magát; elmondja, hogy nem gyanú- 
sította Széchyt és szemrehányást tesz a pletykáért Thurzónak. 
Egész april 1 l-ig nem is tudott a fejedelem Széchy árulásáról 
semmit. Akkor azonban olyan híreket vett, melyek kizártak min- 
den kétséget. April 9-én délután a »hitetlen« Herencséni, Széchy 
embere >belopta magát* Fülek felső várába és a benne levőket a 
a király pártjára eskettette. »Azért az Széchy dolgát, immár 
nyilván való árúitatását akárki elhiheti* — írja Bethlen. ^) A 
tett valóban pokoli számítással vitetett végbe.  Még előtte való 


^) Betbleu G. és uejéiiek. Károlyi Zsuzsannának levelezései Tört. 
T. 187;». 203. oldal. 

2j Az íratok Orsz. Lev. 

8) 1021. april 11. nejének. Tört. T, 1879. 204. 


40 ACSÁDY  IGSÁCZ. 

napon Széchy azt írta Zmeskal Jaroslavnak, a fejedelem egyik 
emberének Beszterczebáuyára, hogy »valaki azt költötte felőle, 
hogy caesareanus volna ; szitkozódik agyarul levelébe, még azt is 
szidja, aki annak a hírnek helyt ad.« Másnap serege megjelent 
Füleknél, hová minden gyanú nélkül bebocsátották. De alig hogy 
bejutottak emberei, a várat a király számára foglalták el. A vár 
közelében pedig elfogták, a beteg, öreg Rhédey Ferencz erdélyi 
fővezért, ki eleinte nem bírta felfogni, mi történt. Mikor azután 
megértette, a beteg ember a méltatlanságon annyira fölháborodott, 
hogy csakhamar meghalt. 

Széchy — Ígéretéhez képest — szerette volna elfoglalni 
Zólyomot is, amint elfoglaltatta Széchényt, melyet azonban Rá- 
kóczy György csakhamar visszaszerzett, de itt az ármány nem 
használt, serege pedig nem felelt meg a feladatnak. Csak ez men- 
tette meg a féltékenyen őrzött Zólyomot, hova akkor Bethlen a 
koronát vitette. Széchy ekkor a kényszerűségből erényt csinált 
s noha febr. 21-én azt írta a nádornénak, hogy kész Zólyomból í. 
koronát elvinni, mert van benne módja, most, mikor ezen szándé- 
kával felsült, kereken eltagadta, mintha valaha csak gondolt 
volna Zólyom s a korona elvételére. De mégis érezte, hogy áru- 
lásáról nyilatkoznia kell. Murányból május 3-áról hosszú levelet 
intézett Rákóczy Györgyhöz, Péchy Simonhoz s több Bethlen- 
párti főemberhez. Elmondja, hogy ^Rhédeynek szegénynek föl ve- 
résében sem hírem, sem tanácsom nem volt ; nem is az én akara- 
tomból történt az szerencsétlenség ö kimén, kit megértvén, mint- 
hogy nekem is szegény nem szintén idegenem volt, csak elhűlék 
belé és nem is keveset búsultam rajta.« De nem segíthetvén a 
dolgon, legalább írt Fülekre, hogy a holttestet kiadják. Köszöni, 
hogy az említett urak közbenjártak Bethlennél, hogy jószágait 
porrá ne égettesse. Ezt a szegénység érezte volna, az pedig nem 
érdemel büntetést. »En sem érdemeltem ő felségétől.* Azután 
védekezni kezd; elmondja, hogy a szövetséglevélben ki van 
mondva, ha »valaki bennünket szabadságunkban, religiónkban, 
hírünkben, nevünkben megsért, az olyanok ellen tartozunk egymást 
oltalmaznunk. Az mikor énnekem sok injuriák — nem mondja 
minők, pedig a tények azt mutatják, hogy Bethlenéktől nem sérel- 
meket, hanem jószágokat kapott — estének volna, kdnek irtam sok- 
szor felőle, azt kívánván ő felségétől, hogy azokat megbüntesse ; de 
nem hogy megbüntette volna, de csak válaszom sem jőve kdtől, 
holott én nem kicsinynyé gyalázódom ő felsége mellett létemben.*^) 

Ilyen aprólékos mentséggel igyekezett barátait, kiket 
elárult, megvigasztalni. Es nem sikertelenül.  Még az éleseszü 


') Széchy levele. (Kiadatlan.) 


A SZÍX'HYEK  MÜRÁNYBAN. 41 

Bethlent is, ki pedig jó eleve a lelkébe látott, sokáig tévútra 
tudta vezetni. A fejedelem nagyon megharagudott ugyan reá s 
leveleiben váltig írta, hogy »Széchy Murányban fülel, nem mer 
alájönni*, sőt fenyegetőzött, hogy majd megfelel neki s vasárnapi) 
kétezer  gyalogot és ezer lovast szállít kapuja elé  »üljön ben 
György uram«, de azért jun. 6-án újra egyezkedni kezdett vele. 
Széchy Bakos Jánost küldte hozzá s  újabb  csatlakozása jutal- 
mául Ungvárt — szintén Homonnay-birtokot  — kérte tőle. Es 
Bethlen oda igérte neki a kívánt jószágot, sőt az assecuratoriát 
is kiállította s megküldte neki.^) Széchy azonban ugyanez időben 
megrohanta s kirabolta a Bethlen-párti Breznóbányát. De nem- 
sokára ismét mást gondolt. Időközben Bethlennek kedvezett a 
hadi szerencse. Széchy tehát egy foglyát küldte hozzá, égre- földre 
esküdözve, hogy sem testének, sem lelkének a német nem kell. ^) 
Bethlen, ugy látszik, megint hitelt adott esküvés ének, mert jul. 
21-én elrendelte, hogy lefoglalt putnoki  és enyiczkei javait, a 
putnoki erőd kivételével, a szepesi kamra bocsássa vissza Széchy 
kezébe. Epén két nappal később, jul. 23-án, intézett Széchyhez a 
király is leiratot, melyben biztosítja neki Murányt és Lipcsét, de 
tudatja  vele,  hogy  Rozsnyó  érseki birtok,  melynek valamint 
néhány más helységnek, melyet elfoglalt, vannak jogszerű tulaj- 
donosai. *) Egész nyáron át ily szerencsével folyt Széchy részéről 
az ámítás,  melynek  ugy látszik messzemenő  czélzatai  voltak. 
Széchy magát a  fejedelmet  és Thurn  grófot,  a nála levő cseh 
vezért személyesen kelepczébe akarta csalni s az illetőket csak a 
véletlen mentette meg a Széchy által kivetett hálótól. ^) Bethlen 
azonban, kinek a sötét tervekről  sejtelme  sem volt,  még sept. 
24-én is felszólítja Rákóczy Györgyöt, írjon, izenjen neki »jőjjön 
fel, ne temporizáljon és ne procrastináljon, jöjjön fel kddel, ha az 
gyalázatot, suspiciót magáról el akarja vetni. «  De bizony nem 
jött. Esze ágában sem volt ilyesmi, ámbár nem egyedül a fejede- 
lem paliján levőknél keltett árulása megütközést. Még Húszéin 
budai pasa is nyilt levelet intézett az országhoz, kárhoztatva az 
árulást s kiemelve, hogy  »ez dolog harmadik pecséti Széchy 
(iyörgynek.« De ő fel sem vette az efféle pecséteket.  Dolga a 


1) 1621. május 25.én írja Thurzónak. (Pol. Lev.) 
*) Bethlen Thurzónak Kassa 1621. jun. 6. (Pol. Lev.) 
3) Bethlen Thurzónak Göncz 1621. juu. 18. (Pol. Lev. 
*) Neo. Reg. A. 1692: 34. sz. 

^) Khevenhiller Akinales IX. 1340. azt írja, mikor IL Ferdiuand- 
dal kiegyezett »der Setchi dem Bethlcmb und Graffen Thurn ein solchen 
Hinterhalf bestéit, dass wann sie weren fortzohgen, ihme keiner entgan- 
gen were.« 


42 ACsÁDY iíínAc/.. 

király pártján igen jól folyt. 11. Ferdinánd király meg májusban 
amnestiát hirdetett mindazoknak, kik e hó 30-ig a nádornál, Esz- 
terházy Miklósnál vagy Széchy Györgynél jelentkeznek s hűsé- 
get fogadnak. Pár hét múlva keltek a királyi adománylevelek 
Murány és Lipcse jószágokról ; 1621. jul. 27-én írta alá Bécsben 
a király az ide vonatkozó ünnepélyes inscriptionalisokat. ^) Mu- 
ránynál a király fölemlíti, hogy ez Györgyre, mint Széchy Tamás 
örökösére már át volt írva.' Most a régi adományt megerősíti s 
100,000 frtban hagyja nála a jószágot. Lipcsét mint uj szerze- 
ményt 84,000 frtnyi zálogösszegben kapta meg. 

Egész késő őszig folytatta ámító játékát Széchy az erdélyi 
fejedelemmel. Mikor Bethlen végre megismerte benne a javítha- 
tatlan árulót, nem árthatott többé neki. Haragos kifakadásainak 
már kevés értékök volt, mert a béke megköttetett. Nem csupán 
az árulásért neheztelt, hanem volt pénzbeli összekoczczanása 
is Széchyvel. Tízezer aranyat adott volt neki 20,000 frt réz- 
pénzért zálogba. Most az aranyak kiadását követelte tőle. Széchy 
azonban huzta-halasztotta a dolgot, ígérgetve, hogy ekkor meg 
ekkor fizet. Midőn azután a nikolsburgi béke 1621. decz. 31-én 
Széchyt is megmentette Bethlen fegyveres visszatorlásától, kere- 
ken megtagadta a fizetést, okúi adva, hogy neki sokkal több kára 
volt, hogy a szepesi kamra az ő jószágain sokkal nagyobb össze- 
geket szedett be. Sőt azt is állította, hogy Bethlen e tartozást 
már elengedte neki. Bethlen az ^ebnekc, az árúlónak« enyiczkei 
jószágát újra lefoglaltatta. ^) Ezenkívül minden áron meg akarta 
hiúsítani, hogy Rozsnyó városa Széchy é maradjon, melyet az még 
mindig nem adott ki kezéből, noha a király már fél évvel előbb 
figyelmeztette, hogy a város az esztergomi érseké. A békekötés 
szerint a Bethlen által lefoglalt papi jószágokat mind vissza 
kellett adni az egyháznak. Csak Széchy nem akart sem a király 
rendeletének sem a békeokmány határozatainak eleget tenni 
Rozsnyóra nézve. Bethlent ez féktelen haragba hozta, mert azt 
hitte, hogy a király is Széchynél akarja hagyni a várost. Tudtára 
adta tehát Pázmánynak, hogy ilyesmit nem tűr. Nem engedi, hogy 
Rozsnyó Széchy kezében maradjon, ha ezer levele is- lenne róla. 
»Lássa ő felsége, ha újabb háborúságot enged kezdenünk az egy 
nyomorult városkának Széchy kezében való adása felett ; az árúlta- 
tásért, ha oly igen kedves ő felségénél, contentálhatja mással is-c 

A béke azonban már megvolt és Széchy fel sem vette többé 
Bethlen fenyegetéseit. A két év alatt aratott siker még inkább 
fölhevíté dicsvágyó lelkét.  Már az  ország  egyik  leggazdagabb 


1) Liber Regius VII. 103. es 105. folio. 

^) Bethlen levele a szepesi kamrához 1622. jau. 1). (P. L.) 


A SZfcCHYBK  MURÁNYHAN. 43 

főura volt. Most a legfőbb állami méltóságra vágyott. A király 
után első ember akart lenni az országban s árulásai jutalmául a 
nádorságot követelte. Hogy ezt megnyerhesse, az 1622. soproni 
országgyűlésen a király érdekeinek egyik legbuzgóbb elöharczosa 
volt s mint Khevenhiller írja, sok fontos szolgálatot is tett. De a 
király a jelöltek közé sem vette be, s így ez állástól elesett. Ha- 
tározottan bizalmatlankodtak benne. Másrészt azonban harag- 
jától is féltek s hogy kiengeszteljék, a király még 1622. május 
26-án titkos tanácsosnak, utóbb pedig az ország keletészaki 
részei főkapitányának nevezte ki. Ennek székhelye akkor, mivel 
Kassa a hét vármegyével Bethlen kezén volt, Eperjes lett. A 
királyi kinevező diploma 1622. aug. 27-én Sopronban kelt. A 
felség *a katonai ügyekben szerzett hosszas gyakorlatáért, kipró- 
bált hűségeért s más nyilvánvaló erényeért »pro supremo et gene- 
ráli partiam Regni Hung. capitaneo« nevezi ki, a mennyiben a kato- 
nai teendőket illeti. De beiktatása nagyon sokáig elmaradt, ámbár 
Széchy ismételve sürgette a kamaránál, hogy csináltassák meg 
a generális zászlót s hogy nevezzenek ki melléje titkárt. Egy ilyen 
levélre Hoffmann Gryörgy azt a jellemző megjegyzést teszi : »In 
talibus dnus Zechy patientiam habere non didicitc De tűrnie 
kellett s a királytól a beigtatás ügyében csak 1623. april 27-én 
érkezett hozzá értesítés. Az udvar ugylátszik inkább csak hang- 
zatos czímet, előkelő rangot akart neki adni ; hatalmát nem sze- 
rették gyarapítani. Még szept. 22-én kinevezték mellé alkapitány- 
nak Forgách Miklóst, ki tényleg a főkapitányi teendőket is 
végezte. ^) Ismerték Széchy állhatatlanságát s nem bíztak benne. 
Volt is rá okuk. 

Széchy titokban újra összeköttetésbe lépett Bethlennel. A 
fejdelem tudott feledni. Diplomata volt, a ki hidegen számító 
észszel igyekezett magasabb czéljai számára felhasználni az em- 
bereket. Nem erkölcsi értéköket, hanem hasznavehetőségöket 
latolgatta. Széchy pedig hatalmas eszköz lehetett kezében s azért 
mindenkor szóba állt vele, valahányszor ez a fortélyos ember 
hozzá fordult. Téved tehát egyik kitűnő történetírónk, midőn azt 
állítja, hogy Bethlen a hitszegő magyarországi urak ellen 
— s itt Széchy neve is említve van - » élete végéig tartó 
haragot őrzött meg szívében.* *) Széchy vei gyorsan kibékült, ám- 
bár a ravasz ember csakhamar újra kijátszotta. Az érintkezést 
ezúttal Alvinczy Péter, a híres kassai pap közvetítette. Bethlen 
Gábornak egy igen érdekes levele maradt fenn ez ügyben. E sze- 
rint Széchy 1623. februárban írt neki a már említett zálogadós- 


^,^ Az eredeti okiratok Orsz. Lev. killömbözö gyüjtemtinyeiben. 
2) Szilágyi Sándor. Erdélyi Országgy. Emlékek VIII. k. 


44 ACSÁDY  HINÁCZ. 

ság iránt. Késznek nyilatkozott kiadnia 10,000 aranyat, La Beth- 
len az ő 20,000 írtját megküldi, illetve, ha bizonyítványt ad neki, 
hogy 10,000 frtot tőle Lipcsére fölvett, mely összeget most Ferdi- 
nánd királylyal akar a maga javára íratni. Betyen a kívánt nyi- 
latkozatot el is juttatta Murányba. Széchy azonban a tízezer 
helyett csak ezer aranyat küldött Bethlennek. »Igy tréfála meg, 
kin bizony igen búsulok most is — folytatja Bethlen — nagy 
gyalázatnak tartván az jó urnák rajtam való szegezgetésit. De 
nem nézek semmire, hanem ha veszi, im ismét gratiánkba veszem, 
elfeledkezem dolgairól* ^) Ki is adta neki kevés kárpótlásért a 
a lefoglalt enyiczkei jószágot. A fejedelem ez időben uj háborúra 
készült s ezért volt elnéző és kegyes Széchy iránt ; meg akarta 
nyerni, hogy felhasználja. 

Bármi titokban tartattak ez érintkezések, a király pártján 
levők mégis neszöket vették. Nem is bíztak Széchyre katonát s más- 
kép gondolkoztak az ország védelméről, midőn 1623. sept. havá- 
ban Bethlen ismét hadat üzent. Széchy folyton panaszkodott a 
királynak, Pázmánynak, hogy vele semmit sem közölnek ; jönnek, 
mennek a posták, de ő nem tudja mi történik, pedig »mint a régi 
generálisoknak, én nekem is kellene valamit tudnom.« Váltig 
emlegette hűségét, hogy vére hullásával akar a királynak szol- 
gálni. Nem adtak rá semmit. Lipcséből Murányba vonult s ott 
ült veszteg azon rövid és eredménytelen háború alatt. ^) Ez idő- 
ből felmaradt a következő, eddig kiadatlan levele, mely Gytirky 
Benedekhez a bányavárosok kamara grófjához van czímezve : 

»Ez includalt szécsényi vicekapitány levelének párjából meg- 
érti kd miben legyen az állapota. Kdt annak okáért serio intjük 
mindjárt hírt tevén az egész bányavárosokra, ismét több gyalog- 
gal, lovassal készen levén minden órában és kiszállván, mig 
uinink ő felségétől valami resolutionk jön, legyünk igen jó 
vigyázásban oltalmazni szegény hazánkat igyekezzünk minden 
erőnkkel. Én most csak feleségemet föviszem Murányba, mingyá- 
rást az egész vármegyét s a föld népit magam mellé felveszem, 
kiszállván mindenekben kész leszek mind ő felségének, mind 
szegény hazánknak szolgálni. In reliquo stb. Dátum in arcé 
nostra Lipcsensi die 21 Nov. 1623.« ^) 

E levél azért is bír némi érdekkel, mert úgy látszik, hogy 
Széchy ekkor már leköszönt a főkapitányi czímről, mivel csupán a 


*) Magyar prot. egyházt. monographiák 16. lap. 

2) Marczali : Regesták. Zeidlcr jelentése 1623. sept. 24. Szdchy — 
sitzt auf seínem Schloss Murány und saget — Er sei des Bethlens 
Macht zu schwach. 

^) Orsz. L. Litt. Priv. II. csomag. 


A SZÉCHYEK MUUÁNYBAN. 45 

megyei haderőről tesz említést. Lemondásának oka a sértett ön- 
érzeten kívül valószínűleg az volt, hogy teljesen szabad kezet 
akart magának biztosítani. 

Eszterházy Miklós ekkor is sejtette, hogy el akar pártolni. ^ 
Ez kétségkívül megtörtént volna, ha a hadi szerencse kedvez 
Bethlennek. Egy nagyobb sikerre lesett Széchy, hogy átpártoljon. 
De ez elmaradt s az 1624. jan. 8-án kötött bécsj béke egyelőre 
Téget vetett ez irányú további tervezgetéseinek. 

Széchy azonban áilvinczy Péter által később is szakadat- 
lan összeköttetésben állott Bethlennel, kinek 1624. őszén egy 
bizalmas főemberét. Komis Zsigmondot várta Murányba. Egyik 
nagyérdekű levele, melyet azzal küldött Alvinczynak, ez viszont 
Bethlennek, hogy elolvasás után rögtön tépje szét, mely azonban 
szerencsére épen maradt reánk, jellemzően világítja meg Széchy 
magaviseletének indító okait. Neheztelt a királyi kormányra. De 
nem a haza bajai, az alkottnányon és vallásszabadságon ejtett 
sérelmek keltették fel neheztelését. A bécsi kormány méltányolva 
az elhunyt Homonnay György nagy szolgálatait, visszakövetelte 
Széchy tői a Homonnay-árvák számára a terebesi jószágot. 

Épen 1624 nov. 25-én tettek az árvák gyámjai, Pázmány 
érsek és Eszterházy Miklós Pozsonyból a királynak igen erélyes 
felterjesztést, melyben felemlítik, hogy a legutóbbi zavarokban 
Széchy Terebest, Barkót s a hozzátartozó javakat, továbbá negy- 
ven falut sub affinitatis praetensione elfoglalt. Minthogy már az 
erdélyi fejedelem is írta Széchynek, adja ki e javakat, kérik a 
királyt, parancsolja meg neki, hagyjon fel a békebekötésekkel ellen- 
kező ezen birtoklással. Ha nem engedelmeskedik, indítsanak 
ellene port a íiscus útján *) 

De Széchy nem akarta kiadni semmi áron e javakat s még 
1625. febr. 2-án egyik hű emberét, Rácz Pált tette meg Terebes 
vár porkolábjának, ki esküvel és írásban kötelezte magát, hogy 
Széchy György, neje és gyermekei számára föltétlenül megtartja 
e jószágot. *) A terebesi javak biztosítása czéljából kereste Széchy 
újabban Bethlen barátságát. De volt még más oka is. Még az ő 
agyában merült fel az eszme, hogy ifjabb Bethlen Istvánt, a feje- 
delem kedvencz unokaöcscsét, a saját leányával Máriával össze- 
házasítsa. Mint Bethlen említi, e házasságot még Széchy György- 
gvel állapította meg. De a fejedelem és Széchy közti titkos meg- 
egyezésnek egyelőre nem volt gyakorlati  következménye, mert 


>) Galaothüi Eszterházy Miklós élete, II. kötet, hol Széchy több 
idevágó levele található. 

*) Orsz. lev. Litterae Priv. II. 

3) A hüséglevél Orsz. Lev. N. A. 479. fasc. 48. 


4(i ACSÁDY 1(5NÁCZ. 

Bethlen akkor nem akart háborút. Csak hogy Bécsben is 
tudták, mit művel Széchy György s valószínűleg ez okozta, hogy 
1625 májusban ismét elesett a nádorságtól, ámbár a protestáns 
közvélemény öt akarta. ^) »A mi az én személyemet illeti — írja 
Alvinczynak a fentemlített levélben — már oda föl az emberek 
el is temettek , de isten velem levén, gondot viselek én is 
magamra. « Széchy némileg tévedett; nem tekintették halottnak, 
csak nem akarták olyan állásba juttatni, a hol veszedelmessé 
válhatott. A király folyton kegyelmének és jóakaratának jeleivel 
halmozta el. További jószágokat szerzett Gömörben. A király 
egyszersmind biztosította, hogy halála esetére a lipcsei és murá- 
nyi uradalmat meghagyja örököseinek.*) Thurzó Szaniszló halála 
után a király 1625. május 6-iki levelével öt is értekezletre hívta 
Bécsbe. Csak a terebesi jószág ügyében nem boldogult s az 
országgyűlésen sem volt kilátása kedvező megoldásra. 1625. nya- 
rán maga ment le Terebesre. Kortársai azt hitték, hogy Beth- 
lennel volt találkozója, azért ment zempléni javaira. Jun. 2-án 
Pogány Lörincz Szécsényből a pozsonyi kamarának a fejedelem 
hadi készülődéseit jelentve azt írja: » Széchy György is lement 
Bethlen Gáborhoz, mivel hogy Ulésházy is abban vagyon, őtet 
is bevárják. « ^) Kósza hír-e ez, vagy volt-e komolyabb alapja, az 
meg nem határozható. Cak annyi maradt fenn ott idözéséről, 
hogy Széchy Györgyöt saját szolgái éjnek idején orvul meggyil- 
kolták. A bon^asztó tettet a koporsón levő felírat szerint sept. 
1-én, az özvegy által szétküldött temetési meghívó és az egykorú 
protestáns diariumok szerint aug. 31-én éjjel 11 és 12 óra közt 
követték el. Széchy Barkováralján, Terebeshez egy órányira egy 
csűrben éjjeli nyugalomra tért. Oda hatolt be áruló szolgája 
vagy fegyverhordozója, Léthy Miklós, egy más egykorú szerint 
Penthe Tamás, s alvó urát agyonlőtte. *) Mások szerint a gyilko- 
sok többen voltak s három golyó hatolt az alvó Széchy testébe. 
Kinek felbujtására történt a gonosztett ? azt az eddig hozzáfér- 
hető adatokból megállapítani nem lehet. A kortársak Bethlent 
gyanúsították, *^) de mint ma már határozottan, föltétlen biztoság- 
gal mondhatni, a legcsekélyebb ok nélkül. Széchy és Bethlen ez 

^) Collaltó gróf jelentése máj. 7. Ez álláara »le paya reclaino 
Setachy George. Marczali : Reg. 

2) Az adománylevelek Liber Regina VII. 

^) Oraz. L. A. kam. int. lev. 1620 — 29 e. csomag. 

*) Diarium Jobannia Molcaányi et A. F. Behm. (Bartbolomeideaxuel.^ 

í^) A többek közt a Prot. Fratemitatia 24. Civ. R. 1625-ki fel- 
jegyzése batározottan registralja e bírt. Itt nevezik a gyilkost Pentbe 
Tamásnak. 


A SZKCIIVKK MUK ÁNYIUN. 47 

időben jó barátok voltak, liabár a világ nem tudott róla, mert 
érintkezésök titokban tartatott. Meglehet a véres tett Homonnay 
erfiszakos halálával áll összeköttetésben, ámbár e gyanút sem 
igazolja semnui. De meglehet az is, hogy a gonosztett magán- 
boszú müve. Széchy kegyetlen, brutális ember volt s néha cselé- 
deivel is embertelenül bánhatott. Talán a szenvedett sérelemtől 
elvadulva követték el a gyilkosok a tettet. Meglakoltak-e érette, 
inditott-e valaki pert ellenök, arra sincs adat s ezt a kortársak 
sem tudták. ^) A bűntény Zemplén megye területén történt, de e 
megye levéltárában nincs okmány, mely ez esetre vonatkoznék. 

Pethö Gergely krónikájában 1625-től azt írja : »Ezen eszten- 
dőben sok főúr hala meg Magyarországban. — Széchy Györgyöt 
a maga szolgái éjjel alvó helyében az ágyban általlövék és meg- 
ölék isten igaz Ítéletéből az ő állhatatlanságáért, mert ugyan 
kereskedik vala immár a fejedelmek között való pártosko- 
dással, hol az császár pártjára, hol Bethlenére pártolván 
egynéhányszor.* A krónika írója szenvedélyes gyűlölettel van a 
protestánsok iránt, mi ítélete értékét nagyon megfogyatkoztatja. 
Ezúttal azonban közel jár a valóhoz. Széchy György egész élet- 
pályája igazolja e sújtó ítéletet Mint jelleme, olyan volt külső 
megjelenése is. Egyik egykorú följegyzés következő képet ad róla : 
>Széchy György rettenetes erejű és lelkületű ember, a ki kezével 
minden erőködés nélkül ketté tudja törni a kengyelvasat, akinek 
borzas és torzonborz szakállából, tüzet lehelő szeméből, terme- 
téből s vaskos tagjaiból kilátszik a harczias vadság. « ^) 

E marczona külsőnek megfelelt belső valója. Széchy György 
a régi harczos- és lovagvilág egy alakja a lovagkor erényei nélkül ; 
kevésbé aristocrata, mint condottieri, a ki koczkára teszi ugyan 
a maga életét, de mindig jutalomért, önző czélokért. Oda szegő- 
dik, a hová a magánhaszon, a dicsvágy csábítja. Erkölcsi 
t'rzések nem korlátolják, nemesebb eszményei nincsenek. Hibái 
í's bűnei megvoltak kortársaiban is. De annyira, oly mereven és 
visszatetsző ridegséggel, mint ő benne, nem igen nyilatkoztak 
senkiben. Politikát, pártot, meggyőződést, vallást változtattak 
akkor mások is, de kevesen tették oly cinizmussal, még keveseb- 
ben oly szerencsével, mint ő. Elérte czélját : rangban, vagyonban 
a legelsők közé emelkedett. De midőn elérkezett volna az idő, 
hogy kényelemben élvezze sok évi fáradalmai gyümölcsét, ereje 
tinijében, férfikora delén utóiérte a nemesis. 

AcsAdy Iqnácz. 

^) Az utóbb idézett  protocolum  azt mondja a gyilkosról :  quem 
ídii in carcere a quodam interfectum, alii clani aufugiHso  vivum trathint. 
2| Besztercjcííbányai följegyzt^s 1G19. Tört. Tár. 


RULAND-OSZLOPOK 

A  SZEPESI ÉS ERDKLYI SZÁSZOKNÁL. 


Zoepfl kitűnő értekezése a Ruland-oszlopokróV) bizonyos 
értelemben az ezen tárgyra vonatkozó kutatások zárkövét képezi, 
mivel igen bajos nézeteit jelentékeny módon kiegészíteni vagy 
csak módosítani. Azonban az olyan dolgozatok, melyek a kutatás 
már meglevő eredményei felhasználása mellett a B.uland-oszlopok 
elterjedésének határát megjelölni, valamint korukat és az egyes 
esetekben való jelentőségüket megállapítani törekednek, épen nem 
fölöslegesek. 

Azon időből, melyben a német városok jogéletében oly nagy 
és mystikus szerepet játszó Ruland- oszlopok legelőször felállítat- 
tak, biztos történelmi tudósítások teljesen hiányzanak. Még a 
monda sem nyújt csak némileg használható támpontot is ; mert 
ha mesél is, hogy Nagy Károly a szászok legyőzése után, Roland- 
unokaöcscse- és hadvezérének Szászország városaiban emlék- 
azobrokat állíttatott fel ; e monda, eltekintve attól, hogy valótlan- 
sága már régóta meggyözöleg ki van mutatva, bajosan keletkez- 
hetett a Xll-ik század vége előtt ; inkább a XlV-ik század folya- 
mában, vagy épen csak a XV-ik kezdetén ; legalább a létezése 
korábbi időben be nem bizonyítható. 

Habár a régi Ruland-oszlopok első felállítását tárgyaló 
monda nem vonatkoztatható is szószerint Nagy Károly korsza- 
kára, mégis olyan időkre vezet vissza, melyek a XlII-ik század- 
ban, a hohenstaufeni uralkodók idejében már régen elmúltak. 
Nevezetesen a szász uralkodó ház (919 — 1002) királyainak, és 
pedig az Ottók korszakában, kik a birodalmat a Nagy Károly által 
megteremtett  keresztény  alapon  tovább  építve, uralkodásukat 


^) Dr. Heinrích Zoepű ; Díe Rulandssüule, Leipzig und Heidelberg 
C. F. Winter 1861. I. A hazánkban levő Ruland-oszlopokról az 1871. 
Archeológiai Értesítőben Rómer'Flóris értekezett, mely e szobrok rajzait 
is közli. 


RULAND-08ZL0P0K 49 

Németország északi részeiben s a hajdani icend vidékeken is meg- 
szilárdították. 

A Ruland-oszlop rendszerint a városok és helységek vásár- 
terén, a városház előtt, vagy a piaczon a bírósági épület, vagy a 
vörös torony előtt volt felállítva, a mi arra mutat, hogy a váro- 
soknak vagy helységeknek bizonyos jogaival állt összefüggésben. 
A Rnland-oszlop szabály szerint födetlenűL szabad ég alatt áll, a 
mint ez még manapság is a legtöbb nyilvános szobornál látható s 
abban leli magyarázatát, hogy különösen az életnagyságot meg- 
haladó szobor csak az ilynemű felállítás mellett tesz a nézőre 
kellő benyomást 

A Ruland-oszlop mindenekelőtt bírósági és pedig vérbiró- 
sági oszlop jelentőségével bírt, mely azt jelentette, hogy abban a 
városban, vagy helységben élet és halál fölött itélő bíróság 
létezett 

De ugyanazon tény, mely a Euland-oszlopnak mint bírósági 
jelképnek elismerésére kényszerit, nevezetesen azon tény, hogy a 
Ruland mindenütt a vásártéren állíttatott fel, ennek még egy 
második rendesen előforduló általános jelentését, t. i. a vásárjogot, 
vásárbékét és vásárbíróságot is mutatja, középkori felfogás sze- 
rint vásárbíróság sem városnál (civitas, urbs burgus), sem pedig 
olyan helységnél, mely a vásárjogot kiváltságlevél alapján élvezte, 
semmiképen nem hiányozhatván. 

Azon tényből pedig, hogy a Ruland-oszlop rendesen a 
vásártéren s pedig a vásárok és helységek tanácsháza előtt állott, 
annak harmadik jelentősége, t i. a Mundat-oszlop tulajdonsága 
tűnik ki, mely a vásár- és vérbírósági oszlop tulajdonságához 
csatlakozik. 

A középkorban ha valamely falu mezővárossá, vagy várossá 
akart emelkedni, a leglényegesebb, soha sem hiányozható kellékek 
egyike az volt, hogy a helység a talán meglevő jobbágysági köte- 
lékből elbocsáttassék, s az országos Zent- vagy Yehm-bíróságok 
hatósága alól kivétetvén, saját bíróságot nyerjen, melynek tagjai 
a polgárság kebeléből vétettek. Ezen értelemben véve, tehát min- 
den helység immunitást nyert, mely a régibb időben a territoriá- 
lis fennhatóság kifejlődése, illetőleg a birodalmi hatalomnak ezzel 
karöltve járó meggyengülése előtt csak a császár vagy király 
által volt adományozható, minek folytán azt királyi szabadság- 
nak, immunitás regia-nak is nevezték. Minthogy azonban ezen 
immunitás csak az uralkodó által kiváltság utján adományozta- 
tott ; és soha máskép, mint kapcsolatban a tulajdon bíróság- és 
vásáijoggal, azért azon városokban, melyekben Ruland-oszlopo- 
kat állítottak fel,  a Rulanddal szükségképen azon gondolatot is 

SziZADOK  1885.  I. FŰZBT. i 


50 RÜLAND-OSZr.OPOK 

Összekapcsolták, hogy az, régibb kifejezéssel élve, a városi immu- 
nitásnak jelképe ; hogy Mundat- oszlop. 

Végre megemlítendő negyedszer, hogy a Rulandot, néhol a 
város birodalmi közvetlenségének (immediat állásának) jelképét is 
tekintették ; így nevezetesen néhány püspöki városban a XV-ik 
századtól fogva. Oly általános tulajdonság azonban, mint az 
előbbi három, a Buland-oszlop ezen tulajdonsága semmi esetre 
nem volt. 

A Ruland-oszlop eredetileg véve az illető császárnak képe 
akart lenni, és pedig a császárt mint bírót akarta feltűntetni. 
Zoepfl a Rulandot igen elmés módon Ottóval, a vörös királylyal 
hozta összeköttetésbe, kinek ezen elnevezését nem arcz- vagy 
hajszínére vonatkoztatja, hanem a vérengző tulajdonsággal tartja 
azonosnak. Arra utal, hogy a vörös szín mint a vér színe egyúttal 
a vérbíróság jelképeinek színe is volt ; vörös vala a király s a 
nevében ítélőbíró köpenyege, vörös a vérpaizs, vörös a vérbíróság 
jelképét feltűntető zászló, vörös tornyoknak nevezték azon börtön- 
tornyokat, melyekben a vérbíróság elé állított vagy általa elítélt 
egyéneket letartóztatták; vörös könyvnek hívták az acht' vagy 
vér-könyvet, melybe az »aechter« száműzöttek nevei voltak írva ; 
vörös padokon ültek a bírák és esküdtek a vérbíróságnál ; a vér- 
bíró a kardot vagy pedig egy vörös pálczát tartott kezében ; vörös 
köpenyt és vörös pálczát viselt a Majna menti Frankfurtban a 
legfőbb bíró egy gonosztevő ki végeztetése közben^) ; vörös köpenyt 
viseltek a szebeni városi tanácsnokok is, ha bíráskodtak. 

A vörös király elnevezésben Zoepfl a vérbíróságot buzgalom- 
mal gyakorló király dicsőítését véli feltalálhatni, ki alatt legfőbb 
vérbírót, vagy is oly királyt értenek, ki szigorúan megtartja a jogot 
s az igazságot, Id erős kézzel tartja fenn az ország békéjét, ki 
a békességtörőket vérbíróság útján megbünteti s ezáltal nemzeté- 
nek s különösen a polgári és paraszt-osztálynak jótevőjévé válik. 

A Ruland-oszlopok s a pogányság közti összeköttetés nyo- 
mozása, e helyen messze vezetne. Elégséges itt contsatálnunk, 
hogy a Ruland-oszlop eredetileg s lényegét tekintve király-kép 
és pedig Ottó vörös királylyal van kapcsolatban, s hogy a vér- 
bírósági, vásár- és mundát-oszlop hármas tulajdonságát egyesíti 
magában, melyhez néha a 4-ik tulajdonság is, t. i. a szabadság 
is csatlakozott. Idővel ezen oszlopot, majdnem mindenütt, mint 
Roland, (nagy Károly nádorának) szobrát fogták fel, miáltal jelen- 
tííségének helyes megértése meg lőn zavarva. Egyes esetekben 
Nagy Károly, vagy más hatalmas uralkodó, (mint oroszlán Henrik) 


^) Zoepfl Kulanüssifule, 13. ]p. 


A SZEPESI ÉS ERDÉLYI SZÁSZOKNÁL. 51 

szobrának vették ; némely városban pedig a Rulaud városi paizs- 
tartóvá sülyedt. 

Azon országok, melyekben Rulaud-oszlopok fordulnak elő, 
bárom csoportra oszlanak, melyek azon figyelemreméltó pontban 
találkoznak egymással, hogy kivétel nélkül olyan országok, melyek- 
ben a Nagy Károly idejétől kezdve észak felé terjeszkedő germán 
uralom az Ottók alatt megszilárdult, s a birodalom határvonalai 
és a germán-keresztyén mivelődés a szláv néptörzsek lakta orszá- 
gokra is kiterjesztetett 

Ezen csoportok elseje az északi tenger partjain található, 
hol a Roland-oszlopok legrégibb és biztosabb nyomaira akadunk. 
Itt Hamburg és Bréma képezik azon pontokat, hol Nagy Károly 
a Szászok (Westfáliak) legyőzése után s később az ö nyomdokait 
követő Ottók mindent elkövettek, hogy a német uralmat Hol- 
steinra, az Elbántűli Szász- és Vend országra, valamint Lübek 
irányában a keleti tengerig kitérj eszszék. 

A második csoportot képezi a magdeburgi érsekségnek, vagy 
úgynevezett herczegségének területe, melynek első várnagyaiként 
a Szász uralkodó-ház ősatyái a hatalmas Wettini grófok szere- 
pelnek. Ezen csoporthoz tartoznak a szász-thüringiai városoknak 
a Saale, Elba és Altmark helységeinek Kuland-oszlopai. Ide 
sorozandók különösen a meisseni püspökség és mark Ruland- 
oszlopai is. 

A harmadik csoportot végre a Ruland- oszlopok a Branden- 
burgi Mark-ban, a Priegnitz-ben Ukermark- s Neumark-ban 
képezik az Askaniaiak, az anhalti uralkodó ház ideje óta és 
uralma alatt 

Azon kérdést : Vájjon Németalföldön is találhatók-e Buland- 
oszlopok ? Zoepfl érintetlenül hagyva, azt állítja, hogy a frank, ba- 
jor, osztrák és sváb vidékeken tulajdonképeni Ruland-oszlopoknak 
Dyoma sincsen, a mi igen jól abból magyarázható, hogy a Ruland 
a szász császári házzal benső összeköttetésben áll. Csak a gróf 
Giech-féle Buchauban Felsőfrankoniában fekvő várban látható 
egy kőből faragott kép, mely némi rokonságot mutat Ruland 
képével, csakhogy ez nem szabadon álló, hanem egy kőtáblából 
kidomborodó szobor. Ellenben egy valódi Rulandot minden köz- 
vetítő átmenet nélkül Ragusa dalmát városban az adriai tenger 
partján találunk. 

Tekintettel arra, hogy Zoepfl, kinek kutatásai rendkivüli 
körültekintéssel és pontossággal a Ruland-oszlopok elterjedésének 
mozzanatára is ki terjeszkednek, a Magyarországon lévő Ruland- 
íjszlopokról említést nem tesz, azért azt a feladatot tűztük ki 
magunk elé, hogy Bártfa szepesi városnak, de főkép Nagy-Szeben- 
nek, az erdélyi szászok főhelyének, Ruland-oszlopát leírjuk. 

4* 


52 RULANU-OSZLOPOK 

Azon hatalmas gyarmatosító raj, mely a Xl-ik század óta 
az Alsó-Rajna felöl Németországnak északi és keleti szláv terü- 
leteit elárasztá ^) s az új hazában germán jog- és műveltségi 
elemeknek nagy mennyiségét átültette, — hadképes, szabadság- 
szerető és munkában jártas utászait az első apostoli magyar 
király birodalmába is elktildötte, melynek északi és délkeleti 
részein a vendégek telepítvényei a királyi hatalomnak erős véd- 
paizsa alatt értékes jogok és szabadságok gyakorlatában, idővel 
az ország jogi és művelődési történetében kiváló jelentőségre 
emelkedtek. 

Azon jogok és szabadságokról, melyek biztosítása mellett 
11. Géza király a gyarmatosokat az erdélyi részek műveletlen 
vidékének betelepítése végett behívta, époly kevéssé van tudo- 
másunk, mint a legrégibb telepítvények alapításának idejéről és 
módjáról. 

Minthogy csaknem egykorú okmányok korábban és később 
bevándorolt Flandrenses, hospites Theutonici és Saxones-ról is 
szólanak 2), minthogy továbbá egyes vidékek, sőt egyes községek 
is a viselet, bizonyos szokások és tájszólások sajátságát még most 
is őrzik, az következtethető, hogy a bevándorlók különböző vidé- 
kekről, nem nagy tömegekben és nem egyszerre jöttek be, s hogy 
szillöfóldjiikröl régi jogaikat is átültették új hazájukba, melyek- 
nek használhatása legkiválóbb, senkitől tagadásba nem vett sza- 
badságuk egyikét képezte. 

Az erdélyi királyföldnek (fundus regius, terra regia) bete- 
lepítését követő első évtizedekben az egyes gyarmatok kétség- 
kívül magukra voltak hagyva, semmi összeköttetésben egymással 
s talán közvetlenül a király alá rendelve, minélfogva különös hű- 
ségi, hadkötelességi és adófizetési viszonyban állottak vele, ki 
azután egyes gyarmatosokat érdemeik jutalmául a Theutonok 
adói és szolgáltatásai alól fölmentett, számukra külön bíróságot 
rendelt s őket csupán csak a hadi szolgálatra kötelezte. ^) 

A Krakó, Chrapundorf és Rams nevű erdélyi falvak ehö 
rendkívüli kedvezésben részesült vendégeinek Il-ik Endre király 
által 1206-ban*) adományozott kiváltság önálló bírói hatóság 
mellett a vajda bírói hatalma alóli felmentést, a descensus és 
olyan adó fizetések alóli felszabadítást is biztosított, melyeket 
más szászok fizetni  tartoztak. A  határőrzési kötelesség alól is 


^) Geugler: Deutsche Stadtrechtsaltertümer, Ste 367. 
2) Fontes rer. Austr. XV. I. 3, 5, 7. 8, lapja. 
2) Wenzel G. Adalékok  az Erdélyi  Szászok történetéhez  1873. 
6. lapja ; Monumenta Haogariae histor. VI. 91. 
*) Fontes rer. Austr. XV. I. 7. lapja. 


A  8ZEPKSI £B EKDÉLYl SZÁSZOKNÁL. 53 

fel voltuk mentve s esak akkor mentek háborúba, ha a király a 
hadsereget személyesen vezette. 

Az erdélyi szász gyarmatok történetében, mintegy határ- 
követ képez az 1224-ik évi Endre-féle kiváltságlevél, az 1222-ik 
évi arany bulla követője, melynek 19-ikczikke: >Similiter et hos- 
pitus cuiuscunque nationis secundum libertatém ab initio eis con- 
cessam teneantur« a Szent István ^) ideje óta hagyományossá vált 
s királyaink által később is következetesen keresztűlvitt kormány- 
zási elv kifolyásának tekintendő. 

Az erdélyi szászok kiváltságlevelének e szavai >pristinam 
eis reddidimus libertatém* *) ennélfogva tekintettel egyes gyar- 
matoknak az Andreanum előtti időre nézve okmányilag kimuta- 
tott egyenlőtlen hadi- és adókötelességére, némi óvatossággal 
fogadandók, de annál bátrabban állithatjuk, hogy az Andreanum 
valamennyi gyarmat jogállását lényegesen megváltoztatta az által, 
hogy az egész gyarmat-terűlet kifelé szorosan elhatárolta, (mi csak 
annak hivatalos bejárása s határjelek felállítása utján vált lehet- 
ségessé) ; hogy továbbá az összes gyarmatok politikai egységgé 
kapcsolva össze, a király által kinevezett gróf (comes) alá rendel- 
tettek ; hogy politikai jogokat nyerve, nyilvánosan elismert pecsé- 
tet használhattak, s hogy az összeség, mint olyan, hadszolgálat 
teljesítésére s a királyi kincstárba leendő adófizetésre kötelez- 
tetett 

A szebenmegyei szászok szabadsága (libertás provinciáé 
Chybiniensis)^ negatíve felfogva, a földesúrral szemben teljesítendő 
mindenféle szolgáltatások és adakozások alóli felmentésben (a 
gyarmatosoknak egyetlen ebbeli szolgáltatása a census Scti Mar- 
tini volt) és a descensus korlátozásában, positiv értelemben pedig 
szabad pap- és bíróválasztásban ; saját területben és jogban, a 
vajdától független bíráskodásban ; saját szokásuk szerinti dézsma 
fizetésben, vámmentességben és vásári-szabadságban; az évnek 
meghatározott napjain való ingyenes sóhozatalban ; a földnek és az 
erdőknek, a legelők- és vizeknek mindenki által való szabad hasz- 
nálatának biztosításában, végre az összes provincziára kirótt adó- 
és hadi kötelesség pontos megállapításában állott, mely közter- 
heknek az egyesekre való felosztása évszázadokon át a provinczia 
belügyét képezte. 

Az Ajidreanumnak ezen szavai : »Ita tamen, quod univer- 
sns populus, incipiens a Varas usque in Boralt cum terra Sicu- 
lornm térre Sebus et terra Daraus vnus sit populus, et sub uno 


^) Endlicher Monamenta p. 305. cap. VI. De tencione et nutrímento 
botpitam. 

*) Font rer. Aust. XV I. 29. lapja. 


54 RULAND-08ZL0P0K 

iudice censeantur, omnibus comitatibus preter Chibiniensem ccs- 
santibus radicitus,« ezen megyéknek, később székeknek zavartalan 
fennállásával szemben helyesen csak úgy értelmezhetők, hogy az 
addig önálló és közvetlenül a király alá rendelt telepítvények 
egy megyévé egyesíttetvén, mint önállók megszűnnek létezni, s 
csak mint a comes, (királybíró) fönnhatósága alatt álló megyének 
alosztályai maradtak fenn, 

A szebeni provinczia nyolcz széke, a aeptem *) sedes hiva- 
talos elnevezést viselte. Ezek voltak: Szeben, Segesvár, Sink, 
Kőhalom, Szerdahely, üjegyház és Varas (később Szászváros) 
Ezzel aztán egyesülnek: 1366-ban Besztercze vidéke; 1422-ben 
a Barczaság, s valamivel később Medgyes és Selyk székek s így 
áll elő a szász nemzet Erdélyország későbbi rendi alkotmányának c 
harmadik tényezője. 

Az erdélyi szász gyarmatosok legrégibb lakhelyei közé tar* 
tozik Szeben (Zeben, Cibinium, Ohybinium) mely tekintettel poli- 
tikai, művelődés- és jogtörténelmi jelentőségére, kétségkívül az 
erdélyi szászok főhelye. A Xll-ik század második felében alapítva, 
keletkezésének mondaszerű homályából®) 1191-ben, mint önálló 
prépostság székhelye *) emelkedvén ki, 1123-ban villa Hermanni *) 
elnevezés alatt jelentkezik, 1224-ben pedig az Andreanum ren- 
delkezése folytán Szeben megye székhelyévé ^) lesz s ez által az 
erdélyi szász telepítvények sorába a vezérszerep vitelére hívatva, a 
XlV-ik század második felében relatíve nagy jelentőséggel bíró 
várossá emelkedik, melynek kebelében ipar és kereskedelem virá- 
goznak, s melynek szigorú, öntudatos és körültekintő hatósága 
nemcsak valamennyi királyok pártfogását megnyerni®) s törzs- 
rokonaival szemben a vezérszerepet megtartani, hanem a testvér- 
nemzeteknél is legalább az elismerést ki tudta vívni. ') 

A gyarmatosok szabadságának lényeges alkatrészét saját 
joguk használata képezte, melyet szülőföldjükről magukkal hoz- 
tak. Erre vonatkozó ismereteink a Xll-ik századig nagyon hiá- 
nyosak ugyan, mindazonáltal a »consvetudo terrae Cibiniensisc- 


^) A 7. szám a szepesi gyarmatok eletében is szerepel ; lásd : 
Kachelmaa Geschichte der ungar. BergstStte u. ihrer Umgebung 50. Ipja. 

^) G. Seivert : Die Stadt Hermannstadt^ 5. Ipja. 

^^ fontes rer. austr. XV. I. Ipja. 

*) Szász Nemz. oki. tár. Urk. I. 3 ; fout. r. austr. id. b. 24. Ipja. 

*) font. r. austr. id. h. 29. lapja. 

^') Mátyás királynak az Andreanumra vonatkozó 1486-ki megerő- 
sítése, Szász nemz. oki. tár: Urk. II. 430. 

'^) Lásd n. gf. Kemény József, a szellemdds történetbávár véle- 
ményét Kurz A. Magazin ez. folyóirat I. 2,221. lapján. 


A SZEP£SI ÉS KRDKLYI SZÁSZOKNÁL. 55 

iick íi XlII-ik század végén s a XlV-ik elején, való érvénye 
okmányilag be van bizonyítva. E szokásjog különös tekintélye mel- 
lett szól azon körülmény, hogy saját területén is kivűl érvényre 
emelkedett, például az erdélyi püspök is Sárd nevű község tele- 
pitvényeseivel szemben, annak bűnügyekben leendő követését 
határozottan elrendelte. ^) 

Később ezen »consuetudo terrae Cibiniensisc a szeben- 
megyebeliek szabadságával együtt Medgyes és Selyk székekre, a 
kerczi kolostorra *) s más telepítvényekre is kiterjesztetett. 

Az egyes székekben (sedes) bírák és esküdtek gyakorolták 
a bíráskodást, ^) kik évente január bő kezdetén (az esküdtek bét- 
lojén) választattak meg és eskettettek fel. 

Az esküdtek száma, — kik sohasem scabini vagy schephenek- 
nek, hanem mindig iurati, iurati assessores, iurati seniores, iurati 
civesvagy iurati consules-eknek neveztettek,'Szebenben úgy, mint 
Pozsonyban ^) tizenkettő, mely meglepően emlékeztet a Altenber- 
ger-féle codex ^) sváb Landrechtjének egyik ismeretes helyére, 
mely következőleg hangzik : Ez ist eteswo gewonheit daz 
man czwelif man nimet di dem richter schullen helfen richten 
vnd dy heizent schephen dy selbe schullen weise levte syn dy schul- 
len vorgerichte vrteil vinden vnd niemand anders ez sehol ir 
iglicher vf ein panch siczen vnd sehol vrteil vinden vber ein 
igliche sache. •) 

*) Font, rer. Austr. XV. I. 189. Ipja, font. r. A. id. h. 180. lapja. 

2) Szász nemz. oki. tár Urk. II. 165. U. I. U. III. 249. 

') Azon \érdé8 : Minő befolyást a gerébek (örökös gcrébek) a 
lúrSságra gyakoroltak, még nincsen határozottan megállapítva s e helyen 
mellőzhető, mert nem lényeges a szőnyegen lévő ügy  eldöntésére nézve. 

*) Lásd III. Endre magyar k. 1291iki kiváltságlevelének I. pont- 
ját; gr. Teleki J. Hunyadiak kora: VI. 182. Michnay és Lichner Buda- 
város jogköny ének 272. lapja. 

^j Szebenben a báró Bruckenthal-féle könyvtár kczírat-gyüjtcmé- 
"Tcbeu LXXVI. c. alatt előforduló hártya-codex. Lásd Homeyemek 
ReobtabQcher des d. Mittelalters etc. Berlin 1856. 106. Stc. 

*) Lásd frh. v. Lassberg Scbwabenspiegel 172. szakaszát. 1472. 
jun. 1-ről keltezett tulajdonjog átruházási okmányban (Szász nemzeti 
oki. tár Urk. II. 838.) olvasható: Nos Thomas Altennberger Magistcr 
<'iaÍQmLaurentíus Haan Regius Georgius Sartor Sedis Judices Item Bartho- 
lomeus Haetter Bartholomeus pictor Johannes Burger, Benedictus Carnifex. 
Nicolaus Kroner. Johannes Praydenn. Christianus Franczyos. Ludovicus 
^tromer. Kicolaus Zetsch. Johannes Henricy Christannus lederer et 
Johannes de Longocampo consales. Stephanus Pictor villicus civitatis 
Cibiniensis. stb. 


56 RÜLAND-08ZL0P0K 

A szebeni provinczia bírósági köre úgy látszik, eredeti terü- 
letének határain már igen korán túlterjeszkedett. ^) 

A mint Szeben idővel a comes állandó székhelyévé vált, a 
tartomány lakosságának e provinczia összes közügyeinek elintézése 
végett egybegyűlő képviselő testülete is a XV-ik századtól kezdve 
falai között ülésezett. 

A XlV-ik század második felében e képviselet még széles 
alapon nyugodott, a mi kitűnik abból, hogy »a hét szék szászai* közt 
támadt viták és egyenetlenségek eldöntése, s ezzel kapcsolatban 
régi és új kiváltságleveleik felolvasása és azok fölötti tanácskozás 
végett Nagy Lajos által 1379-ben, szabad ég alatt tartatni rendelt 
közgyűlésre ősi szokásjoguk szerint bíráik, senior-aik, (talán azok, 
kik előbb az esküdt vagy bíró hivatalát viselték) eskütteik és elő- 
kelőik együtt a nép embereivel hívattak össze. *) 

Ezen a provincia polgármesterének elnöklete alatt ülésező 
megyei képviselő testület közgyűlésein, — mely később a 9 szék 
és két vidék két-két követét magában foglaló szász nemzeti egye- 
temmé alakúit át, — még a XV-ik század közepe táján az egyes 
székek főhivatalnokai és esküdtei mellett különféle gerébek is 


^) Eder ad Schesaum App. 213 Ipja 2 — 4. 

^) Ludovicus dei gratia rex Huugariae etc. fídelibus suis Seuior'.- 
bus, Judicibus et juratis ac uníverBÍs Saxonibus septem sedium partis 
TraDBÍlvanac . . . Igitur fídelitati vestrae regío sub edícto praecípimus, 
quatcims mox coguitis praesentibus, voa Judices vestri, Bccundum ves- 
tram consuetudinem, cum senioribus, juratis et potioribus, adiuncta parte 
cotnmunis populi vestri, insimul in campis couveniatis, pro vestro com- 
muni colloqaio et ibidem vestra privilegia, nova et antiqua, recipiatis et 
perlegatis coram, his quos de Nostris praelatis et Baronibus ad haec 
vobis destinavlmus, ordinationem vestram audiendam et pertrac- 
tandam ; pcrlectis auteni his nobis cum paucitate nuuciorum vestrorum 
tenorem ipsorum privilegiorum diligenter rcscribatis, quac omnia benigno 
aninio etgracioso secundum cursum et contiaentiam vestrarum antiquarum 
libertatum yolumoB audire et plenarie expedire et si aliquid in eisdem 
vobis contrariam invenitis istud in omnibus licitis et possibilibus in com- 
modum vestrum volumus covertere et meliorare, promittimus vobis qaod 
ob respcctum verborum informationis vei favoris alicuius, universas vestras 
libertates nequaquam iufringimus sed potius confírmamus vobis et vestris 
succesBoribus, et si inter caetera aliqua sünt nociva ct dampnosa vestrae 
libertati, hoc volumus delére et totum emendare et si aliquis secus vobis 
dixerit, sibi fídem non adhibeatis, quia hic de nostra intentione non est 
informutus. Dátum in Diogyewr in festő beatorum philippi et Jacobi 
apostolorum anno Domini Millesimo trecenteasimo septuagesimo nono. 
(Seivert G. Acten und Daten stb. 1870, 2-ik lapja.) 


A SZEPESI ÉS ERDÉLYI S/^ÁSZORKÁL. 57 

jelennek meg olyan körülmények közt, melyek valószínűvé teszik 
azt, bogy ezek hivatalukat nem választások alapján, hanem tulaj- 
don, földbirtokukon nyugvó, joguknál-fogva ^) viselték. 

A szebeni provincialesek, azaz a szebeni provinczia törvé- 
nyes képviseletének hatásköre a megye összes közügyeire kiterjedt. 

Ezen hatáskör jelentőségének és terjedelmének megítélése 
végett különösen a következő fontosabb teendőket említjük meg : 

Kieszközölték kiváltságaiknak a fejedelem által való meg- 
erősítését; védelmezték terűletök épségét, bírósági szervezetök 
önállóságát s alkotmányuk úgy a vajda s az egyházi bíróságok 
túlkapásai, nciint idegen nemes emberek és saját nemzetségeik 
jogbitorlásai ellen; résztvettek az országgyűléseken; szövetségi 
frigyet kötöttek az erdélyi részek testvémemzeteivel ; résztvettek 
követeik által királyok és fejedelmek választásában, szerződések 
kötésében; királybíráik alatt hadcsapatokat állítottak háború 
idején ; subsidiumokat fizettek, a provinczia belügyeit elintézték 
stb. ; közgyűléseiken kötelező szabályrendeleteket hoztak s az 
engedetleneket súlyos büntetések alkalmazásával az érvényben 
álló jog tiszteletben tartására kényszerítették a provincziát ter- 
helő adó és hadkötelességet, egyesek teherviselési képessége 
szerint felosztották ; a tulajdonosaiktól elhagyott telkeket új tulaj- 
donosoknak adták, megengedték elpusztult községek felépíttetését 
ideiglenes adómentesség kedvezménye mellett ; biztosokat rendel- 


') A septem sedes-nck azou közgyűlésén, mely a veresmarthi 
(Rodenberg, Ruffomonte) gerébnek veresmarti lakosok ellen vitt perében 
egy malom tulajdonjogát odaítéli, jelenvoltak : a Comes és magister 
ciaiom Cybiníensis, a Sinki és Szászsebes! királybíró, a magister ciuium 
vicegerens iudicís regii, iudex terrestris s egy esküdt Segesvárról, a iudex 
tcrrestris, három iaratus consal és a villicns Szebenböl ; a iudex terrestris 
8 Bgy esküdt Szászsebesről, a kőhalmi geréb s 2 esküdt ugyanonnan, 
a vereemarti geréb, a keresztényszigeti (Insula Christiani) villicus, a 
Swynschirí, draasi bodendorffi, homorodi gerébek, Geréb István Miklós- 
nak a nagy-ludasi gerébnek fia, a szászvárosi iudex terrestris és villicus, 
az Alvynczi bíró s a szerdahelyi villicus. Ennél fogva Ujegyház kivéte- 
lével 8 szék volt képviselve. Vájjon Üjcgyház azért hiányzott-e, mert király- 
bírája mint alperes szerepelt, az bajosan határozható meg. Feltűnő 
iSzeben követeinek nagy száma ; 7 a többi székek 2 1 követével szemben. 

Szász nemz. oklev. tár. Urk II. 135 1452. jul. 1-én; Stephanus 
Lüsch, Petrus Lüsch etc. ipsornm et totius communitatis ville Rotbergh 
Dominibos et personis tanquam actores ab una et circumspecti viri, comes 
Laureocins index regius sedis fori Ruthenorum, Petrus fílins eius, iudex 
regius sedis Luschkirch ac comes Jacobus de eadem Rotbergh vt in 
causam attracti etc. 


58 RULAND-OSZLOPOK 

tek határok bejárására ; a községek között támadt határvillon- 
gásokat eldöntötték a a nyertes felet az odaítélt terűlet birtokába 
bevezették; elrendelték továbbá a királyf öldtöl elszakított terület- 
részeknek közköltségen való visszavásárlását ; gondoskodtak közös 
segély nyújtásról, ha egyes községet nagyobb baj ért ; az ipart 
és kereskedelmet szabályozták ; saját pénz-, mérték- és sulyrend- 
szerrel bírtak ; az út és híd-ügyet rendezték ; a vámmentességet 
és vásárszabadságot megőrizték s végre az összes polgári és bün- 
tető ügyekben a fötör vény széket képezték^ melynek ítéletei ellen 
felebbezni a királyhoz és curiájdhoz lehetett csak, ^) 

Az egyes székek autonómiája, s talán kezdettől fogva nem 
egészen összhangzó szokásjoguk, továbbá bíróságaik gyakorlata s 
végre áz írott jog teljes hiánya idő folytán a jogszokások tarka 
halmazát s annak következményeként a jogállapotnak nagy bizony- 
talanságát szülték, melynek megszűntetésére Altenberger Tamás 
1481-ben a szebeni főtörvényszéknél azt a jogkönyvet vétethette 
alkalmazásba, mely a svábtükör Landrecht-jét, a magdeburgi 
Weichbildet,^) s az yglaui jogot tartalmazza, s mely mint segéd- 
forrás az erdélyi kirdlyföldön kétségkívül érvényben volt, a ini 
abból következtethető, hogy a bírák és esküdtek e jogkönyvre fel Ut- 
tek esketve, ^) hogy e jogkönyvnek az utolsó lapján olvasható eskü- 
mintából e szavak : >vnd der kvnigen Marié vndt valamint annak 
zárszavai : >vnd áll lieb heiligen,€ ki vannak törölve, a mi elég 
világosan arra mutat hogy ezen esküminta a reformationak Sze- 
benben történt elfogadása (1636) után is alkalmaztatott. 

Ily képen Szeben,*) a melynek  fénykora, a XIV. XV. és 


^) Lásd ezen hatáskörre vonatkozólag: Giereud f. a. Notitiac 
castellanatus Tholmach 12. Ipjt; Archív des Ver. f. siebenb Ldes. kde. 
N. f. VII. kt. 444. Ipjt; különösen Seivert: Acteu und Daten übcr die 
gcsetzl. Stellung und den Wirkungskreis der süchs. Nat. Universitat cs 
Szász nemzet oklevéltár Urk. II. 99., 107., 135., 161., 165., 182., 
104., 201., 206., 227., 233., 238., 302.. 313., 326., 339. 352., 454., 
465., 546., 586., 634., 660., III. 37. és V. 1369. 

2) A magdeburgi Weichbild az Altenberger-félecodex 107 — 131 
lapján áll. 

^) Fankenstein Brev. oríg. nation. stb. 37 1. ; Czwittinger Spé- 
cim. Hung. liter. 161 1. 

^) Szeben városában is találunk sok olyan intézményt, melyeket 
Gengler i^ Deutsche Stadtsrechiaalterthiimer^ czimü munkájában ép oly 
tökéletességgel, mint élénkséggel ecsetelni tudott. 

A város körfii volt véve falak által, melyek csak négy állandóan 
megőrzött s a szabó-, varga-, szűcs- és mészáros-czéh által védelmezett 
és porta sartorum, sutorum, Elisabete et Heltensis-nek nevezett kapuinál 


A SZEPESI ÉS ERDÉLYI S/^ASZOKNÁL. 59 

XVI-ik századba esik, a XV-ik század végén megerősített, sza- 
bad királyi Táros volt s egyszersmind a szebeni provinczia, a király- 
bíró és polgármester székhelye, a provinczialisok közgyűléseinek 
— valamint a fötörvényszéknek minden évben tartatni szokott 
ülésének állandó helye, melyeknél fogva az erdélyi szászok vala- 
mennyi városa közül legalkalmasabbnak mutatkozott egy Ruland- 
oszlopnak kebelébe való befogadására. 

Eddig hazánkban tudtom szerint csak egy Ruland-oszlop, 
t i.  Bártfa^)  szepesi  városé  íratott  le  Miskovszky  Győző 


tette lehetővé a be- cs kijárást. A városház a tanácsnokok folyosójával 
(Kathslaube) a tanács-harang, a szertár, a palata — (a szebeni városház 
egyik nagytermének az elnevezése; Palatium, palota; Oroszországban 
a bíróságokat palate-nsk nevezik. Lásd Brinz Pözl : Krit. Vierteljahr- 
schrift Neue Folge I. 2. 241 Ipjt.) — a »hopner« felügyeletté alatt 
álló város szolgák szobája, a városi tömlöcz, a tanács-torony eme- 
leteivel, az őrtorony, űtczáiuak elnevezése: Kieine Erde, Kleiner 
Ring, grosser Ring, Rosenanger, Rosengarten, auf dem Hundsriickeu, 
aaf der Nenstift, Marktgasse, Fingerlingsplaz, Burgergasse stb. Az 
Eogelhof-^ Zeng-, Mönchs-, Priesterhof; a Zwinger, a városnak árdállitó 
joga, nyilvános kútai, malmai és vízvezetékei, városfalva (Stádterdorf) föl- 
desdri cnrái, a német városi életnek megannyi világos bizonyítékát 
képezik. 

Már 1376-ban a czéh-ügynek Nagy Lajos által elrendelt szabá- 
lyozása alkalmával 19 czéh 25 iparággal létezett. Szeben aranyművesei 
messze földre hiresek voltak. Kereskedői Velenczében és Dalmátország- 
ban, Bécs, Prága és Rrakóban, Danczig és Konstantinápolyban voltak 
találhatók. Seivert G: Die Stadt Hermannstadt 12. Ipjn. és Szász. nemz. 
oklevéltár Urk. I. 17., 20., 21., 23., 24., 26., 29., 30., 64., 66; II. 1., 
2., 3., 7., 67., 471 ; III. 3. 164. és 165. 

^) ^^^ Lajos király elrendeli 1370-ban: civitatem nostram muui- 
tam Bari fa vocatam-in numei'um, collegium et catervam civitatum nos- 
tranim regalium Cassensis et Budensis de benignitate regia duximus aggre- 
gandam, volentes et committentes, ut amodo in autea fídeles cives et hos- 
pites nostri de dicta civitate Bartfa tam in lucro camerae quam et electi- 
oDe indicis ipsorum, quam aliis quibuscunque immunitatibus, libertati- 
bus, gratíis, concessionibus et praerogativis perpetuis temporibus utan- 
tur, gratolentur et potiantur, quibus cives nostri fideles Cassenses 
et Bndenses gaudent potiasimnm et fruuntur. Fejér cod. dipl. IX. 4. 230 ; 
IX. V. 83. — A szepesi gyarmatok jogéletével e helyen körülményesen 
Htm foglalkozhatunk, mert a kitűzött feladat határait meghaladná. Ennél- 
fogva utalnunk kell Wagner Anal. Scepusii, Michnay és Lichner Buda város 
jogkönyve függelék, Schwartner : De scultetiis és Bartal Gy. Comment. 
sti>. czímü munkáira. 


60 RULAND-OSZI.OPOK 

által ^) melyet azonban Lőrincz szobrának neveznek s egy Lörlncz 
nevű lovaggal hoznak összeköttetésbe, ki Róbert Károlytól 
1324-ben a város alapítására s felépítésére engedélyt nyert volna. 

Miskovszky e szobrot joggal Ruland-szobornak tekinti s 
azt tartja,hogy az a városi szabadság- és önállóságnak egyik 
szembetűnő jelképe s épen ezért eredetileg a városház tetejének 
csúcsán volt felállítva, hogy messziről észrevehető legyen. 1 733-ban 
egy ott állomásozó ezred német tisztjei állítólag annyit lődöztek 
a szoborrra, hogy e vandalismus nyomai még ma is észlelhetők. 
Ugyanez alkalomból a szobrot a városház előcsarnokába helyez- 
ték át, hol még jelenleg is látható. 

A legélénkebb érdekeltséget ezen, 2'58 méternyi magas 
Ruland-oszlop iránt kétségkívül azon tudósítás kelti, hogy erede- 
tileg cserfából készült s csak később, úgy látszik 16Íl-ben Elzer 
Jónás által vonatott be rézlemezekkel. 

Minthogy e Ruland-oszlop eredeti alakját korábbi időkben 
soha sem írták le, vagy ábrázolták, azért szülőföldjére s felállítá- 
sának idejére nézve csak gyanításokra vagyunk utalva. Hogy az 
oszlop eredetileg fából készült, azt véleményem szerint nemcsak ma- 
gasabb kora mellett szól, hanem azt azon körülmény is támogatja, 
hogy később rézlemezekkel vonatott be ; hogy karddal öveztetett 
körűi és lobogós lándsával diszíttetett fel, mely utolsó két körül- 
mény valódi jelentésének magyarázatául akar szolgálni. 

A szobor jobb keze, a legtöbb Ruland-oszlop módjára fel 
van emelve s olyan állást foglal el, hogy abban a lándsa helyett 
kard is képzelhető. 

A lemez-pánczél és sisak szerkezete a XVI-ik századra 
vallanak. Különösen feltűnő a balkéz tartása, mely egy, a tok- 
jában nyugvó kard fogantyújához alkalmazkodik. 

A bártfai Ruland-oszlop valamennyi eddig ismeretes* R. o. 
közül az egyetlen, mely jobbjában lándsát tart, a kardot pedig 
tokban viseli, miáltal a mintegy lemondani látszik a vérbíróság 
gyakorlását feltűntető legjellemzőbb jelképnek, — melynek a ki- 
rántott és magasra emelt kard tekintendő, — kellő kiemeléséről. 

A bártfai Ruland annyiban hasonlít az cí/wr/íRulandhoz^) 
amennyiben az előbbi egy hajdan fellobogózott lándzsát, az utóbbi 
pedig egy lobogót tart jobbjában és hogy a kard alakja mindket- 
tőnél görbe ; de ezzel minden további hasonlatosság meg is szűnik. 
Ki merészelne i)l. a bártfai és burgi ^) Ruland arcz vonásai közt 


1) Hazánk és külföld 1868-ki évf. 22. Ip. ; Monumenta Hungáriáé 
archaeolog. IV. 2. 81. 

2) Dr. Zöpfl H. Die Rulandssaule stb. 248. íRja. 
«) Zöpfl id. h. 264. Ipja. 


A  SZEPESI K8 ERDÉLYI SZÁSZOKNÁL. 61 

észlelhető csekély hasonlatosságból, — mely talán csak papíron 
létezik, — a két egymástól oly messze levő szobor közt rokon- 
ságra következtetni s ezáltal magát azon veszélynek tenni ki, 
hogy mind két oldalról visszautasítsák. 

Nagyobb figyelembevételt érdemel azon tény, hogy a szepesi 
gyarmatosok között szászok, thüringiaiak és meiszeniek ^) is voltak, 
kiknek 6si lakhelyeikben a Ruland-oszlop, — mint azt Zöpfl meg- 
czáfolhatlanűl kimutatta — egykor honos volt s ott még most is 
található. 

Ezen felül nem hagyhatjuk figyelmen kívfil azon körülményt, 
hogy a szepesi szászok városaiban a ^Sachsenpiegeh s a magde- 
^^gijog kétségkívül érvényben tJoZtoft, mely körülmény hangsúlyo- 
zásával azon utak és módok egyikét akarjuk kiemelni, mely által 
e Raland-oszlop új hazájába juthatott. 

Minthogy azonban ilyen feltevések jogtörténelmi szempontból 
csak akkor bírnak nyomatékkal, ha egyéb, döntő okmányi bizo- 
nyítékok által is támogattatnak : azért e helyen a bártfái Rulandra 
vonatkozólag még csak azt jegyezzük meg, hogy a fából készült 
oszlop talán Bártfának Nagy Lajos által 13 70.-ben történt várossá 
emeltetése alkalmából, a városi szabadság és önállóság, valamint 
a vérbíróság és vásárjog jelképéül lön felállítva és hogy a XVIL 
században történt megpánczéloztatása után nyerte azon gyanús 
toldalékokat, melyek társaitól hátrányára megkülönböztetik. 

Jelentőségét azonban korántsem kicsinyelhetjük annyira, 
mint azt gr. Dessewvfy Józsefe) tette, ki a neki római harczos gya- 
nánt bemutatott Kulandot, némi indignatióval, mint fából készült 
s pléhvel bevont olyan szobrot jellemzi, mely egy alacsony, vaskos, 
pisze orrú tót parasztnál mást nem ábrázol és semmi rómait 
nem mutat 

A bártfainál talán korára fiatalabb, de jogtörténelmi jelen- 
tőségére nézve — szerintem — sokkal fontosabb a szebeni 
Kuland. 

Minthogy Szeben már 1224-ben az Andreanum következ- 
tében a szebeni provinczia főhelyévé emelkedett, s a vásárszabad- 
ságot élvezte, 1367. óta pedig szabad királyi város és egyszers- 
mind a szebeni provinczia s azonkívül számos helység és terület- 
rész fStörvenyszékének székhelye volt, azon véleménynek adhatunk 
kifejezést, hogy az erdélyi szászok főhelyén felállított Ruland-osz- 
lop nemcsak az önálló bíróság és vásárszabadságnak, hanem egy- 
szersmind a város függetlenségének jelképéül tekintendő. 

Hogy az erdélyi szászoknál egyedül a főhelyen található 

1) Thuroczi Chron. Hung. P. II. c. 22. 

2) Birtfai levelek, 1818, 9 Ip. 


62 RÜLAND-ÜSZLOPOK 

Ruland-oszlop, azt ezen gyarmatok főtörvényszéki- és vesztőhe- 
lyének kiváló- jelentőségével hozom összeköttetésbe. 

A szebeni nagy piacznak (grosser Ring), az évszázados 
vásár- és vesztőhelynek közepén állott hajdan a köböl faragott 
pellengér (Pranger ^) s annak csúcsán a szobor, melyet Seivert G. ^) 
^mint pánczélos férfit jelez, ki mindkét kezével egy kardot halálos 
csapásra emel.€ E szobor minden habozás nélkül Ruland-oszlop- 
nak tekinthető, a következő indokok alapján : 

A szász nemzeti egyetem s Szeben városának levéltárai, a 


^) A pellengérnek különböző elnevezéseire nézve : lásd Zöpfl H. 
Alterhümer des dentschen Rechts I. k. ö8. Ipjt. 

A Kákstein kifejezés tudtom szerint az erdélyi szászok törvény- 
széki nyelvében nem fordul elő ; ellenben a kaken kifejezés, mely annyit 
jelent, mint : bámészkodni, szemet mereszteni, még jelenleg is mindenki- 
nek száján van. 

Eder I. C. Observ. crit. ad hist. Trans. 266. lapján felemlíti. 

Johannes Hunyadi litteris anno 1444. ad Brassovienses scriptis 
pnnnum per lanifices con/ectum gigno urbis mumiri iubetj aliaque eiusmodi 
ad mercatum et mechanicas artes attinentia praecipit, dum subdit eoft 
qui dicto audieníes non essentf ammissione manus et oculorum mulctandos, 

A nsgydisznódi posztószövőknek általam felfedezett és 1695. 
október 27-ről keltezett czéhazalályrendelete sajátságos módon tesz emlí- 
tést a pellengérről : > Als soll den Rieplern und Hudlern gesteuert sein der 
Kronstadt Wollenweber aber, sowol aucb die Hermannstádter sollen die 
Tücher auf das íleissigste machen und zeíchnen auch in specie aus gefer- 
tigt auf der Bum (nyújtó állvány) 34 Ellen laug und eine Ellen und ^/g 
breit und zwar nach der rechtmitssiger Ellen, welcher ^1^ eine Wiener 
Ellen macht und noch von UhralterR her an den hermannstüdter Pranger 
aufgpzeichnei vorden iM stb., miben kétségtelenül azon posztószövők 
részére, kik helytelen mértéket használtak, a pellengén-eállítás bünteté- 
sének alkalmazásával való fenyegetés rejlik. 

A vízaknai gerébház egyik másolatban meglevő kiváltságlevelé- 
ben Szász nemz. oki. tár Urk. IV. 760. azt mondják: Argum. Privil. 
Item Privilégium aliud Ladislai Filii Alberti Regis Hnngarie deLegibus 
condendis seu Jure ipso gladli in Pergameno scriptum Sigilloque eiusdem 
Kcgis impressive roboratum, vigore cuius idcm Rex Ladislaus talem potes- 
tatem dedit et concessit, ut Possessores Universi Curie Nobilitaris 
Gerehlinz dictae in oppido Vízakna existentis, Patibula, rotas^ Pálos, ar 
(diorum tormentorum genera erigere, fiires, latrones, Praedones et alios 
quoslibet malefactores suspendere, rotare, mutilarc ete. possint et vale- 
ant. Dátum Vratislaviae in festő beatorum Fabiani et Sebastiani Mar- 
tyrum A® 1455. 

2) Die Stadt Ilermannstadt, 24. Ipj. 


A SZEPESI ÉS ERDÉLYI S/ÁSZOKKÁL. 63 

meuuyiben azokat felhasználhattam, azoknak egj jelentékeny 
része még rendezetlen, semminemű támpontot nem nyújtanak 
ezen szobornak mikor és minő alkalomból történt felállítására 
nézve. A városi szertár »Führer durch die Hermannstádter Rüst- 
kammerc czimü jegyzékének e rövid tudósítása is ^Steinemer 
Roland mit Schnert auf einer gothischen Kreuzblume XVI. Jahr- 
hundert€ ^) gyenge érv volna állításunk bizonyítására, ha nem sike- 
rülne a gyarmatosok őshazájának e kőszülöttét arra indítanunk, 
hogy önmagát bemutassa. 

Ha e Bulandot fedő pánczél nem csal, akkor a szobor leg- 
alább is a XV-ik században készült. 

Arra nézve, hogy a szebeni gyarmatosok ezt a Rulandot 
mint szabadságuk jelképét, már kezdettől fogva használták volna, 
semmi okmányi bizonyíték nincsen. Ha annak kezdettől fogva 
való használatát feltételeznök, azon esetben a szebeni gyarmato- 
sok őshazájára vonatkozó vitás kérdés még bónyolódottabbá vál- 
nék, minthogy ezáltal a jelenleg uralkodó nézet, mely szerint a 
gyarmatosok szülőföldje a Rajna és Mosel vidékeire teendő, inga- 
dozóvá válnék, s Zöpílnek a Ruland-oszlopok elterjedésére vonat- 
kozó véleménye módosulna némileg. Több valószínűséggel bír 
azon feltevés, hogy e Ruland valamennyi szász gyarmatnak egye- 
sülésével, vagy a magdeburgi jognak, a szebeni provinczia főtör- 
vtnyszékénél segédforrásúi történt elfogadásával áll kapcsolatban. 
Bizonyost ezidő szerint — fájdalom — nem tudhatni, minthogy 
ezen receptióról is voltaképen csak annyit tudunk, hogy az 
Altenberger (Könyves) Tamás, szebeni királybíró és polgármes- 
ter kezdeményezésére történt, s hogy a magdeburgi jog egy 
ideig, mint a provinczia szokásjogának segédforrása az erdélyi 
királyfőldön tényleg érvényben volt 

A szebeni Ruland-szobor kvarczczal vegyült durva homok- 
kőből van faragva, mely keményebb kvarcz-darabkáknak a szobor- 
alakból való kiállása arra enged következtetni, hogy a szobor az 
időjárás mostohaságainak hosszas időn át ki volt téve. 

^) Rómer FI. részéről az archaeol. értesítő X-ik kötetének 16-ik 
lapján tett azon állításaira, >hogy a szebeni Ruland /a-szobor, hogy a'/ 
;í városi fegyvertár egyik helyiségében találta minden figyelem nélMd fel' 
áUitva s hogy végre a városnak eléggé gazdag fegyvertára egészen 
rl van hanyagolvay€ azt kell megjegyeznem, hogy a szebeni Ruland h/i- 
szobor, hogy a városi fegyvertárnak csak egyetlen egy terme van s hogy 
]*latz Károly, a szebeni városház felügyelője, a fegyvertárt már a 
hatvanas években teljesen rendezte s azóta a legjobb rendben tartja. A 
szobrot emelkedett és eléggé alkalmas helyen állították fel, mert tudják, 
h<»gy üz a fegyvertár legértékesebb tárgya. 


64 KUr.AKD-OSZLOPOK A SZEPESI ÉS ERDÉLYI SZÁSZOKNÁL. 

A szobor egész hossza, kivéve a talapzatul használt kő-ró- 
zsát, 1.05 méter, a kardpenge hossza 75, a fogantyúé 17^/2 s így 
a kard egész hosszúsága 92^/2 centiméter. 

Ezen Ruland tehát társaival szemben különösen alacsony 
testalkata által tűnik ki, melyet azon körülmény sem képes teljesen 
ellensúlyozni, hogy a pellengér csúcsán állott. 

A szóboTnak fiatalos kinézése s az észlelhető bajusz határo- 
zottan a németországi Rulandokra emlékeztetnek ; ellenben az 
egyenes kétélű kardnak a szobor magasságához képest feltűnő 
hosszúsága s annak függőleges irányban, két kézzel való tartása : 
— bár Zoepflnél, a kardot két kezében tartó Rulandra nem 
találunk — olyan körülmény csak, mely e szobortól a Kuland- 
oszlop tulajdonságát nem vitathatja el, legfeljebb a mellett bizo- 
nyít, hogy a szobor ilyen alakjában főkép a szebeni provinczia 
főhelyén gyakorolt vérbíróság jelképéül tekintendő. 

A szobor különben rongált állapotban van, orra leütve ; kezei 
hiányoztak ; sisakja elöl csorba s maga a szobor lábszáraiban töre- 
tett le valamikor a kőrózsáról, melyre újólag visszahelyeztetett. 

Minthogy a szobron keresztül ólommal körűlöntött vasru- 
dak vannak húzva, az állványról való letörés csak szántszándéko- 
san és nagyobb erőszak alkalmazása mellett történhetett meg, s a 
sérülés nyomai, a szobornak a pellengérről való ledöntésére lát- 
szanak vallani. 

Ha sikerülte szobornak eredetétés rendeltetésétmegfejtenem, 
akkor eltekintve Ragusától — Szeben délkelet felé a legtávolabb eső 
pont, meddig a németországi gyarmatosoka Euland-szobrot vitték. 

Vájjon a szebeni szűcsöknek ünnepélyek alkalmával a leg- 
újabb időig divatozó kardtáncza, melyet Süveg Albert szebeni 
királybíró 1691-ben Báthori Zsigmond erdélyi fejedelemhez tartott 
beszédében, mint ősrégi szokást emlü, a bramstedti ^) módjára 
Ruland'iáncznak tekinthető-e, nem merem állítani ; de minden- 
esetre figyelemreméltó körülmény. 

Maga a szobor érdekes emléke a múltnak s jog- és műve- 
lődés történelmi értékét legkevésbé sem csökkenti azon körül- 
mény, hogy a város szertárában történt újbóli felállítása alkal- 
mával letört és elveszett kezei agyagból állíttattak helyre. 

^zen jóakaró, de mindenesetre nagyobb rend-, mint műér- 
zékről tanúskodó helyreállítás fölött méltán boszankodás tölthet 
el, de vigasztalást találhatunk Mephisto ismeretes mondásában, 
melyszerint : 

. . . die Cultar, die allé Welt beleket, 

Hat auch auf dieseu Ruland sich erstreckt. 

Dr. Lindner Gusztáv. 

1) Dr. Zoepfl RulandssSule 215. Ipjn. 


KÜLÖNFÉLÉK. 


KOCSI CSERGŐ BÁLINT. 

E név irodalomtörténetünkben nem ismeretlen : a XVII-ik 
század yiszontagságos epizódjai egyikének monographusát jelöli, 
ki egyszersmind az Ampringen-Kollonics-Szelepcsényi-féle ke- 
gyetlen yallásüldözések martyrjai közé tartozik. 

Csergő Bálint 1 647-ben Komárommegye Kocs nevű refor- 
mátus nagy községében született, s innét elöneve ; sőt sokszor 
csak Kocsi Bálintnak iratik. 0 1673-ban pápai tanárságot vagy 
iskola-mesterséget viselvén, egyike volt az 1674. martius 5-kére 
Szelepcsényiék vérbírósága elé idézett 300 s egynéhány protes- 
táns pap közfii a kívánt térítvényt aláírni állhatatosan vonakodó 
ama másfélszáz elvhfi s bátor férfinak, a kik aztán bilincsekbe 
veretvén, Lipótvár, Komárom, Sárvár, Kapuvár, Berencs és 
Eberhard várakba vitettek, — a hol is a legiszonytatóbb kínzást, 
verést, szidalmakat, megaláztatást stb. kellé, törhetetlen hitbuzgó- 
ságukért szenvedniök. Nevezetesen Kocsi Bálint a Lipótvárra, 
majd onnét Triestbe és Nápolyba kegyetlen gályarabságra hur- 
czolt 60—70 protestáns lelkész egyike vala, a kik később, hosszas 
gyötörtetés után, — mely alatt közülök számosan elhalának, — 
Nápolyban a nemeslelkű Kuyter Mihály hollandi admirál által 
váltattak ki, Svájczba menekültek, mígnem végre 1676-ban Hol- 
landia, Svéd- és Szászország, Brandenburg és Ltineburg protes- 
táns államok közvetítése mellett térhettek vissza, sok viszontag- 
ság után hazájokba. 

Az egész üldöztetési pernek, fogságuknak, gályarabságuk- 
nak s megszabadulásuknak történetét részletesen, megható köz- 
vetlenséggel, egy világos áttekintetü emlékiratban leírta Kocsi 
Csergő Bálint latinul, >Narratio brenis de oppressione libertatis 
*'ccl. Hung.^ czím alatt.') E mü mindenha egyike marad a 
XVII-ik század érdekesb kortörténeteinek ; oly becses, hogy a 

^) K^acírata a Nemsseti Miizeumban. (S/ilágyi Siindor felliasznúlá.) 
Századok 1885. I. füzet. ^ 


66 KÜLÖNFÉLÉK. 

nagynevű Bod Péter méltónak találá azt egy század múlva 
magyarra fordítni s ^Kősziklán épült ház ostroma^ czímmel, Beth- 
len Kata grófnőnek ajánlva, sajtó alá rendezni. De a munka az 
akkori sajtóviszonyok között világra nem bocsáttathatván, — 
csakis korunkban jelenhetett meg, 1873-ban, a Bod Péter nyo- 
maiba lépett Szilágyi Sándor gondos kiadásában. S azóta Kocsi 
Bálint nevét a magyar történelmi forrásművek barátai jól isme- 
rik ; rövid életrajzát pedig a mű bevezetésében Szilágyi adja, s 
hosszabban — önmaga által 1678-ban írva s Zürichbe kiküldvo 
— a Sárospataki Fűzetek 1857-ik évi folyamában jelent meg. 

Azonban 1678-tól K. Csergő Bálintnak nyoma vész; mi 
lett belőle tovább ? meddig élt ? mostanáig nem tudtuk. íme, mi 
oly szerencsések vagyunk a redivivus Kocsi Bálinttal előállhatni ; 
kimutatni róla, hogy még a szathmári békét is túlélte, és bemu- 
tatni öt egészen más — de hozzá méltó — szerepkörben, mint 
Rákóczi rendületlen hívét ; bemutatni az egykori lipótvári foglyot, 
nápolyi gályarabot, helvétiai bujdosót — mint Bottyán János híreit 
kvrucz generális tábori titkárát, dörgedelmes manifestumainak, 
katonás hadi parancsainak élestollú fogalmazóját. 

Az öreg Bottyánnak, mint vezénylő tábornoknak, hadi iro- 
dáját két titkára vezette : Bálint Deák és Mihály Deák, a mint 
őket közönségesen nevezik vala. Vele voltak ezek nemcsak a 
főhadiszálláson, de mindenütt a táborokban is, hol az ősz kurucz- 
vezér archívumát és a hadi cancelláriájához tartozó szereket szál- 
lító társzekérre ők ügyelének föl, s a katonai irodát és hadi pro- 
tocoUumokat, írnokaikkal azonnal berendezték a cancelláriás- 
sátorban, mihelyt a táborba szállás megtörtént. 

A tábornok, — a ki egyébiránt jó latin volt s ifjabb korában 
leveleit is többnyire maga szokta írni, — öregségére a sok kard- 
hordozástól, buzogányforgatástól nehézkezűvé vált ; leveleit tehát 
(még a fejedelemhez vagy gr. Bercsényihez szóló legfontosabb 
hadi tudósításait is) ekkor már úgy monda tollba hű titkárai- 
nak, Bálint Deák és Mihály Deáknak, a kik mint meghitt, benső 
emberei, teljes bizalmát bírták. Úgy látszik, régóta ismerte minda- 
kettőt; Bálintot még szülőföldéről Kocsról, mely a tábornok 
azelőtti rendes lakóhelyéhez, Esztergomhoz közel fekszik ; de 
különben Bottyán Tatában is gyakran megfordult, úgy szintén 
Pápán, hol Bálint később scholamesterkedett. Mihály Deák 
hasonlókép pápai, vagy pápavidéki fi volt, mint ezt már a Pápá- 
val tőszomszédos pusztáról Böröllő-rűl vett neve is mutatja. 

Mert Bálint Deák, — mint a tábornok irományaiból kide- 
rül, — nem volt más, mint az egykori nápolyi gályarab és svájczi 
bujdosó református lelkész Kocsi Csergő Bálint, ekkor már 60 év 
kr»rül járó jó öreg legény ; társa és barátja pedig családi nevén 


KÜLÖNrÉLÉK. 67 

Bör'ólley Mihály, Bottyán szolgálatába alkalmasint 1705. őszszel 
kerültek, mikor a tábornok Pápa várát ostrommal bevette. 

Ettől fogva ugyanis mindig az 5, — általunk jól ismert — 
kézirataikkal látjuk írva Bottyán leveleit, melyekhez rendesen 
csak kisebb-nagyobb utólratokat szokott volt sajátkezűleg oda- 
vetni az öreg tábornok. Hadi parancsait, proclamatióít, hivatalos 
rendeleteit, protectionális leveleit és egyéb tábori expeditióit pedig 
valószinűen 6k fogalmazták is. 

Mindkét titkár híven szolgála a népszerű hadvezért, egész 
haláláig; sőt azután is megmaradának Bottyán özvegye gróf 
Forgách Juliána szolgálatában, kinek férje terjedelmes jószágai 
kezelésével stb. tömérdek irka-íirkája volt, mit maga mint nő, 
nem intézhet vala. Megtartá tehát maga mellett továbbra is néhai 
férje kipróbált hűségű titkárait. Mihály Deákot azonban az 
1710-iki irtóztató pestis — Eger táján, hol a grófnő ekkoriban 
lakott, — elragadá ; de Bálint a szathmári békekötést is szeren- 
csésen túlélte. A reávonatkozó adatok Bottyán irataiban ím a 
következők :  , 

Káldy Ádám őrnagy, 1709. aug. 15-ike táján Bottyánnak 
(luiia-vecsei táborán történt bizonyos dologról nyilatkozatot állít- 
ván ki : mint akkor jelen volt tanúkra, hivatkozik a tábornok tit- 
káraira : ». . . . megirt Generális Uram ő Nga akkori secretá- 
riusitúl, videlicet Börölei Mihály és Bálint Deáktúl azt is hallot- 
tam, hogy csudálkoznak a Generális dolgán, — talám nem érez 
jót,€ etc*) 

Hogy pedig e Bálint Deák csakugyan KocsiCsei^göBálintyolt, 
világosan tanúsítja Bottyán egyik szolgájának, Szabó Marcziny- 
iiak 1708. november 27-kén Egerben kelt végrendelete, melyben 
a haldokló a ferencziek érsek-újvári conventjének 75 frtot liagyo- 
mányoz. Végrendeleti végrehajtóul a tábornok káplánja, Űjváry 
Mihály neveztetik meg ; sajátkezűleg coramizálva pedig a testa- 
mentom így van: >Coram me VaUntino Csergő, Excellmi Dni 
Generális Joarmis Bottyán Secretario m, p.« P. H.*) (A Bottyán 
tábornok leveleiből jól ismert kézírás.) 

E Csergő Bálint ugyanazonosságát az 1674— 7 6-iki protes- 
táns üldözöttel s a » Kősziklán épült ház ostroma <-nak szerzőjé- 
vel mutatja az a körülmény, hogy ő magát olykor ^ Kocsi Bálinti 
néven is írta. Midőn ugyanis Bottyán tábornok özvegye, az oldal- 
ági örökösökkel egyezkedvén, néhai férje halála után tett kiadá- 
sait betudás végett elősorolja,  ezek között ily tételek fordulnak 


^) L. Archívum Rákóczi anum, I. oszt. IX. köt. 747. 
') A  v^endelct eredetije a sz.-ferení^zick crsok-iijvári conventjt; 
IftVéltáráUan. (L. ii. o. 758. l.) 


ő* 


6tí KÜLÖNFÉLÉK. 

elő : » Csörgő Bálint, secretáriussa restantiája fizetésében adott 
fl. 40. Mihály Deák restantiája fizetésében adott fl. 50.« Melyhez 
csatolva, a b. Palocsay-család levéltárában (gr. Forgách Juliána 
második férje b. Palocsay György vala) ily nyugtatvány találta- 
tik: >Quietantía száz és ötven = 150 Éhénes irtokról, mely 
summa pénzt néhai Nemzetes Vitézlő Böröllei Mihály, még halála 
előtt circiter egy holnappal, Szent-Mihályon, becsületes emberek 
praesentiájában nékem mint pajtássának testamentarie hagyott ; 
mely summa pénzért engemet néhai Tekintetes Nagyságos Bottyán 
János Uram megmaradott özvegye, Tek. és Ngos Forgács Juli- 
ánná jó asszonyom 6 Nga szarvasmarhául contentált. Melyrűl is 
ö Ngát úgy quietálom, hogy dum et quando megholt barátomnak 
ő Kglmének atyjafiai praetendálnák ezen summát : annak min- 
den evictióját én magamra vállalom. Actum Árokszállás, die 1. 
May 1711. — Kocsi Bálint m, k. P. H. Coram me Stephano 
Nagy, Zsámboky m. p.«*) 

Azt hiszszttk, a föntebbi adatokból világosan kitűnik, hogy a 
XVII-ik századi Ampringen-féle vallásüldözés, nápolyi gályarab- 
ság stb. országvilág látott tudós emlékírója Kocsi Csergő Bálint^ 
későbben mint Bottyán tábornok hadi titkára működött Nemcsak 
a név azonossága, de a már jelzett helyi körülmények összevágása 
is tanúsítja ezt. Melyekhez itt még azt csatolhatjuk, hogy Bottyán 
János, KoUinovics bizonysága szerint, maga is reformátusnak 
született, s csak később, a sellyei jezsuiták térítették át ; annál- 
inkább maga mellé vehette s bizalmasává avathatta tehát a jeles 
tollú reformált tanárt, politikai elvtársát és egykori hitsorsosát ő, 
a ki a protestánsok iránt mindvégig türelmes, sőt sympathicus 
volt ; saját huszárezrede többnyire kálvinistákból állott, s jobbá- 
gyai Bátorkeszin, Köbölkúton, Madáron, Szent-Péteren, stb. ezen 
egyház hívei valának. Szép vonás jelleméből, hogy belső titkárai 
egyikéül a tanszékéből kiüldözött bujdosó prot tanárt választá. 

^j Kocsi Csergő Bálint kezével írott eredetije Lőcsén, az említett 
levéltárban. L. Arcbiv. Rákócz. I. oszt. IX. köt. 794 — 795. 1. 

Thaly Kálmán. 


BETHLEN GÁBOB IFJÚSÁGÁBÓL. 

Bethlen Gábortól fiatalságából vajmi kevés levél maradt 
fenn : legalább még eddigelé napfényre kevés jutott. Az a két 
levél, melyet most itt bemutatunk, történeti fontossággal bír, 
s a későbbi fiatalságához szolgáltat adatokat. 


KÜLÖNFÉLÉK. 69 


L 


Hogyan lett Bocskay fejedelemmé ? Szamosközy nyomán 
bőven elbeszéli Bethlen Farkas, leírja Bojthy Gáspár. Bethlen 
közTetitését mindkettő felemlíti. Ismert dolog, hogy Bocskaynak 
egy torok rabja Muráth aga volt az első közyetítö, kit az sarcza 
megszerzésére bocsátott haza. Aztán öszszel a temesvári török 
had megveretvén, a bujdosók levelezése a császáriak kezébe esett. 
De Bethlen szereplése e vállalkozásban csak kevéssé volt isme- 
retes: azt világosítja fel az alább közlendő levél, melynek ere- 
detije Kis-Martonban őriztetik. 

E levelet 1604 őszén írta Bethlen Bocskaynak, eleitől végig 
az ö írása. De annak alja s azzal együtt a név le van vágva — 
mindegy, így is rendkívül becses az, mert az egész dolog lefolyá- 
sát pragmatice elénk állítja. lm itt következik : 

Spectabilis et magnifice domine mihi confídentisBime servitiorum 
meoram paratam semper comendationem Isten Nagodnak minden jóakaró- 
ival együtt hosszá életet, jó egészséget szerencBés előmenetellel adgyon. 

Mivel hogy  Ngod  nekem  gyermekségem  oltától  fogva igaz jó 
akarattyát mntatta,  s meg is tapasztaltam  volt, én is ha miben tuttam 
volna, Nagodnak szeretettel szolgáltam volna, de az sok szerencsétlen válto- 
zások és sok budosásink nem engették- hogy Kagodnak szolgálhassunk, 
mostan penig Isten Nagodnak szivét erre felindítván, hogy hazájának 
és megromlott nemzetségének szolgáljon, bizony igen dicséretes dolog és 
Nagodnak nagy elömenetelire tendál. Az tavaszszal Nagod az mely Murath 
nevű rabját sanczájért bebocsátotta volt, avval mikoron én beszélettem 
volna, és  Nagod felől  szorgalmatosan kérdezőskedném,  és az Nagod 
állapattyát valami részéből  megértettem volna, sokat magamban  gon- 
dolkodván, az Nagodhoz való jó akaratom felindítván, nem tűrhetem^ hogy 
ez  elindított  tractatust  el ne  kezdjem az  vezér pasával  ö nagával 
Nagod felől,  és mikoron Nagodnak  minden  elébbeni  állapatját  meg 
declaraltam volna előtte, Nagodhoz mindjárt sok jó akarattyát vettem 
eszemben az maga ajánlásából és mindgyárt agy irta maga akarattyából 
Nagyságodnak az elküldött levelet, mely levelet minemű jó akarattal ígírte 
legyen magát Nagyságod az hatalmas császárhoz és megromlott országá- 
hoz, mindeneket  az Nagyságod  rabja az pasáknak és nekünk is meg- 
jelentett, mely Nagyságod hozzánk való jó akarattyát engegye az felsé- 
ges Isten hogy mi is haladó képen szolgálhassunk meg Nagyságodnak 
és Nagyságod is elkezdett jó  inddlattyában procedálhasson hasznosan 
és jó szerencsésen. 

Minemű dolgokat kívánjon pedig Nagyságod az hatalmas csá- 
szártól, mikoron nekünk Murath megbeszéllette volna, mindjárt szépen 
minden kivánságit Nagyságodnak articulusokban csináltuk és ugy vit- 
tük be az vezér pasának, mely articulusokat  tőrök nyelven megfordítva 


7U KÜLÖNFÉLÉK. 

mindjárt postán az mostani fővezér clejben küldte éa onnan mingyárt az 
császárhoz beviszik éa Nagyságodnak minden kivánságiról az hatalmas 
császártól bizonyos jó kivánsági szerint való kedves válasza jő felette 
igen hamar, ebben Nagyságod bizonyos legyen, hogy mind császártól, 
főmuftitól, fővezértől és janicsár agától hütlevele megyén Nagyságod- 
nak és fejedelemségéről botja zászlója azokkal a circumstantiakkal 
megyén az haddal együtt, valamint szintén szultán Szüli man császár 
atta volt János király fiának az fejedelemséget mind az Tiszán innen 
való földdel együtt, mert valaminél jobban tudgyuk itt a Nagyságod 
dolgát ágálni Rédci Ferencz urammal együtt (ki Nagyságodnak jó aka- 
rója), azon (igyekezünk. Az fővezér, főjancsáraga az császár derekas 
hadával együtt ti/.ednapra ide érkezik az tatár khán fia személye sze- 
rcut jő ezekkel az emberekkel, meggondolhatta Nagyságod minemű 
hadak lesznek, bizonyos legyen Nagyságod ebben, hogy Isten segítsége 
vclek levén, Erdélynek megszabadítását ez esztendőről semmiképen el 
nem halasztják. Nagyságodnak mostan minden böcsUletes dolgainak elő- 
moneteliben felette jó módja vagyon, mert az vezérpasa és Bektes pasa 
ő nagyságok Nagyságodnak igen jóakarói, Nagyságod bizony sok dol- 
gaiban meg nem fogyatkozik, csak hogy Nagodat én kérem ezen mint 
jóakaró uramat, hogy Nagyságod elkezdett jó indalatinak véghez 
vitelében meg ne szűnjék, hanem szorgalmatoson viseljen gondot immár 
elkezdett dolgaira Nagyságod, úgy hogy senki értse se tudja, hogy 
mikor Isten segítsége által Nagyságodhoz közelb leszünk, Nagyságodnak 
minden késedelem nélkül az elindulásban lehessen módja; mert ebben 
bizonyos legyen Nagod és teljességei elhidje hogy úgy ügyekszünk 
ágálni az elkezdett dolgot, hogy minden kívánságokról való hitleve- 
lek, athname levél, bot s zászló azokhoz illendő ajándékokkal velünk 
együtt legyenek az pasánál, és mikor Nagyságodhoz akarunk küldeni, 
akkor csak ugy mennek valóban fő fő személyek az levelekkel együtt 
és segítséggel, hogy Nagyságodat mindenekről certificálván és elhivéa 
Nagyságod is, hogy nincsen semmi csalárdság az dologban, minden féle- 
lem nélkül indulhasson Nagyságod is akkor ; Nagyságodnak erről több 
levelet immár senki nem küld mindaddig, valamíg Nagyságodhoz közel 
nem leszünk, Nagyságodnak itt az mi kevesen vagyunk, ugy mint egy- 
nehány száz magyar igaz jóakarói , Nagyságod emlékezek meg 
Érdélben elvett sok javairól, szegény megnyomorodot jó akaróiról, 
mostan vagyon Nagyságodnak módja ebben, hogy jó hírét nevét terjessze 
és jóakaróival is jól tegyen, de főképen az szegény megromlott országnak 
ez nagy ínségből az hatalmas császár segítsége dltal való megszaba- 
dításában szolgáljon ; melyet ha Nagyságod megcselekedik és megbizo- 
nyít, az Isten is Nagyságodnak sok jót ad érette. Isten Nagyságodat 
tartsa  meg jó szerencsé fa többi le van vágva,) 

Hg. Eszterházy főlevéltára. KUmartonban, Rep: 77. Fasc : M. 


kOlönfélék. 7 1 

IL 

• • 

í)t évvel később kelt e másik levél, midőn Bethlen már 
Unácsúr volt s előkelő állást foglalt el. Első nagyobb portai 
útját már megtette (1608) s épen ez idötájt a pozsonyi ország- 
gyűlésre küldetett ki. E levelet útközből, a dévai vár és lakhely 
építése ügyében írta. 

Istentől minden jót kívánok. Akarám Kgdiiek értésére adnom, 
hogy én innét, Váradról, ma 2. Novembris indulok. Kgdet intem szere- 
tettel az én távol}' létemben, kevés jószágimra és házaimra provideáljon 
ÚQY^ melyet Kglmedtöl vehessek kedvesen. Az jó gondviselés mindenkor 
kívántatik, de kiváltképpen embernek távollétében szükség urának 
hívebben szolgálni. Én erről Kglmednek többet nem írok, mert én Kglmed- 
l>en megnyugottam. Az építések állapotját a mi illeti, tadom a mire 
érkezik Kglmed azt nem praetermittálja, de többi között az istállók 
hcazása elvégezése után az kapu felét mcghéaztatni és az hitván palán- 
kot, úgy mint az vár alatt az űj palánkocska amint vagyon, vele elkezd- 
vén az sütőházak megctt való bástyácska szegletéig caak két rend sin- 
dellel beáztassa meg Kgd. Az kaput igen jó eró'sson kétszeresen és par- 
tozva megcsináltassa Kgd. Az szekérszínt felállítani, sással megfedni és 
az oldalait megonni (t^/j egy kaput reá csinálni Kgd igyekezzék. Az 
puszta szőlőt felvágatni és kapáltatni Kgd semmi utón ne praetermit- 
tálja, felette kérem Kgdet. Az molnot megépíteni és az várban ha mit 
újíthatnak Kgd provideáljon felette. Az házRÍmban új ajtókat ügy az 
miut instructiot adtam felőlié, és azokra szép zavarokat, hogy az éii 
hazameuetelemig megcsináltassa, készen találhassam, felette igen s még 
is igen kérem Kglmedet. Kgdet ezen is igen kérem, hogy Szebenben kül- 
dvén el min[djárást] valami . . . . h forintot az nótáriustól kérhetnek és 
•tzou vétessen téglát, két forinton adják ezerit, egy olykor (?) hozassa 
haza Kglmed s az nagy palotát szépen padimomtamozza meg Bota Már- 
ton szépen. Mind ezekre és ha mikre többre is elérkezik Kglmd felett 
kérem Kglmedet provideáljon szorgalmatosan. Isten Kglmedet tartsa meg. 
Ex Várad 2. Xovembris 1609. 

G. Bethlen, m. pria. 

Az rácz embertől elvont kancza az én hazamenetelemig legyen az 
ea ménc:>cm között. Azonkcpen Nagy Miklós dicsére FeuieŐ Acsiovan 
egy emberaél egy kék kaczolath öreget, azt is vitesse oda Kglmed az én 
haz&menetelemig megalkuszom vélek otthon. 

Kérésben levő jószágimna(k) adaját úgymint Bulzesten Grohodoii 
dor 32 négy kapuról Csúcson, öt kapuról flór 40, Kricsioról 1 kapuról flór 
^ Kglmed felszedesse és magához vegye, az ispánoknak megmondja 
Kglmed, hogy nekem 3 esztendeig való immunitást engedett ő felsége, 
hogy minden jószágom immúnis legyen az ő felségének való adózástól, 
melyet isten meghozván megmutatom nekik. 


72 KÜLÖNFÉLÉK. 

Adák az útban értésemre, hogy az csiicsi jószágból akarnának 
elvenni, Kglmednek arra szorgalmatos vigyázása legyen, ha mit olyat 
hallhat Kglmed idején praevenialja abbeli szándékjokat és behozatván 
az olyakat, jó kezesség alatt bocsássa el. Ha mi egyébre az pénz kelle- 
tik Kglmed éhez a pénzhez is hozzá nyálhat, n^y mint az 80  forinthoz. 

KiUczim: Generoso dno Petro Dobray de Lesnek vicecomiti 
cottus Haniadensis neonon omnium bonorum nostrorum praefecto nobis 
honorando etc. 

Ktvűl : Allatáé ad me 5 Novembris ex Varadino. 

{Eredeti egészen BeÜilcn  G.  írása a Szeredcú család levéltárában  Hunyad 

megyében,) 

Bethlen Pozsonyból 1610. január elején tért vissza. Nem 
sok idő múlva befolyásának vége lett s ezzel Báthory Gábor sorsa 
el lőn dőlve. 0 maga taszítá el magától legbiztosabb, leghívebb 
támaszát — mondhatni Erdély szerencséjére. Mert a bekövet- 
kező nehéz időben Báthory csakugyan nem tudta volna vezetni a 
kormány gyeplőjét. 

Közli : Sz. S. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


A ráradi lyüspöksig története alapításától a felenkorig. írta Banyitay Yiacze. 
Hannadik kötet. Egyházak a püspökség alapításától  1566. évig. Nagy- 
várad, 1884. 586. 1. XXXIV. tábla melléklet és ^gy térkép. 

Azon nagyterjedelmű monograpbiának, mely hosszú évekre 
terjedd szorgalmas kutatás és önfeláldozó fáradság gyümölcse, 
immár harmadik kötete fekszik előttünk. Megelégedéssel tekint- 
het az áldozatkész főpásztor, a megtett kötelesség érzetével a 
szerző, örömmel az olvasó reá. Ilyennek szeretnők valamennyi 
egyház- és politikai megye monographiáját látni. Hogy a szerző 
életet tudott teremteni az élettelen névsorokba, hátteret adni az 
összeszedett oklevelek sivár adatainak, összefűzni a szerteszórt 
tudósításokat, ez legnagyobb érdeme, melyért neki mindenki az 
elismerés adójával áldozik. 

A váradi egyházmegye nem tartozik azok közé, melyeknek 
sikerfiit levéltáraikban és emlékeikben multjok egyes phasisait 
híven és teljesen megőrizniök. A kutatónak a világ minden részé- 
ről össze kell szednie a szétforgácsolt anyagot; s ha ezekben kellő 
kritikát tud gyakorolni, s azok útvesztőjében a fonalat el nem 
veszti, már egy nagy lépést tett a sikerhez. Mily szerencsés az, 
ki e fáradságos munkának szentelheti összes idejét, s támogatva, 
az élet egyéb bajaival nem törődve, egy munkára, egy czélra fordít- 
hatja minden igyekezetét. Az ilyen igazi lelkesedéssel törekedhetik 
kitűzött czéljának elérésére, s nem riad vissza semmi akadálytól, 
mely másokat annyiszor gátol, elkedvetlenít. E lelkesedés, ez elő- 
szeretet meglátszik a szerző nagy munkáján ; ez által tudott a 
holt betűknek életet adni s az olvasó előtt vonzóvá tenni mindazt, 
a miről ír. 

Kiként a kötet czíme mutatja, az egyházmegye egyházairól 
szól a szerző. Tehát névsort várnánk, de a szerző sokkal többet ád 
ennél. Értesülünk az egyes egyházak birtokviszonyairól, műemlé- 
keikről, nagyobb városoknál ezeknek beléletéről. Nem csak az 
egyházak történetét adja szerzőnk, de kiterjeszkedik a középkori 
városi élet vázolására ; s hogy például Váradnál arról, a fennma- 


74 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

radt töredékes, s mindentelől összeszedett történeti maradványok 
mellett is ily teljes képet tudott nyújtani, az kiváló feldolgozó 
tehetségéről ad bizonyítványt. Mit alkothatott volna szerzőnk, ha 
Váradnak is, mint Pozsonynak, Bártfának, Késmárknak s egyéb 
felsővidéki városoknak középkori számadáskönyveit teljes sorban 
megtartva őrizné a levéltár. 

E kötetnek két igazán sovány adatokat tartalmazó szám- 
adáskönyv szolgált főforrásáúl. Egyik a bécsi udvari könyvtár 
egy kézirata, második a vaticani levéltárban megőrzött tizedlajst- 
rom. Az előbbinek számadásszerü feljegyzései, miként ezt igen 
elmésen fejtegeti a szerző, II. Benedfek váradi püspöktől származ- 
nak s így íratásának kora az 1291. — 1296. évek közé esik. Bihar 
megyei községek tizedeiről szólnak. S így tekintve magyarországi 
eredetüket és régiségöket, a megye monographiájára nézve első- 
rangú forrásnak tekintendők. A második forrás mintegy négy év- 
tizeddel későbbi; ez az 1332.— 1337. évi pápai tized-szedők jegy- 
zéke, mely hitelességénél, nagy terjedelménél fogva, a mennyiben 
egy-két püspökség kivételével az összes magyarországi tized-fizető 
egyházakat s azok papjait felsorolja, egyházunk történetére s 
hazánk tx)pographiájára nézve megbecsülhetetlen. A vaticani 
levéltárban őrzött eredetiből merít szerzőnk, nem elégedve meg a 
tizedlajstrom tökéletlen s hiányos kiadásaival, s teljesen kiaknázza 
e nagybecsű kútforrás adatait, mely különben száraz egymásután- 
ban, pusztán a helyek papjainak nevét és az általuk fizetett tizedet 
sorolja föl. Ehhez még igen sokat kellett a szerzőnek keresnie, hogy 
a tizedlajstrom névsorát élvezhető alakban adja olvasói elé. Osz- 
szehasonlításképen érdekes, hogy mig a Bécsben őrzött kézírat 169 
egyházról szól, addig a tizedlajstrom 236 egyháznak tartotta 
fönn emlékét Habár anyagban ily gazdag is a tizedlajstrom, nagy 
kár, hogy annak idegen, a magyar nyelvben nem járatos leírói 
a magyar helyneveket oly elferdített alakban hagyták reánk, 
hogy azoknak felderítése a legnagyobb nehézséggel jár. Ki ismerne 
például a »de villa Ileichke,« a >de Brecen« alakokban Derecske 
és Debreczen nevére? — A »habent sua fata libellic mondás a 
tizedlajstromnak Váradra vonatkozó részénél is érvényesül. Épen 
azt a levelet, hol az egyházmegye tizedeinek felsorolása kedödik, 
tönkretette a nedvesség ; úgyhogy e lap foszlányaiból alig néhány 
tétel töredéke olvasható ki. — Ezen hazánkra nézve elsőrangú 
forrás teljesen kiadva mai napig sincs. Pray s utána Keresztúri 
közölt belőle egyes részeket, Theiner még többet ; de egész ter- 
jedelmében csak a készülőben levő Monumenta Vaticana fogja 
tartalmazni ; s ez a kiadás remélhetőleg, felderítő jegyzetek kísé- 
i'etében, tisztába fogja hozni Magyarország középkori helyrajzát. 

A váradi egyházmegye a középkorban bét részre oszlott, 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 75 

melyeknek elsejét maga a püspöki székváros képezé, mely méltáu 
alkothatott külöa kerületet templomainak és papjainak sokasága 
miatt A tizedlajstrom e városban a székesegyházon kívül nem 
kevesebb, mint tíz egyh4zat s hetven világi papot nevez meg név- 
szerint, ide nem számítva a szerzetes rendeket. Az esperességek 
pedig a következők voltak: bihari, homorogi, kalotai, köleséri, 
békési és szeghalmi. 

Valamennyi közt a püspöki székváros, nemcsak terjedelmé- 
nél fogva, hanem a benne uralkodó emelkedettebb szellem és mű- 
emlékei miatt méltán az első helyet foglalta el. Székesegyháza, 
melynek ötvenkét oltárát emlegetik a kútforrások, a legnevezete- 
sebbek egyike volt az országban. Alapját sz. László vetette meg, 
minden században bővítettek, változtattak rajta úgy, hogy az 
első egyháznak egy köve sem maradt meg: míg végre az új 
épfilet is romba dőlt ; csak hetekig tartott ásatások hozták 
legújabban egyes részeit újra napvilágra. Részletesen és érdeke- 
sen ismerteti a szerző a templom korszakait, ismerteti annak 
fénykorából reánk maradt drágaságait és ereklyéit, melyek közül 
nem egy méltán okozott feltűnést a minapi ötvösmükiállításon. 
Fejtegetéseit mindenütt sikerült illustratiók kisérik, melyek a 
munkának díszét és érdekét nagyban emelik. 

Sz. László egyházának régi szerelvényeiről két leltár tanús- 
kodik Ezek az Ecsedben talált egyházi ruhákat, ékszereket so- 
rolják fol. A váradi egyház régi kincseinek egy része, igaz, tüz ál- 
dozatává lett ; de azoknak más részét, megmentendő a pusztulás- 
tól a Báthoryak ecsedi várában helyezték el. S hihetőleg nagy- 
része azon kincseknek, melyek Forgách Ferencz esztergomi érsek 
kérésére Forgách Zsigmond kassai kapitány által az ecsedi vár- 
ban 1615-ben összeírattak, váradi eredetű. A másik jegyzék ugyan- 
ezen kincseknek két évvel utóbbi összeírása, egykori tulajdonosa- 
ikat is felemlítve. Nagyon sok darabnál a jegyzék összeállításakor 
már nem volt megállapítható, egykor mely egyháznak voltak 
tnlajdonában. Mennyi lehet ezek között váradi eredetű. 

Az első jegyzék magyar nyelvű, s így mint nyelvemlék is 
kifálólag érdekes, a sok műszó miatt, melyek benne említtetnek. 
Különben a gr. Forgách család levéltárában, mely néhány év óta 
a Nemz. Múzeumban őriztetik, található. Pár év előtt pontos 
felvilágosító jegyzetekkel egyik szaklapunkban meg is jelent s 
onnan veszi át azt szerzőnk szórói-szóra, az eredeti jegyzetekkel 
egyetemben. Arról a váradi püspökség történetének érdemes szer- 
zője nem tehet, hogy a közleménybe egyes hibák csúsztak be, 
melyeket az újra kiadás alkalmával igen könnyen ki lehetett volna 
igazítani. így a jegyzék fejezetében azt olvassuk, hogy az össze- 
írás : Praesente item  duobus  castellanis,  inpnmis Benedicto 


76 TÖRTÉNETI mODALOM. 

Czokniaj et Sigismundo Possaj, — inprimis helyett intimis a 
helyes. Ugyanezen jegyzék 9-ik tétele egy áverés virágos dalma- 
tikáróU emlékezik meg, az eredeti azonban az anyagot is meg- 
nevezi, a miből az készült t. i, »veres virágos bársony dalm^tika« 
— 8 ennél fogva az ezen tételhez tett magyarázó jegyzetnek is 
módosulnia kell. A 24-ik tétel egy oltár elé való szederjes vont 
aranynyal tarkázott bársonyról szól : itt kimaradt egy egész sor, 
t. i. kinek az szélin gyolcs vagyon, A 27-ik tételnél: »Item egy 
virágos fejér kamuka, kin gyöngyös kereszt vagyon c a hozzátett 
jegyzet a vagyon szót feleslegesnek declarálja. Miért? — A 31-ik 
tételnél »Egy égszín kamuka kámz8a« is kimaradt két szó ; az 
eredeti jegyzék ugyanis még hozzáteszi : arany peremes, — Igaz, 
hogy a szerző egy korábbi közleményből veszi át az egészet s így 
e hibákért nem felelős ; de tekintve azt a pontosságot, melylyel 
minden adatát citálja, e reá nézve nagyfontosságú jegyzék erede- 
tijét a legkönnyebben hozzáférhető Porgách levéltárból összevet- 
hette volna a már közölttel. A másik, latinnyelvű jegyzéket Knauz 
közléséből veszi át. 

A régi székesegyház sírjairól és sírköveiről szóló fejezet az 
alapító szent király nyugvóhelyének meghatározásával kezdődik, 
s azután sorban ismerteti és rajzban közli a kiásott sírkövek soro- 
zatát. Ezek között első helyen az 1426-ban elhalt florenczi szárma- 
zású Scolari András püspök sírköve áll, mely a püspök czímerét 
(három, a paizsot rézsút balra szelő pólya) is fönntartotta. Thurzó 
Zsigmond püspök sírköve, ki 1512-ben halt meg, az előbbivel 
egyetemben az egyetlen, de teljesen hiteles kútfő, mely e kct 
püspök halálozási napjáról értesít. A felfedezett többi sírkő, 
Szűcs András pesti bíró (f 1554) sírköve kivételével, nem maradt 
meg épen, úgy hogy a lekopott feliratokból meg nem állapítható, 
ki nyugodott alattok. 

A szerző ebben a kötetben ad számot az 1509-ben elhalt 
Pruisz János váradi püspöknek sírkövéről, melyet munkája első 
kötetének megjelente óta volt alkalma Magyar-Hradischon meg- 
tekinteni. E sírkő (rajzát nem adja a szerző) tisztába hozza e 
püspök czímerének kérdését. Eddig ugyanis egy szárnyas lovast 
tartottak annak, mely hihetőleg római vésetü kő lehetett, minőt 
a középkorban gyakran használtak pecsétnyomó gyanánt. A sír- 
kövön Pruisz czímere három nyil. A szerző közli e síremlék fel- 
iratát, eredeti alakban s megoldásával, (A felírat végén : CVIVS. 
ANIMA. DEO. vívat. ZC. olvasható, ennek végét Vivát in 
coelis-nek oldotta meg a szerző; pontosan, a felírat betűihez 
ragaszkodva azonban vivát etc, volna a megoldás.) 

Váradon magában s környékén a székesegyházon kívül még 
húsz templomot sorol föl a szerző, a mi mutatja, hogy Várad 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 77 

kicsinysége daczára (lakosainak számát a középkorban tízezerre 
tehetni), igen fontos és díszes hely volt; s ha e templomok terjede- 
lemben és fényben messze a székesegyház mögött állottak is, de 
mindenesetre papjaik szaporították a mCLvelt elemet s terjesztet- 
ték a coltorát. 

Ennek a kicsiny, de jelentőségre nézve nagyvárosnak közép- 
kori életét érdekesen vázolja a szerző. Várad nincs azon szeren- 
csés helyzetben, hogy középkori számadás- és jegyzökönyveiből 
lehetne e képet összeállítani ; itt a kutatónak analógiákat kell 
keresni más városokban. Igaz, hogy néha a Pozsony és Nagy- 
bánya példájára való hivatkozás (pl. az útczakövezetnél, éjjeli 
világításnál) csak puszta föltevés marad, az említett városok 
egészen más alapokon fejlődvén és más természetűek lévén, de 
nagyjában csakugyan lehet párhuzamot vonni köztük. 

A város legnagyobb ünnepét, az alapító szent király napját 
élénk phantasiával vázolja a szerző. »Talpon volt az egész város, 
agymond, mikor egyszerre megszólaltak mind a húsz egyház 
harangjai és zúgásukba kürtök, tárogatók harsogása, dobok per- 
gése 8 szent László népének öröméneke vegyült. Milyen napja, 
milyen ünnepe volt akkor Váradnak! A legegyszerűbb ember 
szive is megtelt a jónak, a szépnek áhítatával; a lelkek felmagasz- 
tosultak, kiengesztelődve a múltak keserveivel, s megerősödve a 
jövő küzdelmeire. € Igen szép szavak ; de másrészt meg azt hisz- 
szQk, a czéhlevelek minden szép szava daczára, hogy ekkor volt 
a legnagyobb keleté a méhsörnek s egyéb vásári komédiáknak. A 
felsővidéki városok számadáskönyvei legalább erre tanítanak, 
hogy ilyen alkalmakkor fogyott el legtöbb pénz >pro cervisia« 
>pro vino€ és »pro bibalibus.€ 

Várad kereskedelmileg is igen fontos hely volt, ipara kifej- 
lődött Bártfa városa, mely a felvidéken gyolcs- és egyéb szövetekre 
nézve a legnagyobb kereskedelmi hely volt, rendes összeköttetésben 
állott Váraddal, mit az előbbi városnak számadás könyvei bizonyí- 
tinak. A váradi fejlett ipar mellett bizonyítanak czéhoi, melyek- 
nek szabályai részben a XV. századból maradtak reánk. ^) 
De nemcsak mesteremberek a közönséges fajtából, hanem művé- 
szek, szobrászok, ötvösök neveivel is találkozunk; a mi mind 
mutatja, bogy Várad a középkorban a culturának nem alacsony 
fokán állott. 

Henszlmann Imrének szakszerű fejtegetései és mérései a 
régi székesegyházról, melyeket pontos alaprajz, egy felfedezett 


'} Ezeknek egyikében (139. 1. jegyzet) szerző az ortOj m'ianum 
peozt dán pénznemnek magyarázza, holott az mináhink ne^ed forintot 
azaz husioniJl dénárt jelentett. 


78 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

falfestmény mása és egyéb ábrák világosítanak föl, fejezik be a 
kötetnek azon részét, mely a püspöki székvárosról szóL 

Az ezután következő részek a munka legbecsesebbjei. Pél- 
dátlan fáradsággal, utánjárással hordott a szerző össze mindent, 
a mit az egyházmegye egyes egyházaira különböző levéMrakban 
talált. Lelkiismeretesen felhasználja a tizedlajstrom, a bécsi 
codex s az úgynevezett «chartiilarium» adatait, s e részben sike- 
rült oly teljes képet nyújtani, mely az egykori állapotokhoz igen 
közel áll. 

A püspökség legnagyobb esperességi kerületét, a biharit, 
százharminczhét egyházról szóló szakavatott fejtegetései illustrál- 
ják; a homorogi kerületben 58, a kalotaiban 35, a kölesériben 44, 
a békésiben 15, a szeghalmiban 14 egyházról szól. Érdekessé 
teszi e részt az által is, hogy felemlíti e helynevek ortographiá- 
jának minden alakját, miből kitűnik, hogy munkáját e részben a 
tizedlajstrom rósz helyesírása mennyire megnehezítette. 

Egyes nevezetesebb helyeknél, minők Debreczen, Szalacs, 
Belényes, Mezö-Telegd, Gyula, az ismertetés egész értekezéssé 
terjed ; s a műemlékeken, birtokviszonyokon kívül szól, a meny- 
nyire a források megengedik, e városok beléletéről is. Számos 
T)iharmegyei családnak nyújtja eddig ismeretlen nemzedékrendjét, 
így az álmosdi Chyrékét, a Zsákai Zoard nemzetségét, a Geszti- 
ekét, a Bajon nemzetségét, az Artándiakét stb. E részben mun- 
kája igazán maradandó becsű. 

Ott azonban, hol nyelvészkedni kezd, s egyes helyneveknek 
magyarázatát kívánja adni, elveszti lába alól a biztos talajt. Így 
például Áriánd nevénél az utolsó d betűre megjegyzi »hogy az 
lehet második szeraélyü birtokrad (tied tuus), vagy még inkább 
egy, hajdan sűrűn használt s milyenségi neveket alkotó képző, 
qielyet egyaránt csatoltak személy és helynevekhez, mint Árva, 
Árvád; Búza, Búzád; Vásár, Vásárd stb.« Ez igen zavaros 
magyarázat. A dez esetben sem második személyű birtokrag, sem 
pedig milyenségi neveket nem alkot, hanem régi helynév képző, mint 
Aszód, Báránd, Kövesd, Disznód stb. helyneveknél. Különben a 
szerző magával is ellenkezésbe jő, mert alább Bojt nevénél az 
az utolsó t betűt ő is a régi helynévképzö á-nek tartja. — Uj- 
Anda nevének s az Anda személynévnek • az ajida, andalog sza- 
vakkal összekötése, valamint a Herpályi névnek a Hemuk, 
Jierepja, hemyú, lóhere, Acrc-hura stb. szavakkal egy csoportba 
helyezése ellen nem hisszük, hogy a nyelvészeknek kifogásuk 
ne volna. 

Megjegyzésünk van még az ellen, hogy szerző, minden eru- 
ditioja és alapossága mellett nem egyszer a tárcza stílusba esik, 
a  mi  ily tudományos apparatusű műben  igen feltűnő.  így a 


TÖRTÉKETI IRODALOM. 79 

Sólymos helységről szóló részt így kezdi : »A sólyom madarat 
vadászatra ba8ználták« stb. ^) Igaz, hogy a munka a nagyközön- 
ség részére van írva, de ennek művelt osztálya számára. Az ilyesmi 
uem teszi azonban a munkát előtte érdekesebbé, inkább kelt 
mosolyt, mint belső érdeklődést. — Szeretnők továbbá azt is, ha 
a szerző véleményének kimondásában kissé határozottabb volna ; 
erre 6t széles alapon nyugvó tudománya teljesen feljogosítja. 
Hogy csak egy példát említsünk, a valkai egyház szentélyének 
7.árkö?én talált egy paizsot, melyre elmosódott hold és csillag 
közt egy Z alakú jegy van vésve. Erre megjegyzi, hogy az amint- 
hogy csúcsos paizson van föltűntetve, lehetne czímer is, de talán 
nem egyéb, mint mesterjel.^ Minden szakember első pillanatra 
mesterjelnek fogja az említett alakot tartani ; de a nagyközönség 
az nem alkot magának külön véleményt, hanem a szerzőét teszi 
magáévá; a szerzőnek tehát nem lehet azt kétségben hagynia 
ily esetben. 

Ez apró megjegyzések nem vonnak le a munka értékéből 
fiommit; sőt inkább teljesen elismerve annak igazán epochalis 
voltát, legapróbb részleteiben is hibátlannak óhajtjuk azt látni. 

Rövid fejezet a középkori egyházak állapotáról, a papok 
mÜYeltségéről, functioikról, a középkori ember életéről zárja be 
a tartalmas kötetet, melylyel a nagy mű első része befejezést 
nyert A második rész a váradi egyház állapotát egy forduló 
ponttól, 1566-tól kezdve fogja tárgyalni. 

A kötethez mellékelt illustratiok közül különösen kiemeljük 
a megye középkori térképét, melynek összeállításával a szerző 
igen becses és haszos munkát végzett. 

Röviden összefoglalva a mondottakat, öröme telhetik min- 
den olvasónak és a szerzőnek is e kötetben, mely a hozzáfűzött 
várakozást teljesen kielégíti. Hosszú évekig tartó fáradozásának 
nyerje a közelismerésben jutalmát. 

Fejérpataky László. 


*) A szerző itt jegyzetben azt írja, hogy a sólymot latinul ifraun/f 
nak ncveztók. Ez talán tollhiba. »Draucarii« — solymár — latin szú 
H^ryan előjön okleveleinkben ; de ez nem lot/n szóból ered. 


82 tArcza. 

Bzellemi támogatásaikkal lehetővé tették, hogy az a megelőző évfo- 
lyamok színvonalán maradjon , tudásainkat és ismereteinket elébb- 
vigye. A mi anyagi gyarapodásunkat illeti, tőkénk, a válaísztmáiiy 
bölcs gazdálkodása által, 1700 írttal szaporodott. Bay Ilona úrhölgy, 
társulatunk e nagylelkű és bőkexii pártfogója, pályadijat tűzött ki, vala- 
mely tetszés szerint választandó történelmi kérdés megoldására vagy 
életrajz megírására, melynek határideje a múlt hóban járt le, s örven- 
detes eredményéről közelebbről fognak az érdeklődők értesülni. Ugyanő, 
ki minden szép és nemes eszmét felkarol, 60 arany nyal szaporítá az 
életrajzok vállalata forgó tőkéjét, melyhez az academia 1000 frttal, az 
első hazai takarékpénztár 100 frttal, az első hazai biztosító társaság 
hasonlag 100 frttal járultak. Magát az életrajzok tökéjét József föher- 
czeg ő fensége, továbbá társulatunk elnöke Ipolyi Arnold, gr. Apponyi 
Sándor, Kaczvinszky Victor jászai prépost, Horváth Lajos 100 — 100 
frttal gyarapíták. Az alapítók száma hárommal, az évdijas tagoké 88-nl 
szaporodott 

De a halál is megkívánta a maga áldozatait : alapító és évdijas tag- 
jaink közül 23-at vesztettünk el, s köztök több olyat, kik a tudománynak s 
hazának díszei voltak. így gr. Lónyay Menyhértet, ki mindig figyelem 
mel kisérte működésünket s elénk részt vett abban, Pompéry Jánost, a 
nemes gondolkodású és finom ízlésű írót, a magas míveltségű gr. Pálfiy 
Daun Lipót teanói herczeget, ki gazdag ismereteivel új vállalatunkat 
mintegy hívatva volt támogatni^ Lugossy Józsefet, a nagy tudóst i*s 
mélyen gondolkodó főt. 

A veszteséget és eredményt mérlegelve, gyászszal szívünkben 
az elhunytak iránt, kiknek emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni, — meg- 
nyugvással tekinthetünk a jövőre, mely nem lankadó munkásságra hí 
fel bennünket. Legyen az új év új áldások forrása. 

A titkár jelentése tudomásul vétetvén, Barabás Samu olvasta fel 
» Fráter György életéből « czímű értekezését. A gonddal írt tanulmány 
tetszéssel fogadtatott. 

Ezalatt Pulszky Ferencz elnök megérkezett, s Tanárkytól átvett«^ 
az elnöki tisztet. Folyó ügyekre kerülvén a sor, titkár jelenti, hogy a 
jászói prépostság mint alapító tag újabb 100 frt. beküldésével a 
Történeti Életrajzok alapítói sorába lepett. Ozv. gr. Pálffy-Dann Lipót 
teanoi berezegné sz. Lónyai Olga grófnő 100 frt. alapítványt fizetett be. 

Evdíjas tagokká megválasztattak : Janorszky László főgymn. tanár 
Trencsén (aj. PfeifFer A.) ; A győri kath. főgymn. önképző köre (aj. Koltai 
Virgil); Szunyogh Szabolcs (aj. a titkár); Bóday Ferencz (aj. Markovica) : 
Naffi/ Sándor (aj. Fejérpataky László.) 

Schraiíf Károly  társ.  tag  újabban  nagybecsű okiratokat küldött 


^ 


TÁROKA. 83 

he tirsúlatank levéltára számára, jelesül 4 drb. XV-ik századi okiratot, 
köztük Mátyás király adománylevelét a Márkházy család számára, 4 drb. 
XVI., 4 drb. XVII. és 2 drb. XYIII. századi oklevelet^ nagy részben 
birtokjogi iratokat s adományleveleket, továbbá egy nagybecsű collectiot 
1809-hdl az Ott huszárezred 5-ik osztályának alakításáról gr. Zichy 
Ferencz, Károly és István által. Ez utóbbiak Kápolnai tagtársunknak, az 
cl85k Fejérpataly László v. tagnak adatnak ki jelentés tétel végett, 
azután pedig a Nemzeti Múzeumban fognak elhelyeztetni. Sehranfnak 
a választmány köszönetet szavazott. 

,A pénztár múlt évi számadásának megvizsgálására kineveztetett 
igy bizottság :  Deák Farkas, Horváth Árpád  és Sigray Pál v.  tagokból. 

Az ülés ezután rövid időre felfUggesztetetty míg a szavazatszedÖ 

liizottság elkészült munkálatával. A bizottság jelentése felolvastatván, 

abból kitűnt, hogy a következő 3 évre választmányi tagokká megválaaz- 

tattak : 

Balássy Ferencz. Deák Farkas. Dobóczky Ignácz. 

l)r. Hampel József. Dr. Horvát Árpád. Knauz Nándor. 

Nagy Imre. H. Nyáry Jenő. B. Orbán Balázs. 

Dr. Kómer Flórii). Dr. Szalay József. Szilágyi Sándor. 

Id. Szianyei József. Dr. Szádeczky Lajos. Tarkányi Béla. 

l>r. Thallóczy Lajos. Dr. Torma Károly. Dr. Wenzel GUisztáv. 

V} választmányi tag : Knauz Nándor és Szádeczky Lajos. 

Több tárgy nem levén, az elnök, mielőtt bezárná a közgyűlést, me- 
leg köszönetet szavaz Tanárky Gedeonnak, mint a ki az elnök helyette- 
sítési tisztet már több ízben teljesítette. 

Pótlék. A decz. gyűlésen felvett tagok lajstromából kimaradt 
'>b/í«(in^' Menyhért árvaszéki ülnök Nyíregyházán (aj. NémethyKálmán.) 


MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. 

— A Magtár Tud. Akadémia költségvetéséből közöljük azon 
tételeket, melyek történeti és segéd tudományai körébe tartozó munkák 
kiadiaaira irányoztotattak elő. 

Az irodalom történeti bizottság a Corpus Poetarum folytatására, az 
irodalom történeti Emléktár megkezdésére. Szabó Károly Magyar könyv- 
et IMk kötetére, régi magyar munkák kiadására, külföldi tanulók 
jegyükének közlésére 4500 frt. 

6* 


84 TÁHCZA. 

A  nyelvtudományi  bizottság  folytatni  fogja  a  nyelvemlektárt, 
melyből ez évben két kötetet szándékozik kiadni. 

A hadtörténeti bizottság hadtudományi kiadványokra 1380 frtot. 
Megkezdi e vállalatot Mátyás király hadjáratai Icirásával. 

A Il-ik osztály Szinnyei repertóriumának folytatására 950 frtot, 
s a Corpus Statutorum Il-ik kötetének  megkezdésére 600 frtot vett fel. 

A történelmi bizotttág munkálataira: a) Magyar országgyiilési 
Emlékek X. köt. elsÖ felére 700 frt b) Anjoukori okmánytár V. kötete- 
tének 20 ívnyi részére 1200 frt, c) Szilágyi Sándor: A linczi békekötés 
1500 frt. d) Wenzel Gusztáv: A mezőgazdaság története 1500 frt. e) 
Marczali: II. József, IIL köt. első fele 700 frt. f) Városi számadások 
befejezésére 700 frt. g) Bethlen Gábor és Velenczc, befejezés, 700 frt. h) 
A defterek kiadására 500 frt. i) Thali : A . Berényi-család története I. 
köt. 1200 frt. j) Majláth: A szönyi béke okmánytára 700 frt. k) Szent- 
kláray: A naszádosok története 1300 frt. 1) Árpádkori kútfők kiadá- 
sára GOO frt. m) Másolásokra 300 frt. Az archeológiai bizottság 
kiadásaira: Az Archeológiai Értesitő és a Monumenta Archeologica VII. 
kötetének kiadására 4600 frt. 

— A Magyar Tud. Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága a régi 
magyar nyomtatványok kiadását lB83-ban a Komjáthi Benedek által 
fordított » Szent Pál levelei* -vei kezdte meg, melyet tavaly, Telegdi 
Miklós mesternek >Az keresztyensegnec fondamentomirol való rövid 
keonywechke«-je követett. Az ősnyomtatványoknak alakban és nyomta- 
tásban, úgyszólván facsimileben való reproductiója kiváló érdekességet 
kölcsönöz e vállalatnak, s ez által az amateur-öknek alkalom nyujtatik 
arra, hogy századokkal elébb megjelent munkákat — másolatban — 
könyvtáruk számára megszerezhessék. Telegdi catechismusa, — mely- 
nek egyetlen példányát Beukő István ref. lelkész a bázeli könyv- 
tárnak egy coUigatumában fedezte fel, — épen így reprodueáltatott 
A munkát Szilády Áron becses végszóval látta el, melyből megta- 
nuljuk, hogy az Canisius Péter kisebb catechismusának fordítása, melyet 
Canisius I. Ferdinánd rendeletérc, a megújított vallás tanait terjesztő 
számtalan catechismusnak ellensúlyozására írt. A munkának méltatása 
után Szilády Telegdi Miklós életének rajzolására tér által, s ismert 
tudományosságával festi azon kor irodalmi harczait, melyek katholikus 
és protestáns részről egyenlő hévvel folytattattak, s melyekben Telegdi 
szószékről  úgy, mint irataival  kiváló  részt  vett.  Legerősebb ellenfele 


TÁRCZA. 86 

Bornemisza Péter volt, kivel kölcsönösen meg- megújítják egym«ás ellen 
intézett támadásaikat. Telegdi 51 éves korában 1586 tavaszán halt meg, 
miután fényesen igazolta azon reményt, melyet Oláh Miklós hozzá, 
mint tehetséges ifjúhoz, Yerancsics pedig a meglett férfihoz kötött. 

— Az Akadémia történelmi osztályának értekezései sorában Marrznll 
Henriktől »Gr. Pálfiy Miklós főkancellár emlékiratai Magyarország kor- 
mányzásáról c ez. értekezés jelent meg, adalékul Mária Terézia korának 
történetéliez. Két tervről van szó ez értekezésben^ melyeket PálfFy a király- 
nő rendeletére szerkesztett, vezérfonal gyanánt Magyarország kormányzá- 
/ásáboz. Az egyik a Icgislatioról szól, s az újítást illetőleg alkotmányos 
felfogás nyilatkozik benne, — bár nem minden tekintetben. A másik 
az adózási rendszert tárgyalja, s az általános adc^ás elve mellett buzog ; 
de rámutat a nehézségekre, melyekbe ennek keresztül vitele ütközik. 
Azért óvatosságot ajánl. Az érdekes füzet fontos adalék hazánk alkot- 
mánvának törtenetéhez. 


VIDÉKI TÁRSULATOK. 

—   A   THENCSÉNI   R^^OÉBZETI   ÉS   KTHTíOOK APHl Al   MÚZEUM   felállítása 

iijyélMín fontos mozzanat történt. Ma-holnap ezer éve lesz, hogy őseink 
a Duna-Tisza közén hazát alapítottak. A vágy — a honalapítás emlék- 
ünnepét megülni, — már évek óta zászlót bontott. Tudományos akadé- 
miánk volt a kezdményezŐ. Falai között harczok folytak le, melyek az 
idő pontos meghatározása körül forogtak. Az 1894-ben tartandó nemzeti 
ünnep napjai közelednek. 

A nemes mozgalom viszhangot keltett az egész országban. Megyék 
sietnek részt venni az ezredik év méltó megünneplésében. S Trencsén 
pzek között első helyet foglal el. A megyei közgyűlés egyik tagja — 
J.inovszky László gymnasiumi tanár — 1883 Őszén emlékiratot nyúj- 
tott he a közgyűlésnek, élénken ecsetelvén hazánk százados küzdelmeit 
a csatatereken, a békés foglalkozások közepette, s rá mutatván egyes 
vármegyék, városok és magánosok áldozatkész buzgalmára, lelkesülten 
indítványozza : hogy hazánk ezer éves fennállásának emlékére a megye 
monographiája megirassék és egy ^régészeti és ethnographiai lnuzeum< 
ÁUíttassék fel. »Az egész hazáról — mondja Janovszky emlékiratában 
— t<*lje8 és hü képet csak akkor fogunk  alkothatni,  ha minden  egyes 


86 TÁRCZA. 

része, minden vidéke természeti, társadalmi és történelmi  szempuntból 
alaposan meg leend vizsgálva és ismertetve, c  S a » régészeti és ethno- 
graphiai múzeum c felállítása mellett buzogva a szemrehányás és buzdí- 
tás hangján kiált fel :  »s mi semmit sem  akarnánk felmutatni össze- 
szegyüjtve azokból, melyek hirdetnék a hajdan élt kornak fényét, é^ a 
mire intenek a dicső várak Sztrecsnótól Beczkóig,  ködbe burkolt rom- 
jaikkal ! ? Gyűjtsük össze mindazokat, melyek jellemzik a talajt, melyből 
a felszínre kerültek, melyek vezérfonalat nyújthatnak megyénk múltja 
és jelene megismertetésében.  Reménylem,  hogy nem fogjuk bevárni az 
időt,  midőn már a várromok  puszta  kőhalmokká váltak ;  templomaink 
az értelmetlenség által elcsűfittattak ; midőn a szemes külföldi vagy bel- 
földi szakkedvelő mindent, a mi még némi régészeti becsesei bírt, Össze- 
vásárolt, vagy külföldi szatócsoknak eladott, hogy  nekünk ne maradjon 
más hátra, mint az;  hogy  utódaink  rideg  közönbösségrŐl  vádoljanak 
bennünket. Nem fogjuk bevárni az időt, midőn maholnap  csak a szájról- 
szájra jövő hagyományból fogjuk tudni,  hogy  megyénk  mily  gazdag 
volt történelmi emlékekben, melyeket, hogy meg nem óvtunk^ az idő vas- 
foga sem kímélte 

A megye lelkes közönsége magáévá tette az indítványt s a Zsám- 
bokréthy Emil alispán elnöklete alatt Charusz László, Mednyánszky 
János, Némák János, Jauovszky László és Turzó Miklós megyei bizott- 
sági tagokból egy bizottságot küldött ki, melynek előterjesztésére a 
megyei közgyűlés kimondta : hogy Trencsénmegyének > egy ős, vagy 
több író által kidolgozott monograph iáját megbírálás végett elfogadja ; a 
benyújtott müvet jónak, tudományos színvonalon állónak találván — 
kiadó hiányában — a megye saját költségén kiadja ; végre a monographia 
egy, esetleg több szerzőjét utólagosan megállapított tiszteletdíjjal fogja 
jutalmazni. < 

A > régészeti és ethnographiai muzeumotc illetőleg végzésbe ment 
»hogy a megye közigazgatási tisztviselői, Trencsén sz. kir. város ható- 
sága, a megyebeli lelkészek egy szétküldött tájékoztató tárgymutató 
nyomán, az ide vágó tárgyak és leletek gyűjtését és átadását szorgal- 
mazzák és ezeket a megyei alispáni hivatalhoz, vagy egyenesen a tren- 
cséni kir. kath. főgymuasiumhoz, hol ezen tárgyakat elhelyezni és külön 
leltározni fogják — beküldjék.c 

Trencséumegye példája követésre méltó, s hogy talál utánzókra, 
erről a megyék erős hazafias szelleme kezeskedik. B. »S. 


TÁRCZA. 87 

— Hazánk ezer évks fexnálláhának méltó megünneplésére készül 
egyik legrégibb megye: Csanád is. Múlt év decz. 10-én  Lonovics József 
főispán a megye legkiválóbb és hivatott egyéneit  értekezletre bitta egy 
>Csanádmegyei régészeti és történelmi társulat c  szervezése ügyében.  A 
meghívottak nagy számmal jelentek meg Makón,  hol Lonociat lelkesülten 
hangsúlyozta azt a mozgalmat, mely az  egyes  megyékben meg indult, 
hogy az ezred éves  ünnepélyre  a megyék monographiája  megirassék. 
Ezen nemes mozgalomból  Csauádmegye ki nem  vonhatja magát^  mint 
egyik legrégibb  megyéje szent István birodalmának. A  megye múltja 
azonban   még jó részben  ismeretlen, söt  újjáalakulásának   története 
is  Íróra  vár.  De  a  munkát  meg kell  könnyíteni, s ezért  szükséges- 
nek tartja egy társulat alakítását,  melynek költségei fedezésére hiszi^ 
hogy a megye készséggel megszavazza a megyei pótadót. A meghívottak 
az eszmét felkarolták s Lonovics főispán indítványára Kun László espe- 
res elnöklete alatt egy szűkebb körű  bizottságot küldtek ki, mely az 
alapszabály  tervezetet mielőbb elkészítse,  s azt az összehívandó nagy- 
gyűlés eleibe terjessze. 

—  A D^LMAuvARORszÁoi TOrténkl&ii ÉS Régésxkti Tábsúlat docz. 
22- én tartott vál.  ülésében  Pontelty István  társulati főtitkár jelentést 
tett a gyiijteméuyek, jelesül a régiség és éremtár múlt havi szaporodá- 
sáról. Ezután  Böhm  Lénárt  értekezésének  felolvasása  következett u 
czímmcl:  » Délmagi/arorsság c'ultureiszonyai a római uralom üleje alatt ^^ 
— mely Dáczia nyugati részének a rómaiak alatti mindenoldalú műve- 
lődési viszonyait ismerteti. Bemutatja a szerző Dáczia határait ; az annak 
^zomfizédságábau  lakott  népeket ;  a  tartománynak  a római  hódítás 
következtében  változott  viszonyait ; az oda  letelepített  gyarmatokat ; 
az  azt  őrzött  légióknak  Dáczia  mely részeiben  történt  elhelyzését; 
különösen a  mai  Délmagyaroszágon  emelt  erődítményeket ; a hadi és 
kereskedelmi  utakat, melyek  az  itt  támadt  castrumok^ coloniák  cu 
mumcipinmokba  vezettek ; a földmívelési, gyümölcstenyésztési, bányá- 
s*zati s a kik által  mind  ama munkákat véghezvitték^ a rabszolga-álla- 
jwtokat ; főleg ezek urainak, az ide sereglett telepeseknek életmódját sat. 
K tetszéssel fogadott értekezés a társulat közlönyében fog  világot látni. 


86 TÁRCZA. 

része, minden vidéke teriuészeti, tárBadalmí és történelmi szempontból 
alaposan meg leend vizsgálva és ismertetve. < S a » régészeti és ethno- 
graphiai múzeum « felállítása mellett buzogva a szemrehányás és buzdí- 
tás hangján kiált fel : »s mi semmit sem akarnánk felmutatni össze- 
szegyüjtve azokból, melyek hirdetnék a hajdan élt kornak fényét, és a 
mire intenek a dicső várak Sztrecsnótól Beczkóig, ködbe burkolt rom- 
jaikkal ! ? Gyűjtsük össze mindazokat, melyek jellemzik a talajt, melyből 
a felszínre kerültek , melyek vezérfonalat nyűjthatuak megyénk mültjii 
és jelene megismertetésében. Keménylem, hogy nem fogjuk bevárni az 
időt, midőn már a várromok puszta kőhalmokká váltak ; templomaink 
az értelmetlenség által elesűfíttattak ; midőn a szemes külföldi vagy bel- 
földi szakkedvelő mindent, a mi még némi régészeti becscsel bírt, össze- 
vásárolt, vagy külföldi szatócsoknak eladott, hogy nekünk ne maradjon 
más hátra, mint az; hogy utódaink rideg közönbösségrŐl vádoljanak 
bennünket. Nem fogjuk bevárni az időt, midőn maholnap csak a szájról- 
szájra jövő hagyományból fogjuk tudni, hogy megyénk mily gazdag 
volt történelmi emlékekben, melyeket, hogy meg nem óvtunk^ az idő vas- 
foga sem kiméit. € 

A megye lelkes közönsége magáévá tette az indítványt s a Zsáni- 
bokréthy Emil alispán elnöklete alatt Charusz László, Mednyánszky 
János, Némák János, Janovszky László és Turzó Miklós megyei bizott- 
sági tagokból egy bizottságot küldött ki, melynek előterjesztésére a 
megyei közgyűlés kimondta : hogy Trencsénmegyének > egy ős, vagy 
több író által kidolgozott monographiáját megbírálás végett elfogadja ; a 
benyújtott müvet jónak, tudományos színvonalon állónak találván — 
kiadó hiányában — a megye saját költségén kiadja ; végre a nionograpbia 
egy, esetleg több szerzőjét utólagosan megállapított tiszteletdíjjal fogja 
jutalmazni.< 

A » régészeti és ethnographiai muzeumotc illetőleg végzésbe ment 
»hogy a megye közigazgatási tisztviselői, Trencsén sz. kir. város ható- 
sága, a megyebeli lelkészek egy szétküldött tájékoztató tárgymutató 
nyomán, az ide vágó tárgyak és leletek gyűjtését és átadását szorgal- 
mazzák és ezeket a megyei alispáni hivatalhoz, vagy egyenesen a tren- 
cséni kir. kath. főgymnasiumhoz, hol ezen tárgyakat elhelyezni és külön 
leltározni fogják — beküldjék.c 

TrencBCumegye példája követésre méltó, s hogy talál utánzókra, 
erről a megyék erős hazafias szelleme kezeskedik. B. S. 


TÁRCZA. 87 

— Hazánk ezer éves fennílláhának méltó megünneplésére készül 
egyik legrégibb megye: Csanád is. Múlt év decz. tO-én  Lanovics József 
főispán a megye legkiválóbb és hivatott egyéneit  értekezletre bítta egy 
> Csanádmegyei régészeti és történelmi társulat c  szervezése ügyében.  A 
meghívottak nagy számmal jelentek meg Makón,  hol Lonovicn lelkesülten 
hangsúlyozta azt a mozgalmat, mely az  egyes  megyékben meg indult, 
hog}' az ezred éves  ünnepélyre  a megyék monographiája  megirassék. 
Ezen nemes  mozgalomból  Csauádmegye ki nem  vonhatja magát^  mint 
t'gyik legrégibb  megyéje szent István birodalmának. A  megye múltja 
azonban   még jó részben  ismeretlen, sÖt  újjáalakulásának   története 
is Íróra  vár.  De  a  munkát  meg kell  könnyíteni, s ezért  szükséges- 
nek tartja egy társulat alakítását,  melynek költségei  fedezésére  hiszi, 
hogy a megye készséggel megszavazza a megyei pótadót. A meghívottak 
az eszmét felkarolták s Lonovics főispán indítványára  Kun László espe- 
res elnöklete alatt egy szűkebb körű  bizottságot küldtek ki, mely az 
alapszabály tervezetet mielőbb elkészítse,  s azt az összehívandó nagy- 
gTül^ eleibe terjessze. 

—   A DÉLMAOrABORSZÁOI  TÖRTÉNKLUI  É8 RÉGÉSZETI  TÁrhŰLAT  deCZ. 

:22- én tartott vál.  ülésében  Pontelty István  társulati főtitkár jelentést 
tett a gyűjtemények, jelesül a régiség és éremtár múlt havi szaporodá- 
sáról. Ezután  Böhm  Lénárt  értekezésének  felolvasása  következett c 
czimmel:  ^ Délmaffyarország cultvriwtzonycd a római uralom id^e alatt f<^ 
— mely Dáczia nyugati  részének a rómaiak alatti mindenoldalú műve- 
lődési viszonyait ismerteti. Bemutatja a szerző Dáczia határait ; az annak 
szomszédságában  lakott  népeket;  a  tartománynak  a római  hódítás 
következtében  változott  viszonyait ; az oda  letelepített  gyarmatokat ; 
az  azt  őrzött  légióknak  Dáczia  mely részeiben  történt  elhelyzését; 
ktiiönösen a  mai  Délmagyaroszágon  emelt  erődítményeket ; a hadi és 
kereskedehni  utakat, melyek  az  itt  támadt  castrumok, coloniák  és 
muoJcipíamokba  vezettek ;  a  földmívelési, gyümölcstenyésztési, bányá- 
.«2atí 9 a kik által mind  ama munkákat véghezvitték^ a rabszolga-álla- 
potokat ; főleg ezek urainak, az ide sereglett telepeseknek életmódját sat. 
K tctszáasel fogadott értekezés a társulat közlönyében fog  világot látni. 


88 TÁROZA. 


Botka Tivadar meghalt. Tudományos es közéletünk e Veterán 
bajnokának gyászhirc nem lephetett meg senkit. Aggkora es betegeske- 
dése miatt rég visszavonult a közélettől s már évek óta csak a szemlélő 
szerepét játszotta — és még is egy fájó húrt pendít meg szívünkben, 
ki oly korosán, oly becsületesen, oly eredmény dúsan élt, annak haláhi 
mindig nagy veszteség. Nestora volt a magyar jogtudósoknak, de nestora 
társulatunknak is. Már évek óta nem láttuk közöttünk, de szelleme 
közöttünk élt és közöttünk munkált. Még a régi iskolához tartozott, de 
azok közül való volt, ki lépést tartott az új idÖ irányaival. Tollal és a 
közéletben, a régi idők intézményeinek harczosa^ bajnoka volt ö. 'Bató- 
megyében Kis-Endréden született, azon nemesi családok egyikéből, me- 
lyek zaj nélkül,'^ de becsületes munkássággal a közügynek szentelték 
magukat. 1819-ben Schwartnert hallgatta s e nagyhírű tanár előadásai 
voltak döntő befolyással pályájára. 1823-ban már mint diplomaticus 
ügyvéd a megye szolgálatába lépett, de a hivataltól fennmaradt idejét 
tanulásra, önképzésre fordította s első müve, melyet 1829-ben kiadott 
»De duellis Hungarorum litis decisoriisc az illető körökben méltó fcltíí* 
nést keltett. Két évvel később 1831-bcn újabb munkája követte »Noti- 
tia diplomatica veteris constitutionis comitatuum, praecipue anecdoto 
vice-comitum et curiali instituto illu8trata,« mely mint az első nagy tet- 
széssel fogadtatott s jogtúdósi hírét megalapította. De közszolgálati 
pályáját 1840-ben kellemetlenségek zavarták meg. Mint a megye főjegy- 
zője éles tollal kelt ki a főispáni visszaélések ellen s e miatt a kormány 
hivatalától felfüggeszté. A vizsgálat nem tudott ugyan semmi terhelőt 
ellene bebizonyítani s hivatalába visszahelyezé, de ő beérte az erkölcsi 
elégtétellel s most önként mondott le hivataláról. A hálás rendek 1843-ban 
egyhangúlag követté választották s ő ekkor adta ki első magyar munká- 
ját: >Az 18*^/44. országgyűlési időszakból néhány ismeretlenebb közjogi 
tárgy és megrögzött balvélemény felvilágosítására, Pozsony, 1844.« 

Az 1847/8-iki országgyűlésre újra követté választották, de mint- 
hogy követ- társával ellenkező nézeteket vallott, mandátumát letette. A 
forradalom  után  a provisorium alatt ö is alkalmaztatott,  mint törvény- 


1 


TÁRCZA. 89 

5Zi'ki elnök, de c hivatalát esak addig vitte, míg :i gcLiuunisatio cl uciii 
kezdődött^ áa azouual, midöu a magyar jog coutiauitása megtagadtatott, 
ö Í8 lemondott hivataláról. A folyóiratokban és szaklapokban irt tanúi- 
Hiányokat és értekezeseket, az Uj Magyar Múzeumban, az Ertekezöben 
számos czikk jclcut meg tőle, inclyck gondos irály és beható tnnúlmány 
által tűntek ki. Kettő volt különösen, mi nagyobb feltűnést keltett, 
ogyik a Budapesti Szemlében jelent meg s a magyar megyei szervezet 
történetét tárgyalta, a másik az Ertekezöben ^Országos tisztelet^ czmi 
alatt, mely Dóczy és Lipthay közpályáját állitja egymással szembe, oly 
időben, midőn a jogfontosság elve elismerést nyert, s országban és 
megyékhen a magyar közélet helyreállíttatott, mély benyomást tett e 
hazafias szellemtői átlengett dolgozat. Pár évvel később egy nagyobb 
munkával lépett a közönség elé : »Kisfaludi Lipthay Imre Bars- és 
Honthmegyék alispánjának és országos tÖrökUgyi követnek emlékezete, a 
XVII. századi megyei közélet tanulmányozásául, újra átdolgozva. Pest, 
1867.< Irodalmi munkásságát az akadémia azzal az elismeréssel mél- 
tatta, hogy 1837-bcn levelező, később pedig tiszteleti taggá választotta 
9 mint ilyen Treucséni Chák Máté életrajzával foglalta el székét Köz- 
i^zolgálati í)0 eves jubileumát Barsmegye 1881 -bon Ultc meg. 

Társulatunknak elejétől fogva alapító s kezdettől fogva választ- 
iimnyi tagja volt. A Századoknak, míg ereje engedte, egyik Icgbuzgóbb 
!* legkedveltebb dolgozótársa, melyben megjelent utolsó közleményei 
a Millenium nagybecsű tanulmányait foglalták magukban. Nem érte meg 
H Milleniumot, de túl élte az évet, melyben ö szerette volna megünnepelni. 
Hosszas 08 hasznos munkálkodása véget ért,  emléke élni fog közöttünk. 

MAGYAR díszítő STIL. 

> J tmojyav ditzUff stilt^ ^^^gy van és létezik, abban az, a ki látni 
('s megfigyelni tud, eddig sem kétkedett, a ki pedig Ipolyi Arnoldnak 
gyönyörű gyűjteményét látta, arról bizonyosságot szerezhetett magának. 
A beszterczebányai apácza- zárdában már mintául is vették ezeket — az 
1881-iki nőipar- kiállítás pedig sokat felszínre hozott közülök. Puhzhf 
Károlynak monumentális munkája a magyar szövetekről , mely 
néhány év előtt jelent meg, elsŐ nagyobb fontosságú mozzanat volt c 
tt^reu. S épen c nagyfontosságú kezdeményezés következtében eljött az 
ideje folytatni ez eredményekben gazdag kezdeményezést, fdlkcresin 
annak többi maradványait s egy munkában összegyűjtve bemutatni s a 
közönségnek cs a tudománynak szolgáhxtába boosútni. 


90 TÁRCZA. 

£rre vállalkozott Hmzka József. 

Egy egész szép kötetben, mely bármely salonuak díszere szolgál- 
hat, egy 8 nagyobb könyvtárból sem hiányozhat! k, előttünk fekszik a meg- 
lehetős terjedelmű collectio. A magyar ipar- történetnek életjel adása ez is, 
melyre örömmel hivatkozhatunk, s mely az e nemű dolgozatoknak alap- 
munkája lesz. 

Felkereste a magyar díszítő stílnek maradványait zárdákban és 
kunyhókban, a sírokból felásott emlékeken és a papi öltönyökön. Van sze- 
rinte bizonyos continuitás a piliui sírok emlékei, a tulipános ládák és czifra 
szűrök díszítései s bizonyos egyházi ornamentikák közt. Nézze valaki 
gondosan át a 44 foliolapnak több százr;i menő ábráit, melyek történeti 
egymásutánban vannak bemutatva, olvassa át Huszka tanulmányát .«< 
habár állításai némelyikéhez szó is férhet, dé egészben megelégedéssel 
fogja elmondhatni, hogy a magyar diszítŐ stíl oly gyűjtemény nyel szapo- 
rodott, melyre lehet hivatkozni. 

A munka kiállítása szép. Huszka szövege tájékoztató a képekhez. 
A szövegbe nyomott képek illustrálják fejtegetéseit, 39 tábla Morelli 
metsz vénye, jól sikerűit rajz, 5 tábla színnyomat, melyet Deutscli műintézete 
állított ki, a külföldi hasonló nemű vállalatokkal kiállja a versenyt. 

A munka létrejöttét a vallás- és közoktatási miniszter ur segélye- 
zése tette lehetővé — kinek megbízását Huszka ur jól végezte. Egy példány 
ára 12 frt, mit a munka nagyságához s a rajzok sokaságához mérve 
olesónak mondhatunk. 


KÉRELEM. 

Alulírott hosszabb idö óta adatokat gyűjtök erdődi báró Pálffy 
Miklós a győri hősnek tüzetes életrajzához (szül. 1552 '{' 1600) S o 
végből a Pálffy család, a ni. nemzeti múzeum s az országos levéltárnak 
ide vonatko/ó okleveleit felhasználtam. Kérem tisztelettel a magánlevél- 
táraknak t. ez. birtokosait s levél tárnokait, kegyeskednének értésemre 
adni, ha levéltáraikban a nevezett hőstől eredő vagy életére vonatkozó 
levelek s okmányok találtatnának. Felső-Dióson (Pozsonyvármegye.) 

Jedlicska Pál 
csperes-plebános. 


FOLYÓIRATOK SZEMLEJE. 

— A »Tlkulc 11 M. Herald, és Genealógiai Társaság közlönye 
II. kötetéből a IV. füzet megjelent. Tartalma érdekes, változatos és 
szakszerű. A főbb czikkek közül megemlítjük liéUiy Lászlónak a Hunya- 
diak eredetéről írt közleményét, melyben Hunyadi délszláv eredetét 
vitatja.  Dr. S::endrei/  János  a  Miskócz  nemzetségről  írt  közleményét 


TÁBCZA. 91 

• 

befejezi, több érdekes adatot közölvén. Dr. LíLár Miklós, Járai Féter 
akajdáról genealógiai értekezést közőt. B. Sydri Albert »KrÍ8ztalóczi 
Tarkaeis Józsa czimeré<-ről egy érdekes czímer viselési oklevelet com- 
inental. Tagányi Károly az orsz. levéltárbau őrzött és feljegyzett nemesi 
oklevelek jegyzékéből az I — K. betűket közli (ibráoyi — Zilahy Kiss). 
A könyvismertetés rovatában Horvát Árpád oklevéltaui jegyzeteit Sz. 
I. és Greszner Adresseubucbját Csergő Géza ismertetik. A ^Yegyesekc 
közt Majlátb Béla, Szilágyi Sápdor közölnek adatokat. A Tárcza ügye- 
i^eu van összeállítva. 

— A FiGVBLŐ deczemberi füzetének első ezikkc  Fogarasi  Fapp 
J őzsef emlékének van szentelve.  O  volt az első protestáns  ember, kit a 
pesti egyetembez tanárnak hívtak meg. Természetesen, az uralkodó, ki ezt 
tette, József császár volt. Akinevezés  okirata  1784.  október  11-én 
kelt, de ez a még 40 éves  fiatal embert  kórágyon  találta :  deczember 
i7-én meghalt. Svájczbau,  Németországon és Németalföldön végezte az 
i'gyetemi  tanfolyamokat.  Harmincz éves korában az utrechti  zsinaton 
prtjfessorrá és pappá avattatott fel, miután már két év  előtt megnyerte 
a ílessiugi académiától  a 30 aranyat nyomó érmet. Ettőtfogva egymásra 
uyerte a külföldi  académiáktól : a leydenitől,  a berlinitől,  haarleuiitől 
stb. pályamüveivel a nagy jutalmakat,  számszerint tizenegyet. Hazájába 
térvén, előbb szászvárosi pap, utóbb marosvásárhelyi professor volt. £/ 
utóbbi városban balt meg és temettetett el. Korának kétségtelenül egyik 
elismert tudósa volt, kinek, ha ügy szólva, pályája kezdetén nem  követ- 
kezik be halála, még fényes jövő várt volna. Konez, bár röviden, de sok 
új adatot felhozva, megírta biograpli iáját.  Valóban jól tette,  hogy meg- 
újította emlékezetét Tudományos életünk azon munkásai közé tartozik, 
kiknek nevét mindig tisztelettel fogják  említeni. — Kulcsár Endre az 
l^ssián fordítójának s Arad megye monographusának, érdekes önélet- 
íratát közli, melyet az egy távoli rokonának küldött meg.  Csaplár foly- 
tatja Révai életét :  e  közleménye a  »planum€-ot ösmerteti, azaz egy 
felállítandó magyar tudós társaság tervét.  Abafi :  Kdes Gergely  és fia 
János életéhez közöl adatokat. A következő czikk Fabó Andrásnak egy 
bátra hagyott  munkája :  » Adalékok  Zwittingerhcz,c  mely  igen sok 
kcses irdalomtörténeti adatot foglal magában. A füzetet Jósika néhány 
•Szemeréhez írt levele s Szinnyei » Repertóriuma < zárja be. 

— A »Hazákk< deczemberi füzetében Jancsó Benedek Kölcsey 
megyei tisztviselősége rajzát közli, érdekes adalékul életéhez. Szolcoly 
Viktor Kossuthnak a világosi catastropha után írt végrendeletét mutatja 
k, melylyel gyermekei gyámjává, ha egészen árván maradnának Guyont 
nevezte ki. Kiválóan érdekes Melczer István közlése az 1836-iki ország- 
gyűlés történetéhez Mayláth Antal életéből, midőn e kiváló államférfi 
az országgyűlés tervbevett feloszlatását meggátolta. leányi István foly- 
tatja a tiszai határőrvidék keletkezésének történetét. Sziunyei közli 
komáromi naplójából a;s 1849-iki márcziusi eseményeket, melyek c váleá- 


^  \ 


92 tArcza. 

gos naj)okról egeszén új adatokat tartalmaznak. Torma Károly Rettegi 
Gj'örgy emlékirataiból az 1673-ik évet közli, mely méltó folytatása a 
megelőző közleményeknek s memoirc irodalmunkban kiváló helyet foglal- 
nak el. Áhafi adatokat közöl az emigratio történetéhez, Borhely Sámuel 
ogy Krisánról irt gúnydalt. A kötetet változatos tárcza zárja be. 

— Az EgtiiAzmítvkszeti Lap deczemberi számában a haluziczí 
román templom történetét állítá össze Sándorffy Nándor, e füzetnek 
szorgalmas munkatársa. De legrégibb vis/ontagságaíról keveset tud s 
csak attól az időtől kezdve tudott több adatot összehordani, mikor a 
templom protestánsok kezére került. Szerkesztő, Czobor, a prímás újon- 
nan felállított egyházi múzeumát ismerteti, most csak előlegesen. A 
bibornok e múzeummal egészité ki két nagy gyűjteményét, könyv- és 
képtárát ; s hogy az is méltóan sorakozhassék ezekhez, valóban nagy 
áldozatoktól sem riadt vissza. Sok nagybecsű tárgy van abban összegyűjtve, 
de mint collectio, a maga nemében a leggazdagabbakhoz tartozik a szö- 
vet-gyűjtemény. Az » irodai om< czimű rovatban Paulusnak a maul- 
brunni cistercita apátságról írt könyvének ismertetése van befejez vft A 
füzetet apróságok s az évfolyam betűsoros tárgy és névmutatója zárja 
be, mely e fűzetek használhatóságát nagymértékben megkönnyíti. K 
derék vállalat, mely egyházművészeti téren, kivált a jobb ízlés terjesz- 
tése érdekében, már is sokat lendített^ megérdemli az illető közönség 
pártfogását. 

— Ak Ekdklyi Muzeüm Egylkt bölcselet-, nyelv- és történelem- 
tudományi szakosztályának kiadványai első kötet Ill-ik füzetében egy 
jogtörténeti dolgozat van Lindner Gusztáv tagtársunktól : »a Svábtükor 
az erdélyi szászoknál*, mely az Altenborgcr-fclc codexet ismerteti. 

— A Budapesti Szemle januári füzetében Asbóth János alapos 
ós beható tanulmányt kezdett meg a bosnyák bogumilekről az Árpádok, 
Anjouk és Hunyadiak alatt. ]*auler Gyula Marczali II. Józsefét  bírálja. 

— A Kebebztént Maovetö múlt évi 6-ik s utolsó füzetében 
néhány érdekes egyháztörténelmi adat van a XVII-ik századból : egy 
levél Radetzky unit. püspökhöz Járaitól 1621-ből; Katalin egy híva- 
t:ilos kiadványa 1630-bóI, melylyel a háromszéki unitáriusokat a ref. 
püspök felügyelete alatt hagyja s az unitáriusokat e tárgyban ! beadott 
folyamodását ; s két érdekes okiratot a Pécsy Simon által bírt balázs- 
falvi jószág lefoglalása ügyében. Gróf Kuun Géza Hölönyi Farkas í^án- 
dor öt kiadatlan levelét közli. 

— A Magyar Fkot. EgyhAzi Es Iskolai Figyelő, mely eddig 
Nagy-Bányán jelent meg, most Kecskeméten adatik ki. A múlt évi 
folyam nov. s dccz. füzetében be van fejezve a gyönki iskola története 
ji múlt század végéig ; az erdélyi váló perek történetéhez egy XVII-ik 
syázadi levél van közölve. 

— Az Ungarische Revüe deczemberi füzetében Ábel Jenő a bártfai 
iskolázásról a XV. és XVI-ik században értekezik.  Károlyi Klopp Ono 


TÁRCZA. 93 

mukáját bírálja Becs 1683-ikí ostromáról, s külöuösen Tökölyre vouat- 
kozó ferde felfogását igazítja helyre. NensioiU Lajos a Corvin János-féle 
levéltár nyomait kutatta ki, s a szétszórt részek egyesítése mellett emel 
SKÓt. Heinrich élesen és szellemesen bírálja Scpp hírhedt munkáját. A 
tárcsa apróságokat közöl. 

— A SzEBENURN HEOjELKxö »Coi*respoudenzbIatt<i: múlt évi 
utolsó száma jobbadán nyelvészeti czikkeket tartalmaz. Közölve vau 
bcune Frank Bálintnak, a híres nagyszebeni királybírónak keresetlevele. 
Vau benne egypár adalék a nagyszebeni nyomdászok és könyvárusok 
történetéhez, apróbb' közlések s néhány könyvismertetés, melyek közül az 
egyik Bergnernek Erdélyiről írt munkáját veszi bírálat alá, s azt, mint 
felületes, alaptalan munkát keményen elítéli. Igen használható rovata e 
lapoknak, hogy a németországi lapoknak Erdélyre vonatkozó ezikkét 
felsorolja. 


. TÖRTÉNELMI REPERTÓRIUM, 
ÖSSZEÁLLÍTVA A HAZAI HÍRLAPOKBÓL.  1884.  DECZ. 

Bátori A. Veszprém az Árpádok alatt Veszprém 53. sz. 

Bogmch Mihály. Két régi templomi ének. 1\ Hírlap. 3öl. sz. 

(r'ifőri Lajos. Vau-e magyar stil ? Bud, Hírlap 342. sz. 

fhrkó Fátei\ (g. e.) Btulapesti Hírlap 342. sz. Le a kalappal urak. 
K. T. K. Vasárnajn rjság 43. sz. 

Konks (hfár/ás. Magyar király asszonyok hamvai. M. Állam 358. sz. 

Kthriig^i László dr. A herczegprímás múzeuma. P. Napló 351. sz. 

y. László tanítójáról. Agi'icola. Néptanítók Lapja 88. 89. sz. 

Mngyar Történeti Életrajzoh. 1. füzete. Ism. Egyetértés 337. sz. 

MikuHK' József. Egy év Dubecz Márton eletéből. (1585.) Rozsnyói Hír- 
adó 50. sz. 

Millenimi ünnepe és Temesmegye monográfiája. Avar. Délm. Lapok 
294. sz. 

Mlifílcovszbf Viktor. A műemlékek becse és jelentősége a müiparban. 
P. Napló 357. sz. 

-i: esztergomi érseki múzeumról, M, Állam 355. 

^(suj FrigycJi. A magyar koronáról sat. F. Napló 351. és köv. sz. — 
Bégi megye, új idők. Bud. Hirlap 340. sz. 

Rácz Károly. A váradi főiskola. Szabad E(fi/há:: 11. 12. sz. 

Sitftk vára. Ország- Világ 49. sz. képpel. 

Szilágyi Sándor, A Jósikák várkastélya. Múlt nyári élményeimből. Nem- 
zet 354. sz. 

lukács Sándor. A komáromi nemesek viszálya a polgársággal 1610-beu. 
Komárom és Vidéke 42. sz. 

IVrwy Tamás. A vadászat a rómaiaknál. Nemzet 341. sz. 


94 TÁRCZA. 

IRODALMI ÉS VEGYES KÖZLÉSEK. 

• 

— PuLsxKT-juDiLKDM. Pulszkj FercDCz irodalmi munkássága 50-dik 

civfordálóját az Archeológiai Társulat, az írók és Művészek Társaságával 
ogyet^rtvCi decz. hó 80-án^ az Akadémia nagytermében ülte meg. Pnlszkjt 
az Akadémia, a Kisfalud! Társaság, a Petőfi Társaság, az írók és Művé- 
szek Társasága, a Képzőművészeti Társulat, a Hunyadmegyei Régészeti 
Társulat, a Heraldikai Társaság s Társulatunk részéről a társulati titkár 
vezetése alatt Hajnik Imre, Pauler Gyula, Deák Farkas és Thallóczy 
Lajos tagokból álló küldöttség, melegen üdvözölték. Az érdemes férfiú 
mind e szívből eredő üdvözlésekre meghatottan válaszolt. Ez alkalommal 
ö CB. és k. fensége Rudolf, a budapesti k. m. tudományegyetem, a kolozs- 
vári Múzeumegylet, az Iparművészeti Múzeum és számosan^ részint sür- 
gönyileg; részint feliratokban üdvözölték a jubilánst. Az ünnepély folya- 
mán átadták, Havas Sándor szép beszéde után az Arch. Társulat által 
kiküldött bizottság által szerkesztett Albumot, mely be hazánk archeológusai 
külömböző közleményeket írtak. Az album könyvárusi úton később lesz 
kapható. Az akadémiai díszülést egy 200 terítékű fényes banquette 
követte a Hungáriában^ lelkes felköszöntésekkel a nagy tudósra, kinek 
mint Társulatunk alelnökei egyikének, Társulatunk valamennyi tagja is 
hosszú életet kíván. 

— Brkb Antal gyulafejérvári kanonok tagtársunk kutatásai köz- 
ben érdekes oklevél gyűjteményre akadt, mely I. Rákóczi György idejé- 
ből, a felírás után ítélve, becses adatokkal szolgáland történetbúváraink- 
nak. Az oklevél gyűjtemény két külön könyvből áll. Az elsőnek czime : 
*Liber regisi rationis Itferm'umy ottomnnnicarum, vezerioruniy legatorum, ac 
arator um chistianorum ar etiam noHrornint^ Tholdalagi Mihály és Cserényi 
Farkas leveleivel. A második könyv articulusokat, Fogarasra vonatkozó 
iratokat is tartalmazván, a következő czímet viseli: »L{ber registratioím 
literarum gentrosorum Georgií Chernél^ Stephani f/íZ, Francisci MáriásL 
(reorgii Madarászy Andreáé Bogádi, Andreáé Reit, Andreáé KlobusitzTci. 
Francisci Hódosai ^ Danklis Raheczii el Catharinae principissae ac egregii>- 
mm Georgii JantsoviŰi et Stephani Egri. 

— A KÖRiföczDÁNYAi városi tanács múlt év decz. 31-iki határidő- 
vel pályázatot hirdetett levéltárnoh' állomásra. A tanács amaz elhatáro- 
zása, hogy ezen állás a diplomaticában jártas egyénnel töltessék be, 
elismerésre méltó, s buzdítással szolgálhat arra nézve, hogy hazánk 
különböző városaiban létező városi és megyei levéltárak szakértők gond- 
jai alá bízassanak. 

— Lasztókai Lászi.ó tagtársunk s az eperjesi kath. főgymu. 
érdemes tanára Eperjes város gazdag levéltárában már évek óta folytat 
beható kutatást, s e levéltárban, mely mindeddig nincs rendezve, több 
százra menő érdekesnél érdekesebb oklevelet talált. Különösen a 1 i^— 1 7 
századokból, s nincs oly magyar király, nevezetesebb erdélyi  fejedelem, 


TÁRCZA. 95 

történeti nevezetességű személy, a kiktől több darab jól megőrzött ere- 
deti oklevél nem volna. Még 32 régp czéhládát is átkutatott melyekből 
kfllöDÖsen művelődési szempontból igen sok becses adatot gyűjtött. Remél- 
jük, hogy e kutatások gyümölcse mentül előbb napvilágot fog látni. 

— A SzAket.v MűvELŐDÉfli és gazdasági egylet 1884-iki emlék 
könyve megjelent Szabó Károlytól van benne történeti tanulmány, mely 
arra a kérdésre felel : királyi telepítvényesek-e a székelyek ? s melyről, 
minthogy külön lenyomatban korábban már kiadatott^ inegemlékeztUnk. 
.Szabó Károly ez értekezését, mint tudva van, a marosvásárhelyi nagy- 
gyűlésen, a jelenlevők nagy tetszése mellett olvasta fel. A 08 lapra 
terjedő emlékkönyvet az egylet tagjai kapják. 

— MAaYAuoRszÁo FOoGBTLKNBÉoi HARCzinÓL (lelích Kichardtól 
egy újabb, a XlV-ik füzet elhagyta a sajtót, mely az 1849 elején tör- 
ténteknek hadtörténeti rajzát foglalja magában. Ezen inkább hadtörté- 
neti munka ügy van írva, hogy a nem szakembereket is érdekelheti. 

— Adatok Árpádházi Boldog MARorr történetéhez czím alatt 
érdekes monographia jelent meg Fraknói Vilmos és Némethy Lajos 
tollából. Némethy Lajos tagtársunk, azon kitartó, fáradságot nem ismerő 
azorgalommal, mely őt kutatásaiban vezeti, fogott a munkához, hogy 
ÍK)Idog Margit lY-ik Béla leányának canonisatiójára, s életére vonatkozó 
adatokat összegyűjtse. Míg Fraknói Vilmos a szentté avatására és cultu- 
sára vonatkozó ujabb adatokat szép értekezéssé fűzte össze. A munka 
természetesen gazdag történelmi adatokban s néhány pecsét ábrával 
van ékesítve. Összesen 282 lapra terjed. 

— Karácson rí János »a nagy-várad-olaszii római katholicus 
plébánia-templom és plébánia rövid történetei czím alatt a plébánia 
százados évfordulója alkalmából egy 56 lapra terjedő monographiát 
úllitott össze, a plébánia levéltárában lévő adatokból, mely emlékül 
szolgál a plébánia híveinek, de egyszersmind azon idők ' egyháztörté- 
netéhez is adalék. 

— >Dél8zaki Eo At>att.« Vajda Victor közzétette úti élményeit 
egy csínos kiállítású 270 lapra terjedő könyvben, mely Délfranczia- 
ország ismert helyeit s a Pyrénéket ismerteti, kellemes és vonzó olvas- 
mány, mely útleírásaink között becsülettel megállja helyét, s figyelem- 
mel van az ismertebb vidékek történeti emlékeire is. 

— K. Naot Sándor előfizetést hirdet » Bihar-ország* czímü úti- 
rajzainak második kötetére. Az első kötet a múlt év elején jelent meg, s 
a második kötet — bár önálló — ennek mintegy folytatása. A kötet 
Bih&rmegye székhelyének — Nagyváradnak — újabb történetét fogja 
ismertetni, de nem felejtkezik meg a múltról sem. Ezenkívül a megye 
tcnnészeti nevezetességeinek, barlangoknak, hegyeknek titkait, szépségeit 
fogja kitárni. Az érdekeltség, melylyel munkája első kötete fogadtatott, 
biztató előjel arra, hogy e második kötetnél is méltányolni fo^a a kö- 
zönség az író buzgó törekvését. 


96 TÁRCZA. 

TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR. 

— Magyar díszítő styl. A nagymélt. m. k. vallás- ós közok- 
tatásügyi minist^rinm scgelyeK^se mellett in üí párosok, ipar á» polgári 
iskolák, tanító és tanítónői képczdék, valamint középtanodák használatáffi 
irta es rajzolta Hunzkn József rajztanár. Fára metszette MorelH Gusztáv. 
Budapest 1885. Deutsch M.-féle müve'szeti intrfzet. 

— Adatok árpádházi boldog Margit történetéhez. 

Ereklyéire vonatkozólag Némethy Lajostól. Szenttté avatása és cultusára 
vonatkozólag Fraknói Vilmostól. Budapest, 1885. 8-adr. 282 1. 

— A nagyvár AD- 0LA8ZII római kath. plébániatemplom éa 
plébánia rövid története. A plébánia százados évfordulójára összeállította 
Karácsonyi János nagy -várad- olaszli káplán. Nagy-Várad, 1884. 8-adr. 
.56 lap. 

— Magyarország függetlenségi harcza  1848 — 49ben. 

írta Gelich Rikhárd tábornok. A Tört. Könyvtár 14. füzete. Budapest. 
Aigner Lajos, 1884. 321—384. 1. 8-adr. 

— A SZÉKELY M1VKLÖDÉ8I ÉS GAZDASÁGI-EGYLET Marosvásár- 
helytt 1884. évi szeptember hó 25-én tartott nagygyűlésének Emlék- 
h'inyve. A székely mivelődési és közgazd. egylet tulajdona Marosvásár- 
helytt, 1884. S-adr. 98. 1. 

— Antonii Possbvini Mibsio MoscoviTiCA. Ex annuis litteris 
soe. Jesu excerpta et adnotationibus illustrata curante Paulo Pierlmj 
a. J. Acccdit cardinalis Comensis memorandum de missionibus exteris. 
(Biliotheque Slave Elzéverinne IV. e.) Parisiia 1882. kis 8-adr. X. t's 
118 1. 

— Un Nonce 1)0 Papé EN Moscovie préliminaire, de la treve 
de 1582 par le P. Pierlimj s. J. (Bibliotbí que Slave Elzéverinne VL V} 
Paris 1884. kis  8-adr. IV és 219 1. 

— Romé et MosCOU (1547 — 1579) par le P. Pkrlíng s. J. 
(Bibliotheque Slave Elzéverinne V. k.) Paris 1883. kis 8-adr. VIII. és 
168 1. 

— OeSTERREICH UND BRANDENBURG 1685 — 1686. Von Dr. 
Alfréd I^ifirnm. Innsbruck, 1884. 8-adr. Ara 1 frt. 

— La Save le Danubc et le Balcan. Voyage ebez les Sloveneí, 
leg Croates, les Serbes et les Bulgare.<«. Par M. L. Legcr. Paris, 1884. 
12-edr. 275 1. Ara 1 frt 80 kr. 

— Duc DE Broglie :  Frédéric II. et  Mahie-Thérése 

d'apres des documents nouveaux 1740 — 1742. I. II. troisibme edition. 
Pvis, 1884. Kadr. L k. IV éa 419 1. IL k. 418 1. Ára 3 fr. 50 o. — 
3 fr. 50 c. 

— Etudes sur l'AutricHE. Le Kablenberg notes de voyag« 
et d'histoire par Josepb Roy. Lyon, 1883. 8-adr. XV és 333 1. 


II. ULÁSZLÓ KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA 

MÁSODIK KÖZLEMÉNY. — 


m. 


A magyar országgyűlés szervezete es tárgyalásainak rendje, 
valamint legfontosabb functiója, a királyválasztás gyakorlásának 
nvtdja törvény által nem volt szabályozva. A középkor politikai 
intézményei általán a szokás és hagyomány alapkövein épültek. 

A magyar közjognak a köztudatban élő axiómái sorában 
kiváló helyet foglalt el az, hogy csak egyféle nemesség létezik, mi- 
nélfogva az alkotmányos jogok tekintetében a hatalmas zászlós 
urak és a szegény köznemesek között nincs különbség. Valóban, 
ezek és amazok egyaránt bírták a személyes megjelenés és szava- 
lás jogát az országgyűlésen, mely egységes törvényhozó testületet 
képezett. 

Mindazáltal bár ezen alapelv csorbítatlan föntartása fölött 
féltékenyen őrködött a nemzet, attól lényegesen eltérő helyzetet 
teremtett a gyakorlat. 

A XIV. század vége óta mind gyakrabban fordulnak elu 
f-setek, mikor a királyi meghívólevelek a köznemességet me- 
gyénként választott követek küldésére hívják föl. *) Nem ritkán 
történik az is, hogy a köznemesség, mikor tömegesen gyűlt volt 
egybe, önkényt megbízottakat választott, hogy ne kelljen a hosz- 
""zűra nyúló tanácskozások végét bevárnia. 

Emellett az országgyűléseken, akár fejenkint jelent meg a 
köznemesség, akár követek által volt képviselve, — a főpapok, 
zászlós urak és a királyi tanács többi tagjai (a főrendek) külön 


*) 1385-beii fordul elo az első eset. V. Ö. Hajnik Imre akadémiai 
értekezését: >A nemesség országgyűlési fejenként való megjelenésének 
megazüuése.c (1873) 

^XÁXADOK.   1885.   II.   FtiZET. 7 


oLe7 


í 5 AUG)969 


98 


II. ULÁSZLÓ 


helyen tanácskoztak, rendszerint Budavárában, és többnyire csak 
akkor jelentek meg a Rákoson táborozó köznemesség gyülekezeté- 
ben, mikor az általok előlegesen megállapított végzéseket elfoga- 
dás, jóváhagyás végett előterjeszteni kivánták. ^ 

A főrendek, kik ily módon tényleg az országgyűlés egyik 
külön alkatrészét képezték, és a kezdeményezés jogát egészen 
magokhoz ragadták, ezt természetesen a királyválasztásnál is 
igénybe vették. Tömeges gyülekezetek körében, a hol fölkiáltás 
útján történik az ügyek eldöntése, és a fejenként való szavazás 
kivihetetlen : azok, kik az indítványozás jogát bírják, rendes kö- 
rülmények között döntő befolyást gyakorolnak az eredményre. Az 
14:58-iki eset, amikor a fegyveres köznemesség tömege Mátyás 
megválasztására kényszeríti a főrendeket : elszigetelten álló kivé- 
telt képez. 

Mátyás, úgy látszik, épen ezen eset ismétlődését akarta 
megakadályozni. Törvény útján szabályozta a királyválasztásnál 
a kezdeményezési jog gyakorlását. Megállapította, hogy a nádor 
hívja össze a királyválasztó országgyűlést, vagyis ő határozza meg 
a királyválasztás időpontját ; továbbá, hogy a királyválasztásnál 
a nádor adja legelső szavazatát, vagyis a megválasztandó király 
személyére nézve ő tesz indítványt. Ezen intézkedéseknél is 
János berezeg érdeke lebegett a király szemei előtt. Nem hitt a 
tömegek hálájában ; de bízott azok ragaszkodásában, kiket jótéte- 
ményeivel elhalmozott. 

Számításaiban csalódott. Egész combinatióját már az az 
egy tény is fölforgatta, hogy halálakor a nádori méltóság ürese- 
désben állott. Ez a körülmény a föJii/Jrewrfefc befolyásának súlyát 
tetemesen gyarapította. Primus inter pares sem volt soraikban. 

A királyválasztó országgyűlés megnyitása május 17-ikére 
volt kitűzve. A határidő rövidsége és a közlekedés nehézségei 
miatt, csak május vége felé kezdettek gyülekezni az egyházi és 
világi főrendek, kik bandériumok élén, többnyire nagyszámú köz- 
nemesség által kisérve, jöttek. Az elsők közé tartozott  Báthori 


^) Utóbb az 1495-ik éy\ országgyülf^s egyik törv^nyczikke elren- 
delte, liogy a király az országgyűlés megnyitása előtt, az elöterjesztiMidu 
ügyek iránt^ nz egyházi és világi urakkal megállapodásra jnsBon. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 9!) 

István, ki az erdély urakkal és nemesekkel, május 28-ikán érke- 
zett Pestre. ^) 

Június első napjaiban a főpapok teljes számban együtt voltak: 
a gyermek prímás, a fogságából kiszabadult kalocsai érsek, az egri, 
zágrábi, pécsi, erdélyi, győri, veszprémi, csanádi, váczi, nyitrai, 
szerémi^és bosniai püspökök. *) A világi főrendek soraiból megjelen- 
tek : Báthorí István országbíró, Zsigmond és Péter szent-györgyi 
grófok, Kinizsi Pál temesi gróf, Geréb Péter, Ország László, 
Bánffy Miklós, János és Dezső, Báthori András, Eozgonyi László, 
Drágffi Bertalan, Morocz István és László, Zalonoki Pankircher 
Vilmos, Csáki Benedek, Pethő Miklós és János, Zólomi Miklós.^) 

Slavoniából : Gereben László al-nádor, gróf Blagai Miklós, 
Thúróczi György, Dersffi István, Bocskai Péter, Gudóczi Péter 
itélőmester, Roffi Bernát, Pekri Miklós, Ztubiczai Gergely jelen- 
tek meg. *) Zápolyai Istvánt főkapitányi tiszte Bécsben tartotta 
még vissza. Újlaki Lőrincz berezeg, a Beriszlók, a déli megyék 
nemességével, késtek a megjelenésben. 

Míg a főrendek és az előkelő nemesek Budán és Pest 
városában szállottak meg: a köznemesek és a főrendek bandé- 
riumai, a Rákos mezején, sátrak alatt, táboroztak. Számukat 
kilencz'tízezerre becsülték. ^) 


^)  Említi a milánói követ június 20-iki jelentése.  I). E. IV. 221. 

*)  Ezeket fölsorolja agy  1490. június  8-ikáu kiállított oklevél. 

(Katona.  História Critica. XVII.  20.) A milánói  követ június  20-iki 

jelentésében említi, bogy  a pécsi püspök június  13-ikán érkezett meg 

hadai élén. Lehetséges, hogy június  8-ika után még eltávozott, hogy 

13-ikán banderiumját a fővárosba vezesse. 

^) Ezen világi urakat találjuk megnevezve a június 8-iki oklevél- 
l)en, melynek szövegéből következtetjük, hogy azon napon főrendek 
nem voltak többen jelen. (» Memóriáé commcndamus, . . . quod nobis una 
atm Regni nohilihuft ... in nostra et totius Rcgni congregatione generáli 
existeutibus.«) A tíz nappal utóbb Corvin Jánossal kötött cgyesség okle- 
veléében még előfoi'dúlnak : Zápolyai István, Perényi János, Magyar 
Balázs^ Dóczi Péter és két Pakos. Ezek kétségkivül június 8-ika után 
jöttek. Ellenben hiányoznak a június 17-iki oklevélből : Báthori András 
és az egyik Morocz. 

^) Szintén a június 8>iki oklevélben említtetnek. 

^) Constabili Beltrand, június  2-ikán llippolyt érsek  udvarából, 
a  ferrarai  berezegnek  írja:  >AIlogiano  a la cauipagna  circa  X.  mila 

7* 


100 n. ULÁSZLÓ 

A főrendek haladék nélkül megkezdették taDácskozásaikat. 
melyek magyar nyelven folytak. *) 

Négy pártra oszolva, bármennyire ellentétesek valának a 
királyválasztás tekintetében czéljaik és érdekeik, mindannyian 
találkoztak azon gondolatban, hogy a trónüresedés időpontját és 
a trónkövetelök versengése által nyújtott kedvező alkalmat fol 
kell használniok, politikai állásuknak a koronával szemben meg- 
szilárdítására, vagy a mint ők mondották, arra, hogy »az ország 
visszahelyeztessék azon szabadságba, melyet Mátyás előtt élve- 
zett.« *) Ezért elhatározták, hogy a királyválasztás elbtt állapít- 
ják meg a király elé terjesztendő hitlevél föltételeit. 

Ezenkívül a pártok között egyetértés uralkodott egy taktikai 
kérdésben is. A király-választást lehetőleg késleltetni igye- 
keztek. 

Azok, a kik Ulászló körül csoportosultak, nem számíthat- 
tak arra, hogy a köznemességet jelöltjük részére a népszerűség 
varázsával meghódíthatják. Tömegek csak nevekért és jelszavak- 
ért lelkesülnek. A politikai érdekek, bármily mély értelemmel és 
elmésen állíttatnak elő, hidegen hagyják, vagy épen gyanakodóvá 
teszik. Ulászló hívei tehát azon titkos tervben állapodtak meg, 
hogy a köznemességet kifárasztják és a választás megejtése előtt 
szétoszlásra bírják. Miksa pártolói még inkább voltak utalva ezen 
eljárásra. 

Ellenben János berezeg azért óvakodott siettetni a válasz- 
tást, mert legbuzgóbb barátai távol voltak, gyűjtve a haderőt, 
melylyel nyomást akartak gyakorolni az ellenszegülőkre. A len- 


cavalli.c A miláuói követ június 20-ikán jelenti : »Ali YII. del presente . . . 
ad Pesté . . . erano adunati la magior parte de li Nobili del Beguo, ínsieme 
cum la gente d'arme delVajvodaet li altrlBaroni et Prelati, che potevano 
cssere in tutto circa IX. milla personc, alloggiate álla campagna in 
modo de campo al costume de qua.« (D. E. IV. 428. és 221.) 

^) Constabili június 1 7-ikén irja, hogy Hippolyt megjelenik a fő- 
rendek között, de nem érti tanácskozásaikat^ mert magyarul beszélnek. 
(D. E. IV. 430.) 

^) A milánói követ június 20'ikán írja: »La prima loro cura 
pare rcstituire questo Kegno álla liberta qua fruebantur antc Kcgcm 
Mathiam, c sopra omnc cosa non iutendono di csscr piu dicati.c 


KIRÁLYLTÁ VÁLASZTÁSA. lOl 

gyei berezeg hívei pedig jelöltjük személyes megjelenését óhajtot- 
ták bevárni. 

Június első napjaiban a főrendek a hitlevél tárgyalásával 
voltak elfoglalva. ^) A köznemesség tétlenül töltötte az időt. 

Ezalatt megérkeztek a külföldi trónkövetelők követei, hogy 
küldőik igényeit előterjeszszék és ezek érvényesítésére mű- 
ködjenek. 

Miksa király volt az első, a ki útnak indította követeit. 
Már april közepetáján össze volt állítva a fényes küldöttség, mely- 
nek vezetőjéül Rudolf anhalti herczeget, tagjaiul Fueger Benedek 
brixeni dékánt, Reichenburch Rmibertet, Ramming Jánost és Ror^ 
bach Zsigmondot jelölte ki. *) 

Teljhatalommal ruházta föl őket mindennemű tárgyalások 
megindítására és kötelezettségek elvállalására. ^) Fölhatalmazta, 
hogy atyja Frigyes császár nevében is kérjék részére a magyar 
koronát^) Biztosíthatták a rendeket, hogy jogaikat és szabadsá- 
gaikat tiszteletben fogja tai-tani, és őket »a méltánytalanul rajok 
rótt terhektől^ meg fogja szabadítani ; magyarok tanácsával fog 
élni, a hivatalokat magyarokkal tölti be, háborút a magyar rendek 
iiicgegyezése nélkül nem indít. Figyelmeztetniök kellett a rende- 
ket azon előnyökre, melyek megválasztásából az országra szár- 
maznak : Morva, Szilézia és Lausitz a magyar koronánál marad, 
Moldvát Lengyelországtól visszaszerzik ; Magyarország és a 
német birodalom között örök béke jő létre. A törökök ellen hat- 


^) A milánói követ janius 20-ikán irja, bogy miután június 1 — 2 
napjain a dunántúli urak megjöttek ^parse alli Baroni e Prelati chc si 
trovavano qua de unirsi e incominciare ad tractare de conditionibus et 
legibus, qnas deberet accipere Rex futurus.c 

^) Az 1490. ápríl 20-ikán kelt megbízólevél Firnbabernél 25. 
^) >. . . Tractaudi, sese inscriptionibus obiigandi vei etiam in aui- 
mam nostram^ si opus fuerit, jurandi.c 

^) A megbízólevélben Miksa kiemeli :  >Dominus et genítor noster 

paternam in nos affectionem jus suum et regnum illud nobis favet (atc), 

iU üt nos praefatum Regnum  Hungáriáé,  juxta easdem inscríptioneB, 

tamijaam suae Maiestatis fílius regere, gubernare,  possidere possimus.c 

(Az utasításban  is említi:  »Die Rumisch Kunigliche Maiestfit von der 

Kaíserlicben  Maieetilt  Willen babén  di Crone anzunemen.c  (Firnba- 

ber 64.) 


102 II. ULÁSZLÓ 

Latos oltalomra számíthatnak a magyarok, mert Miksának Lö 
vágya, a hitetlenek ellen harczolni, és a keresztény uralkodók 
mind megígérték segítségöket. Ellenben, ha a lengyel királyra 
esnék választásuk, a magyar korona elveszti Morvát, Sziléziát és 
Lausitzot ; Magyarország és a német birodalom között megújul 
az ellenségeskedés, melyet a törökök az ország területének meg- 
csonkítására fognak fölhasználni. Emellett, ha a követek meg- 
győződnek, hogy a rendek Miksát megválasztani nem hajlandók, 
utasításuk szerint, utalniok kellett azon veszedelemre, melv az 
országot fenyegeti, mert a császár kénytelen volna a pápá- 
hoz folyamodni, hogy egyházi büntetésekkel sújtsa Magyar- 
országot ; valamint alattvalóit és szövetségeseit is fegyverre 
szólítaná. 

Végre a követek írott és szóbeli utasítással voltak ellátva 
arra nézve, hogy a királynét, János herczeget, az egyházi és világi 
urakat miként igyekezzenek ígéretekkel lekötelezni és küldőjük 
részére vonni. ^) 

Vájjon a Miksa által kijelölt követek mind megjelentek-e 
Pesten, és mikor érkeztek ide, arról nincs tudomásunk *) Azok^ 
nak, kiket Ulászló és Kázmér lengyel király küldöttek volt, neveit 
sem ismerjük. 

Június 7-ikén és a következő két napon a főrendek meg- 
jelentek a Rákoson, hol a külhatalmak követei egymásután 
kihallgatást nyertek. Ezek előadták küldetésök czélját, és mindazt, 


^) Az uraknak ígérjék, hogy hivatalaikban és javaikban meg fogja 
őket tartani : 

»Item aucb einem jedem auszerhalb des andern heimlich und 
insonderbeit zusagen, was des einen jeden belanget wird . . .« A király* 
néval »heimlich zu handin, und ir Trost und Hilf zusagen . . .€ Ha lát- 
ják >das die Königin Macht und Regiment hett^ alsdann mit ir und 
den Íren tapferlich und freundlich zu handln, als die Kuniglich Maiestiit 
des insonderbeit mundlicb bevelhe tan hat.« (A dátum nélküli utasítás 
Firnbabernél. 64—68.) 

^) Ugy látszik Miksa előrelátta, hogy mind a hat nem fog meg- 
jelenhetni ; ezért utasításában meghagyja, hogy legalább Breisacher os 
Rorbach, vagy Rorbach egyedül igyekezzék mindenesetre Magyar- 
országba eljutni. 


KIKÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 103 

amivel a ^rendek hajlandóságát küldőik részére biztositliatiii 
Telték. 0 

Corvin János szükségesnek látta, hogy az ö igényei szintén 
üunepélyesen bejelentessenek. A váradi és győri püspököket 
bízta meg ezen föladattal. Választása nem helyezi kedvező vilá- 
gításba emberismeretét. De a két főpap azon eljárását, hogy ők, 
kik Ulászló érdekében a legnagyobb tevékenységet fejtették ki, 
iiz országgyűlés színe előtt Mátyás fia mellett fejtették ki rhetori- 
kájok hatalmát, igazolhatatlannak kell tartanunk ; alig szolgál 
mentségökre az a körülmény, hogy a trónkövetelők követeinek 
szónoklatait jelentőségnélkűli szertartásnak tekinthették. ^) 

A köznemesek ezalatt zajosan sürgetni kezdek a király- 
választást ; a pártvezérek nehezen bírták lecsillapítani türelmet- 
lenségöket, mely nőttön-nőtt azon arányban, a mint költségeik és 
élebniszercik fogytak. 

Ezen helyzQt előnyeit értékesíteni igyekezett Albert pártja. 
Báthori Miklós váczi püspök fölhívására, több megye nemessége 
a lengyel herczeget, mint magyar királyt éltetni kezdette. Azt 
remélették, hogy a bizonytalanságban levő tömeget magokkal 
fogják ragadni. 

De rosszul számítottak. Ahelyett, hogy viszhangra találtak 
volna, meglepetést és fölháborodást idéztek elő. Maga Báthori 
István — a párt vezére — vagy azért, hogy a tervről nem volt 

^) A milánói követ június 20-iki jelentésiben einliti, liogy június 
7ikéa a főrendek a Rákosra mentek. Bizonyára a külföldi követek 
kihallgatása végett. — Bonfin hosszasan szól a külhatalmak követei 
fogadtatásáról ; de előadásából nem vehetjük ki^ hogy mikor történt a 
kihallgatás. Ennek elbeszélése után szól csak a köznemesség szétosz- 
lásáról; amiből következtethetjük^ hogy Bonfin tudomása szerint, a 
követek fogadtatása a köznemesség jelenlétében történt. Egyébkint is 
alig hihető, hogy a főrendek a köznemességtől ezen látványosságot 
megvonták ; amire okuk sem volt. 

^) Bonfin és Tubero elbeszélésök szövegébe fölveszik a beszédeket, 
melyeket a külhatalmak követei, szerintök, tartottak ; de kétségtelen^ 
hogy ezen beszédek az ő tollúkból folytak. Természetesen, a két író 
által közlött bef^zédek nem azonosak. — Bonfin szerint az első napon 
Corvin Mátyás, a másodikon Miksa és a lengyel király, legutoljára 
UlsUzIó követei szólottak. Tubero szerint a cseh követek voltak az elsők, 
utáaok következtek a németek, utolsók a lengyelek. 


104 II. ULÁSZLÓ 

előlegesen tudomása, vagy mert a kísérlet eredménytelenségét 
azonnal fölismerve, a felelősséget magától el akarta hárítani, túl- 
buzgó párthívei között termett, és heves szókkal rendreutasította 
őket. A merész vállalat megbukott. Intézői a következő éjszaka 
szétoszlottak. ^) Báthori István pedig sietett elhagyni a vesztett 
ügyet, és Ulászló pártjához csatlakozott 

Albert berezeg mindazáltal néhány száz nemes éljeuzésébeii 
törvényesen megejtett választást akart látni, fölvette a királyi 
czímet, és készületeket tett, hogy fegyver hatalmával küzdj e ki a 
trónt. 2) 

A Rákoson csakhamar helyreállott a megzavart nyugalom. 
Sőt bizonyos egykedvű közönyösség emelkedett uralomra. A köz- 
nemességet a pártvezérek megtudták győzni afelől, hogy a király- 
választást fontos okok miatt még egy ideig el kellett halasztani, 
ós hogy legbölcsebben cselekszik, ha a hosszúra elnyúló tárgya- 
lások végét be nem várva, szétoszlik. 

A köznemesség politikai függetlenségének és aközszellemuek 
hanyatlását mi sem tűnteti föl világosabban, mint az a tény, hogy 
legjelentékenyebb jogának gyakorlására messze vidékekről össze- 
seregelve, a főrendek párttaktikája által rábíratta magát, hogy 
eredménytelenül elszéledjen, és jogait megyénként választott két 
megbízottra ruházza át. ^) 

^) Ezcu iueidensről a legrészletesebb clbcszeldst a inilauói követ 
június 20-:ki jclentcsébeu találjuk. A pápai követ június 2á-iki jelenté- 
sében röviden szól róla. Bonfín csak ndhány sort szentel ezen esemény- 
nek ; sem azokat nem említi, a kik a mozgalmat kezdeményezték, sem 
azokat a kik elfojtották. A cseh Dubravius elbeszélése minden más 
forrással ellentétben áll; és hitelesnek nem tekinthető. 

^) Albert, 1490. július 21-én Bártfa városához intézett iratában 
^Y>e\ gratia Rex Hungáriáé in conventione generáli campi Bakos clcc- 
tus« czímet visel. És említi »proclamationem sacrae electionis nostrac in 
campo Kakos mutua et concordi voluntate Regnicolaram et Civitatam 
factam,« Katona. XVII. 89. 

^; Sajnos, emlékeink hézagossága miatt ezen tény előzményeit és 
rcazlcteit ncai ismerjük kellő pontossággal. Constabili június 17-iki leve 
lében úgy adja elő a történteket^ hogy a főrendek nem akar- 
ván tovább együtt tartani a költségükön élő nemeseket , ezeket 
elbocsátották, két nemest tartván vissza minden megyéből, összesen 
>mintegy  120'at.<  (D.  E.  IV.  430.)  Ellenben Bonfin szerint a köz- 


KIRÁLTLYÁ VÁLASZTÁSA. 105 

IV. 

A mint a köznemesség tömege, június tizedike táján, szét- 
oszlott, megbízottai a Kákos mezejéről Pest városának egyik tem- 
plomába tették át tanácskozásaik színhelyét. 

Mindenek előtt a választási föltételek kerültek napirendre. 

A főrendek a Mátyás előtt fönnállott állapot visszaállítását 
tűzYén ki föladatul, az általuk előlegesen megállapított hitlevélben 
nem kímélték a nagy király emlékét, és nem haboztak a törvény- 
sértés vádjával bélyegezni meg. Sőt ezt bizonyára czélzatosan 
helyezték előtérbe, hogy egyfelől János berezeg népszerűségét 
ellensúlyozzák, és idegen uralkodó megválasztását még inkább 
kívánatosnak tűntessék föl. 

A megválasztandó királynak ugyanis arra kellett magát 
köteleznie, hogy >az országot és Összes rendéit az ősi jogok, kivált- 
ságok és szabadságok élvezetében megtartva, azokkal ellenkező 
újításokat, mint Mátyás király tette volt, semmi szín alatt nem 
fog behozni* ; hogy >a fenséges Mátyás király által behozott 
újításokat, különösen az egy forint adó kivetését, el fogja törölni « ; 
a régtől fogva megszokott rendes királyi jövedelmekkel be fogja 
érni; a Mátyás és Beatrix vagy bárki más által, ^helytelenül és 
jogtalanul elfoglalt jószágokat* törvényes birtokosaiknak vissza 
fogja adni ; meghallgatás nélkül, a törvényes rend mellőzésével, 
senkit sem fog büntetni ; a bírákat arra, hogy ítéleteikben az 
igazság követeléseitől eltérjenek, soha sem fogja kényszeríteni. 

De a főrendek nem elégedtek meg azzal, hogy a korona 
hatalmának túlterjeszkedése ellen védgátét emelnek; a magok 
hatalmát jelentékenyen gyarapítani igyekeztek. A főpapok és fő- 
urak rendjét a királyi hatalom ellenőrzésére hívatott testűlet 
functióival ruházták föl. A hitlevél ugyanis megállapítja, hogy a 
király a koronát a főpapok és főurak gondviselése alatt hagyja, az 
általok  választandó koronaőrök rendelkezésére bocsátja a vise- 


ncmessdg, mivel a költségeket nem volt kdpes többé viselni, a főrendek- 
től engedéiyi kért és nyert, hogy szétmehessn, mire 60 nemest teljhata- 
lommül rufaásBott föl. — A választottak számára nézve hitelesebbnek 
kel] tarfanuuk azt, ki az országgyűlés alatt ír. A szétoszlás napját nem 
határozhatjuk meg biztosan. Valószínűleg június 1 0-ike táján történt. 


106 11. ÜLÁ8ZLÓ 

grádi várat, melynek falai között úgy a koronát, mint az Ausztria 
YÍsszabocsátása, Morvaország és Szilézia visszaváltása esetében 
iizetendd összegeket őrizni fogják. Ezen összegek »a főpapok és 
főurak határo'^ata szerint* fognak az ország védelmére fordíttatni. 
Csak »a főpapok és főurak megyegyezésével« bocsáthatja vissza 
a király Ausztriát a császárnak, és köthet vele békét. A forgalom- 
ban levő érczpénz tekintetében szintén csak >a főpapok és főurak 
megegyezésével* hozhat be változtatást Mindéhez még az a zára- 
dék van csatolva, hogy a király azon végzéseket, melyeket »a 
főpapok és főurak, az ország többi Jakosaival egyetértőleg, a 
koronázás előtt alkotni fognak*, megerősíteni köteles. 

A főrendek egyszersmind óvatosan gondoskodtak arról, 
hogy ha külföldi uralkodó lép az ország trónjára, idegen befolyás 
ne veszélyeztesse hatalmukat és az ország függetlenségét Ennek 
biztosítására a hitlevélbe iktatott czikkek egész sorozata van 
hívatva. A leendő királytól követeltetik, hogy idejének nagyobb 
részét Magyarország területén töltse ; kizárólag magyar tanácso- 
sokkal és udvari emberekkel vegye magát körül; az országot 
illető ügyekben kizárólag magyarokkal tanácskozzék; egyházi 
javadalmakat, világi méltóságokat és jószágokat csak érdemes 
magyaroknak adományozzon ; egyházi javadalmakat külföldieknek 
csak »a magyar főpapok és főurak jóváhagyásával adomá- 
nyozhat* *) 

A főrendek ezen pontokkal a nemzeti pártra, János ber- 
ezeg híveire is hatni kívántak, megnyugtatva őket aziránt, hogy 
az idegen királylyal nem fog idegen befolyás az országba vonulni. 

De a főrendek többsége, mely politikai és személyes érde- 
kek által vezetve, el volt határozva arra, hogy Mátyás fiát a 
választásnál mellőzni fogja, a hála és kegyelet érzelmeinek sugal- 
latai iránt is megőrizte fogékonyságát Mielőtt mást emelnének a 
trónra, biztosítani kívánták János berezeg jövendő állását Eb 
készek lévén neki mindent megadni, amit az ország koronáján 
kívül nyújthattak, arra is számítottak, hogy önkénytes visszalé- 
pésre bírhatják. 


^) A hitlevél szövege, a mint azt Ulászló a választás után e1fo« 
gadta, törvényeink gyűjteményébe föl van véve. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 107 

Előterjesztették tehát ueki, hogy irányában az atyjától 
nyert jótéteményekért készek hálájukat leróni; de mivel a király- 
választás kimenetele nem egyedül tőlök függ és így kétes, most 
mikor még ök rendelkeznek az ország fölött, gondoskodni kivannak 
róla, azon eshetőséggel szemben, ha nem ő emeltetnék a trónra. 

A herczeg az ajánlatot nem utasította vissza. Tárgyalások 
iudűltak meg, melyek rövid idő alatt eredményre vezettek. ^) 
Abban történt megállapodás, hogy János herczeg, ha » Isten aka- 
ratából vagy emberek végzésébők nem választatnék meg Magyar- 
ország királyává, ezen esetben is bírni fogja a királyi czímet és 
méltóságot ; Bosnyákország királyává fog választatni, és a leendő 
magyar király által, az ő koronáztatása után három vagy négy 
uappal, meg fog koronáztatni. Ezenfölül bírni fogja a slavoniai 
lierczegséget, mint a magyar királynak alárendelt ^fejedelemt és 
a horvátországi bánságot, mint a magyar király tisztviselője. Az 
ezen állásokhoz tartozó jövedelmeken kivül, a királyi kincstárból 
tizenkétezer arany forint évi fizetést fog a horvátországi végvá- 
rak fontartására nyerni. Az atyjától adományul vagy zálogjog- 
czlmen nyert várakat,  városokat  és  uradalmakat megtartja; 
Pozsony, Komárom és Tata kivételével, a melyeket a jövendő 
királynak, a negyvenezer arany váltságdíj lefizetése után, kiszol- 
gáltatni köteles. A magyar koronához tartozó várakat, városokat 
és uradalmakat, melyek tényleg kezei között vannak, most azon- 
nal a főrendeknek átadja ; Buda, Visegrád és Belgrád kivételével, 
melyeket a jövendő király megérkezéséig megtarthat. Az ausztriai, 
stíriai, karintiai, krajnai, sziléziai és lausitzi várakat, városokat, 
herczegségeket szintén most azonnal a főrendeknek átadja ; az 
uppelni herczegség kivételével, mely örökös birtoka marad. 

A főrendek végül kimondották, hogy ezen egyességet a 
megválasztandó király azonnal, a mint az ország határain átlép, 
saját pecsété alatt, és a koronázás után újra az országos pecsét 
alatt megerősíti. 2) 

^) Hogy az egyezség alkudozások eredménye volt, kitűnik az okle- 
vél ezen szavaiból : »ad disposicionem pacis et tract^tus devenimusj qui- 
fjui plurilnM et notafnlUms kabUis^ postremo .... conclustmiis. « 

<) Az Ulászló király által július 31-ik^n megerősített egyességről 
kiállított oklevél egyik eredeti példánya az országos levéltárban. Kiadta 


108 II. ULÁSZLÓ 

Ezen egyességet János herczeg szóbeli nyilatkozattal és 
kézszorítással elfogadta. *) 

Mindazáltal egyik fél sem járt el jóhiszeműleg. A főrendek, 
míg a bevezetésben úgy szólanak, hogy a királyválasztás kimene- 
tele nem tőlük függ, és csak mint lehetőséget tűntetik föl azt, 
hogy nem János herczegre eshetik a választás ; az egyesség több 
pontjában elárulják, hogy másik jelölt, és pedig egy az országon 
kivül lakó uralkodó megválasztását bevégzett ténynek tekintik. ^) 

János herczeg pedig az egyesség foltételeinek elfogadása 
után, meghiíísítva a főrendeknek a belső béke megóvásához csatolt 
reményeit, még nagyobb erélylyel folytatta actióját, a melyre most 
új tér nyílt. 

Talán épen az egyesség megerősítése napján, június 13-ikán, 
vonultak a fővárosba Újlaki Lőrincz herczeg, Ernuszt Zsigmond 
pécsi püspök és a Beriszlók, — az egyik szerb deszpót, a másik 
vránai perjel — több előkelő úrral, sok nemessel, néhány ezer 
fegyveres élén. ^) 

Mindegyik párt kísérletet tett, hogy őket megnyerje. Corvin 
János, személyesen, a kalocsai érsek által kísérve, kereste föl tá- 
borukat. De ezek meggyőződvén arról, hogy a többség Ulászló 
részére biztosítva van, előnyösöbbnek látták a cseh király párt- 
jára állani, és ezzel alkudozásokba bocsátkoztak. Mindenek előtt 
azt kívánták, hogy a Mátyás halála óta véghez vitt erőszakos 
tényekért és birtok-foglalásokért — egyebek között a pécsi püs- 
pök a pécsváradi. Újlaki a péterváradi apátságot foglalta el — 
büntetlenség biztosíttassék. Továbbá a Corvin Jánossal kötött 
egyesség megváltoztatását követelték; mert Újlaki maga számára 
igényelte a bosniai királyi czímet, melyet atyja is viselt, és több 


Pray. Epistolae Procerum. I. 378 — 394. Rovachich. Supplemeutum ad 
Vestigía Comitiorum. II. 270—282. 

^) »Data fíde et stipalata manu . . . adimplere promisit.€ 

') Az oklevél szerint János herczeg Buda, Visegrád és Belgrád 
várakat ^itsque ad adventum futuri Regis in hoc Regnum^ kezei k()ZÖtt 
tarthatja. 

^) A megérkezés napját a milánói követ június 20-iki jelentésé- 
ben említi. Bonfín szerint kétezer fegyveres élén jöttek. 


RIRÁLYLTÁ VÁLA8ZTÁSÁ. 109 

uradalomra,  melyek  Corvin János  birtokában  voltak, jogot 
tartott 0 

Azonban az Ulászlóhoz ragaszkodó fórendek válasza úgy 
hangzott, hogy a János hcrczeggel kötött egyességtöl el nem állhat- 
nak; bizonyára lelkiismeretök tiltakozása tartotta őket attól 
Tissza, hogy hűtlenségre hűtlenséget halmozzanak. 

üjlaki és társai most már Corvin Jánosnak ajánlották föl 
szolgálataikat A herczeg örömmel fogadta a hatalmas szövetsége- 
seket, és természetesen nem habozott, azon esetre, ha trónra segí- 
tik, mindent megigérni, a mit csak kivántak : bosniai királyságot, 
uradalmakat, amnestiát Az alku megköttetett. ITjlakiék Corvin 
János zászlaihoz szegődtek, a hová — mint a milánói követ je- 
lentésében hangsúlyozza — ^magánérdekeik, nem a* herczeg sze- 
mélyéhez való ragaszkodásuk vezették.* *) 

Az ekként jelentékenyen megerősödött párt — melynek 
vezető szelleme a pécsi püspök vala *)• — belátván azt, hogy a 
királyválasztás rendes lefolyása mellett kisebbségben kell marad- 
nia, nem habozott fegyverhez nyúlni, és így polgár háború veszé- 
lyének tenni ki az országot. A budai várból — melyet Corvin 
János új hívei előtt megnyitott — kitörést terveztek. *) 

Azonban a Pesten tanácskozó főrendek tudomást nyertek a 
ter?ről. Ezen válságos  körülmények között Zápolyai István is 


^) A milánói követ, a ki június 20-iki jelentésében tüzetesen szól 
^zcn tárgyalásokról, megemlíti, hogy Újlaki igényt tartott Garai Jób 
örökségére^ a pécsi püspök pedig három várra, melyeket Mátyás elvett 
toIe és fiának adományozott. 

*) Június 20-ik! jelentésében, melynek elbeszélése egészen magán 
viseli a hőség jellemét D. E. IV. 221—4. — Egy dátum- nélküli, de 
bizonyosan június végén irt tudósítás, mely Budáról Milánóba küldetett, 
említi, hogy Újlaki és társai kezdetben Miksa pártján állottak. (D. E. IV. 
184. Tévesen april havára téve.) A miben a való az lehet, hogy Miksával 
i8 alkadoztak. 

') A pápai nuntius 1490 július 18-iki jelentésében »malorum 
omniom famesc jelzővel említi a pécsi püspököt. (A velenczei könyv- 
ttrban.) 

*) A milánói követ június 20*iki jelentésében azt a rószletet is 
^uilíti, hogy Corvin János ezer gyaloggal kúazult kitörni. 


110 II. ULÁSZLÓ 

megjött rövid időre. *) Az ő hozzájárulásával, oly intézkedések 
tétettek, melyek határozottságot mérséklettel egyesitettek. A 
főrendek megmutatták, hogy hőn óhajtják elhárítani a polgár- 
háború iszonyait, de egyszersmind készek az erőszakot eröszat 
kai torolni meg. Június 17-ikén a Pesten együtt levő főrendek és 
nemesek ünnepélyes oklevélbe foglalták a János berezegnek 
tett és általa elfogadott ajánlatokat. ^) És ugyanakkor Báthori 
Istvánt, Kinizsi Pált, Drágffi Bertalant, jelentékeny haderő élén, 
átküldötték a budai partra, oly czélból, hogy a vár ellen támadó- 
lag lépjenek föl. 

Az összeütközés most még elháríttatott. Három napra fegy- 
verszünet köttetett, ^) mely háromízben, utolszor július 2-ig, meg- 
hosszabbíttatott. *) 

Ezen idő alatt, tárgyalások folytak. Az egyik részről Dóczi 
Orbán püspök és Báthori István, a másikról Ernuszt Zsigmond 
püspök és Újlaki Lőrinc^ vgltak a meghatalmazottak. A budai 
vár Zsigmond-kápolnája szolgált találkozási helyűi. ^) 

A pápai nuntius, Angelo ortei püspök, ki Mátyás halála 
után is az országban maradt, fölhasználta ezen alkalmat, hogy 
mindkét részt a béke és egyetértés helyreállítására buzdítsa. De 
szavai hatását csökkentették a Németországból érkező tudósítá- 
sok, a melyek szerint a pápa Miksa megválasztását óhajtaná, a 
mit a nuntius, ki hónapok óta Rómából levelet nem kapott, kel- 
lően megczáfolni  nem volt képes ;  a miért is tümie kellett a 


^) A Corvin János érdekében június 17-ikén kiállított oklevélben 
a világi főrendek között második helyen áll. A szöveg valószínűvé teszi, 
hogy csak a tényleg jelenlevő urak soroltattak fol. 

^) Az oklevelet nyolcz főpap, huszonöt világi ur — kik névszerint 
vannak fölsorolva — >cacteriquc Praelati, Barones ac primores Regni 
Hungáriáé, ipsum toíum Regnum repraesmtanteat állítják ki. Kiemelik, 
líogy főczéljok : elhárítani a polgárháborút *qno<í jam non lyaratum solum, 
sed hchoatum etiam con^pejijisemuit.^ 

^) A milánói követ június 20-iki jelcntésn. 

*) A milánói követ június 23. va július 1 2-iki jelentc'sei. D. E. 
IV. 229. 2,37. 

^) Boníin elbeszélése. 


KIRÁLTLYÁ VÁLASZTÁSA. 111 

magyar urak szemrehányásait : hogy ő szentsége az országot, 
»Ear6pa védfalátc elhagyja. ^ 

Egyébkint is a pártszenvedélyek elhatalmasodott zajában a 
békére intő szózat nem talált meghallgatásra. Csak Váradi Péter, 
a kalocsai érsek karolta föl azt, és kijelenté, hogy ha a béke flhin- 
tartására irányuló törekréseivel czélt nem ér, Corvin János udva- 
rát elhagyja és érseki székhelyére vonul vissza. ígéretét csakha- 
mar teljesíteni kellett; mert a négy megbízott tanácskozásai 
nem vezettek eredményre. *) 

Mindkét párt az elháríthatatlan küzdelemre készült. Corvin 
János hívei nagy erőfeszítéseket tettek. Megkísértették, hogy 
Zápolyai Istvánt megnyerjék. Két követ ment Bécsbe, fényes 
igéretekkeL De siker nélkül. ^) 

Ugyanakkor, június 23-ikán, a váradi püspök is Bécsbe 
utazott, hogy Zápolyainál az ellenfél igyekezeteit ellensúlyozza, és 
vele, valamint Ulászló királynak ott tartózkodó cancellárjával, 
Schellenberg Jánossal a teendők iránt értekezzék. *) 


^) A pápai követ elkeseredésében azt írja a pápának , hogy már ö 
maga is úgy kezd gondolkodni, mint a magyarok ; kéri, hívja vissza, 
nehogy ezen megszégyenítő állásban tovább kelljen maradnia. (A nun- 
tius jánins 24-iki jelentése.) 

') A pápai követ július 1 8-iki jelentése. 

'} A milánói követ június 23. és július 12-iki jelentése. D. £. 
IV. 237. 

^) A milanói követ június 23-ikán írja, hogy a váradi püspök az 
éjjel Bécsbe utazik, és egy hétig marad el. Ugyan ez július 12-iki jelen- 
tésében iija, hogy a váradi püspök azért küldetett Bécsbe, hogy a cseh 
cancellárral értekezzék, és »per riferire al Conte Stefano, quanto cra 
facto et intendere lo parere suo.c (D. £. IV. 229. 234.) Corvin János 
követeinek és a váradi püspöknek Bécsbe menetele arra a téves magya- 
rázatra adott alkalmat, mintha az ország rendéi az eldöntést : a trónkö- 
vetelők közül melyiket fogadja el királyul a nemzet, Zápolyai Istvánra 
bízták volna. Nem kevéssé meglepő', hogy azt, a mi a történelem lapjain 
elszigetelve álló eset volna, a történetírás habozás nélkül elfogadta. A fele- 
lősség ezért Bonfint terheli. Ö beszéli, hogy miután a két párt meg- 
bízottai megegyezni nem tudtak, »conventum est inter eos, uti ad Comi- 
tem Scepnsiensem duo utrinque oratores mitterentur . . . ut quemcumque 
B^em optaret, is ab omnibus aliis approbaretur. Joannes Varadiensis 
antistes a Rcgiii proceribus missus est ; duo quoque a Coruino dncc, qni 
•Stephani  voluntatem   requirerent ....  Stephanuui   inveniunt  potius 


112 n. ULÁSZLÓ 

A fbnforgó kérdések megoldása sok nehézséggel járt. A 
püspök három nappal Bécsbe érkezése után így szól, Femstein 
Vilmoshoz írt levelében : 

» Minden gond és fáradság, mely születésem napjától mos- 
tanáig osztályrészem vala, elenyészik ahoz képest, a melyet az 
utolsó három nap szerzett nékem. « ^) 

Ez alatt Corvin János hívei átvezették hadaikat a pesti 
oldalról a budai vár alá. Elénk bizalom és harczvágy nyilatkozott 
körükben ; főleg mióta a királyi kincstárban fölhalmozott meg- 
becsülhetetlen értékű drágaságokat : ékszereket, asztali készlete- 
ket, fegyvereket és kelméket meglátták. >Istenen kívül senki sem 
árthat nekünk !< kiáltott föl elragadtatásában a vránai perjel. 

Az arany, ezüst és drágakövek ragyogása a remény sugarait 
árasztotta rajok. A dús kincs eszközt nyújtott a harcz folytatá- 
sára, és jutalmat igért ragaszkodásukért. ^) 

Merész tervet gondoltak ki : hogy Székesfehérvárra viszik 
jelöltjüket, és a kezeiben levő szent koronával megkoronázzák. 

Azonban Ulászló hívei fölfödözték a tervet. Már előbb gon- 
doskodtak volt arról, hogy a koronázási város meglepetés ellen biz- 


Bohcmiae Regi, quam cuivis alii Btudentem. « — Magában véve teljesea 
hihetetlen, hogy akár Ulászló hívei Corvin Jánost, akár Corvin János 
hívei Ulászlót hajlandók lettek volna királyul elfogadni, csak azért, mert 
Zápolyai nyilatkozik mellette ; aminthogy Zápolyai állítólagos nyilatko- 
zata után Corvin János hívei nem hódoltak meg Ulászló előtt Emellett 
nem lehetett titok, hogy Zápolyai akkor már Ulászlóhoz csatlakozott ; amit 
a janius 17-iki oklevélhez járdlásával is nyilvánított. De a legnyomatéko* 
sabb czáfolatot a milánói követ jelentései képezik. Treyigliói MaíTeo jól 
volt informálva ; tudta, miért ment a váradi püspök, miért küldettek Corvin 
János követei Bécsbe. Ha négy megbízott azon föladattal küldetik Zápolyai- 
hoz, hogy az ö békebírói eldöntésére bízza a királyválasztás ügyét, ezen 
fontos esemény nem maradhatott volna a szemfüles milánói követ előtt titok; 
aminthogy senkinek sem állhatott érdekében, hogy az titok maradjon. A 
két forrás közül mindenesetre a milánói diplomata érdemel nagyobb hitelt. 

^) A váradi püspöknek június 26-ikán Bécsből cseh nyelven írt 
levele a Lobkovitz berezegek raudnitzi Itban. Idézi Palacky. 337. lapon. 

^) A milánói követ július I2-iki jelentése, a melyben azt is cmliti, 
Corvin János hívei a császárral és a lengyel királylyal is alkudozásba 
bocsátkoztak. A pápai nuntius június 24-iki jelentése szerint Újlaki és 
társai Albert lengyel licrczcget segítst'gül hívták. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 113 

I 

tosítTa legyen. Most pedig, fölszólításukra, a fehérvári prépost 
székhelyére sietett, hogy megoltalmazásáról intézkedjék. Egy- 
szersmind sürgető parancs ment Mátyás királynak Morvaország- 
ban táborozó fekete seregéhez, hogy jövetelét siettesse.^) 

Corvin János híveit most az a veszély fenyegette, hogy 
Budavárában körűi fognak záratni. Abban állapodtak meg tehát, 
hogy az ország déli részeibe vonulnak vissza, a hol erős váraik 
falai között, minden támadás ellen biztosságot találhatnak ; és 
terjedelmes uradalmaikon haderejöket szaporíthatják. 

Június utolsó napján történt a kivonulás Budavárából, a 
hol erős őrség hagyatott. János berezeg magával vitte az egész 
királyi kincstárt, amit Újlaki és a pécsi püspök határozottan 
követeltek, gondosan őrködve a fölött, hogy értékes tárgy ne 
maradjon hátra. «) 

Az első napon a vár közelében táboroztak. Másnap alig 
egy mérföldnyi távolságra mentek. Valószínűleg azért haladtak 
oly lassan, mert az ellenpárttól újabb egyességi ajánlatot vártak. 
Csalódtak. Eltávozásukban Ulászló pártfelei, a királyválasztó 
országgyűlés ellen intézett merényletet láttak és rögtön sereget 
küldöttek utánok. 

Vezetését Báthori István és Kinizsi Pálra bízták, a kiknek 
a királyné, az esztergomi érsek és az egri püspök is bandériuma- 
ikat rendelkezésökre bocsátották. 

Corvin János hívei, hogy időt nyerjenek, négy megbízottat 
— a pécsi püspököt és a vránai perjelt. Újlaki Lőrinczet és Kis- 
Horváti Jánost — küldöttek Pestre. Az egész napot (július 2-ikát) 
tanácskozva töltötték. Este a táborba tértek vissza azon Ígérettel, 
hogy a következő reggel folytatják a tárgyalást. De a mint tábo- 
rukba jöttek, azt javasolták pártfeleiknek, hogy a tárgyalásokat, 


^) Ezeu tervről és meghiúsításról a milánói követ július 12-iki 
jelentése szól. A koronának Visegrádról Budára szállításában jelenté- 
keny része lehetett a kalocsai érsek testvérének Máténak ; mert ezen 
véts^eért hűtlennek nyilváníttatván, budai házát Beatrix a szentgyör- 
K>'í grófoknak adományozta. (Az 1490. július 18-án kelt adománylcvél 
az országos levéltárban.) 

^) A milánói követ július 12-iki jelentésében mogjcpjyzi, hogy 
ínég egy padot sem hagytak hátra. 

SzlíADOK.   1885.  II.  FÜZRT. 8 


114 11. üIíÁ8zl6 

melyek kedvező eredményt nem ígérnek, megszakítva, sietve 
tovább kell vonulni. 

Corvin János a tárgyalások folytatása mellett szólalt föl. 
De inkább eszköze és zászlaja, mint vezére volt a pártnak. A 
kellő erélyt, hogy akaratát érvényesítse, nélkülözte. A helyett 
hogy tekintélyének súlyát határozottsággal a mérlegbe vetné, 
könyeivel akarta raegiuditani környezetét, fíirva kérte : » engedjék 
visszamenni Budára ; mert jól tudja, — úgymond — hogy külön- 
ben veszve van.€ 

A vezér erélytelenségének méltó mellékképe : követői cynis- 
musa. Ezek kíméletlen gúnynyal azt válaszolták : > Ám térjen 
vissza, ha úgy tetszik; de kincseit nem viszi magával!* 

A berezeg engedett. Július 3-ikán folytatták útjokat. 

Ugyanekkor, a Pesten egybegyűlt főrendek, a biztosok elma- 
radásából az ármányt felismerve, a menekülök üldözésére Biithorit 
és Kinizsit bocsátották. Ezek rögtön fölkerekedtek. Késő éjszaka 
elérték a vránai perjel vezetése alatt lévő utóhadat, rövid küzde- 
lem után szétszórták, és a három lándzsa-sebből vérző perjelt 
foglyul ejtették. 

A következő napon (július 4-ikén) a Sárvíz partján érték utói 
Corvin János seregét Egy része már a túlparton volt, másik része 
csak véres viadal után vonulhatott át a hidon, melyet szétrombolt 

Mindazáltal Báthori és Kinizsi, parasztemberek útmutatása 
mellett, gázlón átvezették csapataikat így az eldöntő ütközet 
kikerülhetlenné vált. Ezt megelőzőleg Báthori buzdító szavakat 
intézett vitézeihez. Fájdalommal tölti el — úgy mond — az a 
gondolat, hogy egész élete folyamán keresztények elleni harcztól 
iszonyodott, és most honfitársai ellen kell csatára indulnia; de 
ezek, a másik táborban, nem tekinthetők a haza fiainak, mert az 
ország szabadsága ellen fegyvert ragadtak ; megérdemlik tehát, 
hogy úgy tekintsék őket, mintha törökök lennének. ^) 

A mint beszédét végezte, jelt adott a támadásra. A két 
sereg ereje jóformán egyenlő volt, és egyenlő elkeseredéssel küz- 
dött De Coi*vin  Jánosnak, a Csonthegy lejtőjén fölállított had- 

^) Ezen beszéd, melyet a milánói követ július 12-iki jcleutt^sébcn 
ismertet, annyira jellemző, hogy azt valóban ílyformán elmondó ttn.ik 
fogadhatjuk el. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. IIR 

sorai, előnyös helyzetök daczára, Beatrix nehéz lovasságának 
rohama előtt meg nem állhattak, és fölbomolván, futásban keres- 
tek menekülést 

A győzök hetven előkelő foglyot ejtettek a csatatéren, de 
az üldözéstől tartózkodtak. A tábor gazdag zsákmánynyal keze- 
ikbe jutott. A menekülők a királyi kincstár legértékesebb részét 
biztosságba helyezték ugyan, de drágaságokkal megrakott számos 
szekér maradt el, dús prédát nyújtva hadnagyoknak, közvitézek- 
nek, sőt még a vidék pórjainak is. 

Báthori és Kinizsi visszasiettek Pestre, és június 12-én tar- 
tották bevonulásukat. ^) Mire az ország rendéi a pécsi püspököt, 
Újlakit és a kalocsai érseket is a haza ellenségeinek nyilvání- 
tották. Váradi Péter félrévonúlása nem engesztelte ki a diadal- 
mas párt haragját, melyet személyes ellenségei szítottak. 

János herczeget kímélték ; de tanácsosait sújtva, ezzel ő rá 
is kimondották az ítéletet. ^) 

Corvin János, pártja főbb embereivel, a pécsi püspök szék- 
helyére vonult A szenvedett kudarcz természetes következményei : 
a kölcsöDös vádaskodás és gyanúsítás, az egyenetlenség és csüg- 
gedés, nem maradtak el. Székely Jakab, a hadnagyok egyik leg- 
kiválóbbja, heves szóvita után, fölháborodva távozott, és Miksának 
ajánlotta föl szolgálatait Újlaki Lőrincz elzárkózott szerémi 
váraiba, és magára hagyta a szerencsétlen ifjú herczeget, a ki 
Pécsről távozva, Slavóniába vonult el. Itt önző tanácsadói befo- 
lyásától menten, arra határozta el magát, hogy a belbéke helyre- 
állítására ő teszi meg az első lépést. A Pesten levő főrendekhez 
levelet írt, készségét nyilvánítva a kiengesztelődésre. 

A főrendek előzékenyen fogadták közeledését, és Corvin 
János megbízottja, Ráskai Balázs számára, menedék-levelet 
küldöttek. De nem látták szükségesnek, hogy a vele megindítandó 
alkudozások kimenetelétől a királyválasztást függővé tegyék. 

Fraknói Vilmos. 


^) Corvin János pártjának ezen viszontagságairól becses részié* 
tekét tartalmaz a milánói követ sokszor idézett jelentése, melylyel Boníln 
«8 Tnbero elbeszélése lényegileg megegyez. 

^) A pápai nnntins július 1 8-iki jelentése. 


A SZÉCÍIYEK MURAnYüAN 


MÁSODIK  KÖZLEMJ]NY. 


ni. 

Tizenhét évig élt Homonnay Mária házasságban Széchj 
Györgygyei s tizenhét esztendeig és kilencz hónapig — haláláig? 
— viselte érte az özvegyi fátyolt. Sohasem tette le nevét; min- 
flen levelén, minden iratán ott van az elhunytnak neve, czímeivel 
együtt, s csak azután következik erős, férfias, sohasem reszkető 
kézzel írva, büszke és öntelt vonásokat mutatva a » Homonnay 
Marya.« Mindvégig a fekete pecsétet használja, a D. BL M. 
betűkkel és a Drugethek ősi nemzetségének, hét seregélyes vagy 
rigós czímerével. A hosszú gyász, melyet férje emlékezetének 
szentelt, a gyöngédség és tisztelet, melylyel említést szokott róla 
tenni, félreérthetetlenül megmondják, hogy a házasság első nap- 
jától kezdve mindaddig, míg orgyilkos kezek az egyház lánczát 
szét nem szakították, boldog és zavartalan volt. Bármi vissza- 
tetszőnek mutatkozik Széchy György jelleme, mint a politika, a 
nyilvánosság emberéé, családja körében, mint atya és férj más 
alakot ölt. Egyéniségének ez egyetlenegy megnyerő vonása, mely 
engesztelőleg hat és sok nagy fogyatkozásért szerez bűnbocsána- 
tot. A zord, kegyetlen, kapzsi ember megváltozott, midőn a har- 
czok mezejéről vagy az udvari fondorlatok színhelyéről szerető 
hitveséhez, apró gyeimekei közé visszatért. Kapzsisága, dics- 
vágya végre is épen oda irányultak, hogy családját a fény, hata- 
lom, tekintély szivárványos létrájának minél felsőbb fokára 
emelje. 

Szerencsés volt vállalataiban. Szerzett czímet, vagyont, 
befolyást. De a legszerencsésebb abban volt, hogy jó feleséget, 
magához való hitestársat választott. Hogy pályája sikerekben 
oly gazdag és vagyona annyira felszaporodott, azt saját élelmes- 
sége mellett nejének köszönheti, ki sokban az ö jeliemi fogyat- 
kozAsainak kiegészítője,  enyhítője,  de mindenkor, jó  és  rossz 


A 3ZÉCIÍYEK MüRÁNVnAN. 117 

uapokbau, hű hitvese volt. Egyéniségökben sok a rokon vonás ; 
jcllemök, hajlamaik, rokonszenveik, törekvéseik hasonlítanak. 
Férjben és feleségben egyaránt merész bátorságot, szívós kitar- 
tást, az élet javainak megbecsülését s bizonyos gyakorlati érzék 
mellett eleven aristokratikus öntudatot fejlesztettek a viszonyok. 
Mindketten ősrégi családok gyermekei, egy korszak s ugyanazon 
társadalom szülöttei ; csakhogy az asszony megnyerőbb, rokon- 
szenvesebb, nemesebb képviselője századának, mint a férfi, kiben 
a korszak hibái és bűnei egész durvaságukban testesednek meg. 

Máriát az 1620-ban elhunyt Homonnay Drugeth György 
gróf, Ung és Zemplénmegye főispánja, aranysarkantyús vitéz, tit- 
kos tanácsos és tárnokmester leányának mondják összes genealo- 
i^usaink, kik egyetértenek abban is, hogy anyja Nádasdy Kata, 
Nádasdy Perencz és a hírhedt Báthory Erzsébet, a csejthei ször- 
nyeteg leánya volt De mindkét állítás téves. Nádasdy Kata, mint 
ez szülei leveleiből ^) kétségtelenül kitűnik, körfilbelől egykorü 
Homonnay Máriával s e szerint anyja nem lehetett. 

Az említett Homonnay György, családjában e néven har- 
madik, viszont nem lehetett a Homonnay Mária atyja. György 
1620-ban, halálakor a sírköven Nagyszombatban levő fel- 
írat szerint 37 éves volt. Mária pedig 1643-ban 54 éves korá- 
ban halt meg s így 1620-ban ugyanakkor, midőn György 37 éves, 
már 31 éves volt s így leánya sem lehetett. Nem is volt. Mária 
szülőinek nevét az országos levéltárban őrzött számtalan, idevágó 
okmányból és családfából igen könnyen meghatározhatjuk s ezzel 
egyszersmind helyreigazíthatjuk ama tévedést, mely e tekintetben 
(')sszes genealógiai szakműveinkbe becsúszott. ^) 


*) Nádasdy Tamás családi levelezne. Kiadja Károlyi Árpád én 
Szalay József. 1596-ban Báthory £. azt írja férjének »az Katónak 
ii^még mind megveszett az 8zája.« Ekkor tehát meg apró gyermek lehe- 
tett 8 anyja annak is nevezi. 

^) Az országos levéltárban a Homonnay DrugethekrŐlföIegaNeorcg. 
Acta-gyűjteményben van töméntelen okmány. A bírósági aktákban — 
Személy nöki iratok — ^ több egykorú leszármazási tábla fordul elö. Ezek- 
\)ú\ Mária fölmenő rokonsága, minden kételyt kizáró módon, következőleg 
állitható össze : 

Homonnay Ferencz  (neje Perényi Erzsébet.) 

fía leánya 

II. György ("J" 1591. neje Uóczy Eufrozina) Krisztina. 

fía leánya 

III. György f 1620. Mária f 1643. 

vnejc Nádasdy Kata) (férje Széchy György.) 


118 AC8ÁDY IGNÁCZ. 

A Hornon nay-Drugethek az ország eszakeleti  megyéinek 
hatalmas, nagy birtokú dinasztái voltak, heves vérű,  nyugtalan, 
fanatikus emberek, főleg a XVI. század végén s a következőnek 
elején, midőn szünetlen harczban álltak, viszályt, pörpatvart foly- 
tattak nem egyedül szomszédaik, hanem egymás ellen is. A csa- 
ládi iratok örökös perlekedéssel, küzdelemmel, hatalmaskodással 
telvék. Atya és fiu, testvér és testvér, sógor és sógorasszony irgal- 
matlanul egymásra tört s a hol csak tehette, magához ragadta a 
másiknak vagyonát.  Homonnay Ferencz,  Ungmegye főispánja 
1582. jan. 10- én kelt végrendeletében elmondja, hogy egyetlen fia 
II. György gereni s sztakcsini házait megrohanta és kirabolta. 
» Annak felette ezzel nem elégedvén — folytatja az atya saját 
liáról — ki mindezeknél nagyobb, még véremben fertözék. ^)< Ez 
a György vette nőül 1580. táján Dóczy Fruzsinát,  kitől  1582. 
post festiim domini Michaelis Arohangeli éjfél után két órakor ^) 
íia III. György, 1589-ben pedig leánya Mária született, kiaziQú- 
korára vonatkozó okmányokban még az Erzsébet-Margit neveket i« 
viseli, melyeket azonban ő maga később sohasem használt Mintha 
apai átok nehezedett volna II. Györgyre,  ő is nemsokára, még 
1591-ben 3) meghalt.  IQú  gyermekei  árván  maradtak; leánya 
Mária nem is igen ismerhette az atyját, kinek halálával a gyer- 
mekekre a hányatások hosszú kora nyílt meg.  Anyjok örökösen 
pörlekedett a rokonokkal,  Homonnay Istvánnal, Gáspárral és a 
többiekkel.  Ez  utóbbi ellen,  ki a kiskorúak gyámja volt,  már 
1592-ben a törvényhez folyamodott.  Az özvegységet sem sokáig 
állta s az íratok szerint már 1594-ben neje volt báró Teuifenbach 
Kristóf kassai főkapitánynak.  De ez a házasság  nem  tartott 
sokáig, Teuffenbach meghalt s a család ismét nélkülözte az erős 
férfiúi kéz oltalmát.  Ellenségei ezt  fel igyekeztek használni s az 
1600. évi 23. törvéuyczikk szerint hat megye emelt panaszt Dóczy 
Eufrozina és fia György ellen mindenféle erőszakosság és hatal- 
maskodás miatt, az országgyűlésnél.  Rendes perbe fogták és sza- 
bályszerűen elitélték őket. Ez a tíz éves Máriát is sújtotta, mert 
a hűtlenségi pör folytán a kincstár lefoglalta Terebes várát s 


1) Báró Radvánszky B^la. Magyar Család-élet III. 123. 

^) 1601. január végén a jászói konvent gróf Báthory István 
országbíró rendeletére tanúkat hallgatott ki, arra nézve, törvényes gyer- 
mek-e György. Az összes tanúvallomások a törvényességet igazolták. 
A születéséről itt közlött adatok a felvett jegyzőkönyvből valók. Neorcg. 
A. 814: 29. Orsz. Lev. 

^) Ez évből még megvan az általa kiállított procuratoria. De az 
1592-ki procuratoriát már csak özvegye állította ki. Leleszi konvent 
irata. Prot. 37. és 88. 


A SZÉCIIYEK MOKÁNYBAN. 1 1 9 

jószugái s Mária csak hosszadalmas alku utján nyerhette meg az 
őt a jószág]>ól illető leánynegyedet, melyet mások bűneiért a tör- 
vénynek és szokásnak megfelelően el nem vehettek tőle. ^) De 
nem ez volt az egyedüli csapás, mely a fiatal leányt ez időben 
sújtotta. 1600-ban mindszent táján az özvegy két gyermekével 
Ungmegyében neviczkei várában időzött. Ekkor Homonnay Dru- 
geth BáUnt »nem tudni minő szándéktól indíttatva, megszegve a 
korona iránti hűséget és nem a közbéke szempontjaitól vezetve* 
mintegy háromezer emberrel,. nemesekkel, szolgáival és jobbágyai- 
val a várat megtámadta és el akarta foglalni. De Dóczy Fruzsina 
férfiasan védte magát. Homonnay a várat rendes ostrom alá fogta 
s az elientállást akként törte meg, hogy a csatornákat, melyek- 
ben az ivóvizet a várba vezették, szétrombolta. Erre a vár úrnője 
kénytelen volt az erőszaknak meghajolni s megnyittatta a kapu- 
kat, a betörő ellen a rendes pör utján keresve orvoslást. ^) 

Noha a támadásra kétségkivűl anyja és fivére szolgáltat- 
hattak ha nem is indokot, de legalább ürügyöt, a fiatal leány 
velők együtt érezte következményöket. IQúságának első évei tehát 
alig lehettek boldogok az örökös hányatás és viszályok közepette. 
Csakhamar olyasmi történt, mi még mélyebben sújtotta. Anyja 
harmadízben férjhez ment és pedig külföldre, egy lengyel- 
országi strarostához. 8) Első férjétől származott két gyermeke 
ittbenn maradt az országban. György már serdült korába lépett, 
sot 1600 óta Unmegye főispánja volt. Húga Mária azonban még 
nagyon rászorult volna az anyai gondozásra. De nélkülöznie kel- 
lett azt s így gyermekkorában, melyet keserű megpróbáltatások 
közt töltött, önmagára, saját lelkére lőn utalva, mert testvérbátyja 
még mindig nem érett meg annyira, de nyugtalan, heves tenné- 
szete mellett nem is érezhetett kedvet hozzá, hogy nővére nevelé- 
sének szentelje magát. 

Anyjok házassága még más bajt is hozott Györgyre és 
Máriára. A lelkiismeretlen asszony magával vitte lengyelországi 


^) A különböző iratok az Orsz. Lvtban. 

2) £z adatok Rudolf király 1601. decz. 21éLi kelt levőidből 
vevdk, melyben Homonnay Bálint ellen a híitlenségi pör megindítását 
rendeli el. A levél az idézés kézbesítéséről szóló jelentéssel a jászói kon- 
vent 1601. évi iratainak 1. számú csomójában van. 

^) Az egykorú 1602-ki írat nem említi nevét s csak azt mondja 
DóczY FruzsináFÓl »nunc verő cujusdam PoHni Starozta nominati ut 
ftsaemissent consors.« Ellenben egyik 1648-ki okmány, melyet unoká- 
jának özvegye állított ki, ekkép mondja a harmadik férj nevét : »FrusinR 
Dóczy prímum Gleorgii condam Homonnay senioris postea verő Sigis- 
mundi Nagykoncziczay poloni consorsc Neoreg. A. 888 :  72. 


120 AC8ÁDY IGNÁCZ. 

férjéhez gyermekei egész ingó vagyonát, készpénzét, drágaságait, 
melyek roppant értékeket kéj)viseltek. A gyermekek vizsgálatot 
kértek ez ügyben s István ffy Miklós 1602. május havában 
megbízta a jászói konventet, eszközölje a tanúkihallgatásokat. 
Sáros-, Zemplén-, Abaíijmegyékböl számos tanút, nemest és nem- 
telent, férfit és nőt hallgattak ki, nagyobbára olyanokat, kik a 
pénz elszállításában többé-kevésbé részt vettek. A vallomások 
szerint Fruzsina minden készpénzt és ingóságot magával vitt 
Egyáltalán semmit sem hagyott gyermekeinek. A pénzt zsákok- 
ba, a drágaságokat ládákba rakták s három nagy társzekereken, 
mindegyiket hat ló húzta, szállították el. Pénzeszsák összesen 35, 
mások szerint 50 volt s a készpénz összege 80.000 frtra ment 
Ebből az anya 25.000 frtot fentartott lepecsételt zsákokban gyer- 
mekei számára. De magával vitte Lengyelországba azt is, s midőn 
Samoborba érkezett a starostához, ez minden zsákot felbontott s 
a pénzt összekeverte. Fruzsina ez ellen felszólalt ugyan, de ered- 
ménytelenül. A tanúkihallgatások szerint Fruzsina azután Zalo- 
schia lengyel városban lakott, melyet 40.000 magyar forinton vett 
meg. ^) Vagyonuk egy részét a gyermekek később valószínűleg 
visszakapták s Homonnay György lengyelországi birtokai leg- 
alább részben anyjától származhattak reá. Ezt sejteti azon tény, 
hogy György örökösei még 1648-ban fizettek ki egy nagyanyjok- 
tól származó lengyelországi adósságot, mit bizonyái-a nem tesz- 
nek, ha a nagyanyja aktív vagyona nem ö reájok szállott volna. 

Anyja elköltözésével Mária már tizennégy éves korában 
némi önállósággal kezdte kezelni saját ingatlan vagyonát s már 
3 603-ból maradt fenn tőle eredő hivatalos okmány. 2) Az élet 
tehát korán önállóságra szoktatta s viharai nem törték meg az 
itjú leány lelkét, hanem évről-évre összhangzatosabban fejlesztet- 
ték a benne szunnyadó jó tulajdonságokat, nemesebb vonásokat. 
Egyénisége már teljes kifejlésre jutott, mikor huszadik évében 
1608. második felében vagy 1609. elején Széchy Györgygyei 
házasságra lépett. 

Férje ősei várába, Balogba vitte ifjú hitvesét s ottan teltek 
cl mézes heteik. De a nyugalom nem tartott sokáig. Sem a köz- 
viszonyok, sem Széchy tettvágyó természete, nyugtalan vérmér- 
séklete nem voltak olyanok, hogy akár a szeretett feleség mellett 
is sokáig maradjon az idylli magányban. A heves, fáradalmat, 
férfias szórakozásokat szerető ember hamar visszakívánkozott a 
tábori élet mozgalmaiba.  Es a nő, kit élete párjává tett, szintén 

^) Az idevonatkozó okmányok Jászon. 1602-ki oklevelek közt 
a 32. szám alatt. 

^) Jászói konvent Lib. 16.  fol. 24. Procuratoria constitait 1603. 


A SZÉCIIYEK MÜRÁNYBAN. 121 

nem írtózott a vitézi ólét megpróbáltatásaitól. Nem valami gyönge, 
ideges, kényelmet, mulatságot hajhászó asszony volt. Ebben is 
hasonlított athleta erejfi férjéhez ; lelke nem ismerte a félehnet, 
testi szervezete megbírta a fáradalmat ; szerette féijét s megosz- 
totta vele katonai foglalkozása viszontagságait. Követte a táborba 
is, ámbár állandó lakásuk mindig a balogi vár maradt. Itt időz- 
tek Széchyék 1612. január havában, midőn a férj kívánságára 
Rozsnyó városa kiküldötte hozzájok » érvágás és köpölyöÉés« 
végett Borbély János városi orvost. Ugyané hó 27. napján Széchy 
György nejével és cselédjével belátogatott Rozsnyóra, hol ételre- 
itah-a és fűszerre 16 frt 86 dénárt, 15 véka zabra 5 frtot költöt- 
tek. A város viszont félhordó borral, mi 6 frt 50 drba került, ked- 
veskedett előkelő vendégeinek. ^) 

A tábori élet kalandos napjainak azonban hamar véget 
vet4?tt két köríílmény. Az első az anyai kötelesség, a másik a 
vagyonkezelési teendők voltak, Széchy Györgynek már előbb voltak 
W^s jószágai, ingó javai pedig szintén igen jelentékeny összeget 
képviselhettek. A vitézi foglalkozás oly merész és élelmes ember- 
nél mint ő volt, nem maradt anyagi haszon nélkül. A barczme- 
zon, a kisebb-nagyobb csetepatékban mindig akadt egy kis, sőt 
sokszor dűs zsákmány rabokban, paripában s másnemű értékes 
jiortékában, melynek javát a vezetők ragadták magukhoz s vagy 
megtartották vagy elkótyavetyélték. Egész vásárt szoktak csapni 
efiy diadalmas harcz vagy sikeres megrohanás után, mint ezt 
Bethlen Gábor ^) s mások egykorú levelei sokszor említik. E har- 
czok kétségkívül gyarapították Széchy saját szerzeményű vagyo- 
nát s Bocskay kincseinek elosztásakor is busásan kivette a maga 
részét. Hogy volt pénze, azt azon adat is kétségtelenné teszi, hogy 
1611-ben a magáéból járult a hadak fizetéséhez. Nejével szintén 
l^azdag hozományt kapott, nagy urodalmat azonban ez időben még 
nem szerzett. Vett ugyan 1611-ben két praediumot Gömörmegyc- 
ben *), de saját szerzeményű tetemes ingatlan vagyonának alapját 
mégis csak neje, Mária vetette meg, ki 1613-ban apósától, Széchy 
Tamástól szintén Gömörmegyében a murányi uradalom egy 
részét, a lubniki birtokot és nemesi kúriát, Rőczét, Pólónkat, 
Vizesrétet, Hosszúrétet s más jószágokat zálogba vette. Mindezt 


^) Rozsnyó számadási köuyvei 1612. Mikulik József szí vessdgdből. 

*) Bethlen G. Pol. Levelei 1621. fcbr. 13. Thurzónak hosszasab- 
^au beszélve el, minő szokás fejlődött ki a foglyok és a zsákmány szét- 
osztásában régóta, fölemlíti » Sárkányszigetében mikor az urak megverek 
Sasvár pasát, Szombathelyben bánták a kótyavetyét három hétig. « 

*) Orsjr. Lev. Neoreg. Acta. 


122 ACSÁDY IGNÁCZ. 

Szécby Tamás 17,000 frtban adta átmeny6nek,Houionnay Mái iá- 
nak és örököseinek, i) 

Ezzel meg volt vetve az önálló gazdálkodás alapja Széchyuc 
számára. iRz időtől fogva reá nehezedett nemcsak a háztartás 
gondja, de a vagyonkezelés is mindenféle apró és nagy terhével. 
Mert a tizenhetedik század magyar főúri asszonya volt a családi 
vagyon gondviselésének legfelsőbb közege. A közpályán működő 
fcrfút egész más irányű és természetű munka vette igénybe. Ha 
nem katonáskodott, országgyűlések, főispáni, tanácsosi vagy más 
teendők néha hónapokra elvonták övéitől. Az egyes helyek távol- 
sága akkor is ugyanaz volt ugyan, mint ma, de a rossz utak és a 
gyarló közlekedési eszközök folytán egy-egy kirándulás Bécsbe, 
Pozsonyba, Nagyszombatba vagy csak a megye gyűléseire, gyakran 
heteket vett igénybe. Ehhez járultak a hosszas táborozások, szün- 
telen hadakozások, melyek mind más irányban fogyasztották a 
férfi idejét. Gondoskodnia kellett tehát, hogy legyen otthon helyet- 
tesítője, természetes képviselője, aki a fizetett tisztekre ügyeljen s 
tcvékenységöket ellenőrizze. E helyettesítő nem lehetett más, mint 
a feleség, az úrasszony. A magyar nő ez időben az anya mellett 
főleg vagyonkezelő volt. A nők e korbeli levelei telvék is gazdál- 
kodási, üzleti, adásvevési s más ilyen nagyon gyakorlati dolgokkal. 
Nem szívok belső világának, érzéseiknek festésével töltik lapjai- 
kat, nem szellemeskednek, nem érzelgősködnek, hanem soraik 
józan és tiszteletre méltó gyakorlatiasságot lehellenek. Magyar- 
országban akkor nem volt királyi udvar, mely magához vonzza a 
főrangú hölgyeket, mely szellemök, érzelmeik finomodásával egy- 
szersmind arra kényszerítse őket, hogy egyébbel se gondoljanak, 
mint a toilettekkel, melyekben a sok udvari ünnepélyen, barát- 
nőik mulatságain tündökölni fognak. Az akkori magyar nő sokat 
élt egyedül várában, hova a közlekedési és közbiztonsági viszo- 
nyok folytán csak néha napján vetődött vendég. Igaz, hogy ilyen- 
kor aztán kitett magáért, ellátta fényesen s egyhamar el sem 
bocsátotta. De ez is bizonyítja, hogy a vendéglátás nem minden 
nap eshetett meg. Nemcsak nevelése, hanem életviszonyai is a 
gazdálkodásra, a vagyonkezelésre utalták a magyar nőt. Ez volt 
szórakozása, mulatsága ; ez foglalkoztatta lelkét s űzte el köré- 
ből az unalom árnyékát. E foglalkozás azután egész lelkületében 
kifejeződött ; nem nyomta el ugyan benne az asszonyi, gyöngé- 
debb vonásokat, de komolyabb, edzettebb, az élet minden körül- 
ményéhez alkalmazkodni tudó jellemet adott neki. E nőnek nem 
volt ideje érzelgösségre, bölcseleti vagy metaphysikai okoskodásra. 


*)  Az eredeti, magyar  nyelven írt záloglevél Oraz. Lev. (N. A. 
455:  32.) 


A 8ZÉCUYEK MÜRÁNYBAN. 123 

melyet e korszak frauczia Lölgyoibeu oly remekül fest Saiiite- 
Beuve.*) Még iiáluuk nem alakult megaförendü világ ama fényes 
társasága, melynek egyedüli foglalkozása az elméskedés s mely- 
ben a ^conversations infinies* folytak. A »végtelen csevegés* 
mulatságát az akkori magyar no nem ismerte s Moliere még a 
század végén sem talált volna nálunk mintát a »Precieuses ridi- 
cules<-ben rajzolt nőalakokhoz. A magyar nőt épen a század 
első felében jellemzi leginkább az a patriarchális, komoly és 
uemes vonás, mely a féi'fi életterheinek hűséges megosztásában 
nyer positiv kifejezést. 

E tekintetben fiomonnay Mária korának egyik legtiszte- 
leti-eméltóbb nőalakja. Nehéz, nagy iskolán ment át hajadon ko- 
rában s férjhez menetele után mint hitves, mint anya, mint a 
valódi magyar főrangú asszony typikus alakja egyaránt kiváló 
jelenség. Van lényében valami az angol puritánokból ; komoly, sőt 
koraor, szigorú és túlkövetelö, aki mindenkihez a legnagyobb igé- 
nyeket intézi, de csak azért, mert maga is nagy igényeket képes 
kielégíteni. Sokszor a túlságba esik ; e vonás családjától maradt 
reá. Nem tűr ellenmondást, még pediig legkevésbbé gyermekei, sőt 
egyháza részéről sem. E mellett gazdálkodó, takarékos a túlzásig, 
de viszont nem szűkmarkú, ha rangja, tekintélye, egyházának 
érdeke megkivánja. Egész valójából kiérzik a nemes asszony, aki 
ösztönszerűleg a noblesse obiige törvénye alatt áll s készségesen 
megfelel követelményeinek. 

Széchy György, de különösen neje, Murány várát a pro- 
testáns szellem és műveltség egyik középpontjává tette. Györgyöt 
magát egy író egyenesen »hero8 evangelicus«-nak nevezi. Csak- 
ugyan ö és neje lettek a gömöri ev. egyház támaszai abban a ne- 
héz időben, midőn az ellenreformatio mindenütt sikeresen foly- 
tatta művét. A gömöri esperesség — egykorú feljegyzések szerint 
— épen ez időben élte legnyugalmasabb korát s békésen fejlődött 
a hatalmas murányi földesúr védelme alatt. Széchy szenvedélyes 
természete az egyház ügyeiben is érvényesült. Nemcsak elűzte 
birtokairól a kath. papokat, ^) hanem azzal a nagy befolyással 
sem elégedett meg, melyet előkelő állása természetszerűen jutta- 

^) Portraits de Femmes^ Madame de Sevigné. 

') 1619<ki országgyíiidsen a katholikusok sérelmei közt fel vau 
cmlitve. Türelmetlenségének egy további bizonyítéka, bogy midőn 1620- 
ban a kamara valakit Gömörmegye dicatorává nevezett ki, ez ellen Széchy 
roppant lármát csapott s semmi esetre sem akarta tümi állítva, hogy az 
illető nem megyei birtokos. Hoffmann GryÖrgy kamara elnök azonban 
erre azt írja, hogy e kifogás nem áll s Széchy csak azért tit olyan zajt, 
mert az illető katholikas vallású. Az íratok Orsz. Lcv. 


124 .  AC8ÁÜY IGNÁCZ. 

tott neki a saját egyháza életében. Ha kedve kerekedett, önké- 
nyesen, az egyházi szabályok ellenére beavatkozott a papválasz- 
tásba, mit még a különben mindig hódolatra kész esperesség sciu 
hagyhatott szó nélkül. Máskor viszont a papság vette a hívek 
engedetlensége ellen igénybe támogatását, s Széchy tömlöczczel 
és nehéz birsággal fenyegette a rakonczátlanokat. ^) 

Nejének szereplése e téren sokkal nemesebb, sokkal előke- 
lőbb. Az ő ellenmondást nem türö természete s az abból folyó 
türelmetlenség szintén nem riadt vissza az erőszaktól, ha vallásos 
érdeket látott sértve. Buzgó híve levén az evang. hitnek, midöo 
Bege és Otrokocs lakói a kálvinista hitre akartak áttérni, Szé- 
chyné lovas és gyalog katonáival gátolta meg ezt az istentelen- 
séget.2) De különben szellemi eszközökkel is gyarapítani igyeke- 
zett egyházát. Iskolákat és templomokat alapított s gondoskodott 
róla, hogy ez iskolákban jól fizetett, jóra való tanítók s tanítvá- 
nyok legyenek, minél nagyobb számmal. A . külföldön tanuló 
» szegény deákok >-kat tekintélyes összeggel támogatta. Csak a 
Königsbergában tanuló magyar ifjaknak évenkint kétszáz tallért 
— ama korban igen nagy összeget — szokott küldeni ®) s valóban 
megható a buzgalom, melylyel arról gondoskodik, hogy megbíz- 
liató emberek — eperjesi vagy krakói evang. papok útján e pénz 
mindenkor idejében eljusson az illetők kezébe, mi ama korban 
szintén nem ment oly könnyen, mint ma napság a bámulatosan 
fejlődött hitelszervezet mellett. Bőkezű Maecenasa volt az iro- 
dalomnak is, természetesen a vallásos és épületes irodalomnak. 
Az ő megbízásából fordította le s az ő költségén adta ki libet- 
szentmiklósi Deselvics István 1639-ben Tizenkét üdvösséges 
elmélkedését. E munkát Debreczeni Péter már előbb átültette 
magyar nyelvre. De mivel sokat kihagyott, sőt » némely helyeken 
hozzá is nyúlt,« Széchyné megbízta udvari papját, Deselvicset, 
hogy az egészet a latin eredetivel összehasonlítva újra kiadja. *) 

Néhány évvel később eperjesi Madarász Márton ajánlott 
»új esztendei ajándékul* egy más vallásos munkát,^ az ^Istenfélő 
és keresztényi kegyességi tündöklő* asszonynak. Érdekes, hogy 
az ^ismeretlen káplány* mért fordul könyvével Széchynéhez. 
Oka ennek a ^Nagyságod vallásunkban való dicséretes és sok 


^) Az idevágó részletek az egykorú Prot. Schroterbeu a csetneki 
csperességi levéltárban. 

2) 1641. aug. csetueki esp. lev. 

®) 1642. jun. 10-én Muráayból írja- Péchy Györgynek. Pechy 
család levéltára. 

*) Az előszó és Széchynéhez intézett ajánlat Murányvárában 
böjtmás havának 14. napján 1639. kelt. 


A SZÉCHTEK MURÁNTBAN. 125 

nagj-úr férfiakat és asszonyokat pirongató állbatatossága és a 
keresztyéni kegyességnek ennyi ideig való keserves özvegységében 
tisztán élésében és hiti vallásán való ifiaknak Akadémiákon való 
tanittatásában mind a mai napig való meg nem szfinésében ájta- 
tosan való gyakorlása, c i) E dicséret méltán megillette Széchynét. 
Még halála előtt néhány nappal fél szölöt adományozott a balogi 
tanítónak s előre sejtve, hogy az egyháznak az ö halála után a 
földesuraktól kevés ^proviziójokc lesz, leikökre kötötte leányai- 
nak, hogy az iskolától a fél szőlőt el ne vegyék s ha az 
iskola megszűnik, az adomány a kövii evang. egyházra szálljon. ^) 
Nem ok nélkül mondja róla egy protestáns író. ^) : > A jámbor 
keresztény élet példányképe, az egyháznak huszonöt éven át 
támasza, a műveltség és tudomány buzgó terjesztője volt.< 

AcsÁDY Ignácz. 


'1 A jó vagy kegyes ^let ás boldog halál módjáról. Lőcse,  1643. 

^J 1643. május 20. keletű adománylevél a göini>ri egyház 
iratai közt. 

^) Miknlik J. A gbmörí ág. ev. esperess^g törtenete czimü kéz- 
iratban leyÖ, de a kiadást nagyon megérdemlőd tanúságos müve. 


KARANCSBERENYI BARO BERENYI GYÖRGY 

ÉLETE ÉS POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601 — 1G77. 


Ezredéves történelmünk lapjain nem csupán a korszakot 
alkotó férfiak nevei vannak följegyezve. CHo fentartotta azoknak 
emlékét is, kik nem játszottak ugyan vezérszerepet, nem gya- 
koroltak döntő befolyást államok és népek sorsára, de munkás 
életüknek maradandó nyomát hagyva magok után, hivatásukat 
betöltötték s bár állami életünk tovább fejlődésében nem is első 
rangú tényezők, saját működési körük határai között épúgy meg- 
érdemlik, hogy levonjuk róluk az évszázados feledés leplét, mint 
amazok, kiknek fejét dicsfénynyel vette körül a maradék hálás 
tisztelete. De mig a vezérférfiak életpályáját, törekvéseit, a czélt, 
melynek eléréseért, az eszközöket, melyekkel küzdöttek, a leg- 
apróbb részletességig ösmerjük, addig a másodrangú szerepvivők- 
ről puszta nevükön kivül igen gyakran alig tudunk egyebet. 

Amazok sorsát egy nemzet részvéte kiséri s akár győznek 
akár buknak, a történet ítélőszéke igazságot szolgáltat s az utókor 
kegyelettel adózik emléküknek: ezekről azt sem tudjuk miért 
éltek, miért haltak meg. 

A modern história feadata kiegyenlíteni ez ellentéteket és 
pedig nem csupán azért, hogy igazságot szolgáltassunk, bár minden 
esetre ez a legfőbb czél, de mert csak akkor nyerhetünk hü képet 
a múltról, ha a társadalomnak minden rétegét alaposan ösmerjük 
s a korszak kimagasló alakjai mellett a kisebb szereplőket is 
kellő figyelemre méltatva nem tévesztjük szemünk elől azon igaz- 
ságot, hogy egyes nagy férfiak nem alkotják a történelmet, csupán 
diadalra. segítik a kor uralkodó eszméit s az emberi nemzet fejlő- 
dési folyamán, bár a nagy szellemek tagadhatatlanul missiót 
teljesítenek, az egyszerű közkatonáknak is jut osztályrészül bizo- 
nyos szerep s ez bármily csekély jelentőséggel bírónak látszassék 
is, mindenesetre befoly az egészre s gyakran fbntosabb következ- 
ményeket vonhat maga után, mintsem hinnők. 

Hazánk történeteiben számtalan oly névvel találkozunk, 
molyoknek viselői, úgy a magán életben, mint nyilvános szcrcplé- 


BÁRÓ BKRÉNTI GYÖRGY ÉLETE ÉS POLITIKAI MŰKÖDÉSE.    127 

sük terén, teljesen ösmeretlenek előttünk s csak midőn a családi 
levéltárak rejtekeit kutatjuk, jövünk reá, hogy e már-már feledésbe 
ment neveket talán századokkal elébb országosan szereplő egyé- 
nek viselték 8 a szórványosan előforduló oklevelek oly emberek 
emlékezetét őrizték meg számunkra, kik a maguk idejében a 
zászlóvivők közé tartoztak s méltók az utódok tiszteletére. 

Egy ily férfiú életpályáját s ^politikai működését akarom 
í'n vázolni, kapcsolatban ama kor fontosabb eseményeivel, melyben 
élt és szerepelt. Ma már kevesen tudják, hogy ki volt Berényi 
iTjörgy, mert — jóllehet a XVII-ik században e ton határain 
kÍYül is ismeretes vala e név viselője, évkönyveink röviden végez- 
nek vele, megelégedve nevének puszta fölemlítésével. 

* 

Berény nevű helységet, úgy most, mint századok előtt hazánk 
különböző vidékein feles számmal találunk, rendesen különböző 
előnevekkel kapcsolatban (Jász, Lovas, Kis és Nagy Berény) 8 
már az Árpádok korában Somogy, Fejér, Békés stb. vármegyék 
területén léteztek ily nevű birtokok, részint mint népes helységek, 
részint mint puszta földterületek. Mai napság talán legjelen- 
téktelenebb, de mindenesetre a legrégiebbe^ egyike a Nógrád- 
Tármegyében fekvő Karancs Berény, mely az Árpádok uralkodása 
alatt az ős Nógrád várának tartozékát képezte s lakosai mint 
vájjobbágyok szolgáltak a király zászlói alatt. Hogy első alapí- 
tíSitól vette e rievét a község, nem tudjuk megmondani, de annyi 
tény, hogy az Árpádok korában létezett egy Berény nevű ősmagyar 
nemzetség, melynek Vasmegyében élő tagjai, hasonlóképen mint 
várjobbágyok »Iobagiones castri ferreic említtetnek az oklevelek- 
ben^) s igen tanulságos dolog lenne azzal a kérdéssel foglalkozni, 
hogy a hazánk különböző vidékein előforduló Berény helységek ős 
megszállási helyeit képezték-e a kiterjedt nemzetség tagjainak ? 
— E föltevés mellett bizonyít az a körülmény, hogy a Berény 
nemzetség tagjai mind Nógrádban, mind Somogy és Vasmegyék- 
ben várjobbágyok voltak, a mit bajos lenne puszta véletlen 
gyanánt tekintenünk, ha csak felületesen ösmerjük is a beköltö- 
ihVoT divatozó törzsszerkezetet, mely még az Árpádok korában 
csaknem sértetlenül fennállott! Tudjuk, hogy a várjobbágyok, 
vagy mint magukat nevezték a > szent király jobbágyaid már a 
legrégibb időkben is hűbéri kötelmek teljesítése mellett, némileg 
szabad emberek voltak s elkülönítették magukat az ország más 
rendű jobbágyaitól. Eredetük a honfoglalásra s az ezt követő 
orezág rendezésre vezethető vissza, s nagyon természetes dolog 

*) Fcj^r: Codex. Dipl. tom Vll. vol 5. pag. 366., 381. 


1 28 KARÁNC8BERÉNYI BÁRÓ BERÉKYI GYÖRGY 

tehát, hogy a törzsszerkezet náluk is érvényben volt, és épen 
úgy számították magukat bizonyos nemzetségekhez, miként a 
többi szabad magyarok. Részemről a Berény genust egy ilyen 
törzsökös várjobbágy nemzetségnek tartom , még pedig az elő- 
kelőbbek közfii, melynek tagjai korán kiemelkedve a sorsukbelick 
közül, helyet vívtak maguknak nemzetünk történetében. 

A Berény nemzetségnek Nógrádvármegyében élő tagjai a 
mennyire oklevelek által igazolhatjuk a XlII-ik század közepén 
tűnnek fel először, a midőn is Kuncheyd és Jób Berényi Berta- 
lannak fiai, 'mint nógrádi várjobbágyok V. István i^ú király 
zászlói alatt harczoltak s annak minden vállalatában hü kiséroi 
valának. Jó katonák, elszánt merész emberek lehettek és szám- 
talan ütközetben edzett karjaiknak új erőt adhatott az a gondolat, 
hogy vitézségükért méltó jutalmat nyernek. Nem is csalatkoztak, 
mert midőn a lázongó István már harmadizben békére lépett atyjá- 
val, megemlékezvén a Berényiek hü szolgálatairól, 1266-ban kelt 
ünnepélyes oklevelével felszabadította őket a várjobbágyság köte- 
lékei alól s birtokaikkal együtt az ország nemeseinek sorába emelte, 
magasztalván különösen Ders nevű testvérük hadi érdemeit, a ki 
a Paleologus görög császár ellen folytatott hadjáratban lelte 
halálát. *) A testvérek fölkeresték ismét az ősi hajlékot, mely 
most már örök időkre szabad és elidegeníthetlen tulajdonukat 
képezte, nevelték, gyarapították törzsvagyonukat s előkészítették 
az utat, melyen maradékaik lassanként magasra emelkedtek. 
Nem sokkal utóbb vérrokonuk Berényi András is követte példá- 
jukat s minthogy már ennek atyja Berényi Dechk is kitűntette 
magát a hon szolgálatában, 1274-ben Kun László által nemes- 
ségre emeltetett. ^) 

E férfiak voltak a mai napig virágzó gróf Berényi család 
ősei, de hogy specialiter melyiktől származott le a család mosta- 
náig, azt az oklevelekből megállapítani nem lehet s a szakadatlan 
nemzedék-rendet a XV-ik századot megelőző időkre jóhiszeműleg 
nem vihetjük föl. 

A mint a Berényiek várjobbágyi állapotukból a szabad 
nemesek sorába léptek át, történeteikben, ha nem is rendkívüli 
gyors, de mindenesetre fokozatos emelkedést tapasztalhatunk s 
bár a középkorban nem játszottak kiváló szerepet, de házasodások 
útján már kiterjedt vagyonra tettek szert s hadi érdemeik az 
ország előkelőinek sorába emelte őket. Kokas Lászlón és fiain 
kivűl, a kiknek, nevezetesen Berényi János, Balázs és István 


^) Eredeti oklevél a gr. Bere'nyi családnak a N. Múzeumban őrzött 
Icvéltiirábun. 

2) Eredeti oklcvtU. u. o. 


■ 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601—1677. 129 

budai kanonoknak Zsigmond király 1431-ben czímert adományoz, 
alig tudnánk több nyilvánosan szereplő Berényit megnevezni, 
legfeljebb is a megyei élet terén váltak ki, miként már Berényi 
Balázs, a ki 1389-ben Fejérvármegye alispánja volt, de hogy a Ka- 
rancsberényi Berényiek közül származott légyen, az még bizonyí- 
tásra szorűL Berényi Kokas Jjászló és Balázs állítólag Zsigmond 
király fövadászmesterei voltak, de már utódjaik teljesen a magán 
életbe vonultak s csak a XYI-ik század folyamán találkozunk 
ismét a Berényi névvel, a mikor is Ahdrás, tanúit okos ember 
lévén (az oklevelek Andreas literátus de Beryn névvel jelölik) a 
csillád emelkedésének új lendületet adott Kitűnő alkalmat nyúj- 
tottak erre hazánknak a mohácsi vész lezajlása után bekövetke- 
zett zavarteljes eseményei, midőn hadi és polgári erények, 
hűség, önfeláldozás, másrészről merész vállalkozó szellem, árulás, 
cselszövény egyaránt képesek voltak az embert magasra emelni s 
nem egy példa bizonyítja, hogy alacsony sorsból származó férfiak 
is, a kik a viszonyokkal ügyesen megtudtak alkudni, gyakran 
csekély tehetségekkel, hírre, befolyásra, gazdagságra tettek szert. 
Berényi Andrásnak már születése , összeköttetései magukban 
véve is igen sok előnyt biztosítottak^ ha szinte nem is értett volna 
olyan jól ahhoz a mesterséghez, ipelylyel az emberek helyzetük 
olönyeit s tehetségeiket dúsan kamatoztatni szokták. 

Midőn a mohácsi véres nap után nemzetünk két pártra 
szakadt, Berényi András talán meggyőződésből, talán mert érdeke 
úgy hozta magával, Szapolyai János  mellett foglalt állást, do 
úgy látszik csak rövid ideig tartott a nemzeti párttal mert már 
1529-ben János király, hűtlensége miatt összes javait elkobozva, 
azokat Sapiházy  Sándor  csew-i  várnagynak adományozta.  Ez 
időtől fogva tehát Ferdinánd király híve lett, s nem volt oka racg- 
tónnia, hogy urat cserélt, mert nemcsak jószágainak maradt bir- 
tokában, hanem mint a fenmaradt oklevelek bizonyítják, hűségé- 
nek egyszer s másszor bő jutalmát is vette. így a többek között 
1558. január 18-án Pelini Mihály és Muraközy Mátyással együtt. 
Kézi, Mihály Geregye, Nagyarán és Tarnócz nógrádmegyei hely- 
ségeket nyerte adományul  Ferdinándtól, melyek Kézi Székely 
János magvaszakadtával szállottak a koronára; 1560. nov. 5-én 
Frfsöthergént, Kispeczeket és Podhorczánt Hontvármegyében s 
1563. decz. 16-án Oláh Miklós esztergomi érsektől Homokthero- 
mri Albertnek, Panidaróczon, Dewecherben és Homoktheremén 
febíj összes jószágait, melyek már magukban véve is tekintélyes 
vagyont képviselnek. *) 


') A  hol  forrásra  nem  hivatkozom,  mindig a  családi  Levéltár 
»A%tíi\i használtam. 

Századok. 1885. Ií. FCt^et. 9 


1 30     RARANC8BERÉNTI BÁr6 BERÉNYI GYÖRGY 

Hosszú életet élt s már idős ember volt, midőn első felesége 
Theszéry Margit halála után másod fzben megházasodott, nőül 
vévén a Temesvárnál elesett Dovoránszky vagy Dovorányi Mihály 
özvegyét Onori Katát, a kinek kezével nagy kiterjedésű jószágok 
mellett nyerte a Nyitra vármegyében fekvő Bodokot s ekkor csa- 
ládjának ős fészkét Karancsberényt elhagyva, lakását ide he- 
lyezte által. 

Dovorányiné ugyanis miként Losonczy István özvegye 
Ferdinándtól azon kegyben részesült, hogy Orsolya leányával 
együtt férjének összes javaiban fiűsíttatott, sőt azoknak háborí- 
tatlan birtokában leányának halála s másodszori férjhez menetele 
után is megmaradt s végrendeletében Rerényi Andrástól szárma- 
zott gyermekeire hagyhatta. 

András úr úgy látszik kedvelt híve volt az uralkodóháznak 
s mig ő élt senkinek sem jutott eszébe elfoglalni tőle az ős Dovo- 
rányi jószágokat, de alig hunyta be szemét — körülbelül 1675-ben, 
kiskorú fiát Berényi Ferenczet a Babindályak kizavarták a jószág 
birodalmából, dús örökségéből Bodokon kivül alig hagyván me^ 
egyebet ^) 

Felnevelkedvén Ferencz, hozzá látott jószágainak vissza- 
szerzéséhez, 8 ez részben siken'ílt is neki, e mellett maga is gon- 

^) Bodok hajdan a ludányi uradalomhoz tartozott s a legrégibb idők- 
től kezdve az 68 Ludányi nemzetsdg birtokát képezte^ Meghalván László 
Ó.9 Auna nevű gyermekeinek hátrahagyásával Ludányi Péter, özvegye 
második házasságra lépett Dovorányi Mihálylyal^ a ki miután mostoha 
fia László nem sokkal utóbb defíciált — a koronára száUandó összes 
Ludányi javakat 1485-ben fölkérte magának Mátyás királytól, s birta 
is mindaddig a mig Ludányi Anna Cseh Jánoshoz menvén nőül, igényt 
támasztott atyja ösi javaira, s hosszas perlekedések után megosztozván 
a Dovoráuyiakkal, közösen lakták a ludányi iszükc kastélyt. 

> Mindkét /él sok morgással^ marakodással birta a ma^a jószágait 
írja Berényi György, s az Anna maradékai bitorlóknak tekintvén a Dovo- 
rányiakat, mindent elkövettek, hogy elűzhessék Őket Ludányból, sőt 
határtalan gyűlöletük a legkegyetlenebb módon nyilvánult. Egy alka- 
lommal ugyanis midőn a Dovorányiak örege, ifja a majorságon időzött, 
rájuk Ütött a török s üldözőbe vette őket. — A menekülők már a kas- 
tély falai alá értek s még néhány pillanat és mentve vannak, de a 
rósz lelkű rokonok minden könyörgésük daczára sem bocsátották be 
őket 8 ott rablá el a pogány a szerencsétleneket a kapu előtt. — Az 
egész családból csupán egy űxl^ az említett Dovorányi Mihály maradt 
életben, a ki ekkor iskoláit végezte i» felnevelkedvén rokonának Losoncz}' 
Istvánnak udvarába került s az ott idŐző Onori Katát nőül véve, vissza- 
tért JiUdányba,  a )iol ez időben  a Cseh Anna  férje  Babindály  Gergely 


PshETE ÉS POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601 — 1677. 131 

dos, takarékos gazda lévén, csakhamar megkétszerezte vagyonát, 
főleg mintán Boldizsár nevű testvér bátyja ^), a ki Nyitravármegye 
alispánja volt 1586-ban meghalván, összes javait azon kikötéssel 
hagyta feleségére Apponyi Katára, hogy azokat Ferencz a mikor 
neki tetszik kezéhez válthassa. — A mint a családi levéltárban 
fenmaradt oklevelek bizonyítják — abban az időben aránylag sok 
készpénz felett rendelkezett, és megszorult rokonainak szívesen 
kölcsönzött, ettől egy darab szántóföldet, amattól egy nemesi 
curiát vagy néhány jobbágytelket nyervén zálogul s ily módon 
osszeszerzett vagyona is nem megvetendő értéket képviselt. 

Midőn Bocskay István az elégületlen magyarokat fegyverre 
szólította, Berényi Ferencz mint buzgó katholikns s az uralkodó- 
ház fültétlen híve a legnagyobb idegenkedéssel viseltetett a forra- 
ílalmi mozgalmak iránt s teljes elvonűltságban élt bodoki kasté- 
lyában. 1608. febr. 28-án, hogy a felkelők birtokait el ne pusztít- 
sák, rendeletet eszközölt ki Rudolftól, melyben meghagyatott 
Forgách Zsigmond nógrádi főispánnak s Bosnyák Tamás füleki 
kapitánynak, hogy Berényi Ferencz jószágait minden háborgatok 
s különösen a hajdúk garázdálkodásai ellen megvédelmezzék. — 
Ugyanez év márt. 5-én, mert a háborús időkben okmányainak 
nagy része megsemmisült, Rudolf, Karancsberény, Kis-Barkány 
«s Tench nevű ősjószágairá új adományt adott, s muitán a kirdhji 
seregeket gyakran élelmi szerekkel segítette, ynáskor hozzá jdrúít a 
liadvuseUs költségeihez, neve jóhangzástl voU Bécshen s ajyró kéréseit 
^JvfMii teljesítették. 

Első felesége Marsovszky Kata volt ^), s ezen házasságából 
két fia. származott, András, ki már 1609-ben nagykorú volt, és 
Zsigmond. — Az 1599. vagy 1600-ik év folyamán második 
házasságra lépett, Akosházi Sárkány György özvegyét, Tőkés- 
ujfalusi TJjfalussy Dorottyát véve nőül, a ki Felső-Magyarország 
f'gyik legelőkelőbb nemzetségének sarja vala s nagy összekötteté- 
sek mellett — nagy vagyont is hozott magával. E házasság első 
gyümölcse volt Berényi György, a ki 1601.augustu8 2l-én kedden 


volt az űr. — Gergely örökölte a Ludányi Anna gyűlöletét s Dovorány 
Mihálynak mcnekíilni kellett boszúja elöl s Bodokon vonta meg magát 
— Nem aokkal ezután Temesvár védelmében esett cl I^osonczy val együtt 
8 vele bevégződött családjának tragoedíája. — De IJabindály (jlergely 
Onorí Katának maradékait is üldözte, megfosztva, miként említettük 
Berdnyi  Ferenczet  javainak  nagy  részétől.   {Uert'.m/i  í/?/m'//?/  napló 

') Berényi Andrásnak clsö házasságából származott fia. 
^} Nagy Iván Magyarország családai 2. k. 

9* 


132 KARANCSBERÉNYI BARÚ RERÉNYI GYÖRGY 

hajnalban született ^) Bodokon s a kor igényeinek megfelelő neve- 
lésben részesült. 

A nem közönséges elmebeli tehetséget tanúsító Györgyöt — 
gondos szülei a körmöczi kolostor falai között virágzó isko- 
lába küldöttek, hol tanulmányait már 1620-ban, tehát 19 éves 
korában oly kitűnő sikerrel végezte, hogy az eredetiben fenmaradt 
l)izonyítvány szavai szerint, tanítói a legszebb reményeket kötöt- 
tek hozzá. Különösen a nyilvános vitatkozások terén szerzett 
magának babérokat, jeles elméjének nem egy bizonyítékát adva.^) 

Mig György tanulmányaival foglalkozott, addig előrelátó 
szülei, kiket a gondviselés időközben több gyermekkel áldott meg 
(Borbála gr. Esterházy Jánosné, Erzsébet gr. Zichy Miklósné) ^) 
mindent elkövettek, hogy a világba lépő ifjú vagyonilag is a vele 
hasonrangú főnemes ifjak mellett foglalhasson helyet s az előre ha- 
ladáshoz okvetetlenül megkívántató eszközökkel rendelkezhessék. 

Már említettük, hogy Berényi Ferencz nagy szerző ember 
volt, ki minden alkalmat megragadott birtokának szaporítására, 
ebbeli hajlamait megosztotta vele felesége Ujfalussy Dorottya s 
együttesen nagy vagyont gyűjtöttek, lassankint magukhoz válto- 
gatva családjuknak elszórt zálogos jószágait , úgy, hogy midőn 
György mint pályavégzett ifjú megtért az ősi hajlékhoz, mind 
külső, mind belső értékére nézve — egyike volt Felső-Magyar- 
ország legreményteljesebb ifjainak — s úgy a politikai küzdel- 
mekben kifáradt vén bajnokok, mint a leányuk sorsárúi gondos- 
kodó anyák — egyaránt igyekeztek őt a maguk körébe vonni. 

De György úgylátszik még ekkor nem gondolt a házasságra, 
8 a nyilvánosság terén való szereplésre sem tartotta magát elég 

^) Születését leveles könyvének tábláján sajátkezüleg így jegyezte 
föl : )>Az mikor az úristen ez világra adott, volt a hódnak utolsó negyede, 
napja, volt Anastasius napja, volt kettős jel. A constell. ekképen volt 
i Zj. 9 volt kedd és napkelet előtt szép tiszta idö volt 21. Augusti.* 
— Keresztszülei voltak : Appouyi Pál, Kálnai János, l^ossányi Imrénc 
Kálnai l^orbála. 

^) Quld dicam de disputa tionibus, quibus piacida sententiarum 
collatione^ veluti ex abditissimis latebris in lucem veritas proferri, et 
dolos meditans falsitas demonstrari consvescit, eius generis exercitiis 
publice non niodo interfuit attente, sed etiam cum aliis symmathetis suís 
túra spectatac probitatis, tum summae spei ac eximii ingenii iuvenibui; 
contulít, quibus disputando, mirificam sui ingeni dextcritatcm, non semol 
probavitita, ut praesentibus etiam aliis doctis magnam de es spem et 
oxpcctationnm concitarit. 

^) Ezt Nagy Iván állítja, de erre nézve a családi Icvéltáír adatai 
noni nyújtanak felvilágosítást. 


ÉLETK ÉÖ POLITIKAI MŰKÖDÉSE  UiOl — IG7 7. 133 

erosuek. — Nevelése a körinöczi kolostor zárt falai között nagyuii 
egyoldidú volt^ ki kellett azt egészítenie azokkal a hadi és társa- 
dalmi ösmeretekkel, miket a XVII-ik század szelleme egy hasoii- 
rangfi ifjútól okvetlenül megkövetelt. Igen valószínű, hogy szüle- 
téséhez s az akkori idők szokásaihoz híven néhány évet külföldi 
egyetemeken is töltött, s innen vissza érkezve valamelyik hatal- 
mas főúr, talán a Thurzók vagy Forgáchok szolgálatába lépett, a 
liol alkalma nyilt megismerkedni korának kiváló szereplőivel, az 
uralkodó viszonyokkal, s megszerezni magának azon alapösmere- 
teket, melyek jövendő pályájához elkerülhetlenűl szükségesek 
voltak. 

IQúsága Bethlen Gábor fejedelemségének legvirágzóbb 
időszakára esik. — Tanúja volt azon nagy horderejű események- 
nek, melyek állami életünkben forduló pontot jeleznek, látta az 
alkotmányért való küzdelmek magasztos tényeit s midőn széles 
körű műveltségével, iQú lelkesedésével a nyilvánosság elé lépett, 
anikolsburgi béke már megköttetett ugyan, de még sokkal inkább 
forrongásban voltak a kedélyek, sokkal hatalmasabb volt a poli- 
tikai élet zaja, semhogy leendő államférfiúi egyéniségének kifej- 
lődésére, a kor uralkodó eszméi, az az erős nemzeties áramlat, s 
függetlenség után való törekvés, melynek Bethlen tagadhatlanúl 
nagy képviselője vala, maradandó befolyást ne gyakoroltak volna. 

Az 1626 -ik évvel életének er/yik letj nevezetesebb ténye van 
t^gylekapcsolva, — Ekkor házasodott megy Kereszthury András 
tiddori itélömester leányát Zsuzsáimát véve feleségül. Az eljegy- 
zés még 1625. febr. 25-én történt, de a lakodalmat csak a 
következő év febr. 6-én tartották meg Szalakuzon,a menyasszony 
szülőházánál. — A fiatal pár egyideig Szalakuzou lakott, de 
miután 1626. decz. 23. György édes anyja elköltözött az élők 
közül, a bodoki kastély környéke napról napra pusztult, s a ház- 
tartás sajnosán érezte a női vezető kezek hiányát : György atyjá- 
nak sürgető kérésére lakását Bodokra helyezte által — s meg- 
osztá vele a gazdaságra való felügyelet gondjait. 

Berényi Ferencz már ez időszakban, jóllehet tevékeny, de 
élemedett korú ember volt s minden gyermekét szárnyára bocsátva 
örömest visszavonult a jól kiérdemlett nyugalomba.  György, 
miként mondani  szokták szemefénye s aggságának legnagyobb 
öröme vala. Alig költözött Bodokra, egy 1628. decz. 20-án kelt 
szerződésnél fogva édes anyjának összes javait kezébe vette, s 
ezenkívül atyja, a szerzemények nagy részét, nemkülönben Koro- 
son fekvő ős jószágát, arany és ezüst míveit, ruháit, öltözeteit, 
lóra való szerszámait stb. birtokába bocsátotta, maga részéfe a 
tisztességes ruhán és élelmen kivűl csak annyit kötvén ki, hogy 
miikor  derekas  útra,  octávára ,  székben  kdl menni,  költséget 


134 KARANCSBKRÉNVl BÁRÓ BERKNYl GYÖRGY 

ad<jtjon,<í De luiut gondos apa — iiom mulaszthatja el fiának 
feleségét — házi asszonyi kötelességének pontos teljesítésére 
inteni : ^Menyem asszony — úgymond — a ház tájára gondot 
viseljen, mind cselédre, baromfira, étek főzésre, az lopást az házban 
eltávoztassa, az cselédet egyezségre hajtsa.^ 

Ily módon Györgynek néhány évig még gondolni sem lehe- 
tett a nyilvános szereplésre. Otthon ült Bodokon, rendezve birtok- 
viszonyait, tanulmányozva a százados pör irományokat, törvényes 
actusokban képviselve atyját és testvéreit s idejekorán hozzá látva 
a jószág szerzéshez. — Ezt tudva nem fogjuk csodálni, hogy bár 
tehetsége, hajlamai s tudományos műveltsége határozottan a poli- 
tikai pályára vonták őt, mégis a hadi téren kezdette működését. 
A hadi szolgálat volt az egyedüli, mely viszonyával össze egyezett 
s mely miatt magán ügyeit nem kellett elhanyagolni. Előbb For- 
gách Zsigmondné, később a Thurzó család szolgálatában találjuk, 
mint Sempte és Temetvény várak főkapitányát, de igen valószínű, 
hogy már elébb is viselt hadi tisztségeket, míg az 1634. november 
80-ára hirdetett sopronyi országgyűlés — megnyitván előtte a 
sorompókat — a politikai küzdelmek zajába vonta. — Nyitra- 
vármegye rendéi ugyanis Berényi Györgyöt talán sógorával a 
Wesselényi összeesküvésben később híressé lett Kereszthury 
Lászlóval együtt követnek választották, alkalmat nyújtva neki 
tehetségei érvényesítésére. 

A szent András napjára hirdetett országgyűlés azonban 
csak december 18-án nyilt meg, ekkor érkezett meg a királyi pár 
s velők együtt Leopold főherczeg. — Az érdemleges tanácskozá- 
sok csak decz. 22-én vették kezdetöket a királyi propositiók fel- 
olvasásával, a mit a sérelmek megvizsgálására kiküldött bizottság 
választása követett. — Az evangelicus statusok mindenekelőtt a 
vallásügyeket kívánták tárgyalni s kijelentették, hogy instructió- 
jukhoz híven — készebbek inkább elhagyni az országgyűlést, 
semhogy >az religio dolgátt elmellőztetni engedjék. De sem a 
clerus, sem pedig a főrendek nem adták beleegyezésüket, s a 
meddő vitatkozások, üzenet váltások napokig eltartottak a nélkül, 
hogy akár egyik, akár másik fél akarata győzedelmeskedett volna. 
Végre is a nádor s az esztergomi érsek egyértelmű működése azt 
eredményezte, hogy a vallásügyek levétettek a tárgyalás sorrend- 
jéről, és a protestáns követek, mert — mint Berényi György írja 
— küldőik részéről még a tiltakozásra sem voltak felhatalmazva, 
meghajoltak a többség akarata előtt s be kellett émiök azzal, 
hogy a vallásügyek felett 1608. és 1625. években alkotott törvé- 
nyek érvényben tartása ezen országgyűlés által is elrendeltetett 

Berényi György ez országgyűlés lefolyásáról pontos naplót 
vezetett, mely daczára vázlatos voltának a tárgyalások menetéről 


ÉLETK É8 POLITIKAI MŰKÖÜÉ8E  1601 — 1G77. 135 

éléuk képet nyújt és teljes közvetlenséggel, s mi több felekezeti 
színezet nélkül lévén írva, igen sok jellemző dolgot foglal 
magában. 

Tudjuk, hogy Eszterházy nádor és Pázmány Pétei* között 
ez időtájban a legnagyobb feszültség uralkodott s a nádor az 
egész sopronyi országgyűlés alatt szenvedőleges szerepet játszva 
csaknem minden dologban az érsek akarata jutott érvényre. A 
miot a rendek az országnak évek hosszú során át összehalmozó- 
dott sérelmeit 84 pontban előterjesztették, Ferdinánd folytonos 
betegeskedését hozván fel okúi, türelmetlenül sürgette az ország- 
gyűlés befejezését — s úgy a hogy megjelentve resolutióját a 
sérelmek tárgyában >/eJr. B-tn — írja Berényi György — enné- 
hány ízben küldvén cancellárins uramat közinkben^aztizente, ^W/ 
nem parancsolja, hanem kéri az országot és az istenért is kéri, 
hogy ö felségét (mivel mind maga, mind felesége rossz egésséggel 
volnának) ne taHóztatnák tovdhh.^ Nagyon természetes, hogy ily 
körülmények között megfontolt tanácskozásokról szó sem lehetett 
s bár Ferdinánd válasza a sérelmekre egyátalában nem volt kielé- 
gítő s az . ország legfontosabb érdekeit oltalom nélkül hagyá, mind 
a mellett a Pázmány és Sennyei által vezetett főrendek — maka- 
cson ellenezték, hogy az ország erre replicázhasson. » Nem. kell ö 
felségét búsítani, meH a nélkül is végbe mehetnek^ ez volt az urak 
jelszava s az articulusok szövegezésére kiküldött bizottság — 
annak daczára, hogy maga Eszterházy is az elégűletlenekhez tar- 
tozott, mert némely dolgokban úgy hazájának érdekeit, mint 
nádori méltóságát látta megsértve — lázas gyorsasággal végezte 
feladatát. Ily módon nagy fontosságú államügyeket elmellőzve, 
vagy csak felületesen tárgyalva febr. 13-án elkészítették a tör- 
vényczikkeket s Ferdinánd azt a következő napon alá is írta és 
ezzel véget ért az országgyűlés ~- melyhez oly nagy reményeket 
kötöttek — s a rendek,.de kivált a. protestáns követek méltó elke- 
seredéssel hagyt-ák el Sopront. 

Berényi György az elsők között volt, a kik sietve utaztak 
hazafelé ; atyja már elaggott ember lévén, az egész gazdaság veze- 
tése felesége vállára nehezedett, a kinek ezenkivűl három gyer- 
mekének nevelése is elég gondot okozott. Kereszthury Zsuzsanna 
azonban gyakori betegeskedése daczára példányképe volt a gou- 
tlos anya s jó házi asszonynak, férje távollétében annak teljes 
megelégedésére vezette az ügyeket s a hazatérő Berényi mindent 
a legnagyobb rendben talált. Megérkezve, természetesen első 
dolga volt beszámolni követségével, s hogy küldői mennyire meg 
voltak elégedve országgyűlési működésével, bizonyltja az a körül- 
mény, hogy a nem sokkal utóbb hirdetett pozsonyi diaetára, 
ismételten öt küldték föl. 


136 KARANCSBERÉNYl BÁRÓ BERÉNYI GYÖROY 

A soprouyi oiözággyülcscu viaclt követséggel kezdődik 
Berényinek nyilvános szereplése, sajnos hogy ennek részleteiről 
igen kevéssé vagyunk tájékozva. — Naplójának több helye oda 
mutat, hogy mind a sérelmeket vizsgáló, mind az articulusokat 
szövegező bizottság tagja vala. Mindenesetre tény, hogy a nagy 
tudományú s kiterjedt ösmeretekkel bíró férli, korán magára 
vonta a közügyeimet s mint följegyzései is tanúsítják, pártszínezet 
nélkül bizonyos magaslatról ítélve meg az eseményeket, sohasem 
ragadta el szenvedélye sem egy, sem más irányban s bár tántorit- 
hatlan hűséggel viseltetett az uralkodóház iránt, de nem volt 
megelégedve a viszonyokkal és a felülről jövő kegy — mint később 
látni fogjuk — nem szorította háttérbe önzetlen hazaszeretetet 

Míg Berényi családja körében tartózkodott, a dúsgazdag 
Thurzó nemzetségnek fiágon magva szakadt s a gazdátlanul 
maradt fejedelmi vagyonra a kincstárral szemben a nő örökösök 
közül számosan támasztottak igényt. De a királyi fiscus résen 
állott s mielőtt a nöág csak egy lépést tehetett volna is, a pozsonyi 
kamara az összes jószágokat elfoglalta, Illésházy Gáspár, Kottái, 
Csáky László, de különösen Esterházy Miklós ellenzése daczára, 
a ki nádori hivatalának egész tekintélyét latba vetve — igyeke- 
zett a kamara törvénytelen eljárását megsemmisíteni. — Nem 
czélunk hosszasabban tárgyalni ez ügyet, mely Eszterházyt csak- 
nem kegyvesztetté tette a trón előtt s annyi bajt és veszödséget 
okozott neki, csakis azért említjük tol, mert némileg Berényit is 
érinti. O ugyanis miként fentebb láttuk már követsége előtt a Thur- 
zók szolgálatában állott, s ez időszakban is Sempte és Temetvéuy 
várak főkapitánya vala. — Ferdinánd, nehogy az országgyűlés 
érdemleges intézkedése előtt a Thurzó örökösök tényleg elfoglal- 
hassák e várakat, 1636. aug. 30-án kelt rendeletével meghagyta 
Berényinek, hogy a gondviselése alatt lévő összes jószágokat 
Sempte és Temetvénynyel együtt, haladéktalanul megbízottja 
kezéhez bocsássa. Berényi nem késett e határozott parancsnak 
engedelmeskedni, s engedelmességét bizonyosan jó néven vették az 
udvarnál, a hol még atyja érdemei sem mentek teljesen feledésbe. 

11. Ferdinánd, ki már a soproni országgyűlés folyama 
alatt betegeskedett, 1637. február 15-én meghalt s az új király, 
ez év scpt. 21-én Pozsonyba hívta össze a rendeket s czélja volt 
ez alkalommal nejét a spanyol származású Anna Máriát is meg- 
koronáztatni. — Nyitravármegye újólag Berényi Györgyöt küldc 
követűi, a ki tagja volt azon országos küldöttségnek; mely agyőri 
püspök s Pálffi János vezetése alatt a királyi párt egy nappal 
Pozsonyba érkezte előtt Hamburgban üdvözölte, s mint szem- 
tanú érdekesen tudósít az ünnepélyes fogadtatás felöl. »Die 29. 
Novembris — írja a többek között naplójában — Pruckból meg- 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE  ItíOl — 1Ü77. 137 

indulván ö felsége, mind feleségével, öcscsével effyiitt érkezeit az 
köpcséni/i viez&re, jUvm Pozson felöl, az holott az viagyarorszwji 
statusok szép ennehánt/ sereggel várták ö felségeket, Ta)sí esztergomi 
t'r$ek urain iidvözlöfte ö felségeket az statusok képében, az elijtt 
peníg Köpcsényhen, hol szép egg sereg szing néppel ment volt eleiben 
Bottyáni uram ö nsga, ott az tájon üdvözölvén ö felségét. Az után 
ö felsége mind az öcscsével együtt lóra ülvén, úgy gyütt be velilnk. 
Az kopjás seregek kinn maradtak, csak az szín magyar népjiitt be 
előtte nagy seregben, az után az magyar és német urak elvegyi ö 
felmje előtt. Beérkezvén az városban, az Szentmártonba ment, ott 
az Te J)etim laudamuM elvégezvén, úgy ment az szállására stb,€ 

Az 1637 ;38-ik pozsonyi országgyűlés története sokkal ösme- 
iete:jebb semhogy én arról írni jelen alkalommal feladatomnak 
tarthatnám, de tanulmányom szűk keretébe beilleszthető sem 
vohia, s csakis annyiban emlékezem meg róla, a mennyiben ha 
kitűzött czélomhoz képest elkerűlhetlenfil szükséges. 

A protestáns rendek a legnagyobb elkeseredéssel gyűltek 
Pozsonyba és erélyes hangon követelték sérelmeik orvoslását. 
Már két országgyűlés oszlott el a nélkül, hogy méltó panaszaik 
tekintetbe vétettek volna, s mindezideig üres biztatásokkal kellett 
megelégedniök. Mindkét részről szenvedélyes viták fejlődtek ki 
s erre vonatkozólag Berényi György naplója valóban megbecsül- 
hetlen reánk nézve. — Följegyzéseiből sok olyan dolgoknak 
jüvúuk tudomására, a mit évkönyveinkben hasztalanul keresnénk 
8 aprólékos adataival kitűnően jellemzi a kort s az embereket. — 
Soraiból kitetszik, hogy ő maga, sem az udvar, sem pedig a nádor 
eljárásával nem volt megelégedve. Eszterházy Miklós valóságos 
jiressiót gyakorolt a rendekre s fenyegetései, rémítgetési által - 
saját akaratát a szó teljes értelmében rá erőszakolta az ország- 
jiyűlésre. — Hasztalan volt a protestánsok minden küzdelme s 
tór a követek kijelentették, hogy ők :^mint szabad személyek, 
nabad személyektől, szabad országgyűlésre szabadon discurálni^n 
küldettek ; a nádorral szemben mit sem tudtak elérni s kénytelen 
kelletlen reá mentek az ország egyébb sérelmeinek tárgyalására. 
Berényi György most is tagja volt a sérelmeket összeszedő bizott- 
ságnak s naplója már csak azért is nagy fontossággal bír, mivel 
az országgyűlés két háza között kifejlődött vitákról teljes részle- 
tességgel tudósít s egy XVII-ik századbeli diaeta lefolyásáról a 
lehető leghűbb képet nyújtja. — A rendek, főleg a protestánsok 
több ízben voltak audientián az uralkodónál, Berényi közli az 
ez alkalommal mondott beszédeket is, s mindenre kiterjedő 
figyelme, pontos dátumai — a teljes közvetlenséggel írott tudósí- 
tások azt mutatják, hogy maga is tevékeny szerepet játszott ez 
országgyűlésen — s már némileg ennek szóvivői közé tartozott. 


138 KARANC8REUÉNYI BÁRÓ U£RÉNY1 GYÖRGY 

1638. fobr. 14-én Mária Auna királyné a rendek egjező 
akaratából ünnepélyesen megkoronáztatott , s e tény^ Bercnyi 
György naplójának egyik érdekes részét képezi. — Általában 
elmondhatjuk, hogy e naplók (az 1635-kit is ide számítva) akár 
írójuk egyéniségét, akár a bennök foglalt dolgok históriai becsét 
tekintve, az említett országgyűlések történetéhez, a leghitelesebb 
adatokat szolgáltatják s a maguk nemében páratlanok. Mert 
országgyűlési tudósítások maradtak ugyan reánk e korból, de 
csak töredékesen és sohasem naplószerűleg pontosan vezetve s 
míg egy részről csak általánosságban, a főbb dolgokról értesíte- 
nek, addig másrészről jobbára felekezeti szempontból vaunak 
írva, igen gyakran szélsőségekbe csapnak s a mi legfőbb, írójuk 
egyénisége vagy teljesen ösmeretlen előttünk, vagy nem nyújt kellő 
garantiát arra nézve, hogy a dolgokról alapos ösmerettel bírtak 
s elfogulatlanul ítéltek volna. 

Az országgyűlés 1638. márt. 26-án mint Berényi írja *igen 
nagy kedvetlenül eloszlék^ s Ferdinánd még az nap eltávozott 
Pozsonyból 

Grjörgyöt, ki már ez időszakban országszerte jó hangzású 
8 általánosan becsült névnek örvendhetett, alig egy évre a pozsonyi 
diaeta után fájdalmas veszteség érte. Atyja ugyanis 1639. febr. 
11-én meghalt s e felett való őszinte bánatát, csakis azon osztat- 
lan tisztelet s érdemeinek méltó elösmerése enyhítette némileg, 
melyben őt nem sokkal utóbb Nyitravármegye részesítette. — A 
rendek ugyanis 1639. oct. 4-én a legnagyobb lelkesedéssel alis- 
pánnak választották, s hogy mily nagy volt a személye iránt való 
érdeklődés, kitetszik abból, hogy e választáson nagy számú urak 
és nemeseken kivűl 16 főpap, Eszterházy Miklós nádor s a kalo- 
csai érsek is jelen volt. 

Ez időtől kezdve néhány évet ismét családja körében töltött, 
hivatalos teendőin kivűl, nagyobbrészt birtokviszonyainak rende- 
zésével foglalatoskodva. 

Berényi Ferencznek, miként említettük első házasságából 
két fia származott, András ki még 1633-ban meghalt és Zsig- 
mond, ki 1639-ben a császári seregnél hadbírói tisztséget viselt 
— András fimaradék nélkül halt el, leányai közül Zsófia Boron- 
kay János, Katalin Budnay László hitestársa volt, Justina és 
Zsuzsanna ez időben még kiskorúak valának. — Míg Berényi 
Ferencz élt, az atyai jószágok nagy része osztatlan állapotban 
Gryörgy gondviselése alatt állott, de halála után az örökösök 
egyező akarattal felosztották azt maguk között — s a leányok is 
kikapván az őket törvényszerint megillető részt — ezenkívül 
tartásuk s ruházatjukra — a testvérek évenkint együttesen száz 
forintot fizettek. 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE  IBOl — 1677. 139 

Az 1640-ik év september 19-én Berényi Zsigmond és 
György atyjokról maradt ős jószágaikon , nevezetesen a bodoki 
unodalmon osztoztak meg, Fráter Iwanowich Fái elefánti vicarius 
s szlavniczai Sándor Ferencz előtt — A 10. pontból álló osztály 
levél arról tesz tanúságot, hogy a testvérek a legnagyobb egyet- 
értésben éltek egymással. — A bodoki kastélyt közösen lakták, a 
falu felöl való rész három bástyával, majorral, pajtás kerttel 
együtt Zsigmondnak, az épületnek a mezőségre néző hason fele 
tartozékaival együtt Györgynek jutván osztályrészül. — A szántó- 
földeket, réteket, tilalmas erdőket, malmokat és halastavakat, a 
bodoki serfőző házat közösen használták. — Az eshetőleges pör 
költségeket, nem különben András bátyjuk említett két árvá- 
jának kiházasitási költségeit együttesen tartoztak viselni. — De 
legfontosabb az osztálylevél tizedik pontja, melynek értelmében, 
magszakadás esetére egymás kölcsönös örökösödését biztosították. 
> Végezetre ha Berini Zsigmond uramnak (kit az úristen szent 
HáncJc érdemeiért eltávoztasson) in utroque sexu defectussa és holta 
töiiénnék, in eo casu, ö kegyelmének minden néven nevezendő 
acquisitumja ^ valahol itt Magyarországban találtatik j szálljon 
Ihrini György uramra avagy az ö kglmefi és leány maradékira,^ 
Viszont Berényi György is erre kötelezte magát, de ez igen kevés 
jelentőséggel birt, a mennyiben ő már eddig is négy leány gyer- 
meknek volt atyja, s életerős egésséges ember lévén, még hosszú 
időre tarthatott számot. — Zsigmondnak ellenben már kevés 
reménye lehetett arra, hogy örökösöket hagyjon maga után s 
csaknem bizonyos volt, hogy jószágai testvérére fognak szállani, 
a mint ez nem sok idő muIva be is következett. 

Miképen viselte Berényi György alispáni tisztét, arról igen 
kevés tudomásunk van, erre nézve Nyitravármegye jegyzőkönyvei 
nyújtanának bővebb felvilágosítást, de a rendelkezésemre álló 
csekély adatok a mellett bizonyítanak, hogy e hivatalában is 
hazájának s nemzetének javán munkálkodott. — Oly sok oldalú 
tehetséggel, annyi ügyességgel megáldott férfiú, mint Berényi 
György volt, sehol sem maradhatott homályban — s bizonyára 
itt is megtalálta a hozzá méltó munka kört 

Tudva lévő dolog, hogy hazánk ez időszakban a törökkel 
formaszerint békében élt ugyan, de kisebb-nagyobb csatározások, 
várak kiostromlása, falvak fölperselése — napi renden valának, 
— bár Ferdinánd a maga híveit szigorúan visszatartotta minden 
ellenségeskedéstől, sőt a békeszegőket keményen büntette is. Nem 
így a tőrök^ a ki vérszemet kapva, most már széltében dúlt és fosz- 
togatott az országban — kirabolván a föld népét, hódolásra kény- 
szerítvén a védtelen falvakat, s tömérdek embert — parasztot, 
nemest egyaránt — fogságra hurczolva. 


140 KAKANCSBKllÉNYl IJÁKÚ BJáRÉNYl C.YÖKGY 

A visszatorlás természetesen a magyar vitézek részéről sem 
maradt el, a kik megunták a folytonos és eredménytelen paua- 
szolkodást, 8 fegyverrel szereztek maguknak elégtételt. 

Nyitra vármegye különösen ki volt téve a törökök támadá- 
sainak s Berényi már régóta rossz szemmel kisérte az eseméuyc- 
keti 8 Eszterházy nádorral egyetértve, minden befolyását fölhasz- 
nálta arra nézve, hogy a nemzeti felkelést rendezve, a rabló 
törököt erősen megfenyítse. Saját érdekei is követelték ezt, mert 
Bodokot is főleg az ő távollétében több alkalommal megrabolták 
a portyátzó török hadak, így 1631-ben 6 embert hurczoltak fog- 
ságra, 102 db. marhát hajtottak el s három ház felégetésen kivül 
— a községnek 200 frtra menő egyéb kárt okoztak. Az 1640-ik 
év folyamán pedig még nagyobb mérvű pusztításokat vittek vég- 
hez, Berényi György birtokain s jobbágyai közül 7-et megölve — 
töb beket foglyul ejtettek s ezek kiváltása nem csekély pénzbe 
került. — Mindezek arra ösztönözték őt, hogy fegyveres ellen- 
állást sürgessen és mert hasonló esetek a török által megszállott 
terűleteken a fennálló békesség daczára gyakorta ismétlődtek, 
egy védelmi hadjárat indítása hazánkra nézve életkérdéssé vált. 
A nádor maga is erélyesen működött, hogy az udvart a történen- 
dőkkel szemben legalább is közömbös magatartásra bírja, és 
sikerűit is a kormánykörök hallgatólagos beleegyezését kinyerni 
arra nézve, hogy a törököt megtámadja és garázdálkodásának 
véget vessen. 

Berényi volt az első, a ki megragadta a kedvező alkalmat, s 
Nyitravármegye gyűlésén kieszközölte, hogy a rendek 300 gyalo- 
got és 200 lovast ajánlottak fel saját költségükön a török elleu 
való háborúra, s ekis sereg kapitányává a nádor ajánlására 1641. 
febr. 6-én őt választották. Eszterházy Miklós, örömmel vette e 
hírtsfebr. 15-én utasítást adott Berényinek, hogy miképen viselje 
magát kapitányságában ; s egyszersmind maga és a kalocsai érsek 
részéről is felajánlott bizonyos számú lovas és gyalog vitézeket, s a 
mint látszik nagyon bízott e yédelmi hadjárat sikerében. Azonban 
e maroknyi hadsereg a túlnyomó török haderő ellenében mire sem 
mehetett, 8 Muzai budai pasa az 1641-ik év tavaszán miután 
Damasdot már elfoglalta, Nyitramegyét rablá meg s Tardos- 
keddet, Mezőkeszit és Keresztúrt elpusztítván, a jobbágyságra 
kemény sarczot vetett s tömérdek embert hurczolt fogságra. Il;i 
körülmények között Berényi a megye felkelt nemességével csupán a 
fontosabb stratégiai pontok védelmére szorükozhutoU, és sürgette 
Eszterházyt, hogy zsoldos sereg tartására pénzt szerezzen. A 
nádor nagyon szívén viselte az ügyet — és közbenjárása már-már 
sikerre vezetett, de ez alatt, a már jóval előbb megkezdett béke 
alkudozások új phasisba léptek s nem volt többé szükség zsoldo- 


ÉlLETE Í;S POTJTTKAI MÜKÖDÉSEO  161 — 1077. l4l 

sokra. — Ferdinánd megbízottjai ugyanis az 1642-ben márt. 
19-én megkötötték a törökkel az úgynevezett újszőnyi békét, mely 
az ellenségeskedésnek véget vetett, ámbár reánk nézve egyátalá- 
han nem volt kielégítő. ^) 

Nem sokkal e békekötés után történt, hogy Eszterházy 
Miklós nádor előszámlálván Berényi Györgynek a király és az 
ország szolgálatában szerzett kiváló érdemeit, az Alsó és Felső 
Koroson fekvő összes koronájavakat és haszonvételeket neki ado- 
mányozta. — Ez tudomásom szerint az első adomány, melylyel 
Berényi érdemeit jutalmazták. 

Meddig viselte Nyitramegye alispánságát , azt a reánk 
maradt oklevelekből megállapítani nem lehet. Saját följegyzései 
a mellett bizonyítanak, hogy az 1642. év május 29-ére hirdetett, 
(le a német birodalmi hadaknak a svéd háborúban szenvedett 
vereségei miatt eredménytelenül eloszlott pozsonyi országgyűlé- 
sen, Kereszthúry Lászlóval együtt Nyitravármegye követe volt 
ugyan, de alispánságáról nem mondott le. 

A családja jövőjéről gondoskodó atyának nagy lelki nyug- 
talanságára szolgált az a körülmény, hogy fiú gyermekkel mind- 
pzideig nem áldotta őt meg a gondviselés, s testvérbátyjának két 
rendbeli házassága magnélkül maradt. Abbeli aggodalmához, 
hogy ős régi nemzetsége benne elenyészik, még egy súlyosabb is 
járult ; jószágainak nagy részéből ugyanis a nőág örökösödése ki 
volt zárva — s így halála után javai, gyermekeinek megkárosítá- 
«5ával a koronára voltak szállandók. — Minden úton módon azon 
törekedett tehát, hogy ezt eltávoztassa, a mi neki sikerült is. 

Eszterházy Miklós nádorral a legjobb viszonyban állott, — 
s minthogy a bécsi udvarnál is ^ grata 'persona t volt, 1643. febr. 
26-án egy rendeletet eszközölt ki Zsigmond bátyjával együtt, 
melynek értelmében a nádor elrendeli, hogy Kata, Júlia, Zsuzsa 
és Mária nevfi leányai - nemkülönben Zsigmondnak isten kegyel- 
méből még ezután születendő nő utódjai — a Ny itra vármegy ében 
fekvő ős jószágokba örök joggal beigtattassanak. — E rendeletet 
egy másik, aztán egy harmadik követte s a nőág örökösödése a 
Magyarország területén fekvő összes Berényi jószágokra nézve — 

') Alkalmasint Berdnyi György mint alispán volt feje annak a 
bizottságnak, mely Nyítravármcgyénck a török által szenvedett sérelmeit 
Összeirván — a szÖnyi béke tanácskozások elébe terjesztette. Jegyzö- 
könyvében egy részletes kimutatást találunk, mely szerint Nyitramcgyo 
területén az első szönyi béke után a török 71,300 frtnyi kárt tett, 
l'CliMoltatott 14 falut, fogságra burczolt 418, megölt 45 embert, elbaj- 
lott 2022 c1l». marhát. — A bódolt községok 2802 frt. sarczot fizettek, 
^ a raUk kiváltása 10681 frtba került. 


142     KARANCSBERÉNTI BÁRÓ BKRÉNTI 6TÖROY 

biztositya volt. A káptalanok teljesítették a beigtatást, melynek 
Berényi András maradékai — minthogy magukra nézve sérel- 
mesnek találták, ellentmondottak ugyan, de belátva perlekedésük 
sikertelenségét, csakhamar kiegyeztek rokonaikkal. — Ily módon 
egy nagy gondtól szabadult meg György, s most már könnyebi) 
szívvel nézhetett a jövő elébe. 

Ezalatt a protestánsok sérelmei már oly mérvet öltöttek, 
hogy I. Rákóczi György elérkezettnek hitte az időt fegyvert 
ragadni s szövetségre lépvén a svédekkel, csak a porta engedé- 
lyére várt, hogy Ferdinándot megtámadhassa. Eszterházy nádor 
igen jól volt értesülve a fejedelem czélzatairól s mig egyrészről 
egész befolyásával oda működött — hogy Ferdinánd a vallá- 
sérelmeket orvosolja — s ezáltal a kitörendő háborűnak elejét 
vegye, addig másrészről védelemre is gondolt — s több intéz- 
kedései között vármegye szerte rendezte a nemesi fölkelést 

A nyitramegyei fölkelő nemesség 1643. aug. 2&rén generá- 
lis főkapitányává Berényi Györgyöt választotta, s e minőségében, 
midőn Rákóczi 1644. tavaszán végre kinyerve a porta engedélyét 
Magyarországba tört — ő is a királyi hadakhoz csatlakozott 
A vallás és alkotmányos szabadság védelmében indított hadjára- 
tok mindig nagyon népszerűek voltak hazánkban, de sohasem 
inkább mint jelenleg s Rákóczi György lépten nyomon sokasodni 
látta seregét s egypár könnyű győzelem után Felsőmagyarország 
nagy része hatalmába került. 

Berényi a hadjárat folyama alatt kevés időt tölthetett csa- 
ládja körében s csak midőn Rákóczi ügyesen megalkudva a viszo- 
nyokkal, hogy legalább az eddig elért eredményeket biztosítsa, 
hajlandó volt megbékélni Ferdinánddal, — térhetett vissza 
Bodokra, s 1645. jul. 16-án elsőszülött leányának Katalinnak. 
Szlavniczai Sándor Jánossal való eljegyzését ünnepelte. — A 
lakadalom a következő év febr. 11-én tartatott meg Bodokon, a 
mikor a menyasszony életének 16-ik évét betol t>ötte. 

De a leánya boldogsága felett érzett örömhöz, csakhamar 
keserűség is járult Már régibb idő óta betegeskedő neje 1646. 
ápr. 1-én meghalt — Berényi — nem tudjuk mi czélból a tiszai 
részekben tartózkodott, midőn e szomorú eseményt hírül vette ; 
sietett azonnal hazafelé, de az utak veszélyessége miatt csak 
június végével érkezett Bodokra, a mikor is elhunyt feleségének 
megadván a végső tisztességet, július 1-én a nagy korosi templom 
sírboltjában helyeztette örök nyugalomra. 

E veszteség nagyon érzékenyen sújtotta Berényit Maga 
példás hűségű, gondos feleséget, kiskorú gyermekei szerető édes 
anyát, a ímdoki háztartás vezetőjét vesztette Kereszthury Zsu- 
zsannában. György sokkal inkább ol  volt foglalva az ország és 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601 — 1677. 143 

saját ügyeivel, semhogy gyermekei neveléséibe — kik közül a leg- 
idősebb 14 a legfiatalabb 6 éves volt, kellő gondot fordíthatott 
Yolna, 8 e tekintetben legfeljebb testvérbátyának gyermekeire 
számíthatott, kik már mindnyájan férjnél voltak — s mint jó 
lokonok valószínűleg szívesen gyámolítottak öt ügyefogyott álla- 
potában. 

Eszterházy Miklós nádornak az előző évben történt halála 
is fájdalmasan érinthette Berényit. — Az elhunyt nagy férfiú 
a mint látszik őszintén kedvelte őt, tehetségei iránt elösmeréssel 
viseltetett s megkönnyítette előtte a közpálya nehézségeit. Igaz, 
hogy több dologban nem egy véleményök volt, de Eszterházyt 
szűkkeblüséggel senki sem vádolhatja, s mi legfőbb hazaszeretetre 
s az üralkodóh&z iránt való hűségre nézve egyetértettek. 

Berényi az 1646-1648 években I. Rákóczy György erdélyi 
fejedelemnek, majd nejének Lorántffí Zsuzsannának szolgálatá- 
ban állott, mely idő alatt gyakran kellett távol lennie családjától.^) 
Minő tisztséget viselt a fejedelmi párnál, meg egyezett-é az alis- 
páni hivatalával, vagy időközben búcsút vett ettől? oly kérdések, 
mikre határozott feleletet nem adhatunk ! ~ Legvalószínűbb az 
a föltevés, hogy a Bákóczy ház némely magyarországi javainak 
gondviselője vala, s ily minőségben vehette föl a fejedelem ^con- 
veniif)ját.€ Mindenesetre különösnek tetszik Berényi Györgyöt 
Rákóczi szolgálatában látni — bárha a fejedelem s a bécsi udvar 
között ez időszakban már zavartalan egyetértés állott fenn, — 
(le ha tudjuk, hogy e szolgálat legkevésbé sem volt politikai 
természetű, annál inkább sem fogunk rajta csodálkozni, mivel 
Berényit említett családi körülményei, nagyobb királyi hivatalok 
viselésében teljesen akadályozták — míg egy két uradalomra 
való gondviselés magán ügyeivel is összefért — politikai reputa- 
tióját sem veszélyeztette. 

1648. octóber 11-én Júlia nevű leányát Apponyi Péterhez 
adván nőül, ezáltal családi gondjai is némileg könnyebbültek, de 
ÍKirmily őszinte fájd ilmat érzett légyen is felesége halála felett — 
viszonyai azt kívánták hogy ne élje le bús özvegységben napjait. 

Ebben az időben élte delén álló erőteljes férfiú vala s mint- 
hogy Kereszthury Zsuzsannától csak leány gyermekei maradtak, 
részint, hogy családját, melynek utolsó férfi sarja volt, a vój; 
enyészettől megmenthesse, részint pedig hogy kiskorú gyermekei- 
nek anyát, a bodöki kastélynak úrnőt adhasson : második házas- 


') Anuo 1646. die 29. Novembris. Vettem föl conventíóját) az 
nufltóságos £rddlyi fejedelemnek Nagy Rákóczy Györgynek Patakon. 
I?in^t:Ao. 1648. Vettem convcntióját az mdltóságos öregbik fejedelem 
asszonynak, Lorántffí Zsuzsannának Gyulafejérvárott 29. Novembris. 


144 KARANCRBERÉNYI BÁRÓ BERÉNYI GYÖRGY 

ságra gondolt, s az 1649. vagy 1650. év folyamán nöttl vette 
Esterházy Pál tábornok Zsófia leányát, a nagynevű nádor unoka- 
bugát. E bázasság által, a mellett hogy Magyarország legtekin- 
télyesebb főúri családjaival lépett szoros összeköttetésbe, terjedel- 
mes jószágok birtokába is jutott s ősatyjává lett a mai napig 
virágzó gróf Berényi családnak. 

A következő néhány év Berényi György életének, legalább a 
nyilvánosságra nézve, leghomályosabb időszaka, s alig pár darab 
oklevél által van képviselve. 1651. april 16-án gróf Pálffi nádor, 
az uralkodó és a nemzet szolgálatában szerzett érdemeit tekin- 
tetbe véve, Terenyei György magvaszakadtával a koronára szállott 
Panidarócz és Homokterenye helységeket, nemkülönben Miserffa 
és Dewecher nevű praediumokat, adományozta neki. — E birtokot 
különben nagyatyja Berényi András még 1563-ban Oláh Miklós 
esztergomi érsektől nyerte adományul, de a meg megújuló pörle- 
kedések miatt, csak Györgynek sikerült azt, családja állandó 
örökévé tenni. — Ez időtájban történhetett, hogy Berényi Zsig- 
mond magtalanul elhalván, összes jószágai az 1 640-ki szerződés 
értelmében Györgyre szállottak, s talán a megszaporodott javakkal 
együtt megszaporodott gondok okozhatták, hogy alispáni hivatalát 
letéve, a közügyektől rövid időre visszavonult. 

Miként saját följegyzései is tanúsítják kitűnő gazda volt, s 
midőn első fia születésével régi óhajtása teljesült, újult erővel 
látott hozzá birtokai szaporításához. Nyitravármegyén kívfil az 
ország különböző vidékein voltak tekintélyes jószágai, így a többek 
között bírt Nógrád, Hont, Bars, Komárom, Pozsony, Sáros. Zem- 
plén, Szepes és Abaúj vármegyékben. — A nyitravármegyében 
fekvő Kis- és Nagy-Koros nevű helységek egy része már régibb 
idők óta a Berényi család birtokát képezte, György különösen az 
elszegényedett Korosi Horváth család tagjaitól, lassanként kezé- 
hez váltogatta az egészet s 1655. jun. 24-én IIL Ferdinándtól, a 
két Koros, valamint Kis- és Nagy-Hölben hasonlóképen Nyitra- 
megyei helységekre adományt nyert. Ily módon, midőn öt az 
uralkodó 1656. febr. 24 én báróságra emelte, mind anyagi értéke, 
mind személyes befolyására nézve, Felső-Magyarország egyik lej?- 
tekintélyesebb főura volt. 

E bárói rang adományozásánál Berényi Györgynek szemé- 
lyes érdemein kívül, bizonyára nagy szerepet játszott az Eszter- 
házyakkal való sógorsága is, bárha az a beszéd, mellyel őt a 
kitüntetés alkalmából Kereszthury László Nyitra vármegye akkori 
alispánja s magyarországi vicepalatinus üdvözölte, világosan 
mondja, miszerint: tekintetes és nagyságos Berényi György uram- 
hoz (aki felettébb rarum contingens) csupán csak KtiagátM vah) nnfjj/ 
Jn itifliUattnl vnfft/on ö foJstíf/p a vii kef/ypJmes urunké Borényit ép 


ÉLETE ÉS POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601 — 1677. 145 

Úgy, miként Nyitra vármegye rendéit felettébb meglepte az ural- 
kodói kegynek ez önkénytelen nyilvánulása, s a megye közönsége 
Szelepchéni Györgyhöz 1656. aug. 1-én írott levelében, nem is 
késett ezért köszönetet szavazni Ferdinándnak. 

Kereszthury László oratiója, jóllehet bővölködik is nagyhangú 
frázisokban, de nem közönséges hízelgés, s alaphangjából az őszinte 
tisztelet, s Berényi kiváló tehetségeinek elösmerése világosan kiér- 
zik. » Valamini az nap, úgymond Kereszihúry, elveszi az több csUUi- 
(fokfényességet^az ö kegyelme viHusi í«, melyekkel a jó Isten et natúr a 
(jUria Ö kegyelmét illustralta, szinte úgy superdllják és némi nemű 
képen csaknem homályosítják azokat (t. i, ^a familiai celebritást,^ 
és az ^érféket,^ melyről már előbb szóUott.) Okoskodásii, virtuosiis 
ndusitf tanácsadásit, s mind törvényes, mind vitézlő dolgokban való 
(JfXteriiásit, nem. kell mástól kérdenünk, mi tudjuk, inert mind. 
azokat száma nélkül experiáüuk, nemcsak experialtuk hanem 
csudfíÜtJc .... Sok szomszéd országokban is fényeskedett, immár 
ez a csiUag, im csaknem régen is, sok ékes elméjű., idegen nemzet- 
heti wigyrendek is, laureat nyujtottanak eme nagy elmének,^) 

Kereszthury Lászlónak ez utóbbi szavai nem igen világosak. 
Megtudjuk belőlliik, hogy Berényi György több alkalommal ktilfi)l- 
(lönisjártjdemiczélból? — Állami érdekek képviseletében követ- 
ségeket viselt-e, vagy csupán magán kedvtőltésböl, tapasztalás 
végett utazott ? Ez utóbbi föltevés kissé valószínűtlen, mert ez eset- 
ben >idegen nemzetbeli nagy rendek« miképpen nyújthattak volna 
»laiireat« jeles elméjének ? De másfelől, legtávolabbi tudomásunk 
sincs Berényinek külföldi követsége felöl. Mikor és mely küldetés- 
benjárt ? — az oklevelek, csak egydiplomatiai missiójának emlékét 
tartották fenn, midőn Leopold által az 1659 évfolyamán Rákóczi 
György és Barchay Ákos fejedelemhez küldetett internuntius gya- 
nánt. De Kereszthury erre nem czélozhatott 1656-ban. Mit értett 
tehát idézett szavai alatt? — annak tárgyalásába hasztalanul 
bocsátkoznánk, talán majd ha az eddig lappongó oklevelelek nap- 
fényre kerülnek, eldönthető lesz a kérdés. 

TIL Ferdinánd 1657. jun. 23-án meghalván — még életében 
királlyá koronázott fia Leopold vette át a kormányzást — s az 
uralkoílása alatt fölmerülő nagy események Berényi Györgyöt is 
a cselekvés terére vonták. Az 1657-58-ik éveket azonban még 
jobbára családja körében töltötte s magán ügyeivel foglalkozott. 
1658. január 29-én Héderváry István özvegye Eszterházy Erzsé- 
J»et 1200 ezüst tallért vett kölcsön Berényi Györgytől, — zálogul 
14 egész jobbágy helyet engedve át neki Nyitra megye külimböző 


/' 


') Kereazthury  Lílszló üdvözlő beszéde  lG56..aug.  26-án (a gr. 
Berényi levéltárban.) 

SUxiDOK.  1885.  II. Füzet. 10 


146 KARANC8BERÉNYI BÁRÓ BEflÉNYI GYÖRGY 

helységeiben, — Ugyanez év febr. 4-én Vízkelethy Mária, özvegy 
Dóczy Mihályné, Sarlóczon, Sárfön, és Kartóczon (Nyitra megye) 
fekvő összes zálogos jószágait 1000 körmöczi aranyért Berényi 
birtokába bocsátja, s ezeken kívül még számos apróbb szerzemé- 
nyéről van tudomásunk. 

Az előző évben nádoiTá választott Wesselényi Ferencz 
azonban, a ki Berényivel — feleségéről sógorságot tartott, s 
különben is nagyra becsülte ennek képességeit, nem hagyá ot 
sokáig nyugodni s az 1659-ik év végével — egy nevezetes külde- 
tésben már útban találjuk Erdély felé — mint Leopold teljha- 
talmú megbízottját Rákóczy és Barchay fejedelmekhez. 

Czélomhoz képest el kell mondanom röviden e követség 
előzményeit. 

II. Rákóczi György fejedelemsége mint tudjuk forduló 
pontot jelez Erdély államéletében s mindenesetre bujos volna 
eldönteni vajon a dolgok természetes folyama, vagy pedig Rákóczi- 
nak észszerütlen s rajongó nagyravágyás által sugalmazott tettei, 
készítették-e elő ama változást, mely Erdélyt előbbeni, ha nem is 
teljesen független, de kétségtelenül önálló állapotjából, lassanként 
basasággá változtatta. — Hajlandók vagyunk hinni,'hogy mindkét 
tényező közreműködött itt, és mert nyilván való dolog, hogy már 
ekkor lejárt az az idő^ midőn még Erdélyt a vallás és politikai 
szabadság védbástyájának nevezték s a viszonyok alakulása foly- 
tán a kis állam magasabb politikai jelentőségét is elvesztette' : 
igen természetes, hogy Rákóczi nem annyira előidézte, mint inkább 
sietteté a végkifejlést, mit megakadályozni különben sem állott 
volna hatalmában. 

Hogy mi volt oka Erdély bukásának ? e kérdésnél a fölte- 
vések és okoskodásoknak tág mezeje nyílik meg, de ezek bármily 
szépen hangozzanak is, csak föltevések és okoskodások maradnak. 
Es mert nagy horderejű világesemények létrejövetelénél számta- 
lan tényező működik össze, minthogy e kérdést különben sem 
tartjuk e rövid tanulmány folyamán megoldhatónak, állapod- 
junk meg abban, hogy Erdély már ez időszakban bevégezte 
missióját, melyet csaknem két századon keresztül oly dicsőn tel- 
jesített s a politikai alakúiások tovább fejlődésének határt vetve, 
fennállását, mint független államét — szükségtelenné tették. 

De nagy átalakulások nagy rázkódtatások nélkül sohasem 
mentek végbe s ezt Erdély sorsánál is tapasztalhatjuk. — Halál 
küzdelme óriási hullámokat vet fel, elborítván az egész hazát, 
magával sodorva nemzetünket. 

E halál küzdelem 11. Rákóczi György fejedelemsége alatt 
vette kezdetét s jóllehet csak akkor ért véget, midőn már a félhold 
hanyatló félben vala Budavár ormán, de Erdély államisága a 


ÉLETE ÉS POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1001 — 16 77. 147 

gyászos végű lengyel expeditió után komoly számításba  többé 
nem jöhetett 

Rákóczit a szerencsétlen vállalat kegyvesztetté tette a por- 
tán, s a török mindent elkövetett, hogy lerántsa róla a fejedelmi 
palástot : de még sokkal erösebben állott Erdélyben, mintsem a 
díván és a bécsi udvar körében hitték. — A nemzet egy része hü 
volt hozzá vére hullásáig, a másik rész félt tőle. Rhédey Ferencz 
— kit a rendek a török kényszerítése következtében fejedelemmé 
választottak, mert hazáját igazán szerette, visszavonult, mihelyt 
meggyőződött arról, hogy Rákóczi szenvedélyes lelkének egész 
erejével ragaszkodik trónjához, s készeM inkább elődjeinek tradi- 
tióival szakítva Lipóttal lépni szövetségre^ semmint az 1658 
oki. 4-én fejedelemmé választott Barchay Ákost vagy bárkit is — 
ösmemi el Erdély urául. 

A bécsi udvarral való szövetkezés eszméje azonban már 
Barchay föllépése előtt megfogamzott volt Rákóczi agyában s 
míg egyfelől a magyar főurak között igyekezett ügyének barátokat 
szerezni, másfelől mindjárt az 1658. jan. 24-ki medgycsi ország- 
gyűlés után Bánffí Dénest ktildé Leopoldhoz, e szövetség létre- 
hozása végett*) Valóban ez volt az egyedüli mód, mely öt 
szorongatott helyzetéből kiszabadithatá s be kell vallanunk, hogy 
bár a végső szükség ösztönzé is Rákóczit e lépésre, ha szinte 
öntudatlanul is, de kétségbevonhatlanúl helyes politikát követett 
akkor, midőn Leopoldhoz közeledve, azt a török barátság fölbon- 
tására igyekezett rábírni. — A nem sokkal utóbb bekövetkezett 
események meggyőzhetnek minket a felől, hogy e politika nem 
csak Rákóczi, de egész Magyarország sőt a kereszténység szem- 
pontjából Ítélve is nagyon |helyes volt, és ha a bécsi udvar rövid- 
látó bizalmatlanságával fölhagyva Rákóczit teljes erejéből segí- 
tendi fejedelemsége visszaszerzésében, bizonyára másként alakul- 
nak az események, és eleje vétetik a nemzetünket ért szerencsét- 
lenségek hosszú lánczolatának. 

Eleinte úgy látszott, hogy Leopold nem idegenedik teljesen 
e szövetségtől s bárha az udvar az erdélyi dolgokkal szemben 
egyelőre tartózkodó állást foglalt is el, mindamellett a király 
válasza se leverőleg se bíztatólag nem hangzott, a kormánykörök 
magatartása pedig némi reményre is jogosíthatta Rákóczit. 

A fejedelem ügyei azonban — bár Leopold szót emelt 
érdekében a portánál, napról napra rosszabbul folytak s diplomatiai 
úton nem lehetett rajta segíteni többé. — A török elözönlé Erdélyt 
Barchay nagyon bele élte magát újdonsült fejedelemségébe s a 

*j Szilágyi S. Erdí^lyország törtónetc II. k. 

10* 


148 


ÜARAKCSBERÉNYI BÁRÓ BERÉNYI GYÖRGY 


lemondásról hallani sem akart, s az egyesült tatár és oláh hadak 
szcltéré pusztították a szerencsétlen tartományt. 

De a bécsi udvar, főleg Leopold császárrá válaáztása után 
kevés hajlamot mutatott az erdélyi ügyekbe való beavatkozásoké. 
A magyar tanácsosok, különösen Lippay érsek s Nádasdi ország- 
bíró sürgették a segélyt, de a német rendek s a túlnyomó katoníi 
párt határozottan ellene voltak. Nem akartak kilépni semlegessé- 
gükből s a törökkel való béke fentartását többre becsülték Rákóczi 
fejedelemségénél. — Mindazon által nem szakították végét az 
alkudozásoknak, mert a fejedelem szorult helyzetéből hasznot 
reméltek húzni s míg Rákóczi követeit szép szavakkal kecseg- 
tették, ^ddig biztosították a törököt, hogy a békesség ellenére 
semmit sem fognak cselekedni. 

Ily körülmények között a magára hagyott Rákóczi — min- 
den oldalról ellenségtől környezve — fejet hajtott a kényszerűség 
előtt s az 1659. apr. 1. beszterczei országgyűlésen fejedelemségé- 
ről lemondott, de előbb megszavaztatta a rendekkel, hogy jogait 
a török kiengesztelése esetére épségben tartják. 

Leopold ezután tétlen szemlélője volt az eseményeknek, s 
elnézte, hogy a török basasággá változtatta Erdélyt — elviselhe- 
tetlen adóval terhelte a népet s^hatalmába kerítette a legneveze- 
tesebb stratégiai pontokat. — 0, a ki büszkén nevezte magát a 
>a kereszfyéíisi'fi közös afjfya«-nak, békén tűrte, mint válik síralom 
völgyévé egy előbb virágzó tartomány, meg nem indult a foglyul 
ejtett ezrek jajveszéklésein, mert a török a béke felbontásával 
vádolta volna. — Pedig a békesség napjai már meg voltak szám- 
lálva, s Várad eleste után eddig nem tapasztalt elkeseredéssel 
tört ki ismét a harcz ! 

Ez alatt a felvidéki nemesség a török rablásai által bosszúra 
ingereltetve fegyvert fogott s a trónjától megfosztott, ősi javaibíM 
kiforgatatt, és sok méltatlanságot szenvedő fejedelem^) ügye 
Magyarországon is népszerűvé kezdett válni. Az erdélyiek igaz- 
ságtalansága, a bécsi udvar részvétlensége azt eredményezték, 
hogy a közvélemény mind hangosabban nyilatkozott Rákóczi 
mellett s már nem tekintették többé egyszerű trónkövetelőnek, 
de igen sokan a nemzet szabadságának hős védőjét látták benne 
a török zsarnoksága ellenében. — Ez nem tévesztette el hatását 
Rákóczira s mégegyszer összeszedvén minden erejét elindult, hogy 
visszafoglalja trónját. 

A bécsi udvar hangulata azonban, most már határozottan 
ellene irányúit. Leopold az 1659. év tavaszán báró Radolth Kele- 
men tanácsosát küldé hozzá, hogy őt bizonyos föltételek mellett 


í) Szihigyi S. II. o. 11. 2«1  1. 


KLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE  1601 — 1677. 149 

a fegyver letételére bírja s egyidejűleg megtiltá alattvalóinak, 
liogy a török és Barchay ellenében segíteni merjék. De Rákóczi 
többé nem gondolt ezzel s bár eleinte hajlandó volt is a Leopold 
által nyújtott módozatokat elfogadva Szatmár és Szabolcs vár- 
megyéket átengedni,. s befogadni a német örséget. de csakhamar 
megváltoztatta szándékát s 1669. augustus havában már ismét 
Erdélyben volt s kardcsapás nélkül Marosvásárhelyig jutva, az 
ott egybegyűlt rendeket september 24-én hűségre eskette, s 
egyszersmind követeket küldött Leopoldhoz, megújítván korábbi 
ajánlatait 

De Bécsben hallani sem akartak erről s Leopold még 
augustus 22-én kelt levelében inti Rákóczit, hagyna fel az ellen- 
ségeskedéssel — hajtsa végre a Radolth által kötött szerződést, 
s viszont ő is biztosítja pártfogásáról — ha a fegyvert letéve 
magát nyugodtan viseli. De Rákóczit e levél legkevésbé sem 
akadályozta föltett szándéka keresztül vitelében, és mert a török 
a felső vidéki nemesség fegyverkezése miatt haddal fenyegetődzött, 
Leopold mindent elkövetett, hogy Rákóczit a fejedelemségről való 
lemondásra bírja. — B czélból egy terjedelmes utasítással ellátott 
kiilöu követet indított útnak Erdély felé, a kinek fő feladata volt, 
az egymással versengő felek között az uralkodóház érdekeit lehe- 
tőleg biztosítani, s minden módon a békesség létrehozásán mű- 
ködni. 

Ez intemuntius Berényi György volt s valóban alig talál- 
hatott volna Leopold e küldetésre nálánál alkalmasabb egyént. — 
Berényi mint tudjuk a linczi békekötés után öreg Rákóczi Györ- 
íryöt szolgálva, közelebbi viszonyban állott a fejedelmi családdal. 
Többször megfordult Gyulafej érvárou s becsületes politikai elveit, 
igaz hazafiságát, a török ellen való erős gyűlöletét bizonyára jól 
'ismerték Elrdélyben s jobban bíztak benne, mint a német taná- 
' sósok bármelyikében is. 

Berényi tehát 1659. sept. 7-én megkapta 19 pontból álló 
utasítását, de bár feladatává tétetett, hogy kitelhető gyorsasággal 
•'•jjel és nappal — váltott lovakon utazzék czélja felé, — bete- 
geskedése miatt csak september vége felé kelhetett útra és 
mert Kassán az egri püspök és Petheő Zsigmond vicegene- 
lalissal megbízatását közölnie kellett, csak octóber közepén 
♦'•rkezett Rákóczihoz. — A fejedelem már octóber 14-én értesült 
Berényi György jövetele felől s Gyrintze Mátyás nevű hívét 
küldé elébe. 

Berényinek, utasításához híven mindenek előtt Szatmár és 
Szabolcs vármegyék átadását kellett követelni Rákóczitól s aztán 
•Jöt^rjeszteni azon megszámlálhatatlan veszedelmeket, melyek a 
törökkel való hadakozásból származva Magyarországot, sőt az egész 


\ 


150 KARANC8BKRÉNYI BÁRÓ BKRÉNYI GYÖRGY 

kereszténységet vé-groűilással fenyegetik. Mert igaz ugyan, hogy 
most a török haderő nagyobb része távol van Erdélytől s Rákó- 
czinak talán sikerűlend is versenytársa felett győzedelmeskedni, 
de ez még igen korai öröm lenne. — A török bizonyára nem 
marad sokáig nyugodt szemlélője az eseményeknek, s ha egyszer 

— a mi bizonyosnak vehető — felülkerekedik, Rákóczit előzi 
fejedelemségéből — s Erdélyt a kereszténység kimondhatlaii 
kárára, miként a két Oláhországot zsarnok módon fogja kormá- 
nyozni. — Nagyon rosszul van értesülve Bákóczii ha azt hiszi, 
hogy a török az ázsiai lázadással lévén elfoglalva -^ az erdélyi 
ügyekbe nem avatkozhatik. — Leopoldnak biztos tudomása van 
arról, hogy az egész török birodalomban békesség uralkodik, s a 
nagy vezér 60 ezer emberrel Konstantinápoly körül tartózkodik. 

— Hiá remény tehát a győzelem sikerében hízni — 8 az egyedüli mód, 
mellyel Rákóczi mind magát, mind nemzetét megmentheti a v^gsó 
veszedelemtől, a békének haladéktalan megkötése, 

A mi Erdélyben lévő összes javait illeti, Leopold minden 
módon oda fog működni s e czélból már Barchayhoz is küldött, 
hogy a török — a fegyver letétele után azoknak zavartalan bir- 
toklásában őt ne háborgassa. — De tudnia kell Ráj^óczinak azt ie, 
hogy korántsem a pogány, de csupán Barchay Ákos akarja öt 
kiforgatni erdélyi jószágaiból, hogy legyen miből fizetnie a 
török adót. — Ez tehát csak újabb érv a tégy ver letétele mellett, 
a mit ha megcselekszik a fejedelem, Leopold egész házával együtt 
pártfogásába fogadja, ellenkező esetben még tartományaiban sem 
fogja őt megtűrni. 

Miután Berényi ezeket bőven declarálta volna, át kellett 
térnie a két vármegye ügyére. 

Határozottan rosszalja Leopold Rákóczinak azon eljárását, 
hogy, bár a Radolth Kelemennel kötött szerződésben kötelezte volt 
magát Szathmár és Szabolcs vármegyék átengedésére, mindazon- 
által alaptalan kifogásokkal élve, kötelezettségét mai napig sem tel- 
jesítette.— Ha pedig azt vetné ellen Rákóczi, hogy az emiitett szer- 
ződésnek Leopold sem tett volna eleget, figyelmeztetni kell őt — 
hogy Leopold a két vármegye átengedése fejében csupán arra köte- 
lezte magát, hogy 1-ször : e vármegyének minden jövedelmét Rákó- 
czinak engedi, 2-szor : Szatmár és Kalló várak őrségét sajátjáb<M 
fizeti, 3-szor : a megyéket, a törökkel való harczok megszűnte után. 
visszaadja Rákóczinak. — A Radolth Kelemennel folytatott 
további tárgyalások pedig — nem bírtak kötelező erővel, s csupán 
Leopold tetszésétől tétettek függővé. — Minthogy azonban Rákóczi 
bízva abban, hogy a török ismét kegyelmébe fogadja, a szerződés 
teljesítését ettől tette függővé, másrészről pedig a nevezett vár- 
megyékben a hadsereg feletti főhatalmat kivéve, minden egyéb 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE löO 1—1677. 151 

felség jogot magának követelt : Leopold sem a vármegyék sorsát 
nem akarta f&ggövé tenni a török kegyelmétől, sem pe^g azokat, 
a Rákóczi által kikötött feltételek alatt, birtokába nem vehette, 
hanem ha teljesen alája lesznek rendelve. — Vegye tehát a fejede- 
lem jól fontolóra a dolgot, s a vármegyéket — úgy a mint Leopold 
kívánja, átengedvén, a fegyvert rakja le. — És ha sikerílleud 
Bákóczit a módozatok elfogadására bírni, a követ haladéktalanul 
siessen Kassára, s gyors futár által értesítvén Leopoldot az ügyek 
állásáról — további intézkedéseit várja be. 

Ezzel azonban Berényi küldetése még nem ért véget, utasí- 
tása szerint Barchay Ákost kellé fölkeresnie s elébe terjesztvén a 
folyamatban lévő ellenségeskedések káros következményeit, öt ha- 
sonlóképen a fegyver letételére szólítani föl. — Leopold, Rákóczi 
fegyverrekelésének föokáúl birtokainak háborgatását s erőszakos 
elvételét tartotta s e2 okból Berényinek minden áron arra kelett 
törekednie, hogy Barchay engedje vissza azokat, a mit, ha netalán a 
török ellenezne, találjanak oly középutat — mellyel a porta is 
megelégedhetik — s az ellenségeskedésnek is magva vész. — Ilyen 
Ic'ózépút lenne az, ha az erdélyi országnagyok — addig is míg a 
a mozgalom megszűntével, Rákóczi említett javainak tényleg birto- 
kába léphet — ^ neki haszonbér fejeben évenkint bizonyos Összeget 
űzetnének. — Es ha Rákóczi mindezek daczára is határozottan 
megtagadná a fegyver letételét, az esetben fel volt hatalmazva 
Berényi, hogy Leopold rendeletét közhírré tevén, Szatmár és Sza- 
bolcs vármegyék népességét a tőle való elpártolásra >nota infide- 
litatÍ8€ terhe alatt fölszólíthassa. 

Minthogy pedig ez^ időtájban a közhír Rákóczi győzelmével 
kapcsolatban, Barchay Ákosnak fogságba jutását, sőt megöletését is 
terjesztette, — azon esetre, ha a Jiír valódiságáról meggyőződik, 
a követnek figyelmeztetnie kellett a fejedelmet Leopold nevében, 
hogy haladék nélkül hagyja el Erdélyt — s mielőtt a török beavat- 
koznék — Leopold tartományaiban vonja meg magát, nehogy a 
szerencsétlen ország — teljesen a pogány fegyverének essék áldozatni, 

A most elmondottak képezik Berényi György utasításának 
lényegét, sajnos azonban, hogy Leopoldhoz benyújtott követjelen- 
tését nem ösmerjük, de a csakhamar bekövetkezett események 
nem hagynak minket kétségben a felöl, hogy minden törekvése 
hasztalan volt, s Rákóczi könyen érthető okokból nem fogadta el 
Leopold közvetítő ajánlatait. Berétiyi Törcsvár közelében találta 
a fejedelmet, a ki ez időtájban épen Mihnye havasalföldi vajdával 
alkudozott, hogy közösen támadják meg a törököt, s már sokkal 
előbbre haladt a dolog, semhogy elállhatott volna tőle. Másrészről 
pedig Leopold ajánlatai sem nyújtottak valami fényes kilátást 
a jövőre nézve, mig ellenben a havasalföldi vajda szövetsége lát- 


152 KAUANCSBEUÉNYl HAHÓ nKRÉNYI GVOUGY 

szólug több előuy t biztosított számára : ily körülméuyek között 
bánnily ügyesen járt légyen is el Berényi küldetésében, nem volt 
képes Rákóczit a fegyver letételére bírni. — A koczka elvettetett 
s Rákóczi midőn visszautasítá Leopold békítő kisérleteit, egy- 
szersmind bevágta maga előtt a visszavonulás útját. Győznie kel- 
lett minden áron vagy meghalni. A végzet ez utóbbit tartá feuu 
számára. 

Ónként értetődik, hogy a fejedelem ezen elhatározásával 
szemben — Berényi küldetésének minden tekintetben nagyon kevés 
sikere lehetett, s midőn Rákóczi tíz ezer embert küldve a havas- 
alföldi vajda segítségére — megkezdéa támadó hadjáratot a török 
ellen, belátta, hogy az ő jelenléte teljesen felesleges Erdélyben, sez 
értelemben tett jelentést Leopoldhoz. — így alakúiván a körül- 
mények, Leopold 1659. hov. 6-án írott levelében meghagyta neki, 
hogy mindent félbe hagyva siessen hazafelé s tegyen kimeríti 
jelentést a dolgok állásáról. — A további fejleményeket ösmerjiik. 

— Barchay a törökben s Rákóczi szerencse csillagában bízott, 
a mely azonban napról napra homályosodni kezdett s a fejede- 
lemnek éreznie kellett hogy elvész az egyenlőtlen küzdelembeu. 

— De fölhíván maga ellen a végzetet, bátran ment sorsa elébe 
mint egy tragikai hős. — Erdélyt elözönlik ismét a török hadak. 
Rákóczi még egy ideig változó szerencsével harczol, de 1659. 
május 22-én csatát veszítve végkép letűnik a világtörténelem 
színpadáról. — Halálával Leopold is elérhette a mi után töreke- 
dett s Szatmár és Szabolcs vármegyéket Souches tábornok elfog- 
lalta. — De szomorú nyereség volt ez nemzetünkre nézve : Várad 
birtokába került. — E fontos végház elestével lehullott a fátyol, 
mely eddigelé a török czélzatait takarta s a bécsi udvaniak is föl 
nyílt a szeme, de már későn. Rövidlátó, esztelen politikát követtek 
s bukni hagyták Rákóczit, hogy^ meghosszabbíthassák neháoy 
iKi})pal a törökkel való békét. — Es e néhány nap — mert bátran 
nevezhetem így azt az időközt — mely Rákóczi halálától a török 
béke fölbomlásáig lefolyt, Várad elvesztésén kívül, Erdély töké- 
letes íblprédálásába s temérdek magyar vérbe került. 

De ha a bécsi udvai* intentiói, a mint láttuk Rákóczival 
szeDiben teljesedésbe nem is mehettek, ennek oka bizonyára nem 
Berényi György volt. — O megtette a mit tehetett s hogy Leopold 
tökéletesen meg volt elégedve követ-járásával, sikertelensége 
daczára is, bizonyítja az a körülmény, hogy az 1660-ik év folya- 
mán Berényit a királyi ítélő tábla bárójává nevezve, minden 
fontosabb állam ügyekben igénybe vette tanácsát. — Nem sokkal 
utóbb, miként gróf Róttál Jánosnak egy hozzá intézett levele 
bizonyítja, cs. kir. tanácsos lett, s mind a hadi, mind a politikai 
események létrejövetelében jelentékeny tényező vala. 


KI.KTE Í:S POLITIKAI MÜKÖDÉ8K  1601 — 1677. 153 

A törökkel folytatott liarczok arra ösztönöztek Berényit, 
liogy vagyonának és személyének védelmére Bodokot erősséggé 
emelje s ezáltal mind családjának, melynek körében igen keveset 
időzhetett — biztos menedéket adhasson, mind pedig a környéket 
megoltalmazhassa a török rablásaitól. — E czélból Leopoldhoz 
folyamodott, a ki 1662. jul. 12-én kelt oklevelével megengedte 
neki, hogy Bodokot >pro conservatione etsecuritate sui rerumque 
suai-um ac aliorum vicinorumc erősséggé építhesse, s egyszers- 
mind felruházta ezt mindazon jogokkal, melyekkel a többi várak 
bírtak. 

Az 1662-iki nagyhírű pozsonyi országgyűlésen nevezetes 
szerepet játszott Berényi. A protestáns rendek ugyanis őt válasz- 
tották közbenjárójokűl s mint maga mondja ^őfelsége előtt három- 
.^zor, Pai'tia herczeg előtt ötször voUam szószólójuk, t De közben- 
járásának kevés eredménye volt, a vallássérelmek nem nyertek 
orvoslást, s a protestáns követek, mint tudjuk, Zrínyi Miklós eltá- 
vozása után a végsőkig izgatott kedélylyel hagyták él az ország- 
gyűlést. -^ Berényi fölismerte az idők jelét, tudta, hogy az össze 
halmozódott tűz anyagnak csak egy véletlen szikra kell, liogy 
lángra lobbanjon s ezokból mindent elkövetett, hogy az elégűlet- 
leneket visszatartsa oly lépéstől, mely meggyőződése szerint 
okvetlenül a legnagyobb veszélybe sodorná nemzetünket. Azon 
intelmek, melyeket a protestáns rendek kérésére ez országgyűlés 
folyama alatt íiásba foglalt, mély politikai belátásáról, s higgadt 
államférfiúi bölcsességéről kitűnő bizonyságot tesznek, — Min- 
denekelőtt arról igyekszik meggyőzni a protestánsokat, hogy egy 
általok felkeltett mozgalomnak semmi eredménye sem lehet. - - 
»Nem mondhatni ugyan — így szól Berényi, hogy nem volnának 
difficultási a magyar nemzetnek, de azokat el akarván távoztatni, 
félő, hogy nagyobb akadályokba ne essenek : mert »az imperimn- 
Mi békesség már ezelőtt 12 esztendővel helyreállta 

»0 felségének számos hadai benn az országban. Tekintsék 
meg azt is, hogy az végházakban az ő felsége praesidiumi.« 

>Ellenben a mi magyar erő Erdélyben, a partiumban s az 
Felsö-Magyarország részeiben volt ennek előtte, emlékezzenek 
meg róla, mint járának Lengyelországban Kákóczival és maga is 
azután maroknyi hadaival Fényesnél.* 

Ezután elősorolja, miként győzedelmeskedett a római csá- 
szár 1618. óta minden ellenségein. ^A svéd itt tette le az életét, a 
danus alig kaphatta meg a gályát, mazulljd lett Friderícus stb, A 
törökre és a francziára számíthatnak ugyan, mondja tovább Beré- 
nyi, de az első »8oha a más ember kebelébe eperjet nem szedett, a 
franczia penig igen nagy messze ide^ De Berényi szerint a franczia 
segítségnek nagyon kevés hasznát is vehetnék, mert ez temérdek 


1 54 KABANCSBERÉNYI BÁRÓ HERÉNYI GYÖRGY 

hadi sarczot követelne a segítség fejében. »Az penig propHumok 
az Tuipnywjati fejedelmeknek, hogy jinito bello mentest az expenmk 
forognak előttük, Abbúl azt kellene várni, hogy mindaddig pro 
suovelle disponalna velünk, a míg meg nem lenne azsatisfactio, az 
mely soha meg nevfi lenne, — Et sic cornua appetentibus aursíf 
praescinderentur, t 

Ilyen argumentumokat használt Beréuyí a lappangó tűz 
eloltására, de szavainak már nem volt meg kellő hatása s a for- 
radalmi eszmék mind szélesebb szélesebb körben terjedtek el s 
ö még megérte azok kitörését. 

Berényi György a török ellen viselt háborúkban is tevékeuy 
részt vett, részint mint a nyitramegyei felkelő nemesség vezére, 
részint mint főhadi biztos. A bécsi udvar már egyáltalában nem 
nélkülözhette őt, mert e zavarteljes időkben egyike volt azon 
keveseknek, kiket e kornak a viszonyok természetéből folyó forra- 
dalmi iránya magával nem ragadott. — Mégis a Wesselényi-féle 
összeesküvésben való részvétellel gyanúsították s Iványi Fekete 
László, midőn az összeesküvést csaknem első stádiumában Leopold 
előtt elárúlá, Berényi Györgyöt is a szövetség tagjának nevezte.') 
E gyanúra elegendő okot szolgáltathatott Berényinek az össze- 
esküvés fejeivel, de különösen Wesselényi Ferencz nádorral való 
igen bizodalmas viszonya s mindenekfelett sógorsága a szövetség 
egyik legbuzgóbb s legrégibb tagjával Kereszthury László alná- 
dorral. — Hogy be volt-e avatva valóban az összeesküvésbe, vagy 
csak alaptalan vádat emeltek ellene, azt eddigelé eldimteni nem 
lehet Tény az, hogy az udvar bizalma sohasem csökkent iránta. 
Az összeesküvés felfedezése után, már különben is élte alkonyán 
lévén a közügyektől teljesen visszavonult s hátra lévő napjait 
számos tagból álló családja körében nyugalomban tölte Bodokon. 
Itt érte őt utói a halál 1677. január vagy február havában. EIsö 
feleségétől csak leány gyermekei származtak; Eszterházy Zsó- 
fiától Ferencz, Péter, Tamás, György és Pál nevű fiai szület- 
tek, a kik virágzó családot alapítva csakhamar grófi rangi*a 
emelkedtek. 

Berényi György akár egyéni vagy politikai jellemét, akár 
önzetlen hazaszeretetét s tudományos műveltségét tekintjük*) 
egyaránt megérdemli tiszteletünket. — Már első nyilvános föllé- 
pésével is szilárd állást foglalva el a trón és a nemzet között, 
határozott dynasticus érzelmei s buzgó catholicus volta daczára is 


^) Pauler. Wesselényi Ferencz és társainak összeesküvése. I. k. 

^) Bodokon igen szép könyvtára is volt,  melynek sajátkezfileg 
Írott catalogasa leveles könyvében olvasható. 


ÉLETE É8 POLITIKAI MŰKÖDÉSE 1601 — 1«77. 155 

nem egyszer a vallás és politikai szabadság védelmére kelts előbb 
mint országgyűlési követ, később mint a felső ház tagja, általános 
tiszteletben részesült. — A mily mértékben híve volt az uralkodó 
háznak, ép oly mértékben szerette hazáját. Őszintén fájlalta az 
alkotmányon ejtett sérelmeket, elösmerte a protestáns követelé- 
sek jogosultságát, sőt több alkalommal szót is emelt mellettük, 
de családjának évszázados traditiói, neveltetése s talán az a 
higgadt megfontolás, mely jellemének egyik uralkodó vonása volt, 
visszatarták öt minden forradalmi mozgalomtól s állhatatosan 
megmaradt az uralkodó ház iránt való hűségben. 

Nemzeti életünk legválságosabb napjaiban egy félszázad- 
nál tovább szolgálta hazáját, tanácscsal a béke idején, karddal 
kezében, ha a viszonyok úgy hozták magukkal, s a közpályán 
való eme félszázados küzdelem — jóllehet nincs is kapcsolatban 
világra szóló eseményekkel, mindenesetre érdemes arra, hogy 
a feledés homályától megmeutessék. 

KoMÁROMY András. 


KÜLÖNFÉLÉK. 


T.MIKSA CSÁSZÁRNAK BECS ES SZÉKESFEHÉRVÁR 
ELFOÜLAIiÁSÁRA VONATKOZÓ  UdO-lK ÉVI FEL- 
JEGYZÉSEI. 

I. Miksa császárnak saját kezével írt, több kötetre meuó 
feljegyzései között sok oly adatot találunk, mclylyel a magyar tör- 
ténelemnek némely hézagát betölthetjük. 

E tekintetben Miksa császár feljegyzéseinek azon része is 
érdekes, mely a Magyarország ellen indított 1490-ki hadjáratát 
írja le, a mikor Miksa néhány hónap alatt mindazt visszaszerzé, 
a mivel Hollós Mátyás királyunk, Miksa rovására, Magyarország 
hatalmi állását növelte volt. • 

Kevés uralkodónak kedvezett a szerencse úgy, mint Mik- 
sának, de kevés uralkodó is használta fel a szerencse kedvezmé- 
nyeit oly ügyesen, mint ő. 

Mindenekfelett különös szerencse volt I. Miksára nézve 
ama körülmény, hogy a magyar birodalmat az Ens folyóig kiter- 
jesztő Mátyás királyunk előbb halt meg, mintsem fiát utódjává 
megválasztathatta és megkoronáztathatta volna. 

A szerencse e kedvezményét Miksa azonban erélyesen és 
ügyesen fel is használta : április 5-én halt meg a nagy király és 
augustus 19-én Miksa már be is vonult Bécsbe, a hol rögtön a 
Magyarország ellen indítandó hadjáratra készült, úgy hogy 
november 18-án már Székesfehévárt is bevehette. 

Miksa császár ezen hadjáratot feljegyzéseiben csak felüle- 
tesen írja le, a miért is nem szorítkozom a feljegyzéseknek csupán 
száraz fordítására, hanem azokat mind azon helyreigazításokkal, 
megjegyzésekkel és kiegészítésekkel is bővítem, a melyek szüksé- 
gesek, hogy egyúttal e hadjáratnak lehetőleg hü képét is ad- 
hassam. 

Bécs a XV. században Európának legjobban megerősített 
városai közé tartozott ; belvárosa már akkor is. ép úgy, mint még 


KÜLÖNFÉLÉK. 157 

e század közepén, külön várat képezett, melynek a sikauijain túl 
fekvő, szintén erös gátakkal és mély árkokkal bekerített külvá- 
rosai, mind megannyi külső vármüvekül szolgálhattak. 

A belvárost védő gát igen magas és tág volt ; a széles és 
mély árokban levő csatornába vizet lehetett bocsátani és a gát 
erös várfala hosszant számos vártorony és bástya könnyebbítette 
a védelmet. 

A XV. század várépítői és katonái Bécset fegyverrel bo 
nem vehetőnek tekintették és Mátyás királyunk is, Bécs ostro- 
makor, nem az ágyúk és várvívó gépek hatására fektette a fősúlyt, 
lianem a kiéheztetésre. 

Ha tehát a magyar országnagyok 1490-ben Bécs megvédé- 
séről kellően gondoskodnak, akkor a magyar helyőrség az osz- 
trákföldi hódítások e legnevezetesebb pontját mindenesetre 
addig megtarthatta volna, míg Magyarországon a királyválasztás 
megtörténik és az új király a magyar birodalom nyugati határain 
túl fekvő hóditások biztosítására a szükséges intézkedéseket meg- 
teszi, vagy azokat előnyös béke kieszközlésére felhasználja. 

Szapolyay István, Alsó-Ausztria kormányzója, azonban ehcz 
nem értett. 

Hatezer embert hagyott ugyan Ausztriában, ámde ezen, az 
akkori viszonyokhoz képest tekintélyes haderőt nem összpontosí- 
totta Bécsben és még kevés, de hadászatilag fontos helyeken, 
hanem 21 felé forgácsolta szét. 

Minden rozzant, jelentéktelen váracskában, melyet Mátyás 
király néhány órai vívás után bevett, magyar várőrséget hagyott, 
a miért is Bécs, a hódítások súlypontja védelmére csakis 400 em- 
lier jutott ! Pedig oda legalább is 4000-et kellett volna rendelni 
és még aklcor is a külvárosokat el kellett volna hagyni és csakis 
a belváros védelmére szorítkozni. Az akkori időben ugyanis vala- 
niely vár yédelmére annyi embert véltek szükségesnek, hogy — 
a tüzérjét beleértve — a várfal hosszában minden lépésre egy 
í*mber jusson és még félannyi tartalékban maradjon. 

E szerint tehát a Bécs belvárosát bekerítő, 2000 lépés 
hosszú várfal megvédésére legalább is 3000 ember kellett és bizo- 
nyára még 1000 ember szükséges lett volna részint a »Biu'g« 
niegszállására, részint pedig a bécsi polgárságnak Miksához szító 
részének fékentartására. 

A Bécsben hagyott csekély helyőrség élén Upor László állt. 

Keveset tudunk e magyar hősről, de az a kevés is elég arra, 
Ijogy őt a magyar nemzet legjelesebb katonái közé soroljuk. 

Ha szerencsésebb nemzetnek fia, akkor nevét minden isko- 
Ijis fiú ismerné ; nálunk Upor László nevét csakis néhány tudós 
f'h'fíHta, — íi nép, e magyar vitéz hírét soha som hallotta. 


1 58 KÜLÖNFÉLÉK. 

Mátyás király halála után. Miksa (akkor még csak római 
király) bajor és sváb hadnépét sietősen összegyűjtve, rögtön Mölk 
felé nyomult. 

Miksa hadmüködésének e hírére a német-újhelyi polgárok 
a csekély magyar örséget városukból részint kiűzték, részint a 
várba szorították, az akkor 60-70 ezer lélek lakta ^) Bécs polgárai- 
nak egy része pedig lázongani kezdett. 

Szapolyay ugyan elrendelte a bécsi polgárok lefegyverzésit, 
de némelyek fegyveres ellenállással fenyegetvén, meg sem kísér- 
letté rendeletének erőszakkal való végrehajtatását, hanem Bécs- 
ben volt dandárjával, azaz 3-4 ezer emberrel és több, a magyar 
kormány érdekében való működésük miatt Miksa boszújától tartó 
bécsi polgárral, Magyarországra a királyválasztáshoz sietett, 
Upor László pedig 400 emberével a »Burg«-ba zárkózott. 

»Ez év augusztus havában — írja Miksa, aki úgymint Julins 
Caesar, mindig harmadik személyben ír magáról -i- a római király 
számos lovas és gyalog fegyveressel vonult be Bécsbe.* 

Tichtel doktor naplójából és a bécsi egyetem évkönyveiből 
tudjuk, hogy Miksa augusztus 19-én 4000 fegyveressel és »8ok<: 
ágyúval érkezett Bécs elé, melybe másnap, azaz augusztus 20-án 
vonult be ünnepélyesen. ^) 

Augusztus 23-án hirdettetett ki ünnepélyesen ama szent- 
széki bulla, mely Ausztria népét és a bécsi polgárokat a magyar 
királynak letett esküjök alól felmenti ; e kihirdetés után a bécsi 
polgári rend, a nemesség, a papirend és az egyetem Miksa római 
királynak rögtön hűséget is esküdtek. 

»Ugyan e hó vége felé — folytatja Miksa — a római király 
a városon kívül levő árkoknál számos ágyút állíttatott fel ós 
azokat a »Burg«-ra irányíttatta, hogy az elhunyt magyar király- 
nak embereit e fenyegetéssel a Burg átadására kényszerítse.* 

>Miután azonban a magyarok a Burgot még akkor sem 
akarták átadni, a király várvívó árkok ásatását és a Burg 16dö- 
zését rendelte el ; a Burg több helyen meg is rongáltatott és 5-6 
napi ostrom után a magyarok azon egyetlen feltétellel adták 
meg magukat, hogy életben hagyásuk biztosíttassék.c 

Miksa e rövid, hézagos előadásához az előbb említett for- 
rásokban még több érdekes adatot találunk : A hűségi eskü lete- 
vése után sok  fegyverviselő  bécsi polgár is Miksa csapataihoz 


^) Horváth Mihály Ö0,000-Dek írja Bécs összes lakosainak szá- 
mát. £z tévedés ; ennyi volt Aeneas Silvius szerint azok száma^ kik az 
oltári szentséget felvették. 

^) Hormaycr az Osztr.-Plutarch-ban augusztus 22-ére teszi e 
bevonulást, a mi kétségkívül toll- vagy sajtóhiba. 


KÜLÖNFÉLÉK. 159 

csatlakozott ; ezenkÍTŰl folytonosan érkeztek Bécsbe a Miksa által 
hadjáratra felszólított segélyhadak és augusztus vége felé már 
8000-nél több fegyveres volt a Burg körfii felállítva. 

Az akkori >Burg€ uralkodónk jelenlegi palotájának azon 
részét képezi, a mely most >Régi Burg«-nak neveztetik ; nagy, 
kétemeletes négyszögfi épület volt ez, melynek mindegyik sarkán 
egy-egy hatemeletes vártorony bástyaként szögellett ki. ^) 

üpor annyi eleséget gyűjtetett össze a Burgba, hogy abból 
»Ezer ember egy negyed évig elélhetett volna. « Ezen kívül a 
Burgot bekerítő védőfalat és ennek árkát kijavíttatta és egyátalá- 
han mindent megtett, hogy lehetőleg sokáig ellenállhasson. Upor 
azonban mégis elveszettnek kellett hogy érezze magát, mihelyt 
látta, hogy Miksa király komolyan fog a Burg vívásához, mert 
a 650 lépés kerületű védőfalak megszállására összesen csak 400 
embere volt és mert nyilazói meg 60 puskása ^) nyilaikkal és 
golyóikkal el nem érhették a támadó tüzérséget, mely akkoriban 
ia 1000—1200 lépésre nagy hatással működhetett. 

Kirohanások sikerére sem számíthatott a magyar várőrség, 
mert nyílt téren a húszszorta számosabb német hadak által miha- 
mar megsemmisíttetett volna. 

Visszatorlásra való remény nélkül várták tehát a magyarok 
a Bm'g lődöztetését. 

Miksa tüzérsége valószínűen a mai Burgring keleti széle 
tájékán állíttatott fel, a hol a XV. század közepén egy széles 
árok vonult a Wien folyóig. Miksa királynak e helyt felállított 
ágyúi 1000 lépésnyi távolságra hatásosan lőhettek a Burg falait, 
melyeknek védői a tüzéreknek nem árthattak. 

A tüzérségnek három napi működése után >Az árok körüli 
falazat már le volt döntve és a Burg épületén is több helyen rése- 
ket lehetett látni. € 

Ekkor (Szt. Egyed napja előtti vasárnapon) Miksa király 
általános rohamot rendelt el, amely azonban a meg nem rettent 
magyarok által vitézül visszaveretett 

Újra megkezdetett tehát az ágyúzás, a mely akkor már 
magára az épületre lett összpontosítva, mert a Burgot bekerít/) 
védőfal már romokban hevert. 


^) Az akkori Burg k^pe látható a XV. század közepe táján készí- 
tett, 1848-ban Bambergben feltalált és most a bécsi városi levéltárban 
örzdtt >Béc8 városának tervrajzán.* 

A Burg belsejét részletesen leírja az » Archív f. Geogr. Hist. 
StaaU-and Kríegskunstc 1811-ki 96. és 97. számában közlött >Anzai- 
f^uuk dcr Zímmer in der Purg zu Wienn sat. 1458.C 

') Ennyi puska találtatott aBurgban a magyar csapat clfogat^isa után. 


1 60 KÜLÖNFÉLÉK. 

Augusztus 31-éu reggel 6 órakor ismét általános roham 
kíséreltetett meg ; három tömeg egyidejűleg rohanta meg a Burg 
nyugati, déli és keleti oldalát E rohamok is visszaverettek és 
Miksa Landsknechtei ugyan csak rendetlenül vonulhattak visz- 
sza, mert Upor László a már igen megfogyott ői-ségével, még 
üldözésre is mert kirohanni, mely alkalommal maga Miksa király 
is vállán megsebesült ! 

Az elkeseredett király, alig hogy sebe be volt kötve, rögtön 
liaditanácsot hívott össze, amely a rohamnak még az napon való 
ismétlését határozta el. 

Pihent csapatok vezettettek a sikertelen roham által kime- 
rültek és valószínűleg lehangoltak helyébe és mikor már a meg- 
rohanásra való előkészületek mind meg voltak téve, Tipor ismét 
megadásra szóllíttatott fel. 

Upor 400 emberéből akkor már csak 124 volt életben és 
ezek is a terjedelmes épületnek éjjel nappal felváltás nélküli 
őrzése által teljesen ki lehettek merülve ; Upor tehát, újabb 
rohamnak ellenállni képes nem lévén, megadta magát és életl)cn 
maradt 124 emberével még az nap este a »Kürnthnerthor« 
tornyának tömlöczébe záratott ^) 

A bécsi Burgnak ágyúk nélküli, számos ágyúval működő 
húszszorta erőssebb ellenség elleni hét napi védelmezése oly hadi- 
tett, melyhez hasonlót csak igen keveset találunk a hadtörténelem 
lapjain. 

A megvédendő épület kiterjedéséhez helyes arányban nem 
álló csekély helyőrség e hét nap alatt ugyancsak keveset pihen- 
hetett és kimerülve, megfogyva, sikerre való remény nélkfil 
nemcsak híven és hősiesen teljesítette kötelességét, híinem mv^ 
az utolsó napon is annyi eréllyel bírt, hogy azzal támadólag is 
lehetett fellépni ! 

Tisztelő megemlékezést érdemelnek e bajnokok, ^) kiknek 
kétharmada (279) lelte sírját a megvédendő Burg udvarán. 


1) Horváth Mihály azt írja, hogy > Szabad elköltözés föltetele 
nlatt adta át Upor a vúrlakot.c £z tdvedcs. Valamennyi forrás szerint 
Upor csakis a hclyörsdg >élctdnck biztosi tásátc kötötte ki, ez pedig nz 
akkori időkben egeszén mást jelentett, mint >a szabad clköltözhctést* mely 
utóbbinál mindenki magával vihette csataménjdt, fegyvereit és testén 
Icvö holmiját, míg az életben hagyás feltételével magát megadó, mindené- 
ből kifosztatott cs csakis váltságdíj kifizetésére bocsáttatott szabadon. 

^) Az osztrák történészek is kiemelik a Burg védelmezőinek vitt'zsé- 
gét. így pl. Berman >Alt- und Neu-Wien«-jében is azt írja, hogy >Mit 
übermenschlichcr Tapfcrkeit vcrtheidigte die ungarische Besatzuug dic 
Burg gegcn das gesehultc llecr Maximilianns.<v 


KÜLÖNFÉLÉK. 161 

>A római királynak Bécsben való tartózkodása alatt — 
folytatja Miksa — mindenfelöl sok harczos érkezett seregéhez.c 

^Szeptember elején a király E^ostemeuburg elé indult és 
e Tarost oly erősen lövette, hogy a megboldogult Mátyás király- 
nak e városban maradt hívei a várost mihamar ^) átadták azon 
feltétellel, hogy életök megkíméltessék, c 

>BQostemeuburghoz egy félmérföldre, mocsáros vidékenfek- 
szik Eomenburg ; ez kis város ugyan, de igen meg van eröditvac 

>Miután e város vívására sok időt kellett volna fordítani, a 
királynak pedig már Magyarországba kellett indulnia, a király 
ez alkalommal nem ment e város elé, hanem visszatért Bécsbe és 
onnan Németújhelyre indult, melynek várát a magyarok még 
mindig megszállva tartották. « 

^Tiátva, hogy e vár vívása sok bajjal jár és egyhamar be 
sem vehető, ') a Urály a városban helyőrséget hagyva, visszatért 
Bécsbe, a hol Magyarországba vezetendő csapatait összegyűjtötte 
és a hadjáratra való készülődéseket befejeztette. « 

A király számos jeles lovassal és gyalogossal október 4-én 
indult el Bécsből és onnan 4 mértföldnyi távolságra, már magyar 
területen ") szemlélte meg seregét, melynél akkor 16 — 18 ezer 
valódi harczos volt ; élelmet nem vitt magával, hanem abból élt, 
a mit útközben talált. ^) 

>A király seregével folytonosan  haladva, néhány nap 
mnlva Szent Márton szülőföldjére. Szombathelyre érkezett.* 

»Szombathely kis város, melynek falai vár módjára árokkal 
szegélyezvék. ^) E város nem nyitotta ki kapuit és következőleg 
körfilzároltatott és annak ostromoltatása megkezdetett Miután a 


^) Szeptember 9-éii. 

') Horváth M. t^ved, midőn azt iija, bogy : >BécB példáját nyomban 
köretté a nenstadti vár ;€ a németűjhelyi vár magyar helyőrsége csak 
Dorember 22-én rakta le fegyvereit. 

*) Miksa Nagyszombatra Tevén útját, kétségkívül a Himbergen át 
Tezető úton haladt seregével és Wampersdorfnál, meg Ebenfurtbnál kelt 
Át a Lajtán. E sserint seregét valószinttleg a Wimpassing és Nenfeld 
k5ztí térségen szemlélte meg. 

*) Mintán az akkori időkben közönségesen háromszor annyi 
B2o]ga és csőcselék szokott a sereggel jámi| mint a mennyi valódi har- 
cuM yolt, következtethető, hogy vagy 60 — 70 ezer ember pusztította 
tkkor Magyarországnak azon részét, melyen Miksa serege működött. 

*) Ebből is látni, hogy az akkori város-falak előtt nem volt 
mndig árok, mert különben Miksa király, a ki nagy katona volt, Szom- 
bathelynél különösen ki nem emelné, hogy ennek falai előtt árok is volt. 

Sza^OOK.  1885. n.  FŰZET. 11 


162 KÜLÖNFÉLÉK. 

király azonban meggyőződött, hogy e város ostromoltatása igen 
soká tartóztatná fel, a város helyőrségével szerződést kötött, mely- 
nek értelmében a helyőrség kötelezte magát a várost 14 nap 
múlva átadni, ha addig a magyar királytól segítséget nem kap, a 
római király pedig podgyászostúl való bántatlan elvonulást biz- 
tosított a helyőrségnek. « 

» A király Reyncheberch urat 400 lovassal és 3— 4 ezer 
gyalogossal hagyott Szombathely előtt, mely város 14 nap miiha 
csakugyan átadatott. Eeyncheberch azután egy csekély örséget 
hagyván Szombathelyen, a többi népével ismét a római király 
seregével egyesűit. « 

November 8-án vonult be a király Veszprémbe, a hol 5— ö 
napig tartózkodott 6s azután útját folytatta Magyarország fővá- 
rosa és fővára : Székesfehérvár felé, a hol a magyar birodaloüi 
királyai megválasztatnak, megkoronáztatnak és eltemettetnek. <M 

» Erzsébet napján érkezett a király Székesfehérvár elé - 
és rögtön Tüskés János ^) lovászmestert az elővéddel a külváro- 
sok elfoglalására küldte előre ; e külvárosok legalább is oly kitér- 
jedésűek, mint Brüssel városa.* 

» Miután jelentetett, hogy a külvárosba*) nyomult elővédre 
a város faláról élénken lődöznek, a király Tüskés mester ágyúit a 
külvárosból a város felé kivonatta és ezeken kívfil még 6 — 6 rövid 
kartaunát és ugyan annyi sugárágyút is állíttatott fel ; e tüzérség 
azután szünet nélkül lődözte a város falát és ennek egyik kapuját ' 

>A lődözésre^ a városban levők elhagyták a vár falát és 
futásnak eredtek. Agyúink azonban mégis folytatták a lődözést 
miközben a gyalogság megmászta a falakat. A csehek voltak az 
elsők, kik a kaputól ^) balra álló falon át a városba jutottak. 

>A város kapuinak kinyitása és megszállása után a király 
a városba ment, a sereg pedig a város melletti földeken szállt 
táborba. « 

> A város elfoglalása és a bevonulás után a király 8 — 9 eui- 


^) Miksa király e szavaiból látható, hogy a XV. század végén 
Székesfehérváraak körülbelöl oly fontosság tulajdoníttatott Budával 
szemben, minőt 1. Napóleon tulajdonított Moszkvának Szt. Pétervárral 
szemben. 

^) Horváth Mihály tévesen  november 6-ikára teszi ezen eseményt. 

^) A kéziratban »Tysckié8« van írva. 

*) Ez bizonyára a > Sár várost volt. 

^) Ez valószínűleg a :^ Palotai kaput volt, mely a főtemplom köte- 
lében, a városfal északnyugati részén át vezetett a városba. £ kapával 
szemközt volt a bndai kapu ; a városfal déli részén pedig a szigeti kapu 
volt, melyen át a > Szigete -nek nevezett külvárosba jártak. 


KÜLÖMFÉLÉK. 163 

bért, részint fehérYári lakosokat, részint a városba menekült 
magyarokat kivégeztetett. ^) 

>Ennek megtörténte után a király még az nap odahagyta 
a várost és seregének táborába ment bálni.c 

>A következő napon, azaz november 20-án a király ismét 
hement a Tárosba és mindent elkövetett, hogy német tisztjeit és 
barczosait a város elhagyására és Buda felé való menésre bírja 
és meg is engedte, hogy minden századtól 2 ember hátra marad- 
jon a századra eső zsákmányrész átvételére.« 

>A városban levő harczosok azonban nemcsak ez nap, 
hanem még a következő 8 nap alatt sem akarták a várost elhagyni ; 
azt mondván, hogy ők azt hiszik, hogy e városnak rohammal való 
elfoglalásávid kötelességöknek már eleget tettek és a városból 
ki sem mozdulnak, míg nekik kétszeres zsold ki nem lesz fizetve 
és kiki a zsákmányból neki járó részét meg nem kapta.* 

>A király látta ugyan harczosainak makacsságát, de azt 
remélte, hogy mégis csak észre fognak térni és azért november 
22-én Kristóf bajor herczeget 7-8 ezer emberrel Buda irányában 
előre küldte; e berezeg 2 mérföldre Székesfehérvártól szállt 
táborba') és ott időzött 14 napig, mely idő alatt a király ismé- 
telve, de mindig siker nélkül Idsérelte meg a német zsoldosokat 
(Landsknechte) a város elhagyására bírni. ^) 

^Székesfehérvár bevétele után a király Brune Lajos koszo- 
rús költőt és császári tanácsost követül küldte Budára a cseh 
királyhoz,^) hogy a város átadását eszközölje ki.c 

»Brune-nel mind a cseh király, mind ennek magyarjai igen 
roszúl bántak ; meggyalázó kifejezéssel fenyegették és e tanácsos 
örült,mikor ismét visszatérhetett a bajor berezeg seregéhez.* 

>Miután végre 5 mértföldnyire terjedő környéken már 
semmi eleséget sem lehetett találni és a német zsoldosok még 
mindig konokul megtagadták az engedelmességet, a király nem 
tehetett egyebet, mint a bajor herczeget Székesfehérvárra és 
ennek külvárosaiba rendelni.* 


^) Kár hogy a király meg nem jegyzi azt is, hogy mi^rt végez- 
tette ki e 8-9 embert? A >lovagíaB* czimre oly rátartó fejedelem talán 
Csak nem azért végeztette ki ezen embereket^ mert városukat, családjai- 
kat és vagyonukat a király fosztogató emberei ellen védték ? ! 

^ Yalószinüleg Sukorónál és Yelenczénél. 

^) Miksa király kedvencz alkotása: a német iLandsknecbthad* 
csak 1487. óta létezett és a Magyarország elleni hadjárat alkalmával 
vezettetett először ellenség ellen. 

*) így nevezi Miksa király Ulászlót, kit magyar királynak nem 
akart elismerni. 

11* 


1 64 KÜLÖNFÉLÉK. 

»Hét vagy nyolcz nappal később a király seregével Székes- 
fehérvárból kiindult ^) és e városban csakis helyőrséget hagyott 
hátra, a melyet Reymprecht vezényelt.* 

>yisszatérésekor a király sok gyalogost és lovast elbocsá- 
tott és a német gyalogosokkal is jól bánt : meg azokkal is, a kik 
oka voltak annak, hogy a király nem mehetett Budára, a mint 
óhajtotta volt.« 

^Visszatérés közben a németek néhány falut felgyújtottak, 
a mi a királyt igen bosszantotta. A király annyira sietett, hogy 
karácsonyestére már Német-Ujhelybe érkezett melynek várkas- 
télyát akkor már a római király emberei foglalták el.< 

>A király aztán folytatta útját Nürnbergbe, a hol azt a 
hírt kapta, hogy Beymprechtnek is eleséghiánya miatt Székes- 
fehérvártól vissza kellett vonulnia, a mire a király különben el 
volt készülve, mert már Székesfehérvártól való elindulásakor, e 
város 8 mérföldnyi környékén se takarmány, se eleség nem volt 
többé található.* 

Kápolnai P. István. 


^) Ez deczember 12-ikén vagy 13-ikán történhetett; ugyanis 
Dov. 19-én vette be a király Fehérvárt, 21-éa küldte Kristóf her'czeget 
előre, ez 14 napig maradt a táborban ás ezután, tehát deczember 5-ikén 
jött vissza Sz.-Fehérvára ; 7-8 nappal később indult vissza a király azaz 
13-én V. 13-án. Székesfehérvártól Bécs-Ujhelyig 10 menet és így Miksa 
csakugyan deczember 24-én érkezhetett meg Német-Ujhelybe. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


Irmlulom- étf  mivdtségtörténeti fanúlmáití/ok  a  Rákóczi-korból.  Irta  Thaly 
Kálmán,  Toldalékul : kuruczvilági kiadatlan költemények tára,  Budapest, 

Kiadja Ráűi Mór. 1885, 

Thaly Kálmántól egy kötet »Irodalom- és míveltségtörté- 
neti tanulmány a Eákóczi-korból« fekszik előttünk egy toldalék- 
kal, a kamcizvilági költemények tárához, melylyel a 70-es évek 
elején ugyancsak Thaly ajándékozta meg a nemzetet. A kor, 
melyből a tanulmányok tárgyai vétettek, azon időpont, melyben 
a bécsi ndvar törekvéseinek : Magyarországot megfosztani önálló- 
ságától, s mint örökös tartományt kapcsolni L Lipót birodal- 
mához — a viszonyok kedvezők valának. A Wesselényi-féle összees- 
küTés vérbe fojtatott. Tökölyi számkivetésben. Buda s vele együtt 
az ország nagyrésze visszavétetett a töröktől. Végül Erdély a 
diploma Leopoldinum következtében kiesett azon szerepéből, 
melyet Bocskay óta a magyar alkotmány- és vallásszabadság 
megvédelmezése tekintetében annyiszor és oly dicsőségesen betöl- 
tött. Mind olyan körülmények, melyek után hihetőnek látszott 
Lipót tanácsosai előtt, hogy Magyarország önként megalázza 
magát. De az erőszakoskodás, melylyel a beolvasztási tervnek 
keresztül vitelén csüngtek, reactiót szült a nemzetben, s a harcz, 
mely Tökölyi Imre bukásával elmúlni látszott, Rákóczi vezérlete 
alatt ujúlt erővel tört ki. 

Ezen korba vezetnek e tanulmányok vissza. Mindjárt az 
elsó tanulmány ü. Rákóczi Ferencz udvarával ismertet meg. A 
tejedelemtől kezdve az utolsó csatlósig a fényűzés általános. A 
legszebb magyar ruhák divata támad fel újra. S a példa ragadós. 
A fejedelmi udvar fényét a főurak egész raja utánozni igyekszik. 
Bercsényi Miklós ungbvári kastélya a drágaságoknak ruházatok- 
ban, ékszerekben, festményekben valóságos múzeuma. A fény, 
a pompa különösen ünnepélyes menetelek alkalmával tűnik 
fel. Ilyenkor a fejedelmet a főurak egész serege követi, s 
mindenik egy-egy  kis királylyal vetekedik. S e  pompa anyagi 


166 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

haszonnal is járt. A műipart, különösen az ötvösművészetet újra 
felvirágoztatá. 

Honnan volt e fény, e gazdagság ? A külfölddel folytatott 
kereskedés, mely főkép marhával a' semleges Szilézián át szaba- 
don űzetett — volt ezen gazdagságnak egyik forrása. A főneme- 
sek gazdagodásával kétségkívül karöltve haladt a középosztály 
vagyonosodása is, melynek emelésére nagy mértékben befolyt 
azon körülmény, hogy Sákóczi az 1708-ban elvesztett trencséni 
csata előtt pénzadót nem vetett az országra. Mindezek mellett a 
különböző iparágak fejlesztéséről sem feledkezett meg. A kurucz 
hadaknak szervezésével az iparosoknak jövedelmező forrást nyi- 
tott, miután a harczosok szükségleteit úgy ruházatban mint hadi- 
szerekben a városok iparosai által állíttatta elő. De tudta Bákóczi 
azt is jól, hogy a »nervus rerum bellicarum« a pénz, azért a 
bányamívelést sem hanyagolta el. A nemes érezek bányászatát 
Hellenbach János, — a rézipart Berthóti László — és a vasipart 
Lányi Pál vezetése alatt kiváló tökélyre emelte. Benne a tudo- 
mány s a művészet szintén hatalmas pártfogóra találtak. A fenn- 
álló iskolák gyámolitása, tekintet nélkül a különböző vallásfele- 
kezetekre, az udvarában élő festőművészek, metszők, zenészek 
egész sora minden jó és szép iránt fogékony lelkének legfényesebb 
bizonyságai. 

Mindezen fényoldalai a Bákóczi nemgs lelkének azonban 
egyet nem feledtetnek : azt a szűkkeblfiséget, melylyel az utolsó 
nemzeti fejedelem környezete mindazok iránt viseltetett, kiket az 
ősök érdemei, vagy isten kegyelme a főurak sorába nem emelt. 
Thaly maga mondja, hogy a vak Bottyán azért nem lehetett tá- 
bomagygyá, mivel nem volt mágnás. A marechali botot öten 
viselték, mind mágnások ; a generalissimus Bercsényi volt Aris- 
tocrata szellem lengi át a fejedelmi környezetet egészen. Mindaz- 
által nem akarunk ezen tényből hímet varrni a Rákóczi érzel- 
meire. Nem hárítjuk ezért a felelősséget egészen reá : kora gon- 
dolkodásának befolyása alól ő sem oldhatta fel magát 

E tanulmányok részben a »Századok«-ban jelentek meg, s 
bárha most átdolgozva bocsáttatnak ismét a világ elé, — szük- 
ségtelennek tartjuk bővebben foglalkozni velők. A > Babonás hie- 
delmek a Rákóczi-korban* s » Forgács Simon mint író« ez. tanul- 
mányok kétségtelenül még élénk emlékezetében élnek folyóira- 
tunk olvasóinak, melyekhez itt méltán csatlakozik Petrőczi Kata 
Szidónia, e főrangű hölgy női és írói jellemzése. Ajl adalékban a 
kuruczvilági költemények tárához egy pár történeti hűségű vers 
foglaltatik, s számos buzdító dal mellett, egy »Az világhoz sza- 
bott éneke czímű költemény 1675-ből, melynek ismeretlen szer- 
zője a nép között lábra kapott demagogicus mozgalmakat éles 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 167 

sarcasmussal ostorozza, s egy yalóságos felfordult TÍlágot fest, 
melyben : 

>Varga varr tanácsot, a szűcs megcsiuálja, 
Az ország törvényit takács magyarázza) 
Gomkötö <fs borbély azt deliberálja, — 
Bolond ember azért, valaki megállja ?« 

Minő hatással volt a kurucz költészet a nemzet erkölcsi 
életére, főleg az alsóbb néposztáíynál — ez hosszasabb fejtege- 
tést igényelne. Annyit azonban pár sorban kifejezhetünk, hogy a 
míg a nemzet felsőbb régióiban az elnyomatás biztos tudata szülte 
a mozgalmat a német hatalom törvénytelen túlkapásai ellen j 
addig' az elnyomatásnak csak sejtelmével bíró köznépet ellenál- 
lásra tüzelni, e költemények kétségtelenül nagy befolyással voltak. 
De e szétszórt s a nagy közönségre nézve már is hozzáfér- 
hetlenné vált műveket helyes vala összegyűjteni : tanulságos és 
érdekes olvasmányt képeznek, melyet melegen ajánlunk a törté- 
netkedvelök figyelmébe. A munkát Ráth Mór kiváló csínnal 
á ki. 

Barabás S. 


N 


9 

Kél római jogtvrtéfteti monográfia,  Lttaus  Uipitis MarceUas,  Irta  Vécsey 
T.itnás. Riadja a M. T. Akadémia. Budapest,  1882.  8-adrétU  171  1. 
Amilttis Papinianus pályája és müvei. Irta Vécsey Tamás. A M, T. Aka- 
démia II. osztályának külön kiadványa. 1884. 8-adrctü 143 1. 

Az antik-világ culturájának legragyogóbb emlékoszlopai 
maradtak ránk a hellének művészetében s a rómaiak jogában. Ha 
PTÖDyörrel legeltetjük szemeinket a muzeumok ó-görög szobrá- 
szati remekein, úgy méltó bámulat bilincseli le lelkünket akkor 
is. ha ama páratlan, mondhatni velük született érzéket szemlél- 
jük, melylyel a római jogászok hivatásukat betölték. A világtör- 
ténet folyamában szerepelt népek jogászai közül egy sem tudott a 
jog fejlesztése és alkalmazása körűi oly valódi virtuozitást föl- 
mutatni, mint a római nagy mesterek. Mennél tovább időzünk az ő 
társaságukban, mennél inkább belemélyedünk ránk maradt irataik 
tanulmányozásába, annál világosabban megfejtve látjuk azt a 
magában álló, óriási hatást, melyet 5k nemzetük jogfejlődésére 
eyakoroltak. Ha a legszövevényesebb gyakorlati eset fekszik előt- 
tak, mint bűvész varázspálczájával, ragadják ki annak az eldön- 
tésre befolyással bíró körülményeit, melyek egy csapással dombo- 
rodnak ki a mellékes, a lényegtelen körülmények egész halmazá- 
^>ól. Ha a jogot magyarázzák, ez végeredményben egy jelentőségű 


1H8 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

annak fejlesztésével. Mijiö rendkívüli hatása Tolt a római jog 
fejlődési történetében már az ^interpretatioXII. tabularum<-nak ! 
S mily rohamosan izmosodott évtízröl-évtizre a római jogtudo- 
mány befolyása a jogfejlődésre I S ha a /római jog hatalmas orga- 
nizmusának ama csodás szerve : a praetor, — ez az egyszerű jog- 
szolgáltatási közeg, ki azonban nagyobb befolyással volt a hazai 
magánjog fejlesztésére, mint bármely törvényhozó testfilet, — 
ha mondjuk, a praetor a jogi eszmék új sorozatának előharczosa 
gyanánt lép föl, úgy ismét a római jogász az, ki a fejlődő kor 
kívánalmaihoz simuló, uj jogi eszmét, a zsenge újszülöttet dajkálja, 
erősiti és életképessé teszi. Mert ő az élet részére dolgozott. Nála 
elmélet és gyakorit egymással elválhatatlanúl összeforrva jelent- 
keznek, — oly jelenség, mely talán sohasem képezhette az irigy- 
kedés méltóbb tárgyát, mint napjainkban, és különösen hazánk- 
ban, — és bízvást kijelenthetjük, hogy elérhetetlen sikereik döntő 
oka ép e körülményben rejlik. 

Innen van az, hogy a római jogászok még mind nem szűn- 
tek meg az összes müveit népek jogi mesterei maradni. A hiva- 
tását betölteni akaró magyar jogász épúgy nem nélkülözheti az 
ő iskolájukat, mint bármely más nemzet jurístája. Tény az, hogy 
az Ö-, aránylag nagy számban ránk maradt irataikban van a 
római jognak az a becse lefektetve, mely nincs hely- és időhöz 
kötve, hanem a müveit emberiség közkincsét képezi s a mdg akkor 
sem fog elenyészni, mikor a római jog positiv jelentőségének már 
végső nyoma is eltűnt. 

Mindezeket azért tartottuk szükségesnek előrebocsátani, 
mert ezek által véltük leginkább jelezhetni azt a kiváló szol- 
gálatot, melyet Vécsey hazai romanisticai irodalmunknak tett, 
azzal, hogy két római korifeus pályáját és működését, dolgozá 
föl. Látszik, hogy tárgyát előszeretettel tanulmányozta. Ritka 
buzgalommal gyüjté, dolgozá föl és veté egybe adatait s mert 
fejtegetései saját közvetlen forrástanúlmányaíra támaszkodnak, 
nem nélkülözzük azokban azt a kellemes üdeséget és világos- 
ságot sem, mely a jogtörténeti irodalom nem egy termékét 
teszi egyaránt csekély értékűvé és élvezhetetlenné, de a melyek- 
kel Vécsey tárgyát a nemszakemberre nézve is hozzáférhetővé 
tudja tenni. 

Mindezek oly érdemek, melyeket elismerésselkell registrál- 
nunk, de a melyek egyúttal indokolják, hogy mindkét dolgozair 
tartalmát, röviden, e folyóiratban is megismertessük s ezzel a jogá- 
szok testületén kívül álló történészek figyelmét is fölhívjuk arra. 

Az 1882-ben megjelent akadémiai fölolvasás ama Lucius 
tJlpíus Marcellusnak pályáját és működését tárja elénk, ki, mint 
szerző mondja és kimutatja :  >élt, működött és emléket hagyott 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 169 

Alsó-Pannoniábao, hol később az Arp&dok birodalma emelke- 
dett* (24. 1.) Ez csak növelheti érdeklődésűnket, mert »a nagy 
pandektista látta, sőt elömozditá ama culturát, mely a dunántúli 
kerfilet jóllétét megalapitá minden időre, c 

A mű három részre oszlik. Az első (1 — 45. 1.) a jogtudós 
p&Ijáját írja le nagy gonddal gyűjtött, történeti érzékkel válo- 
gatott és csinosan földolgozott adatok alapján. Figyelemmel 
kisérhetjük itt a kiyáló mester életét nyilrános pályája kez- 
detétói, midőn, tanúimányi évei befejezése után, a germá- 
nok és dákok elleni táborozásokban yesz részt, mint önkény- 
tes. Ez a katonai életmód a jogtudós működésére is hatás- 
sal Yolt, mert > irányán később is meglátszott a katonai 
szabatosság, határozottság és parancsoló természet* A kato- 
naságból kilépett Marcellus mint jogi tanácsadó (respondens) 
telepszik le Bőmában s >mint eszes, becsületes, szorgalmas jog- 
tudós hamar hírre tett szert* Majd (Er. u. 150. körűi) a fejede- 
lem (Ant Pius) tanácsába hivatik meg s fölötte érdekes Y. 
mfiyének az a részlete, mely Marcellus, mint consiliariusnak 
üdTös, humánus szellemtől áthatott befolyását Tázolja. Leírja 
szerző Marcellus közpályájának további folyamát, ki mint prae- 
tor, consuli majd mint Alsó-Pannonia kormányzója szerepelt. 
L&tjuk ezután a derék Marcellust, mint a britt lázadók legyőzé- 
sére két ízben kiküldött hadvezért, > kinél különb vezért nem is 
k&Idhettek az elbizakodott barbárok megfékezésére.* Marc Aurél 
halála és Commodus trónra lépésekor ^Marcellus pályájának 
alkonyata is váratlanul besötétedett* >Dicsősége majdnem éle- 
téhe került* >A kormányhatalomtól búcsút véve, a vér- 
tanúságot nem keresve, bölcsészeti nyugalommal vonult a magány- 
ba* s a >jog művelését folytatva, rég nem látott Themise felé 
fordált* >Neki köszönte nagyságát és azt, hogy polgártársainak 
szolgálhatott Neki szentelte utolsó idejét is.* Nemsokára (187. 
körfii Er. u.) életét is befejezte. 

A második részben (46 — 136. 1.) Marcellus művei, jogi 
tanulmányai és az utókorra gyakorolt befolyásának fejtegetésével 
találkozunk. Bemutatja s érdekes mutatványok segélyével vilá- 
gítja meg szerző, Marcellus mindenik ismert munkáját; ezek után 
föltfinteti, hogy mily mély nyomokat gyakorolt az ö befolyása 
az ntókorra. 

A >Marcellus bölcsészete* czímet hordozó III. Bész (137 s 
tev. L) tulajdonképen a stoának a classicus jogtudományra és 
InÜönösen a Marcellus működésére gyakorolt befolyását tárja 
elénk Szerző fejtegetései mutatják, mily odaadással gondolkpzott 
e kérdés fölött Az egész mű megfelelő befejezésre talál ama 
jellemző megjegyzésekben, melyekkel szerző a Marcellus rend- 


170 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

szerét és módszerét körvonalazza. (166—168. 1.) Legyégűl egy 
függelékben a Marcellusra vonatkozó irodalom közöltetik. 

Egészen előbbi műve szellemében irá meg szerző >Aemil{us 
PapiniantL8á*€ is, minden tekintetben méltóan sorakozik elődjéhez. 

E művet szerző két részre osztá. 

Az első (1 — 48) Papinianus pályájával foglalkozik. Egy 
bevezető szakasz (1 — 4 1.) jellemzi mindenekelőtt a római 
császári korszak amaz idejét, melyben Papinianus működött 
s e háttér keretében lép föl >a jogászok fejedelme*, kit, szerző 
szerint : » számos író ismertetett, magasztalt, de a sok író fölött 
ellenőrködést senki sem gyakorolt. A jó dicsőítők minden 
kritika nélkül szűkölködtek, nem csoda, hogy lelkes Horvát 
Istvánunk módjára okoskodtak. A történelmi források közvetle- 
nül keveset, és nem épen megbízhatólag beszélnek, hiszen az 
Antoninusok korának nincsen még Tacitusa sem. A föliratok 
lapidaris közlései inkább csak a környezetre vetnek világot* és 
úgy biztos irányt nem meríthetünk másból, mint Papinianus 
műveinek töredékeiből. Ez utóbbiak érdemlik meg igazán a for- 
rásnak czímét. Ezekből kísérlem meg annak foltűntetését, hogy 
milyen volt a jogászok fejedelmének esze és szíve, jogi és erkölcs^^ 
érzülete, jelleme és hatása. « 

És szerző igyekszik is igéretét híven beváltani. Q-ondosan 
összeállítva találjuk általa Pap. egész élettörténetét, jellemezve 
a nagy jogász működését, (4 — 55 1.) pályája kezdetétől, fokozatos 
emelkedésén át, egész tragicus haláláig. Sokrészt uj fölfogás 
nyilatkozik Papinianusnak Severus és fiaihoz való viszonya föl- 
fogásában, ez utóbbiak jellemzésében és Pap. szomorú végének 
vázolásában. Elismeréssel kell kinyilvánítanunk, hogy szerző a 
fölötte töredékes adatokból, igazi, eleven képet tudott szerkeszteni. 

. A második rész Pap. az írónak műveit tárgyalja,  ép azon 
irányban, mint a Marcellusra vonatkozó mű II. és Hl. része. 

Ritkán történt meg, hogy a szak- és napi sajtó oly osztat- 
lan elismeréssel fogadott volna jog- és épen római jogtörténeti 
müveket, mint ezt szerző dolgozataival tévé. S ezt annak tulajdo- 
níthatjuk, hogy ő tárgyának nemcsak hívatott művelője, de azt 
ugy is tudja kezelni, hogy a jogászokon kivűl álló köröknek is 
képes megmagyarázni, mikép a római jogtudomány oly közkincse 
a polgáriasúlt világnak, melyet, — ha fejlődésünkben a jog terén 
is lépést kívánunk az előrehaladott nyugattal tartani, — még 
nekünk : a ^született jogász-nácziónak« is buzgóan tanulmányoz- 
nunk kell. 

Kiss MöK. 


T Á R 0 Z A. 


A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. 

A febr. 5-éD tartott v. ülést b. Kemény Gábor másodelnök nyitotta 
meg ; utóbb azonban Ipolyi Arnold megérkezvén^ neki adta át az elnöki 
azokét. Ez ülésen de €rubemati8 Angelo gr. is jelen volt gr. Knun Géza ala- 
pító tagtársunk kíséretében. Három felolvasás volt: Óváry Lipóttól 
> Hazai viszonyaink a mohácsi vész előtt, < Réthy Lászlótól » Ugorok és 
törökök a történetben, « Vályi Bélától > Az első magyar színigazgató sza- 
kdalomlevele 1696-ból.€ Mindhárom a > Század ok <*ban fog megjelenni. 

Ezután a Schrauf Károly által adományozott okmányokról Kápol- 
nai és Fejérpataky tettek jelentést. Kápolnai jelentése egész értekezéssé 
nőtte ki magát, mely az egyik későbbi füzetben fog napvilágot látni ; 
Fejérpataky jelentését alább közöljük. 

Elnök fölemlíti, hogy a f. évi kiállítás országos bizottsága egy 
ójabb átirattal kérdést intézett az elnökséghez, hogy a kiállítás tartama 
alatt fog-e congressust, vagy közgyűlést tartani a társulat ? A választmány 
egy előbbi határozatával a kérdés megvizsgálását ez év elejére halasz- 
totta. Tagányi K. erre vonatkozólag indítványt terjesztett be, melyben 
ajánlja, hogy az országos kiállítás alatt tartatnék egy történelmi con-^ 
gressus, mely a történet-tudomány, történet- oktatás és történet-nevelés 
elveit és alkalmazásának eszközeit vitassa meg. Az indítvány elfogadtat- 
ván, bizottság küldetett ki, tagjává Ipolyi elnöklete alatt az indítványozón 
kívül Pokzky F.,Fraknói Vilmos, Thallóczy és Ballagi Aladár neveztetek 
ki javaslattétel végett; egyszersmind a cnltasmínisterhez felírás intéz 
tetik, hogy atörténelem-oktatás megvitatásának kérdését eleve is ajánlja 
a történettaoárok figyelmébe, kik közül különben is igen sokan már is 
társolatnnk tagjai lévén, azok részvételét biztosan lehet várni. 

Elzntán felolvastatik Pauler Gyula és Thaly Kálmán következő 
jelentése a Bay Ilona-féle pályázat eredményéről. 

Tekintetes választmány I 
Alulírottak,  a múlt évi kelt deczember 4-én  megtisztelő megbí- 
zás következtében  négy munkát vettek át, melyek a Bay  Ilona-féle 
jutalomra (itetszés szerént választandó kor- vagy életrajzc) pályáznak. 
Az I. Bsámá V.  István király életét tárgyalja, legnagyobb részt elavult 


172 tArcza. 

munkák alapján, elavult módon, elavdlt felfogással. A mi ujabb forrást 
használ is szerző, p. o. Wenzel, Codex novus Arpadíanus-át : abból 
sem tudja az űj adatokat drt^esiteni. A munka sem formailag, sem tar- 
talmilag nem felel meg a mostani legprimitívebb igényeknek sem: 8 
azért a jutalom tekintetetéből szóba sem jöhet. Ugyanez áll, m^ foko- 
zottabb mértékben, a II. számú pályamunkáról, mely V. Istvánnak, Rnn 
Lászlónak és III. Endrének uralkodását akarja tárgyalni, s mely szin- 
tén nem tarthat igénytelen véleményünk szerint számot a jutalomra. 

A IV. számú pályamű: »Egy trónkövetelő a XVI. századbanc 
Békés Gáspár életrajzát adja. Szerző sokat olvasott. Levéltári új forrá- 
sokból hőse életének sok és fontos részletére nézve határozottan előbbre 
viszi a tudalmat. De adataiba nem tud kellő életet önteni. Nagjon elfo- 
gult hőse iránt, és majdnem a naivság benyomását teszi, mikor Békés 
önmegtagadását és nagylelkét dicséri azért, hogy meghiúsulván minden 
kísérlete Báthory ellen, és nem lévén úgyszólván már betevő falat 
kenyere, Báthoryval kibékült. Formaérzéke sem nagy, és elbeszélése — 
bár áltáljában véve folyékony, sem üti meg azt a mértéket, melyet már 
jobb íróinknál megszoktunk. Mind a mellett érdemes munka; kívánatos, 
hogy a kellő simításokkal, valamint maga a szerző által is jelzett míve- 
löd és- és kortörténeti pótlékokkal napvilágot lásson, sőt még a jutalomra 
is méltó lenne, ha nem volna a III. számú pályamű, mely minden 
te kintetben jóval fölülmúlja. £ munka > Magyarország belállapota 
16 80«-ban, szabatosabban szólva :»1680 táján. < Szerző ezt az idő- 
pontot választja, mely közvetlenül megelőzi a töröktől való visszafogla- 
lás idejét, és mintegy zárókövét képezi a magyar középkornak. A dol- 
gozat írója tudja, mit kell az ilyen feladatnál vizsgálni. Ismeri az 
anyagot; az irodalmi, és levéltári forrásokat, és kellően fel is tudja 
használni. Széles látókör, éles ítélet jellemzik felfogását: míg csinos es 
foly ékony elbeszélésében sehol sem nyomja el az anyag halmaza, s a 
rész letek sokasága mellett is mindenütt biztos kézzel ki tudja domborí- 
tani az egészet. Hogy itt-ott nem használja mindig a legtalálóbb kifeje- 
zése ket, hogy egy két helyt korábbi adatokból talán többet következtet 
az általa vázolt korra nézve, mint teljes szabatossággal következtetni 
lehetne ; hogy végre — - egyikünk véleménye szerint — ítéleteiben nem 
mindenkor irányzat nélküli, hogy bizonyos elfogultságot tanúsít a katbo- 
licismus mellett, és túlságosan sötét színekkel festi a török uralmat: 
nem csökkenthetik jelentékeny becsét i^nnyira, hogy a jutalomra érde- 
mesnek ne tartassék. Minélfogva azt a tiszteletteljes indítványt teszszük 
a tek. választmánynak, hogy a Bay Ilona-féle jutalmat, e III. számú, 
Magyarország belállapota 1680. czímü, >Si quid .... nec dictum este* 
jeligéjű munkának méltóztassék odaítélni, — azzal a megjegyzéssel 
azonban, hogy a munka csak akkor jelenhetik meg a Társulat közlö- 
nyében, ha szerző a felfogásunk szerint szükséges némely simítást, eny- 
hítést, aprólékos változtatásokat, itt-ott hiányzó kútfőidézést s illetőleg 


TÁKOZA. 173 

egy-két — a tárgyhoz alig tartozó — hely törlését a sajtó alá adás 
előtt, a szerkesKtő-bisottság erre kijelölendő tagjaival egyetértve, esz- 
közölni fogja. 

A jelentés alapján határozatba ment, hogy a pályadíj kiadatik a 
III. számú pályamunka szerzőjének, azon föltétellel azonban, hogy mon- 
kaja a > Századok c-ban csak úgy jelenik meg, hogy a szerző a szer- 
kesztő bizottság által kijelölendő javításokat és módosításokat megteendi ; 
továbbá a IV. számú munkára nézve határoztatott, hogy az a kijelölt 
módosításokkal a M. Történelmi Életrajzokban ki fog adatni ; szerzője 
felhívatik, hogy jelentkezzék a titkári hivatalnál. A. III. sz. pályamunka 
''eligés levélkéje felbontatván, abból Acsády Ignácz neve tűnt ki. 

Titkár jelenti, hogy Bay Ilona ő nagysága a Történeti Élet- 
rajzok forgó tőkéjéhez ismét 100 frt adomány nyal járult, a mit a választ- 
mány hálás köszönettel vett tudomásul -s ennek tolmácsolására megbízza 
az eloökséget Báró Orbán Balázs 100 frttal az alapító tagok sorába lépett, 
Arad városa közönsége 100 frtos alapítványát 200 frtra emelte. Mind- 
kettőnek a Társulat hálás köszönetet szavaz. Évdíjas tagokká megvá- 
lasztattak : Szterényi József Brassón (aj. a titkár) ; gr. Esterházy Miklós 
Ernő Pozsonyban (aj. gr. Apponyi Sándor) ; Acsády Jenő Ungvárt (aj. 
Acsády I.) ; Pompéry Elemér Újvidéken (aj. a titkár) ; Kéry Kamill és 
XoTotny Alfonz Rozsnyón (aj. Nátafalussy Kornél); Brodszky Béla 
Kőröshegyen u. p. Szántód (Somogy m.) (aj. Molnár Ferencz) ; Dr. Melicher 
Ferencz Balassa-Gyarmaton (aj. Harmos Gábor) ; Kray Miksa Lőcsén (aj. 
Demkó Kálmán) ; Péterffy Domokos Bpesten (aj. Széli Farkas) ; Ruisz 
Gvula Mezőhegyesen, Hóman Ottó Kolozsvárt (aj. a titkár) ; Egri érseki 
lyceum jog- és államtudományi kara (aj. a pénztárnok) ; Petrikovics Má- 
tyás Nyitrán (aj. Csősz Imre) ; Rudnai Sprenger Béla Kassán (aj. Lehóczky 
Tivadar) ; Dr. Burián János Esztergomban (aj. a titkár) ; Zajnay János 
Nagy-Váradon (aj. Rómer Flóris); Aradi casino egyesület (aj. Márki 
Sándor); Fürdők István Békés-Gyulán (aj. Melichár Kálmán) ; Kugler 
Albert Nagy-Váradon (aj. Hegyesi Márton); Németh Károly Győrött 
(aj. dr. Koltai Virgil) ; Braun Lajos Székesfehérvárt (aj. Molnár Ferencz) 
Hieronymi Bála (aj. Széli F.) 

A vallás- és közoktatási minister megküldi a >Foglio della Dio- 
cesi di Spalato e Macarscac 1884. 12. számában megjelent közlemény 
különnyomatát, mely IV. Béla király Katalin és Margit leányainak a 
spalatói székesegyházban feltalált tetemeire vonatkozik. Ezen közlemény 
felemlítvén azt, mikép kerültek Béla király Clissa várában elhunyt két 
leányának maradványai a spalatói székesegyházba, részletesen ismerteti 
azon hivatalos eljárást, a mely szerint a különben már felbontva 
talált koporsó tartalma, a spalatói érsek felügyelete mellett, bizottsági- 
lag megvizsgáltatott és újabb szekrénybe helyeztetett. 

Szolnok-Doboka megye közönsége megküldi Zilahi Kiss Bélának, 
oiiut a ki e megye monographiájának megírásával  van  megbízva,  e 


174 TÁBOZA. 

megye közöns^gt^^hez beadott s monographiájára vonatkozó előterjeszté- 
sét. Társulatunk ez ügyben már korábban kinevezte a bizottságot, mely 
az elkészülendő monographia megbfrálásával van megbízva, melynek 
tagjai Torma Károly, Szilágyi Sándor, Thallóczy és Tagányi. E bizott- 
ságot megbízta a társulat, hogy az előterjesztésről jelentést tegyen. 

Zólyom vármegyének e megye helyneveinek megmagyarositÁBA 
ügyében kelt átirata bizottságnak adatott ki, mely annak Idejében jelen- 
tését megtette. £ munkálatok Ipolyi Arnold társ. elnökkel közöltettek 
átvizsgálás végett. Ipolyi Arnold most bemutatta e tárgyban a bizottsági 
munkálatok felhasználásával készült dolgozatát, mely a bízottsági tagok 
jelentéseivel együtt Zólyommegye közönségének meg fog küldetni. 

Titkár jelenti, hogy az elnökség Kruesz Krizösztom halála alkal- 
mából részvétíratot intézett Pannonhalmára, melyért Roszmanith Richárd 
perjel köszönőlevelet intézett a társulathoz. 

Titkár bemutatja a Schrauf Károly által társulatunkhoz küldött 
regestát, III. Albrecht osztrák berezeg 1898. január 18-án Bécs- 
ben kelt okmányából, mely a Magyarország és Alsó-Ausztria között folyt 
határvillongások alkalmával többször emlegetett Pottenbtirg várról emlé- 
kezik. Kiadatik Nagy Imrének. 

Pénztárnok bemutatja múlt havi jelentését, e szerint pénztári 
maradvány volt deczembertŐl és bevétel januárban : 

összesen  ö,254 frt 62 kr. 
Kiadás összesen 1,077  c  93  < 

Pénztári maradvány  4,176 frt 69 kr. 
Ezzel a gyttlés eloszlott. 


JELENTÉS A SCHRAUF KAROLY ÁLTAL AJÁNDÉKOZOTT 

OKLEVELEKRŐL. 

Tisztelt Választmány ! 

A Schrauff Károly űr által a Magyar Történelmi -Társulatnak aján- 
dékozott 15 darab XV — XVIII. századi oklevél átnézés czéljából nekem 
adatván ki, van szerencsém ezekről a következőket jelenteni : 

Legérdekesebbek ez oklevelek között azok, melyek Komárommegye 
egy régi kihalt családjára : a markházi és kucsodi (később Felső-Bükrol 
is nevezett) Markkázi családra vonatkoznak. Az ajándékozottak közt hat 
van ilyen. A családról eddigi tudomásaink igen hézagosak, nemzetség- 
fájok még felállítva nincs ; Nagy Iván sem ismer a XVL század végénél 
korábbi adatokat a család történetéből. £z oklevelek legalább a család 
egy ágának XV. századi történetére vetnek világot. 


• TÁRGZA. 175 

Mátyás király ugyanis 14Ö8-ban Bertalau nap vigiliáján (aug. 
23.) Budán kelt oklevelével Markházi János fiának Bereczknek a koma- 
rommegyei Markháza és Egyházas-Csány közt fekvő Király-Gyepe nevű 
barmínczhat szántóföldet adományozza. Az ajándékozott oklevelek közt 
bárom szól e tárgyról, magukban foglalván az adományozás, beiktatás 
és a végleges királyi adomány összes actáit. 

A király beiktatási parancsa a pannonhalmi ^conventhez az emlí- 
tett adománynyal ugyanegy napon kelt, s a convent Zellili Gadachy 
Miklós királyi emberrel egy tagját küldötte ki a beiktatásra, mely sep- 
tember 16-án ellenmondás nélkül meg is történt^ miként erről a convent- 
nek a beiktatás után tizenhatod napra fiiggö pecsét alatt kiállított okle- 
vele tauüskodik. 

A 7égleges kinílyí adománylevelet ünnepélyes formában a király 
1467ben apr. 29én állítja ki, moly magában foglalja mind az első 
donatiót, mind pedig a conventnek említett jelentését. Minthogy az első 
adománylevél 1458-l)an aug. 28-án, tehát Mátyás koronázása előtt kelt, 
a koronázás után három évvel 1467-ben kiadott végleges donatio e 
záradékot tartalmazza, »easque nichilominus et omnia in eis contenta, 
non obstante decreto in Álba Kegali tempore coronationis nostre edito, 
in quo declaratur, quod omnes litere condam serenissimi prineipis doroini^ 
Ladiglai regis inmediati predecessoris nostri atqne nostre ante coronatio- 
nem nostram date a príma die mensis Aprílis usque ad revolutionem 
UDÍU8 integrí anni confirmari debuissent, alioquin in vigore non manerent 
• • •  . innovantes perpetuo valituras confirmamus.c 

Ez ünnepélyes donatio Mátyás király registratoraként ismeretes 
HagoUi László (Magister L. de Bagatha) kezével a királyi könyv 277. 
levelére volt iktatva. 

Még egy XV. századi oklevél a pannonhalmi convent 1498. évi 
oxt-György napján kelt oklevele vonatkozik a Markháziakra. Az előbbi 
adományban említett Markházi Bereczk leánya Katalin, Káldházi Lukács 
'^cje a convent előtt kijelenti, hogy Király-Gyepe birtokát illető okleve- 
1^^ tőle elvétetvén, de idő folytán neki visszaadatván, az oklevelek jog- 
^lan letartóztatóit e vád terhe alól feloldja. 

Mindezen XV. századi oklevelek alapján a családnak XV. századi 
DéiDzedékrendje ekkép állítható össze : 


• 

Markházi János 

,        A 

1                           i 

Bereczk 

1458. birtokot szerez 

1467. még él 

Katalin 1498. 
férje : Káldházi György 

1 

János 

1498. már néhai 
, /> , 

1               • 
László 

1498. 

176 tAucza. • 

Két kevésbbé érdekes XVI. sasázadi okleyél szól még e családról : 
ezeknek egyike lÖ 48-ból a Marháza és Kacsod birtok határait leíró, a 
győri káptalan által kiállított oklevél. -Másika ugyanazon káptalannak 
1572-iki oklevelei mely Markházi György Özvegyének hagyományát 
tartalmazza rokonai részére. Ez oklevelekben említett családtagok azon- 
ban, az oklevelek kora közt hosszú ide telvén el, az említettekkel Össze 
nem köthetők. 

A XVI. századi oklevelek közt van még két érdekes. Rudolfnak 
1599. sept. 1-én az esztergomi és pozsonyi káptalanokhoz intézett beik- 
tatási parancsa, melylyel történelmünkből eléggé ismeretes tanácsosát 
Scharffenberghi Himmelreich Tiburtiust a mosonymegyei Oro9m>ár birto- 
kában beiktatni rendeli. 

A többi oklevél kevés érdekeset tartalmazván^ elég mindegyikről 
pár szóval megemlékezni. 

1611. decz. 6. A zágrábi káptalan oklevele Gereczi István és Má- 
tyásnak a varasdmegyei Grabeije birtokába való iktatásáról. 

1653. jun. 12. Pálffy Miklós nádor rendelete Győr megyéhez a 
szarvaskendi Sibrik család tagjai közt történendő osztály tárgyában. 

1673. jún. 23. Pakay Benedek főpóstamester (supremus per Hun- 
gáriám postarum magister) tiltakozása a pozsonyi káptalan előtt. 

1673. márc. 1. A Pákai családbeliek magyar nyelvű fassioja a 
pozsonyi káptalan előtt. 

1795. máj. 20. Gr. Zichy Károly győri főispán maga helyett meg- 
hatalmazottat jelöl ki. 

Ezeken kívttl két Austríát érdeklő oklevél is van az ajándékozot- 
tak közt 1615. és 1754. évekből^ melyekről bővebben megemlékezni 
fölöslegesnek tartom. 

Budapesten, 1885. febr. 5. 

FbJÉRPATART LÁ8Zf/>, 

vál. tag. 

VILÁG- ÉS IRODALOMTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK ISKOLAI 

ÉRTESÍTŐKBEN. 

1. A magyar-óvári algymnasium 1884-iki értesítőjében il//e(«r Lajos 
összeállította i^Az egyházi és világi lovagrendekéit a legrégibb időktől nap- 
jainkig, leírva keletkezésük, fenmaradásuk, átváltozásaik, illetőleg megszű- 
nésük történetét. Az egyházi lovagrendek közül tüzetesebben foglalkozik a 
johanniták és ispotályosok, a templariusok vagy templomos vitézek* — 
a német lovagok rendével, a Jeruzsálemi vagy szent sír-renddel, a Betblemi- 
ták vagy vörös csillagkeresztes lovagok rendével és a szent György 
renddel stb. A világi vitézrendek nyomait az V. századtól kezdve kutatja 
8 előszámlálja századonkint a különféle államokban alapított lovag- 
rendeket. 


TÁRCZA. 177 

Végül a jelenleg is fennálló lovagrendeket állítja Össze államok 
azerixkt betörendben. A minket leginkább érdeklő rendeket a követke- 
zőkben számlálja elő : az osztrák-magyar monarchiában : Aranygyapjas-, 
Mária-Terézia-, Szent István-, Lipót-, Vaskorona-, Ferencz József-, 
Csillag-kereszt-, Erzsébet Terézia-rend. — Poroszországban : Fekete sas-, 
Uohenzollem házi-, Johannita-^ Poor le mérité-. Vörös sas-, Vaskereszt-, 
Luiza-, Korona-rend. — A franczia : Becsület-rend. (Légion d'honneur.) 
— Az olasz : Annnnziata-, szt. Móricz és Lázár-rend stb. — Az angol : 
Térdszalag-rend stb. — Az orosz : szt. András-, Katalin-, Newsky Sán- 
dor-, szt. Anna-, szt György-, szt. Wladimir- és Vörös kereszt-rend. — 
A lengyel : Fehér sas- és szt. Szaniszló-rend. — A román : »Románia 
CBÜlagac és Korona-rend. — A szerb : Takova- éa Fehér sas-rend. — A 
ntwUenegrói : Házi-rend és Daniló-rend. — A törők : Dicsőség-^ Medjidié-, 
Osmanje-rend stb. — A bajor : szt. Hnbert-^ szt. György-, szt. Mihály- 
rend stb. — A spanyol : Arany-gyapjas-, III. Károly-, Mária Luiza-, 
kath. Izabella amerikai érdemrend stb. — A svéd: Szeráf-, Kard-, 
>£azak csillagac-, Nagy fekete szalag-, Wáza-, XIIL Károly-, szt Olaf- 
rend. — A persa : Nap és oroszlán-rend. — A sziámi : Fehér elefánt- 
reod stb. stb. A mi ez összeállításnak tudományos becset ad, az, hogy az 
illető rendek keletkezését és történetét is tárgyalja az érdekes értekezés. 

Nem feledkezik meg a magyar sárkányrendről sem, melynek ala- 
pítását némelyek 1 38 5-re mások 1400-ra teszik. Jelvénye volt vörös 
kereszt s nyakát farkával övező arany sárkány e felirattal : »0 quam 
misericors est deusc és »pius et justus.< A ret^d előszámlált tagjai közt 
találjuk a magyar történet kimagasló alakjait s a szomszédos fejedelme- 
ket a XIV. század elején. E lovagrend Zsigmond halálával elenyészett. 
A jelen országgyűlésen Thaly Kálmán indítványozta e rend újra életbe- 
It^ptettísét 

2. A pannonhalmi szt Benedekrendiek vezetése alatt álló pápai 
kath. kiagymnasinm értesítőjében W. L. Pannoniáról értekezik. Altalános 
bevezetés után Pannónia határait állapítja meg, majd legrégibb lakóiról 
azól, előszámlálja aztán városait, meghatározva fekvésüket. A munka 
legbecsesebb és legrészletesebb szakasza a Pannoniát átszelő hadi- és 
kereskedelmi utakról szól, kijelölve azok irányát, állomásait s az azok 
közti távolságokat 

3. A máramaros-szigeti kegyes tanítórendi algymnasium értesítőjé- 
ben Fehérvári István tesz kísérletet: A görög-római forradalmak czélja és 
nftlményt jellemzésére. — Már maga a czím is homályos, mert lehet 
görög és római forradalmakról szó, de ógörög-rómaid forradalmak alatt 
oem tudjak, mit értsünk. Az egész értekezés általános állambölcsészetí 
eszmék pengetése s vajmi homályos és zavaros a kép, a mit ennek olva- 
sása ntán a görög és római forradalmakról alkotliatnánk. A conclusio is 
ilyen : »A forradalmak nchuny jelenségcin keresztül vonulván, két 
kUlöubüző eml>erfajt  látunk  társadalmi  életében  folytonos  hullámzás- 

SliEADOK   1885.  II.  FŐZET. 12 


178 TÁRC2A. 

ban fejlődni, t. i. a görög e» római népet. Az cbö ugyanazon földön egy- 
más föle volt helyezve, de egymástól engesztelhetetlen gyűlölet által 
elválasztva, az egyik fosztogató, a másik kifosztott ; egyik harczias és 
munkátlan, a másik fegyvertelenül sorvadozva a megalázottságban és 
rabszolgai munka fáradalmai közt sinlődik, egyik ember a másikat 
érdekszerüen butítva. Ez a nép tűnik élőnkbe a görög városok szemléle'- 
sekor. Ezzel egészen ellenkezőleg a római birodalomban, nem a területi 
rabszolgaság, nem egyik fajnak a másik általi kiirtása, hanem a szövet- 
kezés és társulás az alapeszme. € stb. stb. Elég ennyi mutatványul. — 
A görög államok vezéreszméjéül az önérdeket állitja fel ; mig a római 
» kitárta  kebelét az összes emberiség baráti érzelmének befogadására. < 

4. A tatai algymnasium értesítőjében: A delphii Amphikiyoniáról 
olvasunk Holczinger Imre tollából. Rövid bevezetés után az emberi tár- 
sadalom keletkezéséről és fejlődéséről — Görögország őslakóiról s az 
országot alkotó különféle néptörzsekről szól s xígj tér át a vallási viszo- 
nyokra, a különféle néptörzsek összeköttetéséül szolgáló » ünnepélyes 
gyülekezetekre € az amphiktyoniákra, mely Cantu szerint Görögország 
egységének összekötő kapcsa volt. Elmondja az amphiktyoniák keletke- 
zéséről szóló mondát — s kimutatja, hogy azok kezdete a görög östör- 
ténelembe nyúlik be, — s hogy kisebb hatáskörrel bíró amphiktyouia 
igen sok létezett. Tüzetesen foglalkozik a delphii vagy pythiai ampbyk- 
tyoniával, melynek intézkedései kiterjedtek a vallási és politikai dol- 
gokra épűgy, mint a művészetre és tudományokra, egyik főczélja volt a 
közössé lett Apolló-cultvis gondozása. Történeti példákkal illustrálja, 
mily sokoldalú tevékenységet fejtett ki az a görög állam-élet minden 
ágában, mint az egyedüli általános egyesülési pontja a görög politikai 
állam-életnek, a mely az annyira széttagolt görög földön egységes poli- 
tikai Görögországot teremtett. 

5. A selmeczbányai k. kath. nagygymnasium értesítőjében Scharw 
bacli Gyulától ^Effy- filosophtus római császárba ez. a. Marcus Aureliua 
(161 — 180. K. u.) császár jellemzését olvassuk, a kinek uralmábau 
Plató eszméjét látja megtestesülve, a ki mint a stoicus iskolának híve, 
egyesít magában minden jót, a mi csak volt az antik világban. Életrajza 
után jellemzi viszonyát a keresztyénséghez s müvét, a mely TA KII 
EATTON (^magával való ügyeic, önvizsgálódásokc) ez. a 12 könyv- 
ben görögül írva reánk maradt, melynek legszebb lapjait a markomannok 
és quadok elleni nehéz harczokban »yalahol a Garam partján « írta. Az 
egész munka jobbára csupa aphorisma, észrevétel és gondolat, maga ele 
tűzött maximák, egyes reminiscentiák kedvencz íróiból. Értekező bemu- 
tatja mind a 12 könyv tartalmát s végül mutatványt közöl a >n8gy 
lélek € szép gondolataiból, aphorismáiból. 

6. A jászóvári premontrei kanonokrend hassai főgynmasiumáuak 
értesítője Kostka V. Viktortól irodalomtörténeti tanulmányt közöl C. 
Vahrius CuiuUusról,  a rómaiak legnagyobb lantos költőjéről  (élt 667 -* 


TARC55A. 179 

700 Róma alap. u.), a ki különösen a dal mefiterkéletlen, dévaj fajában 
remekelt, a ki Niebuhr szerint Kóma legnagyobb költője volt, Préssel 
szerint a legsajátosabb római költő, a ki nem volt egyszersmind bölcsész, 
mint Horatius, nem tddós, mint VirgiliuB ; nem volt egyéb, mint költő, 
de egészen költő és semmi más ; a mellett ő volt a rómaiak első classi- 
cos verselője is. Dalaiból mutatványokat közöl az értekező s méltatja 
azokat kor- és irodalomtörténeti és aestbetikai szempontból. 

7. A brassai r. kath. főgymnasiumában Herodotus földrajzát össze- 
állította Boumáz Ernő, az iró müve alapján. A múlt évi értesítőben 
közölt európai rész folytatásaként most Ásta földrajzát adja, a meddig az 
Herodotus előtt ismeretes volt, t. i. Kis-Azsia tartományaiét. Palaestináét 
és Arabiáét és az író által ismert barmadik és utolsó világrészét Lybiáét 
Értekező igyekezett biveu visszaadni mindazt, a mit Herodotusnál kora 
i's népe földrajzi ismeretéről talált. • 

8. A gyulafebérvári r. ki nagygymuasium értesítőjéhez mellékelve 
van az Orméftt/ nemzet irodalomtörténete^ melyet Avéd Jakab fordított és 
dolgozott át, Neumann Károly Frigyes munkájából. Az első füzet (32 1.) 
még 1869-ben megjelent^ a második nagyobb részt (33 — 144 1.) most 
bocsátotta közre a fordító. — A mü magában foglalja az örmények 
irodalom történetét, a legrégibb időktől napjainkig, az őshazában Armé- 
níában s az onnan való kivándorlás után az örmények új hazáiban. 
— Századonkint csoportosítja az Örmények irodalmának történetét, 
kezdi rendszeresen a IV-ik évszázadon, miután »a IV-ik század előtti 
századok €*ról külön fejezetben bevezetésül szólott. A fejezeteket az illető 
korok általános történeti és vallási viszonyai jellemzésével kezdi s az 
írók életrajzát és munkáik ismertetését külön-külön adja. 

9. Míg az előbbi az összes Örménység mívelődéstörténetét öleli 
fel, addig a szamosújvári városi örmény k. algymnasium értesítőjében 
erdélyi Örmény testvéreink mívelődéstörténetébez nyűjt érdekes adalékot 
Szofígott Kristóf *A hazai örmények vezeték- és keresztneveid összeállításá- 
val. — Nem puszta előszámlálása ez a vezeték- és keresztneveknek^ hanem 
etfaymologiai és értelemmagyarázó leszármaztatása régi örmény és más 
nyelvű nevekből A hazai örmény családok közül sokan már megmagya- 
roBÍtották neveiket, a nagyobb rész azonban most is az Ősi neveket hasz- 
nálja; de valamint azok, ligy ezek is egyaránt jó hazafiak s űj hazájok- 
Uu megtanultak űgy érezni, úgy gondolkozni, ügy cselekedni, mint a 
magyar. Apaffy Mihály uralkodásának egyik legnagyobb érdeme, bogy 
btzáok népességét ennek a derék népnek Erdélybe telepítésével növelte. 
(1672.) 

10. A szabadkai sz. k. város községi főgymnasinma értesítőjében 
Toncs Gusztáv értekezik Vitkovics Mihály életéről éa muiikáiról s az érte- 
sítőhöz kimutatás és czímtár van csatolva a fogy mnasiumi ifjúsági könyv- 
tárról, a mely (j33 uinukát számlál, fŐkep szépirodalmi és történeti 
müveket. 

12* 


180 tArcsía. 

11. A váczi főgymnasium értesítője: .1 magyar ataopí mese törté- 
neti fejlődésérSl hoz kimerítő értekezést Szántó Józseftől, a magyar aesopi 
meseírók méltatásával Pestitől és Heltaitól elkezdve — Gregossig és 
Névy Lászlóig. 


AZ ERDÉLYI SZÁSZ ISKOLÁK PROGRAMMJAI. 

A szász középiskolák folyó évi programmjai közül kettőben van 
hazai történeti értekezés u. m. a beszterczeiben s a medgyesiben. Ez 
utóbbiban a korán elhunyt Brandsch Rudolf értekezése van befejezve 
»Fridrik császár vonatkozásai Magyarországhoz 1440 — 14 52 közt<, 
mely az e tárgyra vonatkozó adatoknak eriticai összeáritása ; nagy good- 
dal írt alapos munka, mely megérdemlené, hogy önállóan is megjelenjék. 
A beszterczei programmban Poschner Gottfried értekezik a beszterczei 
ellenreformatióról. Szerzőben Hermann munkája Brassóról, költé fel a 
gondolatot, hogy jó volna az e tárgyra vonatkozó adatokat összeállítani, 
melyek a beszterczei, még rendezetlen levéltárban, őriztetnek. A munkát 
nagy szorgalommal végezte s így sikerült neki, egy űj, adatokban gaz- 
dag monográphiát készíteni, oly dolgokról, melyekről a semminél alig 
tudtunk többet. 

A szász-régeni ev. algymnasium programmjában Plattner Jánostól 
olvasunk egy szép értekezést a rómaiak istentiszteletének jelentőségéről : 
» Priváté und politísche Bedeutung des Gött^kultus bei den Römem€ cz- a. 
A munka czélja nem az, hogy a rómaiak vallását és istentiszteletet 
ujabb adatokkal világítsa meg, de hogy kimutassa azt a hatást, melyet 
a rómaiak életére az istenség eszméje s tisztelete gyakorolt, mind társa- 
dalmi, mind politikai tekintetben. Munkája két részre oszlik : az első 
rész az egyesek, a társadalom vallásos életét tárgyalja ; a második az 
állam istentiszteleti institutióit, tehát a vallás politikai hatását s törté- 
neti fejlődését fogja tárgyalni. Fogja, mert ez a második rész a jövő évi 
programmban fog napvilágot látni. 

A brassai ev. gymnasinm programmja Schiel Albert tanulmányá- 
nak első részét közli DemosthenesrŐl, Festi a kort, melyben Demostheues 
élt és működött s a történeti keret megalkotása után megismertet 
Demosthenes életével, jellemzi Őt, mint szónokot s mint államférfit, — 
nem az a czélja, hogy űj adatokat kutasson életéhez, a mi SchHfer kime- 
rítő munkája után czél nélküli is volna, de az, hogy mennél hívebben 
jellemezze a görög államélet és történelem e kimagasló alakját Kár, 
hogy a programm szűk keretében csak ^^y része nyert helyet c 8z«'p 
tauálmánynak, a második rész a jövő évben fog megjelenni. 

Sz. L. 


TÁRCZA. 181 


*  f 


FOLYÓIRATOK SZEMLEJE. 

— Az >Archaeolooiai Ertesítőc 1884. eVi teljes folyama fekszik 
előttünk. Tizenötiyes, testes kötet, száznál több ábrával s egy színnyo- 
inattal, mely azonban nem készült el a füzet megjelenésekor, s a jövő 
füzethez lesz mellékelve. Tartalmát fontos, tudományos értékű dolgoza- 
tok képezik. Első helyen áll Hampd József tanulmánya a nagy- szent- 
miklófli arany leletről, a legjobb dolgozat, melyet a népvándorláskori 
művészetről magyar nyelven irtak. Megmutatja e lelet helyét a nép- 
vándorláskorí művészet áramlatai közt, két görög feliratot megold, 
s pontos analogonokkal kisért leirását adja a tárgyaknak. E dol- 
gozat a külföldön is méltó feltűnést fog költeni, a magyar történészt 
leginkább azért érdekli, mert hazánk Árpádelőtti történetének több kér- 
dését taglalja. Egyetlen kifogásunk, hogy gyorsan van írva s a nyelve- 
zet uéhol nehézkes. Thallóczy Lajos a Bocskay-koronáról irt egy kime- 
rítőbb dolgozatot 8 tisztázza a korona történetét. A korona eredetéről 
csak hypothesiseket állít fel, mi e conventionalis alakú koronánál nagyon 
is természetes. Henszlmann liptó- s abaiij-megyei útjából közöl archaeolo- 
giai jegyzeteket, az adatok közt olvashatjuk Dr. Undset lugvald érteke- 
zését az oroszi leletről, s a magyarországi bronzleletekről általában, 
Némethy Lajos Budapest jeles topographusa pedig a budavári főtemplom 
kincseinek történetét ismerteti, bemutatván a belőle fenmaradt két 
kehely rajzát : a budai Szt.- János kórházi kápolna s a buda-ujlaki plé- 
bánia kelyhét. Dorner Kálmán a csabrendeki ásatást írja le s rajzokkal 
illaetrálja a leleteket Az 1883. és 1884. folyamhoz pontos mutató 
készült Ezt a kötetet még Palszhy Károly szerkesztette, a következő 
évfolyam Hampel József szerkesztésében feg megjelenni. Pulszky Károly 
öt folyamot szerkesztett; érdeme, hogy e folyóiratot illustrácziók és 
belső tartalom tekintetében európai színvonalra emelte s a magyar 
régészeti irodalom elsőrangú forrását teremtette meg vele, hibája, hogy 
a folyóiratot évkönyvvé változtatta át s a magyar közönség, mely folyó- 
iratot várt, elszokott az archaeologiától. 

— A >HAZÁNK€ 188d-iki évfolyamának első füzete megjelent A 
dere'k folyóirat szerkesztését most egészen Abafy Lajos vette át Gelich 
Richárd Vetter altábornagy életét írta meg. Azután két közlemény van 
az 1882-ben elhunyt Vetter Antal tollából, a forradalom előzményeiről 
8 a katonatisztek részvételéről a szabadságharczban. Igen érdekes és 
több tekintetben fontos leleplezéseket tartalmaz Jakab Elek czikke a 
bécsi titkos rendőrség magyarországi szerepléséről, mely néhány auonym 
jelentést közöl, felvilágosító commentárral. Szinnyei folytatja 1848/9-iki 
naplójegyzeteit E közlés a tájékoztató bevezetést foglalja magában az 
1849-iki február — márcziusi eseményekről. Sok eddig nem ismert rész- 
letet hoz napvilágra. Torma Károly folytatja Rettegi György emlék- 
iratait, mely szép magyaros irályával, közvetlenségével élvezetes olvas- 


182 TÁRCZA. 

imiiiyt 11 juj t. A tárcza érdekes apróságokat tartalmaz. Kossuth egy 
1836-iki levelét s az 1825-iki országgyűlési követekről irt epigrammákat 
s Szinnyei történeti repertóriumát. c 

— A »FioTELÖ« 1885-iki első füzete Kazinczy Ferencz arcz- 
képét mutatja be ennek egy kiadatlan meséjével, melyet Marínontcl 
után fordított. Abafy Lajos ^Horváth Ádám és a nemzeti muzeamc 
czím alatt czikksorozatot kezd meg s ezúttal Horváth Ádámnak Baróthy 
Szabó Dávidhoz irt hosszabb levelét közli. Pauer Károly érdekes észre- 
vételeket tesz a Széli Farkas által felfedezett históriás énekekről. Csaplár 
Benedek folytatja nagybecsű s űj adatokban gazdag munkáját Révay 
Ferenczröl. Folytattatnak a »magyar írók élete* és Fabó adalékjai Zwit- 
tingerhez. A füzetet Szinnyei repertóriuma zárja be. 

— A Budapesti Szemle februári füzetében Téglás Gábor érdekes 
tanulmányt közöl Palszlcy Ferencz »A rézkor Magyarországon czimíi 
munkája felett. Ashóth János befejezi :»A bosnyák bogumilekc czimű 
becses történeti rajzát összeállítva a bogumilokra vonatkozó történeti 
adatokat s azokat egy jól kidolgozott történeti képpé olvasztva összvc. 
A dolog mélyére ható ismerteteit irt Péta^fy Taine legújabb munkájáról 
a jakobinusokról : a történeti irodalom ez egyik egyik legnagyobb sza- 
bású munkájáról) végül párhuzamot vonva Taine között ki Carlylte-t 
birálta s Taine között ki a jacobinusok történetét megírta. Bcdlagi Ala- 
dár egy minket is közelről érdeklő munkát ismertet »Don John of 
Austria* Mazwektől s végül a Magyar Történeti Életrajzok I. füzetéről 
hoz ismertetést. 

— >Az EGTHÁzHÜvÉszETi LAPOK* folyó évbcu hatodik évfolya- 
mába lépett. Ez alkalmat szerkesztő felhasználta az épen most megjelent 
első füzetben egy kis rövid bevezetés elmondásárai melyben kijelenti, 
hogy a lap programmján jövőre sem változtat s ezt jól teszi, mert 
eddigi működése czélravezetőnek bizonyult s a lap befolyása a 
jóízlés terjesztésére az egyházmüvészet terén csakugyan jelentékenynek 
mondható. Az űj irányt e téren Ipolyi inauguráltál az általa tört nyomo- 
kon haladt a folyóirat s arról letérnie semmi oka. Az egyház-mütörté- 
neti irodalmat eddig is gazdag emlékekkel gyarapítá. Egy ilynemű czikk 
nyitja meg az első füzetet is: a szent-péterí pálos kolostor 1534-iki 
leltára magyarázó jegyzetekkel gazdagon ellátva. Némethy Lajos egy- 
pár adatot közöl a II. József császár idejében lefoglalt egyházi kincsek 
történetéhez. A többi közt Szűz Margit oltárának leírását, mely külföldre 
vándorolt ; s Józsefnek egy handbillétjét közli a lefoglalt műkincsek 
kezelésére vonatkozólag. A >Kövid Közlemények c-ben a Gedeon-féle 
műkincseknek árverését ismerteti s két aquamanilét mutat be. Az 
> Irodalom € Duboisnak az agnus deiről írt munkáját ismerteti. A füzetet 
^Vegyes közlések « zárják be. 

— >A MAGYAR KÖNYVSZEMLE* 1883-ik évfolyamáuak V-VI. füzete 
egy meglehetős  vaskos  kötetben megjelent.  Két  mümellékletet  hoz a 


TÁRCZA. 183 

legrégibb hazai hírlap a >Mcrcurius yeredícu8« két 1705 iki számának 
fac-simileje% mely Thaly Kálmán »Kurucz Hírlapokc czímü drdekes 
czikkének bevezetését képezi. E czikk mindkét szám tartalmát egész 
terjedelmében mutatja be a közlő szakavatott s kimerítő bevezetésével 
ellátva. Szabó Károly »Bégi magyar könyvtárához c kilencz ujabb ada- 
lékkal járúL A következő czikk az >EI veszett nova Transylvanicac és 
>Thalio« czimti munkáknak irodalmára vonatkozó néhány levelet mutat 
be. Rendkívül érdekes irodalomtörténeti szempontból Nagy Gyula közlése 
>Bazirins Izaák angol tudós és gyulafehérvári tanár erdélyi tartózkodá- 
sára vonatkozólag, mely igen sok űj, nem ismert adatot mutat be. 
Be'kessy Emil fordításban közli a könyvkereskedők számára 1772-ben 
kiadott szabályzatot. Ráth György néhány eddig ismeretlen magyar 
nyomtatványt mutat be. Csontos! a kalocsai főegyházi könyvtár kéz- 
iratait közli Kovachicb Márton 1 81 1-i ki összeírása szerint. Nagy Sándor 
a muzeamban őrzött hazai tanodái drámák bibliographiáját közli tájé- 
koztató bevezetéssel ellátva. Következik Majláth jelentése a múzeum 
1882/3-iki állapotáról s azután a »yegyes közlések.c A vaskos kötet 
második felét az 18 83-dik i bibliographia tölti  be. 

— >A uAOTAs NTELVŐRC 1885-iki első füzetében Babics Kálmán 
uyelvtörténeti adatokat közől. 

— A dílmaotabobszáoi történelmi és régészeti társulat muzcum- 
társalattá változott, s ennek az lett a következménye, . hogy a régészeti 
cs történelmi »Erte8Ítö« a múzeum társulat kiadásában jelenik meg, 
még pedig mint új folyam. A név is alig változott. A tartalom és alak a 
regi maradt, s mint a megelőző folyamok, ez is Délmagyarország törté- 
nelmi és régészett ismertetésének van szentelve. A folyóiratot a szer- 
kesztőnek, Pontelli Istvánnak bevezetése nyitja meg, mely az dj válla- 
lat programmjának tekinthető. Bőhm Lénárt Délmagyarország mívelő- 
desi állapotait írja le a római uralom alatt. Karácsonyi János a Csanád 
nemzetség délmagyarországi birtokait betűrendben közli. Ez első közlés- 
ben 14 helynév van okmányilag feltüntetve. A tárcza a társulat gyű- 
lései jegyzőkönyvét közli s a füzetet érdekes >EgyveIeg« zárja be. 

A  »MITTHEILÜNOEN DES  K. K.  KRIEOS-ÁBCHlVS«  1885-Ík   évi  Olső 

füzetében az 1740-iki sziléziai invázióra vonatkozó adatokat összeállítá 
Dancker százados, túlnyomólag a hadi levéltárból vett adatok alapján. 
Wiener 6'magy II. József császárról kezdett czikksorozatát befejezi s 
ezúttal a belgiumi forradalmat s a török háborút írja le levéltári adatok 
alapján. Végül Van Swietennek egy kiadatlan levele van közölve. 


TÖRTÉNELMI REPERTÓRIUM, 
ÖSSZEÁLLÍTVA A HAZAI HÍRLAPOKBÓL.  1885. JANUÁR. 

Ahhazia történetéhez (Adatok) F, Fiume 7. sz. 

Balogh Gijtda. Egy határjáró levél Mátyás és a Jagellók korából 151ö-ből. 


184 TÁRCZA. 

^BikL fíirlap  21. ez. — Egy drdc'ces uyclvomlt^k. Barabás Smtia. 

U. ott 30. 8z. 
Báiori Á, Veszprém az Árpádok alatt.  Veszprém 1. sz. 
Bazsányi Miksa. Vizkercszt Mátyás király udvarában. P. Hírlap 6. sz. 
Berger D, A megye törtenetének megírása érdekében. Szamos 6. bz. 
Botka Tivadar, az akadémia és tört. társ.  tagja.  1802 — 1885. Nekr. 

P. Napló 8. sz. Nemzet 8. sz. — Életrajz. Bars 3. sz. — D, f. A'. 

Barsm. Hírlap 2. sz. 
^Frakíiái Vilmos, Magyarország a mohácsi  vész előtt. Bp. 1885.< Ism. 

Acsády Ignácz. P. Napló 11. sz. 
Hermann K. Fr. A reformált egyház hitvallásairól. Szabad Egyház 2. sz. 
Hunfalvy János. Előadás Fiúméról. FSume 1 — 5 sz. 
Uunfalvy Pál. Hogyan csinálódik némely história? Nemzet 3, 4, 11. 
Keszthelyi sirmezők. P. Napló 22. sz. 
Koróda Pál. Botka Tivadar. Egyetértés 17. sz. 
LeOf XIII, pápa, a történelmi tudomány és a vatikáni levéltár legújabb 

kiadványa. M. Állam 30. sz. 
LijJtó legrégibb történetéből. (Néhány vonás — ) Tátraoidékí Híradó 1. és 

köv. sz. 
:^ Magyar Történeti Életrajzok. Kiadja a Történelmi társulat Szerk. SzUáyyi 

Sándor 1. 2. füzet. Bp. 1885.« Ism. Szana Tamás. Nemzet 20. sz. 

— 2. füzet. Ism. Barabás Samu. Btid, Hírlap 30. sz. 
Majláth Béla, Forgách  Simon kalandjaiból.  Történeti  karczolat. Simon 

' urü lábasjószága. P, Napló 25. sz. 
Mészáros Kálmán. Nagy Károly érdemei az egyházi  zene körül.  KatJi. 
Hetilap 1. sz. 

Míktdik József. Szemelvények egy érdekes codexböl. Rozsnyói Híradó 4. sz. 
Miletz János. Kun-Félegyháza föld- és  természetrajzi  leirsisa. Félegyházi 

Hírlap 1. és köv. sz. 
^Monumenta Vaticaíia. I. Kötet.  Magyarországi pápai követek jelentései. 

(Relationes oratorum  1524 — 1526.)  Bp.  1885.C  Ism.  Acsády 

Ignécz. P, Napló 4. sz. — Thallóczy Lajos. Nemzet 4. sz. 
Nyitra megye főispánjai. Bud. Hírlap 15. sz. 
Pesty Frigyes. A horvátok joga helyhatósági szabályzatok alkotására. P. 

Napló 28., 29. sz. 
i^Ptdszky Károly. Az ötvösség remekei  Magyarországon.  I.  füzet. Bp. 

1885.« Ism. Egyetértés 25. sz. Bud. Hírlap 23, sz. P. Napló 23. sz. 

Rákóczy György, I. könyvbejegyzése. Főv, Lapok 3. sz. Nemzet 4. sz. 

Re/ormáttis hitt'in mezejéről. III. A református dogmatika a 16-ik szá- 
zadban. Szabad Egyház 1. 2. sz. 

^Reizner János. Régi Szeged. I. kötet. Szeged, 1885.* Ism. Egyetértési 
11. sz. FSv. L. 5. sz. — Ism. Enyedi Lukács. Szegedi Napló 3. sz. 
P. Hírlap 27. sz. Vasam. UJság 4. sz. 

Szádeczky Lajos. Beminiscenciák a lengyel földről Budapesti Hírlap ^au. 25. 


TÁRCZA. 185 

Szat/tniánf Kdrolf/, (P,) R^gi magyar tűzhely. Vcutárn. Újság 3. sz. rajzzal. 

Szilágyi Sándor. Egy asBzony -merénylő a XVII-ik századból. (Történeti 
rajz.) Magyar-Bazár 1. sz. 

Súnnyei Józsefe id. Magyar tudományos Repertórium. I. osztály. Törté- 
nelem és segédtudományai. I. kötet. Hírlapok 1731 — 1880. 1. 
rész. Bp. 1885.C Ism. Acsády Ignácz. P, Napló 19. sz. Víusániapi 
Újság 3. sz. Főv. L. 8. sz. Neues P. Journal 17. sz. Egyetértés 25. 
sz. Nemzet 11. sz. Pozsonyvidékí Lapok 12. sz. — Arad éi Vidéke 
24. sz. Náményi T, Lajos. — Szegedi Napló 25. sz. 

Tomory Pál és Kisfaludy Károly. I . . . . c. M. Állam 27. sz. 

Zsnücocics Kálmán, A munkács-egybázmegyei görög szertartású papság 
anyagi s szellemi helyzete a XVIII-ik század végcig. Miuikács 
1. és köv. sz. 


IRODALMI SZEMLE. 

— Ríth Mór gazdag > történelmi könyvtárát*, mely már eddig- 
elé i.s sok nagybecsű munkával gazdagítá irodalmunkat, újabban ismét 
derek munkával szaporítá. Egyikben Thaly Kálmán^ a Rákóczi-kor ava- 
tott ismerője, egy kötetben kiadta szétszórva megjelent tanulmányait^ 
melyek az említett korszak roüvelŐdésitörténetére vonatkoznak. Meg- 
szoktuk már a lelkes hangot, melyen Thaly bálványozott hÖse korszakán 
hevül, 8 mely munkálkodásának minden során elömlik, s minthogy egyik 
más rovatunkban tüzetesen ismertetjük, itt csak felemlitésre szorítkozunk. 

A másik : Bozóhj Alajos »Római világ«-a, mely csakúgy mint az 
első ízléses, csínos kiállításban látott világot, bizonyságául annak, hogy 
a kiadó költséget nem kiméit, csakhogy a szemnek is tetsző alakban 
Utosássa az olvasni szerető közönség elé e hézagpótló munkákat. Bozóky 
Alajos >Római világ« czímü munkája a császárság fénykorából, majd- 
nem kétezer évvel varázsol bennünket a múlt időkbe vissza. Az első 
Caesartól, Augustustól kezdve kétszáz év műveltség történetét tárja 
cMok. Egyes fejezeteiben hü képét igyekszik adni a római világbi- 
rodalom legnagyobb hatalmának, s legnagyobí) fényének idejéből. Az 
elso fejezet magával a birodalom szívével — Rómával — ismertet 
^^1 8 úgy találjuk, hogy az akkori világváros, mely országokat döntött 
ineg, népeket vetett rabszolgaságra, a mai világvárosoktól alig külön- 
bözik valamiben. Műremekekben nem szűkölködik Utczái rondák, kes- 
kenyek. Lakói, akár csak Londoné, gazdagok, koldusok egyaránt, kik 
szeretik a mulatságot. A folytonos zsivajnak se hossza se vége. A kö- 
vetkező fejezetek úgyszólva Róma családi életét rajzolják a császár- 
tól kezdve az utolsó rabszolgáig. Az udvar feslett szokásai, erköl- 
csei uralkodnak mindenütt. A császári ház hivatalnokai, kik többnyire 
szabadosokból emelkedtek hatalomra, buják és fényűzők. Ezekhez járul- 
nak a császárok  >barátjai,€ a kegy vadászok és haszonlesők e^ész serege 


186 TÁRCZA. 

kik még mozdulataira is figyelnek, hogy a kellő pillanatban szolgálatára 
siethessenek. A legnagyobb kitüntetés, mely a császár részerői ilyen 
barátot érhetett, — a csók vala. Ezek megelőzték a reggeli fogadtatásnál 
a senatorokat, mely alkalommal ngy a császár, mint a tisztelgők tógában 
jelentek meg. A város lakosságának három rendre való osztályozása még a 
császárság idejében is sokáig fennállott, csakhogy most az első rendet a 
senatorok és a senatorius családok képezték. Ez a rend viselte a hivata- 
lokat. Koronként a lovagi s más rendből is emelkedtek senatorokká, de 
a régi nemesség tekintélyét mindig féltékenyen megőrizte, a homo novu- 
sokkal szemben. A második rend a lovagokból telt ki^ a kik Rómán 
kivül az első rendet képezték. A harmadik rendbe a polgárság tartozott, 
mely ipart űzött és kereskedéssel foglalkozott. Ez szolgáltatta Rómában 
a proletariátust. Sokat lehetne még e könyvről mondani. A nők hely- 
zete, a társas Összejövetelek, lakomák, mulatságok, mind bő anyagot 
szolgáltatnának egy ismertetéshez. De terünk nem engedi. Maga a mü 
érdekes összeállítása mindazon adatoknak, melyek az említett kor viszo- 
nyainak megismerésére szükségesek. Szerzője ki tudja választani a jel- 
lemzőt, az érdekest, s ügyesen csoportosítja. Híszszük, hogy a közönség 
nem marad adósa Bozókynak^ s könyve széles körben fog elterjedni, 
melyet valóban megérdemel. 

— A MAGTÁR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA kiadásábau közelcbbről becses 
munka hagyta el a sajtót: id. Ssdnnyei József nok. a Történelemhez és segéd- 
tiLdományaihoz írt Repertóriumának II. kötete. Az anyagot, melyet ezen 
52 íves munka magában ölel, szerző bámulatos kitartó szorgalommal az 
1731 — 1880 közt Magyarországon megjelent hírlapok nagy részéből 
böngészte össze. 172 hírlapnak 919 évfolyamát dolgozta fel, melyből 
Összesen 28,283 czím került ki, melyek az egyetemes- és hazai történe- 
lem, valamint segéd-tudományok, továbbá életrajzok, életrajzi adatok, 
helyrajz, földrajz és utazások, mürégészet, oklevelek^ művelődés, iroda- 
lomtörténet és egy háztörtén elem körében különböző arányban osz- 
lanak meg. Valóságos kincstára e kötet az útbaigazító adatoknak, 
melyek a különböző hírlapokban megjelent históriai tárgyú czikkeknek 
hol találását a kutatóra nézve végtelenül megkönnyítik. Mint szerző elő- 
szava végén megjegyzi, munkája »e nemben egyedül állóc a világiroda- 
lomban, minthogy a pár évvel ezelőtt Poole Vilmostól Bostonban megje- 
lent Repertóriumba az angol szak- és hírlapokból alig egy-kettőnek érde- 
kesebb czikkei vétettek fel. Hogy e munkának következő kötete épen ily 
érdekes és becses gyűjtemény lesz, arról Szinnyei odaadó buzgalma s 
lelkesedése, — mclylyel e száraz dolgot kezeli — kezeskednek. 

— Pasteineb Gyulától becses, és a magyar irodalomban hézag- 
pótló munka jelent meg : >A művészetek története a legrégibb időktől 
napjainkig. « Sokáig nélkülöztünk egy mütörténeti munkát, mely a művé- 
szet különböző ágait egybefoglalva, részletesebben tárgyalná azokat a 
fejlődésnek és a hanyatlásnak  összes stádiumain keresztül. Pasteiner 


TÁBCZA. 187 

műve tágabb értelemben véve három részre oszlik. A bevezetésben a tör- 
ténelem előtti kort tárgyalja. Az első rész az építés történetével foglal- 
kozik, s a kaldeaiak, assyrok, persák, egyipiomiak, phoeniciaiak építke- 
zésétol kezdve a különböző korszakokon keresztül vezet a jelen századig. 
A második rész a szobrászat történetének van szentelve ; a harmadik a 
képírást adja elő, s mindkettő a jelölt időközt tölti ki. E három művé- 
szeti ág anyaga meglehetősen sok, s Pasteiner ügyesen oldotta meg a 
feladatot, melyet maga elé tűzött. Csoportosítva az adatokat, hü képet 
ád azon viszonyokról, melyek között ezen művészeti ágak mindenike az 
ó-kor népeitől elkezdve évezredeken keresztül fejlődött, míg az olasz 
szobrászatban, festészetben a XV. és XVI. században a fejlődésnek tető- 
pontjára nem emelkedett. 

— Beizster János Szeged monographusa, XI. kötetre tervezett 
mankájából az I. kötet megjelent, melyben szerző előfizetési felhívásához 
híven »A régi Szegedc-nek a forradalomban való szereplését adja elŐ. 
Nem keressük az okot, mely szerzőt arra kényszeríté, hogy oly széles 
alapokra fektetett munkáját, úgy szólván az utolsó események festésével 
kezdje el. De ezen visszafelé menő módszer a történetírásban minden- 
esetre különös. A mi a munka összeállítását illeti, Reizner ügyesen 
oldotta meg feladatát. Hü képét adja Szeged beléletének a 40-es évekből. 
Avatott kézzel rajzolja a folytonos haladást, mely e nagy magyar város 
emelkedésében lépten-nyomon észlelhető. Figyelme mindenre, a legapróbb 
részletekig, kiterjed, melyet czéljára szükségesnek és hasznosnak ítél. 
Tollát nem vezeti a részrehajlás. Stilja erőteljes, magyaros. Látszik, 
hogy előszeretettel csüng a feladaton, melynek megoldására vállalkozott. 
Valóban Szeged megérdemli, hogy monographiája kedvencz olvasmányul 
szolgáljon a hazai közönségnek. Központja a délvidéki magyarságnak. 
Ott találjak ama lelkes csoportban, mely az ország nyomasztó belügyi 
viszonyainak megváltoztatására a 40-es évek elején zászlót bontott. Az 
1843/4. országgyűlésre küldött követeinek adott utasítás a város haladó 
szellemének hű kinyomata. Síkra száll a kiváltságok ellen, s reform 
javaslatait hosszú szorozatban állítja össze- >Sok szép eszme. Azonban 
hány fog ez igék közül testté válni ?€ — fejezte be a >Himök« e 
követi utasításról irt commentatióját. Következtek a nagy napok. Az 
1848. februáriusi forradalom híre Parisból villámgyorsan repült keresztül 
Karópán. £ hír Magyarországot ébren találta, s márczius 15-ike Pesten, 
mint a szabadság hajnala, ünnepeltetett. Innen terjedt el az egész 
országba. Márcz. 1 8-án Szegeden is rezgésbe hozta a sadveket Petőfi 
^Talpra magyarc-ja, s már a nyár elején Szeged közönsége 150 forintot 
^7űjtött a fenyegetett hon védelmére. Ettől kezdve Szegednek dicsőséges 
rész jutott a forradalomból, mely reá nézve az 1849. aug. 5-iki szőreghi 
vesztett csatával fejeztetett be. 

— A MAGTAR TőBTÉsETi ÉLETRAJZOK Il-ik fűzete megjelent s febr. 
1-én szétküldetett.  B  füzet  mümellékleteit  kivétel  nélkül hazai  ipu- 


188 TÁRCZA. 

intezetek álliták ki : többi közt Nagy Lajos birodalmának t<^rképét az 
államnyomda ; a Froissart krónika miniatare-jeit Deutsch müint^zete, 
kiállítás tekintetében megállhat a külföld hasonló vállalatai mellett — 
olcsóság tekintetében felülmúlja azokat. De e vállalat fenmaradása egye- 
dül' csak a közönség tömeges részvéte által válik lehetővé : ha nem tud 
magának utat törni, nem lesz méltó, hogy megéljen. Társulatunknak van 
1550évdíjas tagja — ebbttl aláirt eddigelét: 730. Van 250 alapító 
tagja ebből aláirt: 20,100 frtos alapítványt tett: 6. Ez korántsem 
volna elég biztosítani fennállását — de Méfiner Vilmos, ki az első 
évfolyamból 1200 példányra fizetett elő, szerződését megujítá a jövő 
évre is. Ily módon a vállalat a következő évre ismét biztosítva van — 
s ez cvben Szabó Károlytól és Fraknói Vilmostól is fog életrajz 
megjelenni. 

— Lipp Vilmos a ^keszthelyi sírmezőc czímü tíz íves munkája az 
akadémia kiadásában számos illustráczióval jelent meg. A magyarországi 
népvándorláskori cultura egy alapvető munkát, a müveit közönség egy 
élvezetesen írt olvasmányt nyert Lipptől, kinek nevét a magyar arcbaeo- 
logiai irodalom jobbjai között említik. A mü ára 1 frt 60 kr. 

— Benkk István sepsi-szentgyörgyi ref. tanár, a sweizi nagy 
reformátornak, Zwinglinek születése [1484.] négyszázados évfordulójára 
megírta életét. A munka időszerű ugyan, de kiváló érdeket kölcsönöz 
neki azon körülmény, mely a magyar reformált egyházat Zwingli Ulrik- 
hoz köti, mivel hitczikkelyeiben inkább Zwingli, mint Kálvin János 
tauait követi. Benke, Zwingli legjelesebb életíróinak munkái nyomán írta 
meg müvét, érdekesen, s a tárgy fontosságához illő komolysággal. Ügye- 
sen szövi egymásba az eseményeket. Rámutat azon lealacsonyító viszonyra, 
melyben Sweiz majd a pápával, majd ismét a franczia királylyal állott, 
eladván fegyverét zsoldért annak, a melyik e két hatalmasság közül töb- 
bet ígért. £ viszony megmérgezte a sweizi társadalmat és erkölcsöket, 
s ezt megszüntetni vala Zwinglinek első törekvése, mely lassanként a 
köztársaság hitbeli reformálásává nőtte ki magát. 

— Németországon régóta divatban van, hogy a nevezetesebb 
kiadók kiadványaikról Catalogue raiaonne-t készítenek s az ilyen munkák 
az irodalomtörténetnek hasznos szolgálatot tesznek. Újabb kiadóink 
közül Ráth Mór kiadásában jelent meg a legtöbb kiváló magyar munka 
s kivált az 50-es és 60-as években az ő boltja valóságos irodalmi köz- 
pont volt. Nincs neves író, kinek egy vagy más munkáját ne adta volna 
ki, sőt többnek összes müveit. Kiváló helyet foglalnak el kiadásában a 
politikai brochure-ök is, melyeknek nagy része névtelenül jelent meg. C) 
most hozzáfogott ilyen Cataloffue raisonne készítéséhez, melyből a n^y 
első ívet már ki is adta. Egy ilyen munka sok szakismeretet és gondos- 
ságot igényel s a megjelent ívek tanúsága szerint Ráth catalogusa ver- 
senyezni fog a legjobb külföldi kiadásokkal. Óhajtjuk, hagy mentől 
előbb elkészüljön vele. 


TÁRCZA. 189 


KülÖDÖs véletlene a sorsnak, hogy midőn Horváth Árpád az aka- 
démiában a Benedictinusok egyik legkiválóbb alakjának, a diplomatica 
megalapítójának — Mabillonnak — emlékét újítja fel, ugyanakkor a 
tudomány, s a tanítás terén oly sok érdemet szerzett rendnek magyar- 
országi feje hunyja le szemeit. Kruesz Krizosztom, a pannonhalmi ben- 
czés-rend apátja, január 11-én, 66 éves korában, jobblétre szenderült. 
Benne a tudomány és művészet s a tanügy lelkes pártfogót, de egyszers- 
mind szorgalmas munkást vesztett el. A Pozsonyban^ Gryörben, Pannon- 
Iialmán tanári tisztet viselt szerzetest rendtársai bizalma 1865-ben a 
pannonhalmi apátság főnökévé emelte, mely által alkalma nyílt, hogy 
fenkblt lelkének sugallatát követve, áldozatra áldozatot hozzon annak, a 
mi szép, nemes és büszkeségére s hasznára váljon a magyar nemzetnek. 
Áldozott a tudományért. Társulatunk alapító tagjainak sorába lépett. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1874-ben tartott XVII. nagy- 
gyűlésén Győrben elnökölt, s ez alkalomból a megye monographiáját saját 
költségén adta ki. Áldozott a művészetért. A deákii templom, s a pannon- 
baimi székesegyház stylszerü restaurálása örökre maradandó emlékei 
áldozatkészségének s lelkes buzgalmának, mely az építészet ezen remekeit 
eredeti alakjokra varászolta vissza. S hogy a szent Benedek-rend gymna- 
siumainak tanári székeit alkalmas erőkkel láthassa el, Pannonhalmán 
tanárképző intézetet állított Mindezek mellett lankadatlanul munkált a 
természettudományok mezején, melynek hatása meglátszik a rend gym- 
nasiumainak értesítőiben, hol a tanárok évről-évre nagyobb szorgalmat 
fejtenek ki a különböző tudomány-ágak szolgálatában. Áldásos élete 
után legyen könnyű a föld nyugvó porainak ! 


IRODALMI ES VEGYES KÖZLESEK. 

— A MAOTÁR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA a folyó évre elfogadott mun 
kák közül már többeket sajtó alá adott ; részben pedig a múlt évben 
^ nem fejezett munkák kiadásán dolgoznak. Báró Nyáry Albert 
magyar heraldikája közel áll befejezéséhez, irodalmunkat ez tgy alap- 
vető munkával fogja gazdagítani. A XIII. — XV. századi jegyzőkönyvekből, 
melyeket Fejérpataky László rendezett sajtó alá, már több mint 30 ív 
ki van nyomva. Az egész 40 ív lesz. Szabó Károly régi magyar könyv- 
tárának már czím- és tárgymutatója is elkészült s a nagy becsű munka 
nem sokára kapható  lesz.  Bethlen  Gábor diplomatiai összeköttetése a 


190 TÁRCZA. 

velenczei köztársasággal, melynek sajtó alá rendezését Ovárj végezte be, 
aligha nem két vaskos kötetre fog kiterjedni. £ munka, ha világot 
látand, a 30 éves háború történetéhez szolgáltat lij adatokat. De min- 
denekelőtt ki kell emelnünk a magyar korona történetét Ipolyi Arnold- 
tól, melyhez a gyönyörű műmellék letek részben Parisban készültek, s 
mely a magyar szent korona történetét és művészet-történeti fontossá- 
gát írja le. Valószínűleg már a folyó évi nagygyűlés előtt a közönség 
kezén lesz. Két kiadásban fog világot látni, diszkiadásban s egy olcsób- 
ban a nagy közönség számára. 

— Zálameqye momoorapbiája, melyet Rómer Flóris és Nagy Imre 
készítenek, mint örömmel értesülünk, közelebbről már sajtó alá fog 
adatni. Hát Temesmegye monographiájáról mikor mondhatjuk el az 
örvendetes hírt ? Ennek adatai már jórészt össze vannak gyűjtve : 
pedig egyetlen megye sincs, mely annyira fontos szerepet játszott volna 
hazánk történetében, mint ez. 

— A Jászkúnok történetét Gyárfás István csaknem teljesen 
befejezte, mondhatni csak az utolsó simitás és a sajtó alá rendezés 
volt hátra. Ezen különben fáradságos munkára Széli Farkas vállalkozott 
A kéziratot az özvegytől már kezéhez vette s IV-ik kötet a napokbuu 
sajtó alá menend. 

— A GRÓF Károlyi család levéltára a Károlyi- codex Ill-ik 
kötete, közelebbről ki fog kerülni sajtó alól. A Kállay-család levéltára 
pedig, a Kállay-codex^ melyet Fejérpataky és Thallóczy szerkesztenek, 
rövid idő alatt sajtó alá kerül, miután az előkészületek már be vannak 
fejezve s a másolások nagy részével is már elkészültek. Sok nagybecsű 
történeti és művészeti adatokkal gazdagítja irodalmunkat. Óhajtandó 
volna, hogy főrangú családaink közül azok, melyek levéltárral bírnak, 
követnék a jó példát. 

— KANDRA kabos tagtársuuk az >Egri egyházmegyei közlöny c- 
ben »Aborsodi székesegyházi főesperességc czím alatt eredeti kutatáson 
alapuló czikksorozatot kezdett meg, mely megérdemelné, hogy külön 
lenyomatban is kiadassék. 

— Mijatovics Gedomily volt szerb pénzügyminiszter nagy mun- 
káját »Brankovics György élete<, mely szerb nyelven 1880-ban jelent 
meg, s nagy részben eredeti kiadatlan szerb, olasz, görög, török, franezia 
s magyar források alapján van írva Dr. Mácsay István zajecsári ker. 
főorvos magyar nyelvre fordítá. A munka valószínűleg még ez évben 
sajtó alá adatik. Brankovics a mi történetünkben is kiváló szerepet ját- 
szott s e munka bizonynyal a mi közönségünket is érdekelni fogja. 

— A mátyás-templom tornyát nemsokára lebontják. A bécsi mér- 
nök- és építészeti egylet múlt havi budapesti kirándulása alkalmával itt 
járt Schmidt Frigyes építészeti főtanácsos ugyanis alapos vizsgálat 
alá vette a tornyot, s úgy lebontására, mint annak módozataira nézve 
hozzájárult ama javaslathoz, melyet a muIt nyáron a templom megvizs- 


TÁRCZA. 191 

gálására a közokt:itásügyi miuiszteriam által kiküldött bizottság tagjai : 
Ybl Miklós, Wéber Antal és Steindl Imre tettek. Ennek következtében 
már hozzá is fogtak az oromfal és a lépcsőtorony lebontásához^ mig a 
főtoroDj lehordását a jövő nyáron megkezdik. A templom építése ügyé- 
ben közelebb új fordulat állott be. A végleges terven mindeddig két 
torony szerepelt, egy nagyobb fő- és egy kisebb melléktorony. Trefort 
miniszter azonban nemrég elejtette e melléktorouy építésének tervét, 
mely egyrészt nagy költségtöbbletet okozna, másrészt a befejezést is 
hátráltatná. Ez okból felszólította Scbulek Frigyes tanárt, a Mátyás- 
templom űjjáépítőjét, hogy mennél előbb új tervet nyújtson be. Schulek 
már dolgozik e terv kivitelén, valamint az üvegfestészeti ablakok alap- 
rajzain. A szentélynek ugyanis húsz, öt öl magas ablaka van, melyek 
közül a három főablakra legendái tárgyú festményeket készítenek Lotz 
Károly és Székely Bertalan. Es pedig Szent Mária, Szent Erzsébet és 
Szent Margit élettörténeteit. A többi tizenhét ablakra Szent István, Szent 
László, Szent Imre, Szent Gellért, Szent Asztrik s más szentek nagy- 
arányú alakjai jönnek. Ezek alatt az egyes adományozók czímerei, míg 
fejük felett építészeti figurák és ablakrózsák lesznek. 

— Ds. DE Wáal, a római Campo Santo igazgatója felhívást bocsá- 
tott közre az említett intézet könyvtárának gyarapítása czéljából, hogy 
ott a Vatican levéltárában kutatók számára forrás^munkáJMl effij Aegéd- 
hfmyvtár rendeztessék be. Magyarország történetének szintén egyik 
bányája a vaticani levéltár. Történetíróink, mióta XIII. Leo a tudós 
világ előtt azt megnyitotta, ismételten felkerestek a gazdag forrást. A 
felállítandó könyvtár kutatásaikat csak könnyíteni fogja ; azért hisz- 
szűk, hogy az igazgató felhívása pusztán nem hangzik el, s egyesek úgy, 
mint társulatok fognak sietni pénz- vagy Arc^/^^t?- adományaikkal az üdvös 
e;;zme támogatására. 

— Az 1883-ik évi akadémiai Czartorisky -pályázatnál versenyző 
1. számú pályamunka (Jelige : Conamus tenues grandia) fölkéretik, hogy 
a mennyiben munkáját (mely a föladatnak meg nem felelt ugyan^ de 
becses történeti értekezésnek tekinthető) közrebocsáttatui óhajtja, jelent- 
kezni szíveskedjék a történelmi társulat titkári hivatalánál. 

— Felhívás. A Bay Ilona által kitűzött pályakérdésre beérkezett 
pályamunkák kÖzül a IV-ik sz. >£gy trónkövetelő a XVI-ik században « 
ezímü munkának szerzője felhívatik, hogy azon esetre, ha munkáját a 
Társulat valamelyik közlönyében a szokott tiszteletdíj mellett közzé 
akarja tenni, jelentkezzék a titkári hivatalban. 


1 92 TÁBCZA. 

TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR. 

— PüLSZKY FERENCZNEK  Ötvenéves irói jabileamán 1834— 

1884. az » Országos Régészeti és Embertani Társalat < megbízásából: 
B. Nyáry Jenő, Torma Károly, Henszimann Imre, Havas Sándor. Bads- 
pest, 1885. Franklin-Társulat nyomdája. 

— A KESZTHELYI 8ÍRMEZÖK. Irta Dr. Lipp Vilmos. Kiadja a 
magy. tud. akad. archaeologiai bizottsága. Háromszáz batvanbárom rajz- 
zal. Budapest, 1884. A magy. tud. akad. könyvkiadó hivatala. 

— Hazai és külföldi FOLYÓÍRATOK magyar tudományos reper- 
tóriuma. Készítette Szinny ei József id. Kiadja a Magyar Tud. Akad. Első 
osztály. Történelem és segédtudományai II. kötet. I. Rész. Budapest, 
1886. Athenaeum rtárs. ny. Ara 5 frt. 

— Római világ művelődéstörténeti rajzok a császárság fénykorá- 
ból, Friedlaender^ Juug, Bender és mások müvei nyomán átdolgozta Dr. 
Bo^LÓky Alajos. I. kötet, számos képpel. Budapest, 1884. Kiadja Ráth 
Mór. Ára 2 frt 40 kr. 

— A RÉGI SZEGED A negyvenes évek és a forradalom napjai 
Szegeden. Irta Reizner János, Szeged. Burger Gusztáv és társa. 1884. 
Ára 2 frt 50 kr*. 

— A MŰVÉSZETEK TÖRTÉNETE a legrégibb időktől napjainkig. 
Irta Pafiteiner Gyula. Budapest, Franklin-Társulat 1885. Ára 6 frt 

— Kossuth és a megye. Válasz Kossutb Lajosnak. Irta Grün- 
wald Béla. Budapest, Ráth Mór. 1885. 

— BOCSKAY ISTVÁN  KORONÁJA. Tballóczy  Lajostól. Budapest. 

1885. Franklin-Társulat könyvnyomdája. 

— Adalék Pannónia történetéhez, Antonius Pius korában. Irta 
Ilanipcl József. Budapest 1884. A Tört Tud. Értekezések Xll-ik k. 
l-BŐ szám. 8-adr. 28. I. 

— Irodalom- és műveltség történeti tanulmányok a 

Rákóczi-korból. írta Thaly Kálmán. Toldalékul kuruczvilági kiadatlan 
költemények tára. Budapest. Kiadja Ráth Mór. 1885. 

— Az REGISEGII TUDOMÁNYÁNAK hajdany allapotja, avagya 
termézcth és myvézeth ritkaságjai. Némy nemű ábrázolatokkal irta az 
myskolczi rcgiséghdoctor Zendrey János. Ajánlva Pulszky Ferenczuek. 
Különnyomat a Pulszky- Albumból. Budapest, 1885. Franklin-Társulat 
nyomdája. 

— Az KERESZTENSEQNEC FONDAMENTOMIROL Valo r5vid kcony- 

wcchkc. Ki az Szent irasnac kfilomb kulomb beleiből, kerdes es felelem 
keppen irattatot es Tclegdi Miklós mester által, Deac nyelwböl Magyar 
iiyelwre forditatot. Bechben Niomtattatot Raphael Ilofh altér által: vruuc 
^uletcse vtan 1562 értendőben. Budapest, 1884. Franklin társ. uyontd. 
kis 8'adr. 143 I. Ára 1 fit 


IL ULÁSZLÓ KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 


HARMADIK KÖZLEMÉNY. — 


V. 

Ulászló, magyarországi híveinek fölhívására, június 23-ikán, 
a cseh főurak fényes kíséretével, tízezer lovas és ötezer gyalog 
t'lén, kiindult Prágából, Magyarország trónjának elfoglalására. ^) 
Cancellárját , SchelUnherg Jánost , teljhatalommal fölruházva, 
előre küldötte, hogy a király-választás ügyéhen a magyar rendek- 
kel megállapodásra lépjen. Ez július első napjaihan érkezett 
Pestre. «) 

Miután Cíorvin János a vetélytársak sorából kivált, a leg- 
égetőbb kérdés, mely eldöntésre várakozott, az vala, vájjon 
Beatrix királyné igényeit tekintetbe kell-e venni, vagy sem ? 

Az özvegy királyné ugyanis, amint meggyőződött arról, 
hogy Miksának a trón elnyerésére nincs kilátása, mindent meg- 
kísértett, hogy Ulászhf kezét biztosítsa magának. Fényes Ígére- 
tekkel igyekezett kiengesztelni azokat, kikről tudta, hogy ellen- 
séges indulatot táplálnak iránta. A kalocsai érseknek a bíbort, a 
váradi püspöknek az esztergomi érsekséget helyezte kilátásba. ^) 
Adományok- és ajándékokkal sem fukarkodott. *) Magának 
llászlónak is kétszázezer arany forintot ajánlott jegyajándékúl, és 

^) Ulászló június 28-ikán Kamik várában, július 3-ikán Waidho- 
fenben keltezi okleveleit. — Palacky :  339. 

') Pestre érkezését említi a milánói követ július 12-iki jelen- 
tí'sélien. 

^) A milanói követ június 21 és 24-iki jelentései. 

^) Udis Apológiájában olvassuk^ hogy »alii. . .Hegine largicio- 
lúhuSf partim precibus et sollicitationibus onerati, quando his ville oppi- 
dave, gemniati calices et aurearc vcstes íUíh dono datae. . . < 

SzJlSADOK.   1885.  III.  FÜÍKT. 13 


0^ p   ^ 

\ 5 ^UG\969 


194 


II. ULÁSZLÓ 


megígérte, hogy a vetélytársai ellen viselendő háború czéljaira 
nagy áldozatokat fog hozni. ^) 

Azonban a kedvezőtlen hangúlatot, melyet maga iránt 
Mátyás életében keltett, nem bírta megváltoztatni. Sok ellensége 
volt, a kik most fönnen hirdették, hogy Mátyás, mielőtt Beatrixxal 
házasságra lépett, kegyesebb és kedveltebb volt. Neki tulajdoní- 
tották Yáradi Péter elfogatását és Thúz János számkifetését 
Kérlelhetetlennek, szenvedélyesnek, uralomvágyónak jellemezték. 
Sokat beszéltek pazarló hajlamairól. Elmondották, hogy idege- 
nekre : zenészekre és énekesekre, színészekre és tánczosokra tízszer 
annyit költött, amennyijegyajándékot hozott az országba; és hogy 
most már sokkal több magyar kupát lehet Nápolyban találni, mint 
Magyarországban.*) A legnagyobb súlyt arra fektették, hogyBeatrix 
magtalan, és így ha vele lép házasságra Ulászló, attól lehet tar- 
tani, hogy halála esetére a trón ismét örökös nélkül marad, az 
ország újólag a választás válságainak néz eléje. 

A főrendek nagy része ezért azt óhajtotta, hogy Beatrix 
mielőbb hagyja el az országot. Ezekhez tartoztak a váraái és 
gylh-i püspökök. ^) 

Maguktartására bizonyára befolyást gyakorolt a pápai 
követ is. Ez időben a szent-szék és Beatrix atyja kö- 
zött elkeseredett ellenségeskedés folyt, annyira, hogy VIII 
Incze pápa Ferdinánd nápolyi királyt trónvesztettnek nyilvání- 
totta. *) Erdekében állott tehát meghiúsítani Beatrix terveit, 
melyeknek sikere az aragoniai dynastia hatalmának gyarapodá- 
sát vonta volna maga után. ^) 


^) Ezt Ulászló említi 1490. október 4-iki protestátiójában, mely- 
nek szövegét Udi's Apológiája közli. 

^) A közhangúlatot illustráló ezen részleteket is Udis ApologiaJH- 
ban olvassuk. 

^) A milánói követ idézett jelentéseiben találjak a két főpap azon 
nyilatkozatát : > előbb lehet Corvin János király lyá, mint Beatrix a jövendő 
király nejévé, c 

*) L. Keumont. Lorenzo de Medici. II. 370 — 384. 

^) Ulászló később (1494) említette, hogy magyar királylyá válasz- 
tatása után a pápai követ közié vele, hogy kedves dolgot tesz a pápá- 
nak, ha nem veszi nőül Beatrixot. (A teanói püspöknek 1494. augusztus 
2-iki jelentése a vclcnczei könyvtárban.) 


KIKÁLTLYÁ VÁLASZTÁSA. 195 

Azonban Beatrixnak is voltak a főrendek soraiban pártolói és 
hívei ; a kiket hozzá részint érdek, részint a nagy király emléke 
iránt táplált kegyeletök csatolt. 

Emellett Ulászló híveinek is tekintettel kellett lenniök a 
nápolyi udvarra, valamint az azzal rokoni összeköttetésben álló 
olasz és spanyol uralkodó házakra, a melyeknek jóakaratát az 
ország és királya részére biztosítani kívánatos volt. És attól 
tarthattak, hogy Beatrix, ha ajánlatait Ulászló visszautasítja, 
Miksához fog csatlakozni, megnyitja előtte a maga és az eszter- 
gomi érsek várait; a mivel gyakorta fenyegetödzött. ^) Végűi 
^^ nyomatéka volt Beatrix nyilatkozatának, hogy az országból 
távozva, követelni fogja a házassági szerződése értelmében őt meg- 
illető (nyolczszázezer forintra tehető) összegeket, melyeknek kifi- 
zetésére az ország képtelén volt. *) 

A Beatrix mellett és ellene szóló érvek súlya úgyszólván 
egyforma volt Ily körülmények között, azok, a kik Ulászló párt- 
ját vezették, kétszínű politika követésére szánták el magokat: 
megnyugtatni és kielégíteni Beatrixot, azon utógondolattal, hogy 
majd a mikor Ulászló trónja meg lesz szilárdítva, elutasítják 
igényeit Nem sejtették, hogy csakhamar eléri őket a kétszínüség 
rendes büntetés^, mely abban áll, hogy veszélyesebb bonyodalma- 
kat támaszt, mint a melyeket elhárítani kíván. 

Ulászló habozás nélkül ráállott a méltatlan színjátékra, a 
mely nem volt első életében. Már 1476. óta házassági szerződés- 
sel volt lekötve a brandenburgi őrgróf leányához, Borbálához, 


^) > Regina . . . universas arces, tam suas, quam archiepiscopatus 
Strígoniensis ... ex subita fúria et indignatione in potestatem Maxi- 
iniliani daret, prout dare velle scpenumero et aperte commioata extitlt« 
(Bakojs Tamásnak 1491. april 29-én Treviglioi Maffeohoz irt levele a 
milánói állami levéltárban.) 

') Beatrix 1494. nyarán Kómába küldött informatiójában úgy 
adja elő a történteket, hogy a magyar rendek kérték föl arra, lép- 
jen Ulászlóval házasságra, de ő azt válaszolta volna nekik, hogy ö 
özvegységben marad, és az őt megillető összegek kifizetését követeli ; a 
magyar nrak megújították keresőket, a pápa és a nápolyi király által 
is hatottak rá. — Ezen ügyvédi irattal ellenkezőleg szólnak a milánói 
követ jelentései, melyeknek bizonyára nagyobb a hitelességök. 

13* 


1D6 II. UI.Á8ZLÓ 

de a kit vonakodott nőül yenni, mert a politikai előnyök, melyeket 
az eljegyzésnél szem előtt tartott, elenyésztek. ^) 

Most kötelező Ígéretet tett a magyar uraknak, hogy 
Beatrixot nem veszi nőül ^) ; és ugyanakkor követeinek meghatal- 
mazást küldött, hogy nevében az özvegy királynéval a házassági 
szerződést megköthessék, a házassági föltételek megállapítását 
— a mint a-váradi püspökhöz sajátkezüleg írt levelében kinyilat- 
koztatta, — a magyar rendekre bízván. 

Ulászlónak magyar királylyá megválasztása és Beatrix 
kívánatának teljesítése tárgyában, a főrendek és a köznemesség 
megbízottai között július 14-ikén jött létre a megállapodás. 

Ugyanazon napon a főrendek megjelentek az özvegy királyné 
előtt, és fölkértél?: »adja beleegyezését Ulászló megválasztá- 
sához, és fogadja el őt férjéül, hogy így továbbra is Magyarország 
királynéja maradjon.* Ünnepélyesen kijelentették, hogy Ulászlót 
ha netalán » ördögi kísértéseknek engedve* a házasságot végre- 
hajtani vonakodnék, mindnyájan el fogják hagyni, és ^asszonyuk, 
király néj ok « mellé fognak állani. 

Beatrix, az ügy rövid megbeszélése után, azt adta válaszúi, 
hogy az ajánlott házasságban megnyugszik, az Ulászló nevében 
tett házassági Ígéretet elfogadja és beleegyezik abba, hogy »az 
országgyűlés Ulászlót királylyá és őt királynévá kikiálthassa.* 

A főrendek megjegyezték, hogy ekként a királyné a házas- 
ságot befejezett ténynek, magát Ulászló nejének tekintheti és a 
gyászt, melyet elhunyt férjeért visel, immár leteheti. ^) 


*) Borbála 1472-ben, mint nyok'z éves gyermek eljegyeztetett a 
glogaai berezegnek, a ki ncgy év múlva meghalt és jegyesére hagyta 
herczegségét. Ennek megszerzése végett, kérte meg Ulászló a herczegnö 
kezét. 1476. augusztus 20-ikán megköttetett a házassági szerződés. De 
Borbála kevéssel utóbb elvesztette a herczegségét. Ezért Ulászló elej- 
tette a házassági tervet, és folytonosan különféle ürügyek alatt halogatta 
az egybekelést Borbálával, a ki különben korának egyik híres szépsége 
volt. {Höfier: >Barbara Markrafín zu Brandenburgc ezimü két kötetes 
munkát adott ki 1867-ben ezen fejedelmi hölgyről. V. ö. Wenzel G. ^Il- 
Ulászló házaséletet czímü czikkét a Századok 1877-iki  évfolyamában.) 

*) Udis Apológiája. 

^) A királyné 1494-ikí informátiójának ezen részletei a helflo 
valószín ii.«iégct nem nélkülözik, és m:í.s emlékeink tamíi^ágával nem ütköz- 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 197 

A következő napon, július 15-ikén, az országgyűlés szent 
György egyházában jött Össze ünnepélyes ülésre, a melyen a kül- 
hatalmak követei is megjelentek. Szent mise meghallgatása után, 
Dtkzi Orbán egri püspök és nádori helytartó elfoglalta az elnöki 
széket. Magyar nyelven tartott hosszú beszédben, előadta a király- 
választásra vonatkozó tárgyalások lefolyását, és a főrendek nevé- 
ben javasolta : hogy az országgyűlés Ulászló* cseh királyt Magyar- 
ország királyául válaszsza, azon föltétellel, hogy tartozzék a vá- 
lasztási hitlevelet megerősíteni, Mátyás király özvegyét nőül venni 
és uralkodó-társul fogadni. 

A gyülekezet egyhangú helyeslése és lelkes üdvkiáltásai 
fogadták az indítványt. Mire az elnökölő főpap kimondotta a vég- 
zést, Isten áldását esdvén úgy a választott királyra, mint az 
országra és az egész kereszténységre. *) 

A főváros utczáit az öröm és lelkesedés zajos nyilatkozatai 
töltötték be. A rendek az új királytól biztosan várták, hogy 
vissza fogja nekik adni a szabadság mindazon előnyeit, melyektől 
Mátyás hatalmas karja megfosztotta, anélkül, hogy az ország 
nagyságát, melyet neki köszönhettek, fol kellene áldozniok. ^) 

Beatrix is örömteljes, emelkedett hangúlatban volt. Mikor 
a választás után a pápai követ szerencsekívánatait fogadta, vála- 

Bek össze. — Hippolyt érseknek július 16-ikán írt levele megerősiti ezt 
a részletet, hogy a július 14-iki ülésen a királyné hozzájárulásával hatá- 
rozat hozatott, cs ez másnap ünnepélyesen kihirdettetett. (»Alli 14 del 
prcsente fu ellecto da questa Ser. Regina c da nui altri . . . Uladislao. 
Fu publicato alli 15.« A mantuai állami levéltárban.) És megerősiti az 
országgyűlésnek július 19-ikéu Bécs városához intézett levele, melyben 
a királyválasztást jelentve, kiemeli, hogy az >mit Verwilligung unserer 
gnedigcn Frauen Kunigin Beatrix történt. « (Fimhaber. 31.) 

^) A. milánói követ még azon napon tudatja udvarával a válasz- 
tást. (D. E. IV. 242.) A pápai nuntius ugyanazon napon így ír: >Hodic 
(fxactis sacTorum solemniis, Uladislaus Rcx Bohemiae, Rex Hungáriáé in 
tbro publieo est acclamatus, maxima Praelatorum et Baronum frequentia 
publicatus ct declaratus^ cui consortem Regni et thori . . . Beatricem . . . 
penc reluctantem . . . acclamaverunt.« (A július 18-ikán expcdiált jelen- 
tés a velenezei könyvtárban.) Bon£n részletesen írja le az ülés folyamát ; 
ó említi, hogy Dóczi »8cythica lingva< beszélt. 

') A közöröm nyilatkozatairól Bonfíii, a választáshoz csatolt 
reményekről Flippolyt július 15-ik levelében szól. 


198 II. ULÁSZLÓ 

szában azon meggyőződését fejezte ki, hogy az ország minden 
ellensége, különösen a törökök fölött biztos diadalt fog kivívni !*) 

A következő napokban a trónkereső külhatalmak követeit 
búcsú-kihallgatáson fogadta az országgyűlés. Miksa követei tüze- 
tes választ kaptak. 

*A magyar koronára — így szólott a magyar rendek szó- 
noka, — többen tartottak igényt : a cseh király, Albert lengyel 
berezeg, János berezeg, sőt talán más magyar urak is. Beható 
tanácskozások után a magyar rendek arra az eredményre jutot- 
tak, hogy országuk érdekében leghasznosabb a csehországi király 
megválasztása ; mert országa Magyarországgal határos, és hely- 
zete megengedi, hogy Magyarország területén tartózkodhassék ; 
Morva és Szilézia megtartását is biztosítja a magyar koronának. 
Ellenben a római császár és király ő felségeiket mellőzniök kel- 
lett ; azért is, mert ők jogokra hivatkozva, igényelték a magyar 
trónt. Már pedig a magyar rendek a szabad választás jogától, a 
melylyel mindig éltek, nem engedik magokat megfosztatni ; annál 
kevésbé, mert azok, a kik jelenleg a király-választásban részt 
vettek, a császári felség örökösödését biztosító szerződéshez nem 
járultak, sem azoknak, a kik a szerződést megkötötték, fölhatal- 
mazást nem adtak. Arra kérik tehát a császári és királyi felsége- 
ket, hogy a történt választást jó néven fogadják. Mert a cseh 
király, a kire választásuk esett, ő felségeik szeretett vérrokona, 
ereiben az osztrák ház vére foly. Reméllik eszerint, hogy föl- 
magasztaltatása épen olyan kedves dolog lesz nekik, mintha 6 
felségeik egyike választatott volna meg.< 

Ezen nyilatkozatra Miksa biztosai azonnal megtették észre- 
vételeiket. Kiemelték, hogy Ausztria ép úgy szomszédja Magyai-- 
országnak, mint Csehország ; hogy a császári és királyi felségek 
is ajánlkoztak, hogy minden erejökkel segíteni fogják Magyaror- 
szágot ; abból, hogy időnként a német birodalomban tartózkod- 
nának, nagy haszon háramolnék Magyarországra, mely onnan 
annál biztosabban számíthatna segítségre. Továbbá nem egyedül 
a szerződésen alapuló jogaira támaszkodott a császár ; a rendek 
jóakaratához is folyamodott. De azt,  hogy jogait egészen el nem 

-) A pápai követ július 24-iki jelentése Veleiiczében. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 199 

hallgathatta, > minden okos ember* természetesnek fogja találni. 
A rendek érvelése tehát gyenge alapon áll. Amit a császárral 
kötött szerződés érvényessége megdöntésére fölhoznak, annak 
sincs nyomatéka, mert az egész ország nevében köttetett meg a 
szerződés. Egyébkint, miután a rendek ezen kifogásokat nem a 
választás előtt közölték, a mikor azokat a biztosok alaposan meg- 
czáfolhatták volna, világos, hogy csak eljárásuk mentegetésére 
hozzák föl. 

A biztosok egyszersmind a következő írdsheU nyilatkozatot 
nyújtották át az országgyűlésnek: »A hosszá idő előtt tett előter- 
jesztésünkre nyert válaszból sajnálattal értesülünk, hogy főtiszte- 
lendő és nagyságos uraságtok az új magyar király megválasztá- 
sára és kikiáltására határozták el magokat, a császári és római 
királyi felségek kétségtelen, világos jogainak, az igazságnak és a 
szerződéseknek sérelmére. Elvártuk volna, hogy ezen kitűnő 
ország békességéről és nyugalmáról bölcsebben fognak gondos- 
kodni, és el fogják hárítani a keresztény vér ontását, a mi most 
bekövetkezhetik. Nincs többé helye és ideje, hogy a császári és 
római királyi felségek jogait vitassuk, egyebet immár nem tehe- 
tünk, mint hogy a választást elutasítsuk és tiltakozzunk ellene. 
Mindazt, a mit láttunk és hallottunk, be fogjuk jelenteni uralko- 
dóinknak, a kik a körülmények szerint fognak intézkedni.* i) 

Ezen fenyegető szavak nem zavarták meg a magyar urak 
elégűltségét. A császár támadásától nem féltek ; sőt azzal kér- 
kedtek, hogy Ausztria azon részét is, mely Mátyásnak mindvégig 
ellenállott, meg fogják hódítani. *) 

Elbizakodottságukban megerősítette őket az, hogy Corvin 
János megbízottaival, a június 17-iki szerződés alapján, megkö- 
tötték az egyességet. ^) 


^) A két beszéd és az óvás szövegét közli Fimhaber. 68 — 72. 

*) Egy jálius 26-iki budai levél. D. E. IV. 243. 

^) A pápai követ június 24-ikén írja: :»Hodie... pax conchisa 
Cát, receptique in gratiam Duces Joannes et Laurentius, Colocensis ct 
Quinqueecclesiensis.c — Ugyanazon napon a magyar rendek Bécs váro- 
sát értesítik a béke megkötéséről. (Fimbabemél. 33.) Egy július 26-iki 
hnáíá levélben az áll, bogy a berezeg jobban jár, ba az első egyességet 
fogadja el, mert az a bosniai királyságot is ueki adta.  (D. E. IV.  244.) 


200 lí. ULÁSZLÓ 

De ezzel nem hárították el a polgárháború veszélyeit. Miksa 
és Albert hívei nem követték Mátyás fiának példáját ; a király- 
választás bevégzett ténye előtt nem hajoltak meg. A diadalmas 
párt kíméletlensége, boszú- és hírvágya még fokozta elkeseredésö- 
ket. Ezt érdekesen illustrálja Bornemisza János esete. Azok 
soraiba tartozik, a kik Mátyás uralkodása alatt, alacsony sorsból, 
kiváló tehetségökkel és hű ragaszkodásukkal magas állásra küz- 
döttek föl magokat. 1481-ben még Dóczi Orbán egri püspök és 
kincstárnok udvari embere, jegyzője volt. ^) Néhány év múlva 
az ország alkincstárnoka fontos hivatalát viseli. 

Azon benső viszony, mely Dóczi és Bornemisza között fönn- 
állott, a királyválasztási mozgalmak idején meglepő módon sza- 
kad meg. Bornemisza egyenes jelleme nem követheté pártfogóját 
a kétszínű politika tömkelegébe. Az adott szó, az elvállalt kötele- 
zettség szent volt előtte mindenkor. Fölfogása szerint az ország 
előtt nem állott más választás : vagy a Mátyás királynak tett Ígé- 
reteket teljesítve, Corvin Jánost emelni a trónra, vagy pedig az 
ausztriai háznak szerződések által biztosított trónöröklési jogát 
elismerni. 

A politikai irány ellentéte személyes súrlódások kútforrá- 
sává lett. A jóakarat és ragaszkodás érzelmeit gyűlölet váltotta 
föl. Bornemisza súlyos bántalmakkal illette Dóczit, a ki ezeket 
az erőszak tényével torolta meg. Az országgyűlés folyama alatt 
Bornemiszát elfogatta és börtönbe vetette, sőt azzal fenyegeté, 
hogy kivégezteti. Utóbb a főpapok, főurak és Buda város tanácsá- 
nak közbenjárására, késznek nyilatkozott, hogy szabadon bocsátja ; 
de súlyos és lealázó föltételeket fogadtatott el vele. 

Bornemisza kénytelen volt börtönében nyilatkozatot állí- 
tani ki, a melylyel bűnbánólag elismeri, hogy jótevője az egri 
püspök és az ország ellen sokféle vétségeket és kihágásokat köve- 
tett el, melyekért halálbüntetést érdemel ; szabadságáért váltság- 
díjúi, Bácsmegyében fekvő szelendi kastélyát két faluval és budai 
két házát, két malommal, a püspöknek engedi át ; végre kötelezi 

De arról, hogy a második egyesség, a június 1 7 -iki engedmények egy 
vészét visszavonta, nincs tudomásunk. A király július 31-ikén a június 
17-iki egyességet in exteuso erősíti meg. 

^) Teleki. Hunyad^^ak kora. XII. 166. 


KÍRÁLTLYÁ VÁLASZTÁSA. 201 

magát, hogy a püspök akarata ellenére ^senkit sem fogad el iiráfil, 
senkinek nem lép szolgálatába. « 

Ezen nyilatkozatot, szabad lábra helyezése után, hiteles 
hely előtt meg kellett volna újítania. Azonban a kierőszakolt 
Ígéretet nem tartotta kötelezőnek. Amint a börtön ajtaja meg- 
nyílt előtte, elhagyta a fővárost és Miksa táborába sietett. *) 


VI. 

Az ország rendéinek küldöttsége — a váradi, győri, csanádi 
és szerémi püspökök, Zápolyai István, Báthori István, Zsigmond 
szentgyörgyi gróf, Drágffi Bertalan, Ország László és Losonczi 
László, — fényes kísérettel, július utolsó napján, Farkashidán, 
Nagyszombat és Semte között fogadta a megválasztott királyt. 

Já)io8 váradi püspök tartotta az üdvözlő beszédet, a mely- 
ben az országgyűlés által megállapított választási föltételeket 
egyenként és részletesen ismerteté. »Ezen törvényekkel — monda 
ezután — ajánljuk föl az országot felségednek. Óhajtjuk, hogy 
igazságos királyunk, kegyelmes fejedelmünk, jóságos atyánk légy, 
nem pedig zsarnokunk, kegyetlen urunk, hatalmaskodó kormány- 
zúnk.< Majd átmegy az ország gazdagságának és a nemzet ere- 
jének magasztalására. A humanista hálás tért talál classicai 
reminiscentiák — nem mindig szerencsés — értékesítésére. Ki- 
emeli, hogy a magyar hadseregben a római légiók látszanak újjá- 
születni, és a magyar főurak soraiban, a király több Scipiót fog 
találni, mint a mennyi császára volt Kómának ; többet, mint a 
mennyi előkelő férfiút a trójai ló rejtett ! Ezután figyelmezteti, 
hogy szép alkalom várakozik rá érdemek és babérok szerzésére, 
nagybátyja Ulászló király *manesei<. megboszúlására. Krisztus 
ítépének a törökök zsarnokságától fölszabadítására. Buzdítja, 
hogy a pályán, a melyre lépett, bátran haladjon tovább, és nagy 
szellemének ereje ne lankadjon. >Tudjuk — úgy mond — hogy 
körültekintő és igazságos, szent erkölcsű és vallásos vagy.c >De 


^) Bornemisza János július 30-iki nyilatkozatát, az egri püs- 
pök kérésire, Ulászló október 28-ikán átírja. Ezen példány az országos 
levéltárban. 


1 


202 II. ULÁSZLÓ 

— folytatja váratlan fordulattal — most, a mikor a magyarok 
zord és harczias népének kormány-gyeplőit kezeidbe ragadod, ne 
feledd, hogy szigorral, nem engedékenységgel kell hajlékonyakká 
tenned, vaspálczával, nem kegyességgel és bfintetlenséggel lehet 
engedelmességben tartanod a magyarokat. < »Ezekután — így 
végzi beszédét — vedd át a magyar országgyűlés által, szerencsés 
előjelek között, fölajánlott kormányt, és hatalmas karoddal oltal- 
mazzad meg az országot !< ^) 

A király legelső kormányzati ténye : a választási föltételek 
és a János herczeggel kötött egyesség megerősítése volt *) 

A Beatríxxal való házasság ügyében Ulászlótól a küldött- 
ség hivatalos nyilatkozatot nem kért. De bizalmas értekezletek- 
ben behatóan tárgyaltatott ezen ügy. Ulászló kijelentette, hogy 
Beatrixot nem fogja nőül venni; mindazáltal, hogy támogatá- 
sára számithasson, úgy fogja magát viselni irányában, mintha a 
házasság végrehajtására el volna határozva. ^) 

Ezen ügyek elintézése után, a király Semte várába vezet- 
tetett, a hol Rozgonyi László volt első, a ki magyar vendégszeretet 
nyilatkozataiban részesíthette. 

Majd útját a Duna jobb partján folytatva, augusztus 9-ikéii 
tartotta ünnepélyes bevonulását Budavárába. Thűz Osvát zágrábi 
püspök volt a fogadására egybegyűlt rendek  szónoka. Ulászló 


^) A beszéd szövegét több egykorú másolat tartotta főiin a kül- 
földi könyvtárakban. Egy példányban a vatikáni könyvtár bírja. Boufin 
.1 beszéd egyes részeit munkájába fölvette. 

^) Mindkettő július 31-iki dátumot viseli. A hitlevél a Corpns 
Jurisban. A megerősített egyesség egy példányát az országos levél- 
tár őrzi. 

^) Ulászló 1494-ben a pápai követnek előadta, hogy mikor a ma- 
gyar trónra meghivatott, az összes magyar urak fÖlszólitására esküvel 
kellett magát köteleznie, hogy Beatrixot nem veszi nőül. (A teanói püs- 
pök 1494. augusztus 2-iki jelentése.) Az Ulászló ügynöke által készí- 
tett emlékírat szerint, (Udis Apológiája) a magyar urak azt kívánták »at 
Bcatricem reginam uxorem acciperet, aut sí nolit, pro sua regnique salntc, 
se accepturam simularet.< Mire Ulászlóidé accipienda Beatrice obstinate 
recuaavit.< (Az emlékírat a prágai egyetemi könyvtárban.) Bonfin ezen 
tárgyalások felől semmit sem tud, Tubero részletesen beszéli el, hogy 
Ulászló fölszólí tátott, ne vegye nőül Beatrixot, és ezt ő megígérte. 
(Schwandtner II.  153.) 


KIRÁLYLTÁ VÁLASZTÁSA. 203 

i"ö?id válaszában biztosította őket, hogy minden erejével igye- 
kezni fog a magyarok várakozásának megfelelni. ^) 

Egy nappal előbb, a Dun i másik partján, Pest közelében 
ütötte fel táborát ^íftcrf lengyel berezeg, a kit atyja a lengyel király, 
be sem várva a királyválasztás kimenetelét, fegyveres sereg élén 
bocsátott volt útra. *) Ulászló már Semtéröl egy magyar püspö- 
köt és egy cseh főurat küldött Alberthez, hogy visszavonulásra 
bírják. A nógrádmegyei Szécsényben találkoztak vele. Előterjesz- 
tésökre, a melyben kimutatták, hogy Ulászlót illeti meg törvényes 
választás jogczímén a korona, a berezeg azt válaszolá, hogy öt 
előbb kiáltotta Id a választó országgyűlés királylyá, és jogáról 
lemondani nem fog. 

Néhány nappal utóbb a váradi püspök jelent meg nála a 
pesti táborban, hogy személyes találkozás és értekezés czéljából 
Budára hívja át. A berezeg vonakodott elhagyni táborát. Ekkor 
maga Ulászló ment át hozzá Pestre. A két testvér hosszasan 
tanácskozott De Albert állhatatosan ragaszkodott igényeihez, és 
minden ajánlatot visszautasított 

Habár csak a folyam választotta el a két trónkövetelő 
testvér táborát, egyik sem sietett döntő ütközetre bízni a vitás 
kérdés eldöntését Albert, az élelmezés nehézségei által kénysze- 
rítve, a Tisza vidékére vonult vissza, és Szerencsnél ütötte föl 
tóborát Ulászló fenyegetődzött ugyan, hogy a bitorló ellen fogja 
vezetni hadait ; ®) de e helyett újabb kísérletet tett, hogy egy ős- 
ségre bírja öcscsét, a kit a váradi püspök és Báthori István által 
csakugyan rávett, hogy biztosokat bocsásson Budára. 

A tárgyalások folyamán Ulászló azt az ajánlatot tette, 
bogy elsőszülöttségi jogáról lemond, és a lengyel trónra fogja 
segíteni Albertet De ez a jövendő kilátásaival nem elégedett 
meg; azonnal élvezni óhajtotta vállalkozása gyümölcseit: Erdély 
átengedését vagy háromszázezer forint kifizetését követelte. A 

^) Bonfín elbeszéléq^. 

') Már július 21-ikéD magyar területről hívja föl a rendeket csat- 
lakozásra. A Bártfa városához intézett levél Wagnerudl-Diplomatariuin 
í^arosicitóe. 135. És Katonánál. XVII. 89. 

^) Az Ulászló környezetében levő főrendek augusztus 1 2-ikéh kelt 
levele. Katona. XVII. 90. 


204 II. ULÁSZLÓ 

király a magyar korona területének megcsonkítására nem gon- 
dolhatott ; a roppant összeg kifizetésére nem volt képes. Az alku- 
dozások tehát ismét megszakadtak. Mire Albert, ellenség mód- 
jára dúlva az országban, a fölvidékre vonult, és Kassát vette 
ostrom alá. ^) 

Ezalatt Miksa király is megindította a hadi munkálatokat 
Ausztriában. Ellenállásra nem találva, a Mátyás által meghódí- 
tott terűletet, Bécs városával együtt, hatalmába ejtette, és készü- 
leteket tett, hogy Magyarország területére vigye át a háború 
színhelyét. 

Ily körülmények között, a két külföldi trónkövetelő fenye- 
gető magatartásával szemben, Ulászló és hívei nem csekély meg- 
nyugtatására szolgált, hogy Corvin János és Beatrix támogatá- 
sára számíthattak. 

A berezeg, augusztus közepe táján, Budára jött, ahol úrrn 
panaszolta el, mint döntötte öt pártfeleinek árulása szerencsét- 
lenségbe.®) Es most készséggel fogadta el Ulászló híveinek ajánla- 
tát, hogy velők véd és daczszövetségre lépjen. Az egyik részríil 
az egri, váradi és győri püspökök, Báthori István és Drágffi Ber- 
talan, a másik részről Corvin János, a pécsi püspök és Ráskai 
Balázs kötötték meg az egyességet.   . 

Az általok kiállított oklevélben, melyet aláírásaikkal és 
pecséteikkel erősítettek meg, elégikus hangon beszélnek arról, 
hogy Mátyás halála után » árván* maradtak hátra; nagy veszé- 
lyek, sokféle ellenségek fenyegetik őket ; ezért őszinte barátságot, 
jóakaratot fognak egymás iránt tanúsítani ; ^bármily ellenséggel 
szemben, senkit sem véve ki,* minden erővel, ha kell hadaikkal is, 
kölcsönösen oltalmazni fogják egymást ; és *az arszágtóU soha el 
nem szakadnak.* ^) 


^) Ezeu találkozás alkalmával történhetett az, a mit Tubero elbe- 
szél (51.), hogy Albert berezeg szemrehányásokat tett Bátborinak, mert 
az országba meghívta és azután elpártolt tőle. 

*) A milánói követ szeptember 8-iki jelentése. Eu Bonfin elbe- 
szélése. 

®) Az oklevélben még azon kevésbbé jelentékeny pontok foglaltat- 
nak : hoTjy ha egyik a másik ellen sérelmet követ el, a két fél köteles a 
békés kiegyenlítést megkisérleni, ha ez nem sikerül,  az ügyet a szöveí* 


kirAi.ylyá választása. 205 

Beatrix királyné megnyugtatása nehezebb föladat volt. 

A királyt, a Budára érkezését követő napokban, a királyné 
hívei fölkérték, hogy az ünnepélyes egybekelésre határnapot tűz- 
zön ki, s az előkészületeket tegye meg. Válasza kitérő volt »Ilyen 
nagy dolgot — monda — nem lehet elhamarkodni.* ^) 

Csak öt nap eltelte után szánta el magát az első látoga- 
tásra. De míg a nyilt föllépés bátorságát nélkülözé, a szinlés 
ügyességével sem dicsekedhetett. A királynét üdvözölve, jóakarata 
felől biztosítva, azt a szót ejté el, hogy pártfogásában fogja része- 
>íteni, mintha csak testvére volna. 

Az özvegy királyné, sí ki az epedő jegyes gyengédségének 
contestátióit várta, a hideg szavak hallatára annyira megzavaro- 
dott, hogy bár társalgási biztosságáról és könnyűségéről híres 
volt, most alig talált szavakat, hogy a királynak válaszoljon. 

Királyi vendége távozása után annál nagyobb erővel tört 
ki haragja. Indulatos szavakkal ostorozta az urak hűtlenségét. 
Majd többeket maga elé idézve, hevesen megtámadta és szemre- 
hányásokkal halmozta el őket. Ezek kijelentették, hogy ragasz- 
kodnak Ígéreteikhez, és habár a királyt a házasságra nem kény- 
szeríthetik, igyekezni fognak, hogy őt arra rábírják. Ezzel az 
általános ígérettel a királyné nem elégedett meg. Nyolcz napi 
határidőt tűzött ki. «) 

A határidő letelt, a nélkül, hogy elhatározó lépés történt 
volna; pedig Beatrix a királyt sürgető üzeneteivel naponkint föl- 
kereste. Ulászló különféle ürügyek alatt igyekezett az ő türelmet- 
lenségét lecsilapítani. ^) 

A magyar urak ellen, a házasság ügyében követett eljárá- 
sukért, a megbízhatatlanság vádját nem csak Beatrix  emelte. A 

^*"fa többi tagjai elé terjeszteni, és ezek ítéletében megnyugodni ; kivételt 
(«ak liirtokperek képeznek, a melyeket a királyi törvényszék elé vihet- 
mk. — Az augusztus 15-ikén kelt oklevél egyik eredeti példánya az 
í'rszágoB levéltárban. (Kiadta Spiess : Aufklarungen in der Gcscbiehto 
und Diplomatik. 281 — 3.) 

^) A milánói követ szeptember 8-iki jelentése. D. E. IV. 255. 

') A milánói követ szeptember 8-iki jelentése. 

•) Ezt az Udis-féle Apológiából tudjuk. A király ~ olvassuk ott 
— ><|ua potcst artc rem simul are ac difíerní conatur, . . . ní> inulií-ris 
■íft<', viriliu>< vt inconstáiiítiii Uegno <jic(;rotur.« 


206 XI. ULÁSZLÓ 

milánói követ a királyyálasztás napján éles szavakkal fejezte ki 
megütközését a fölött, hogy a királyválasztáshoz föltételül a 
Beatrixxal való házasságot csatolták, pedig előbb azt Ígérték volt 
neki, hogy Biancát fögja Ulászló nőül venni. 

A váradi püspök önvédelme nem volt alkalmas arra, hogy 
az olasz diplomatát jobb véleményre hozza. Istent hívta tanúbi- 
zonyságul, hogy ö ama föltétel mellőzése végett minden lehetót 
megtett; de a győri püspökön kivűl senki sem támogatta; a 
többit — úgy mond — mind megvesztegette a királyné. ^) 

A követ könnyen beláthatta ugyan, hogy ezen állítás a való- 
ságnak meg nem felel; *) azonban mivel igyekezetét, a leendő ma- 
gyar királyt Bianca herczegnő részére férjül biztosítani, meghiú- 
sultnak tekintette, nem akarta Budán bevárni T^lászló megérke- 
zését és menyegzőjén jelen lenni. Kijelentette tehát, hogy visszat/M* 
Milánóba. 

A váradi püspök marasztalta; mert »űjabban fplmerfílt 
körülmények lehetővé tehetik, hogy kedvezőbb eredménynyel fog 
küldőihez visszatémi.< A győri püspök még világosabban szólott; 
könnyen megtörténhetik — monda — hogy a rendek a királyné- 
nak tett Ígéretet visszavonják, mert többen azok közül, a kik a 
házasságot leginkább sürgették, eltávoztak, ellenben ő és a váradi 
püspök az óhajtott czél elérésére minden befolyásukat föl fogiák 
használni. 

A követ ragaszkodott elhatározásához, és búcsú-látogatást 
tett a váradi püspöknél. Ez megújította igyekezeteit, hogy Tit 
maradásra bírja. Es miután általános Ígéretei hatástalanok ma- 
radtak, esküvel kötelezvén őt titoktartásra, részletesen előadta, 
hogy mint remélli a királynénak tett Ígéret visszavonását és a 
milánói házasság létesítését kivihetni. 

A követ ezek után úgy gondolkodott, hogy joga van ugyan 
bizalmatlanságot tanúsít^ani azok iránt, a kik > egyszer már rászed- 
ték ;« de mivel a két főpapnak nem állhat érdekében czél nélkül 


^) A milánói követ jülins 1 5-ikí jelentése. 243.  . 

*) A milánói követ július 3l-iki jelent^scbeu azon m eggy őzödés(ít 
fejezi ki, hogy lerfijten voltak megvesztegetve, a legtöbben hhii/fflen^^fff^y 
éa kelletlenül fogadták el a föltételt. 245. 


KIRÁLTLTÁ VÁLASZTÁSA. 207 

tartóztatni 6t, és maga is tapasztalta, hogy Ulászló és Beatrix 
házassága iránt nagy elégületlenség mutatkozik : a tárgyalások 
teljes megszakítását el akarta kerülni. Arra határozta el magát, 
hogy Budáról távozik, de az országot el nem hagyja. Pécsváradra 
voDÚlt, Sforza Ascamio bíbomok apátságába, ott bevárandó a 
két főpap további üzeneteit. *) 

Több hét múlt el, a nélkül, hogy a türelmetlenül várt tudó- 
sítások megérkeznének. 

Ulászló Beatrix irányában kötelező lépést tenni, és vele 
szakítani egyaránt habozott. 

Azonban a házassági ügyet csakhamar előtérbe hozta — a 
kincstár szomorú állapota. A nagy király halálát követő mozgal- 
mak alatt a közjövedelmek kezelésében nagy zavar állott be. A 
források, melyekből Mátyás bőven meríthetett, egyszerre kiapad- 
tak. Az első, legsürgetőbb szükségek födözésére királyi uradalma- 
kat kellett zálogba vetni és kölcsönöket venni föl. *) Ulászló üre- 
sen találta a kincstárt, és a koronázási ünnepélyek költségeire 
hitelmüveletekhez folyamodott. ^) 

De a helyzetet mi sem tünteti fol oly sötéten, mint az a 
tény, hogy Magyarország királya kényszerítve volt, a mikor hit- 
vest keresett, — a tőle várható jegyajándékot is tekintetbe venni. 

Szeptember első napján, a Dóczi Orbán kincstárnok laká- 
sán tartott értekezleten, a kincstár szükségei képezvén a tanács- 
kozás tárgyát, többen szóba hozták, hogy leghamarább Milánóhói 
lehetne pénzt szerezni. Úgy látszik, ezen gondolat viszhangra 
talált ; mert néhány nappal utóbb a váradi és győri püspökök 
a milánói követ megbízottjának kijelentették, hogy mihelyt a 
koronázás után Ulászló állása meg lesz szilárdítva, a milánói 
udvarral, a házasság létrehozása ügyében, azonnal megindítják a 
tárgyalásokat *) 


1) Pécsváradról július 31-ikéii irt első jelentése. I). E. IV. 24.5. 

^) A királyi hitlevél intézkedik a főrendek által fölvett kölcsönök 
törlesztéséről. 

^) Pernstein Vilmos harmincz évvel később, II. Lajos kinllylioz írt 
levelében fölhozza, hogy a koronázási útra ö szerzett pénzt. Palacky 335. 

*) A Hiilánói követnek szeptember 8-ikán kelt két jelentéac. (O. 
E. IV. 2.')4— tí, 2f)9— 63.)  A  niilílnói  követ  előadása  szciiut, mind a 


208 II. ULÁSZLÓ 

Egyébkint Ulászló házassági tervei szoros kapcsolatban 
állottak az európai politika nagy eseményeivel. 

A Valois és Habsburg dynastiák hosszú, véres küzdelme az 
Olaszország fölötti uralomért és az európai hegemóniáért, Mátyás 
halála idején közel állott a kitöréshez. A politikai ambitió össze- 
ütközéseit súlyos személyes sérelmek mérgesítették el. VIIL 
Károly franczia király és I. Miksa római király halálos ellensé- 
gek gyanánt állottak egymással szemben. 

Ily körülmények között Magyarországnak fontos állás jutott 
osztályrészül. 

Francziaországnak érdekében volt megakadályozni nem- 
csak azt, hogy az ausztriai ház Magyarország trónját elfoglalja, 
de azt is, hogy a magyar király rokoni kapcsolatba jöjjön az 
aragoniai uralkodóházzal, melynek nápolyi trónjára VIIL Károly 
igényt tartott. 

A franczia politikának Olaszországban legbuzgóbb, bár 
ekkor még titkos, híve Sforza Lajos herczeg volt, a ki testileg 
cs szellemileg gyenge unokaöcscse nevében Milánót kormányozta. 
A nagyravágyó és cselszövő férfiú nem elégedett meg azzal, hogy 
tényleg ő volt a fejedelem : azon fáradozott, hogy a maga család- 


két főpap a házacság létrehozásáért jutalom gyanánt a bibornoki méltó- 
ságnak kieszközlését várta. Ezt Bakocs győri püspökre nézve, ugy az 
idézett jelentések, mint a későbbi tárgyalások — melyekről más helyen 
tüzetesen szólok — kétségtelenné teszik. Ellenben a váradi püspökre 
nézve alapos kétség merül föl. Ezt már a milánói követ jelentéseinek 
ftzó'rp4jie \b indokoltnak tünteti föl. A mikor Bakocsról szól^ azt mondja: 
»mi ha dicto liöeramenie che ser ve . . . cum expectacione de essemc recog- 
iiosciuto.« Ellenben a váradi püspökről: >E1 Varadino se ha presuputxU^ 
che 'ia Signcria Vostra gli debia donare alcuni vasi d'argento . . . et clic 
lo debia adjutare ad conseguire el Capello. Ad ine de H vasi non lia ftvV* 
parola^ ne da questo ne dl miuna altra cosa dove vadino danari^ ma ne 1í* 
motegiato cum altri che me hano riferito.< (i. m. 260.) Tehát másnk 
beszéde után indul. Tovább folytatva mondja, hogy Ő felajánlotta a bíbort 
a váradi püspöknek, de válaszáról egy szót sem szól, a miből következ- 
tetni lehet, hogy hallgatagon tudomásul vette. Teljesen hihetetlen 
volua, hogy az, a ki szeptember végén méltóságairól lemondj vagyonát 
szétosztja, augusztusban áj méltóságok elnyerésére és néhány ezüstedény 
megszerzésére gondol ; annál kevésbé, mert kolostorba lépése jóelevP 
átgondolt elhatározás müve, nem váratlan katastrófa következménye. 


KIRÁLYLYÁ VÁLASZTÁSA. 200 

jának szerezze meg a herczegséget A franczia szövetségtol várta 
hő óhajtása teljesülését. ^) 

Bakocs Tamás és Ulászló többi tanácsosai eszerint mély 
politikai belátást tanúsítottak, mikor a milánói házasság ügyét 
fölkarolták. Háborút folytatva az osztrák ház ellen, és Beatrix 
igényeinek elutasítása után, az aragoniai ház ellenséges érzületei- 
től tartva: természetes szövetségesekül kinálkoztak Milánó és 
Francziaország. Eszerint nem egyedül a kincstár pillanatnyi zava- 
ra: hanem első sorban az országnak az általános helyzettel össze- 
függő érdekei késztetik őket arra, hogy most Bianca herczegnő 
kezét kérjék, és később egy franczia herczegasszonyt szerezze- 
nek meg nőül uralkodójuknak. 


VIL 

A király augusztus 12-ikén küldötte szét meghivó leveleit 
a szeptember 14-én Székesfehérvárt tartandó koronázásra. László- 
nak írja magát ezen levelekben, hogy a nemzet előtt kegyeletes 
tiszteletben álló szent király nevével népszerűséget szerezzen 
magának. ^) 

A korona Visegrádon őriztetett. A mint e vár a király ke- 
zeibe került, a zágrábi püspök vezetése alatt küldöttség ment a 
szent kincsért, mely augusztus 29-ikén ünnepélyesen áthozatott 
Budavárába, a hol a szent Szűz várbeli egyházának főoltárán 
köztiszteletnek volt egy ideig kitéve. Ezután átvették a főrendek 
által választott koronaőrök: Dőczi Orbán és Bátliori István, a kik- 
nek fölügyelete alatt a királyi palotában helyeztetett el, majd 
Székesfehérvárra vitetett át. *) 

A király, szeptember 13-ikán, nagyszámú és fényes kíséret- 
tel vonult Székesfehérvárra. Több napig késleltette a koronázást. 


^) Reumoiit. Lorenzo de Medici. II. 384. 

') A initáDÓi követ szepcember S-iki jelentése szeriut a visegrádi 
viniiigy, ki Corviu Jánostól Albert herczeghez pártolt, vonakodott n 
várat átadni. Ulászló kétezer fegyverest küldve a vár alá, kénys/crítette 
föladására. Bonfin is szól az ostromról. 

') A milánói követ idézett jelentése és Bonfin ellieszélése. 

SzilziuoK.  1885  IIT.  FözKT. 14 


210 II. ULÁSZLÓ 

hogy a távollevő főrendeknek a megjelenésre időt engedjen. Külö- 
nös súlyt helyezett Yáradi Péter kalocsai érsek és Újlaki Lőríncz 
berezeg jelenlétére. De ezek távol tartották magokat Hippolyt 
esztergomi érsek, ki gyermek kora miatt nem végezhette volna a 
koronázási szertartást, Budán maradt 

A többi főpapok mind megjelentek. A világi urak, élükön 
Coivin Jánossal, nagy számban gyűltek egybe. A külföldi hatal- 
masságok közül csak a pápa és a nápolyi király voltak képviselve. 

Szeptember 18-ikán történt a koronázás, melyet a zágrábi 
püspök végezett A királyi udvar és a főrendek utolszor jelentek 
meg 9.zon szemkáprázó fényben, mely Mátyás uralkodása alatt a 
külföldi vendégeket csodálattal tölte el. 0 

A következő napokon Ulászló az országos és udvari méltó- 
ságok betöltése iránt intézkedett. Corvin János Slavonia hercze- 
gévé, Horvátország és Dalmatia bánjává neveztetett ki. De Bos- 
nyákország királyává választása és koronázása, a mit a június 
17-iki egyesség igért, elmaradt; úgy látszik, maga a berezeg sem 
sürgette. Báthori István az országbíró és erdélyi vajda kettős 
tisztét, Kinizsi Pál az alsó részek főkapitányságát megtartották. 
Geréb Péter , Ország Ldszló és Losonczi László udvari méltósá- 
gokra emeltettek. A kincstámokságot, melyről Dóczi Orbán foly- 
tonos betegeskedése miatt lemondott, Thuz Osvát zágrábi püspök 
nyerte el. A cancellári tiszt Bákocs Tamás győri püspökre ru- 
háztatott, miután János váradi püspök, kinek helyét foglalta el, 
a koronázás után megvalósítá rég ápolt tervét: egyházi és világi mél- 
tóságairól lemondott, hogy egészen Isten szolgálatának és az 
áhítat gyakorlatainak szentelje életét A király kérései, a főren- 
dek rábeszélése nem bírták elhatározásában megingatni. Még 
Székesfehérvártt szétosztotta ékszereit, drága egyházi öltönyeit és 
egész vagyonát rokonai, barátai, szolgái között Mire elhagyva az 
országot, Olmüczbe sietett, hogy a szent Ferencz rendnek általa 
alapított kolostorába vonuljon el. Példájával bebizonyította, 
hogy az elvilágiasodás árjának terjedése mellett is, az egyház 
körében a vallásos buzgóság, az önmegtagadás szelleme ki nem 

^) Boufíu részletesen írja Ic a koronázást cs az az»il kapcsolatod 
ünnepélyeket. 


KIRÁLYLYÁ VÁLA8ZTÁRA. 211 

hal, és a kereszténység őskorára emlékeztető tényekben nyilvánítja 
soha el nem múló hatalmát. ^) 

Ulászló szeptember 27-ikéa érkezett vissza a fővárosba. 

Súlyos gondok terhe nehezedett rá. Éjszakon Albert ber- 
ezeg Kassát vívta. Nyugat felől Miksa nyomult előre, és már 
Szombathely mellett táborozott. Délen és keleten a törökök há- 
borgatták az országot Ulászlónak tehát azonnal teljesítenie kel- 
lett, a mit a koronázási dombon ejtett négy kardcsapással 
fogadott 

Sajnos, csakamar kitfint, hogy ezen föladatnak megoldására 
sem ereje sem hivatása nincs. 

Fraknói Vilmos. 


^) Bonfín részletcseo szól a váradi püspök visszavonulásáról. Tubero 
elbeszéli a különféle combinatiókat, melyeket ezeu esemény megmagya- 
rázására kigondoltak, és azzal végzi, hogy meggyőződése szerint >ex 
votot lépett kolostorba. (21.) 


14* 


A SZÉCIIYEK MURÁNYBAN. 


HARMADIK KÖZLEMÉNY.  — 


IV. 

A tizenhét évig tartó házasságban Széchyéknek kilencz 
gyermekök született, kiknek nevét az anya koporsóján talált fel- 
írat következő sorrendben említi : János, Péter, Sámuel, György. 
Mária, Borbála, Magdolna, Kata és Éva. Hogy a gyermekek nem 
ilyen sorban születtek s hogy *a négy elsö nem csupa fiú volt, az 
bizonyos. Mária nemcsak a leányok közt volt legidősebb, hanem 
anyjának mindenesetre legelső gyermekei közé tartozott A fiúk- 
kal Széchyéknek nem volt szerencséjök ; mindegyik igen fiatalon 
halt el. A középső leányt, Magdolnát szintén iíjan ragadta el a 
halál, még pedig megrendítő módon. 1621. nyarán, midőn a család 
nagyszámú katonával a murányi várból Beszterczebányára indult, 
a várkapu közelében a sűrű tömegbe lecsapott a villám s több 
embert megölt, köztük a kis Széchy Magdolnát. Csupán négy leány 
nevelése és utóbb férjhez adása vette tehát igénybe az anya gon- 
doskodását, mert a főleg 1619 óta folyton nagy vállalatokban 
elfoglalt férj e tekintetben ép oly kevéssé járhatott kezére, minta 
gazdaság vezetésében. 

Anyja közvetlen felügyelete alatt nőtt fel a négy leány s 
már 1625-ben arra gondoltak a szülők, hogy a legidősebbet, Máriát 
férjhez adják. Ebből azonban a leány életkorára következtetést 
vonni nem lehet; nővére 1627-ben csak tizenhárom éves korában 
jegyeztetett el s talán Mária sem volt idősebb, midőn vőlegényt 
akartak számára szerezni. Atyja, ki ez időben folyton titkos össze- 
köttetésben állt Bethlen Gáborral, a fejedelem testvérének Beth- 
len István gubernátornak hasonnevű fiára, Istókra, a kis grófra 
vetette szemét s a fejedelmi udvarban az eszme elfogadásra talált. 
Élénken folytak az alkudozások. Bethlenek részéről Kornis Zsig- 
mond 8 más bízalmaa emberek jártak Murányban. A hozomány 
kérdése elinté^itetvéu, a két család megegyezett. Már csupán az 
eljegyzés, illetve a háztűznézés volt hátra,  midőn a barkóváraljai 


A SKÉCIIYEK MIIUÁNYDAN. 2\'^ 

róiiulráma 1625. szeptember elsején hosszabb időre elhalasztuttji a 
házassági terv valósűlását. 

A váratlan csapás mélyen lesújtotta a Murányban levő csa- 
ládot De az özvegyen maradt asszony lelki ereje, férfias erélye 
éi)en e nehéz napokban mutatkozott a leghatározottabban. Szi- 
vébe zárta fájdalmát s igazi heroismussal teljesítette kötelességét 
önmaga és gyermekei iránt jogaik megöl talm ázásában. Első dolga 
volt koronás királya védelmét kinyerni. Mert bármi lelkes, hitbuzgó 
protestáns ap>szony volt s bármi kevéssé ejtette el a leánya és 
iijabb Bethlen István közti összeköttetés eszméjét, Széchyné tel- 
jesen szakított férje kétszínű, ingadozó politikájával. Szívvel, 
lélekkel royalistának, Habsburgi pártinak mutatkozik s a mint 
férje holttestét Murányba hozatta, a királyhoz fölterjesztést inté- 
zett, melyben elpanaszolta az elhunytnak gyászos sorsát s kife- 
jezve hűségét, a felség oltalmát kérte a maga és gyermekei szá- 
mára. 11. Ferdinánd 1625. okt. 14-én Sopronból válaszolt nagyon 
kegyelmes és részvevő leiratban ; nemcsak oltalmát igérte, hanem 
egyenesen felhívta az özvegyet, hogy minden jogtalan támadás 
ellenében vegye igénybe az ö királyi védelmét s bárkit fog hozzá 
óhajaival vagy panaszaival küldeni, a felség kegyelmesen kész 
meghallgatni az illetőt ^) 

E biztató királyi szavakra, az oltalomra csakugyan szük- 
sége volt az özvegynek. Férje nem hagyott végrendeletet a roppant 
vagyonról, mely utána maradt. Az erőteljes férfi nem gondolt a 
halálra, s nem is tett végintézkedést, ámbár utóbb azzal vádol- 
ták az özvegyet, hogy eltitkolja a végrendeletet. E vád azonban 
félreértésből származott. Legidősebb' leánya, kedvencze Mária 
hozományát Széchy még maga állapította meg. De nem végren- 
deletben, hanem a Gábor fejedelemmel folytatott bizalmas tár- 
gyalásokban. Az özvegy ezt ismételve írja, de később még saját 
lányai is végrendeletet emlegettek s a Mária hozományát lega- 
tumnak tekintve, a végrendelet alapján követelték az ingó vagyon- 
ból atyai örökségöket."* Ez maga is roppant sokra ment. Az ingó 
értékből, főleg a készpénzből — paint Széchy Borbála, Mária 
egyik nővére s 1637-ben Forgách Adámné állítja, *) — a négy 
leány mindegyikére  51,000 forint jutott,  melynek azonban az 


^) Az eredeti leírat az orsz. levéltárban. A leirat külső lapján c 
szavak olvashatók: Anno 1625. die 24. mensis Oct. praesentae S. C. 
Mtis lítterae snnt mihi illatáé io Murán. • — 1627. jan. 6-én hasonló, 
igeu kegyelmes és családja btisdgét dicsérő leiratot intéz hozzá a király. 
Oraz. Ley. 

') Levele 1637. apr. lO-kénkelt Gácsou. Forgách-levéltár. Nemz. 
Múzeum. 


214 AC8ÁDY IGNÁCZ. 

anya csupán egy részét szokta volt a lányok kiházasltásakor 
hozománykép kiadni. Férje halálával főleg a roppant ingatlano- 
kat kellett az özvegynek övéi számára biztosítania. Először 
gömöri és zólyomi birtokairól gondoskodott. Ez aránylag könnyen 
ment. Az özvegynek volt pénze elég, melyből a kamara újabb igé- 
nyeit ki tudta elégíteni. Murányért pótlólag 22,000, Lipcséért 
13,000 tallérnyi ráfizetést követeltek tőle. Ezt megadta s 1626. 
apr. 14-én kelt Bécsben a két királyi okmány, ^) mely a murányi 
és lipcsei urodalmak birtokát özvegy Széchy Györgynére írja át. 
A pénzen kivtil külön hüséglevelet kivántak tőle. Az özvegy 
1626. május 2-án állította ki az érdekes nyilatkozatot. Tulajdon- 
képen neki kellett volna valamely hiteles hely előtt az ünnepélyes 
politikai hitvallás letétele czéljából megjelennie. De az utak rossz 
volta miatt a szepesi káptalan két tagját kérette magához. Ezek 
— Hagil Gáspár és Csuthkovics Tamás kanonok — hosszabb 
jelentést *) tettek az ünnepélyes actusról. Május l-én érkeztek 
Murányba. Másnap az özvegy elé vezettettek, ki előttük hiteles 
és ünnepélyes módon megadta a kívánt nyilatkozatot 

Az okmány nem csupán Széchy Györgyné politikai érzel- 
meire vet világot. Az egész család jövendőbeli politikai irányát 
szabja meg s azért is érdekkel birhat, mert azt bizonyítja, hogy 
Széchy Mária, midőn 1644-ben Rákóczi pártjáról a király ke- 
zére visszajátszotta Murány várát, nem követett el árulást csa- 
ládja tradiczióin, hanem ellenkezőleg a lány akkor már elhunyt 
anyja nyomdokaiba lépett s az anya által örököseire hagyományo- 
zott kötelességet teljesített. A hüséglevél, melyet az özvegy a 
hiteles személyek előtt kiállított, így hangzik : 

>En Drugeth Homonnay Mária asszony a néhai tettes és 
nagyságos rimaszécsi Széchy György meghagyott özvegye stb. val- 
lom e levelemnek rendiben : Mivelhogy az én kegyelmes uram, 
koronás királyom, II. Ferdinandus római császár urunk ő felsége 
újabban méltóztatott ismét kegyelmességéből Gömör vármegyében 
levő murányi várat és Zólyom vármegyében levő lipcsei várat jószá- 
gival, falvaival bizonyos summa pénznek fejében inscribálni, mely 


1) Liber Regius (bécsi) VII. kötet. 

^) Orsz. Lev. N. R. A. 530 fasc. 38. Ugyanez' alkalommal az 
özvegy köteles lett volna az újabb zálogösszeget, 35^000 tallért a királyi 
kamra számára lefizetni. A pénz megvolt. A pozsonyi kamara pénztárno- 
kát, Ebeczky Imrét küldte átvételére s elszállítására Muráuyba. De 
Ebeczky > bizonyos okoknál fogva« nem szállíthatta el a pénzt. Szécbyné 
tehát egy más okmányban kijelentette, hogy bármikor küld el a pénzért 
ő felsége, ő vagy gyermekei az említett összeget haladéktalanul ki fogják 
adni. N. R. A. 816: 35. 


'* 


> 


^ 


A SZ]^:CnTEK MURÁNYBAN. 215 

abbeli ö felsége kegyejmességeért fogadom, hogy soha az én teljes 
életemben sem ö fekégétöl sem az ö felsége után legitimé succeda- 
landó kegyelmes fejedelmekről, nevezet szerint pedig az ausztriai 
háztól semminemű szántszándékkal, igyekezettel akármi szín alatt 
is el nem szakadok és a megnevezett várakat, kiváltképpen Murá- 
nyi várat idegen fejedelmeknek kezében nem ejtem, névazerint pedig 
az erdélyi fejedelemnek, sem pedig erdélyi fejedelemhez tartozó 
embernek ; semmi idegen praesidiumot be nem eresztek, sőt min- 
den igyekezetemmel azon leszek, az én kegyelmes uramhoz az ö 
felsége után succedálandó kegyelmes fejedelmekhez ragaszkodva, 
»ot még testamentumomban is azon várakat Erdélyhez tartozandó 
embernek nem hagyom, sem adom ; kivévén azt, hogy ha mit azon 
várakon levő summákból akarok leányimnak hagyni, hagyhassak, 
ha Erdélyben avagy másutt lennének leányim közül is. Ezt is 
hozzá adván, hogy ö felsége engemet is árváimmal együtt vallá- 
somban és szabadságomban megtartván, minden oltalommal 
legyen 5 felsége, kiben nem is kételkedem. Mindezeken felül meg- 
irt conditiókra és dolgokra engemet a teljes szent háromság isten, 
ki az atya, fiű és szent lélek segítsen. Ennek nagyobb bizonysá- 
gára és állandóbb erősségére adtam az én pecsétes levelemet 
kezem írásával megerősítve ezen becsületes spirituális személyek 
ugy mint Hagilius Gáspár mostani szepesi káptalanbeli káplány 
és Csuthkovics Tamás azon szepesi káptalanbeli kanonok előtt. 
Datam in arcé Murány 1626. május 2.< 

Ez okmányban tehát Széchyné nemcsak önmagára vállal 
kötelezettséget, hanem örököseire nézve is és közűlök azok sértették 
meg az anyjok vagy anyósok iránt tartozó kegyeletet, a kik utóbb 
a várat mégis az erdélyi fejedelem pártjára játszották. Maga 
Széchyné élete egész folyamán hű maradt elvállalt kötelezettsé- 
geihez. A király iránti hűségében nem ingadozott egy pillanatig 
3 ezt csakhamar nyilt alkalma tettleg bebizonyítani Noha leájiya 
Mária, Bethlen Gábor 1 626-ki támadásakor már jegyben járt ifjabb 
Bethlen Istvánnal, magaviselete ekkor is kifogástalan maradt. 
Utóbb Rákóczi idejében már a rokoni kapocs sem fűzte az erdélyi 
udvarhoz. Buzgó protestantismusa mellett sem helyeselte a fegyve- 
res föllépést hitfelei részéről. Rendületlenül óhajtotta a közbéke 
fentartását s midőn az veszélyeztetettnek látszott, a jolsvai espe- 
resi gyűléshez levelet intézett, szívére kötve az egyház minden tag- 
iának, hogy >a közbéke fentartásáért áhítatosan fohászkodjék^ és 
szigorún meghagyva a tanítóknak, hogy kötelességeiket híven tel- 
jesítsék s szorgalmasan harangoztassanak a közbéke érdekében. ^) 


')  1643. apríl 23. Az esperesség el is rendelte az imákat.  Egy- 
korú fóljegyzes. 


2ll) ACSÁUY lONÁCZ. 

Egész özvegysége idején liiveu megfelelt elvállalt kötelezett- 
ségének, t Olyan most a hitvány világ — írja egy ízben bosszú- 
san, — hogy inkább kedves az embereknek kedve, mint lelki- 
ismeretünk csendessége. « 0 csupán lelkiismeretére hallgatott s 
családi összeköttetései, valamint protestáns hite daczára mind- 
végig megtartotta a királynak fogadott hűségét Mindig telt 
kincstára mellett, melyből pontosan eleget tett a kir. kamara 
iránti kötelezettségének, még inkább politikai megbízhatósága 
okozta, hogy a király folyton a legjobb indulatot tanúsított iránta 
s birtokszerzési törekvései a kamaránál mindig támogatásra 
találtak. 

Mint jószágainak egyedüli tulajdonosa kis királynökéut 
uralkodott Széchy Györgyné Murány várában. Meg volt hozzá 
minden egyéni kelléke, a méltóságérzet, a büszke és nemes ari- 
stokraticus öntudat, mely a tettvágy és kötelességteljesítés nemes 
érzelmével párosult Mint úrasszony, ki a régi magyar jog szerint 
a páter familias jogkörének tekintélyes részét öröklé, férfias 
erélylyel kezelte övéi s messzeterjedö jószágai felett az uralmat 

Murány vára, mint udvartartásának középpontja, a hol 
úgyszólván souverain hatalommal uralkodott gyermekei, tisztei, 
jobbágyai felett, honnan törvényt rendelt számukra, vallásukat 
szabályozta, erkölcseik szigorú öre volt s a ledérséget tömlöczczel 
sújtotta, mindig a legkedvesebb helye maradt. Özvegysége idejéu 
csak ritkán s rövid időre távozott a várból. Csakugyan ama tisz- 
telettel közeledett ott hozzá mindenki, mint királynőhöz szokás. 
Ily látogatásról érdekes egykorú leírás maradt fenn. 1636-ben 
kevéssel férje halála után a jolsvai espei'es és néhány evang. lel- 
kész tisztelgett nála, azon kiváltságok megerősítését kérve, melye- 
ket férjétől nyert a gömöri esperesség. A küldöttek a látogatást 
következőleg írják le : *) »Bebocsáttatván a várba, ő nagysága 
rendeletére az új házba (in new-czimer) vezettek, ott tisztességc- 
sen megvendégeltek bennünket B,utkay úr és a többi komornik 
urak. Az asztaltól fölkelvén, közöltük ügyünket á káplánynyal és 
Rutkay úrral. Ezek közbenjárására azután ő nagysága színe elé 
bocsáttattunk, ki kezet fogott velünk és tiszteletteljes megszólalá- 
sunk után elolvasás végett átvette az iratokat Elbocsáttatván ő 
nagyságától, a hadnagy úrhoz (ad dominum magistrum Leutma- 
num) mentünk, ki ismét tisztességesen megvendégelt E közben ő 
nagyságától azt az üzenetet vettük, hogy várjuk be Jákófiy (a 
jószágkormányzó) úr hazajöttét Mire Jákóffy úr megérkezett, a 
vár kapuit már bezárták s mi éjjelre ott rekedtünk. « 

i)Prot Schretcr  161 — iB 2.  Csetneki esp. levéltár. Mikalik J. 
szívességéből. 


A szíX'iiYKK muhAnyiíak. 21 7 

Habár csak a közeli Lipcsébe rándult el, akkor is nagy 
éberséggel gondoskodott a yár örizéséröl. » Minekünk féltő jószá- 
gunk Murány vára — írja egy ilyen kirándulása alkalmával — 
8 eleitől fogván emberséges embereket szoktunk benne hagyni 
vigyázóúl és gondozóul, mikor ki kell belőle meDnünk* Meg is 
hagyja Péchy Györgynek, hogy »l8ten bevivén kdét, a várban jó 
vigyázassál és gondviseléssel (a porkolábokkal együtt értvén) 
legyen éjjel nappal kd s szüntelen tudósítson az ott való állapo- 
tokról, tfiztöl oltalmazkodván s tán kd németül is tud, a német 
vitézekre hallgasson, Laitmannal (hadnagy,) tízedesekkel gya- 
kortan beszélgetvén, melyekről felette igen kérjük kdet.« 

Az itt emiitett >Laitmann« a német őrség hadnagya. Mert 
a német helyőrséget, melyet Széchy György 1619-ben a várból 
kivert, utóbb vagy ő maga, de mindenesetre özvegye újra befo- 
gadta, sőt most már ő követelte, hogy ott tartassék, míg ellenben 
a királyi kamra költségkímélés szempontjából óhajtotta, hogy az 
őrséget onnan visszavonják. Murány nem végvár, nem is ő felsége 
tulajdona, távol esik az ellenségtől s igen békés vidéken fekszik, 
a jószágok összes, nagy jövedelmei pedig csupán a földes urat 
illetik. Mért tart tehát ott a király negyven főnyi őrséget ? Mért 
fizeti zsoldjukat, míg özvegy Széchyné csak az élelmezéssel járál 
a jelentékeny évi költség fedezéséhez ? Ez volt a kamara okosko- 
diisa. Széchyné azonban ki tudta eszközölni, hogy a német vitézek 
a várban maradtak ; sőt annyi figyelemmel voltak iránta, hogy 
míg a szomszéd végvárak Fülek, Futnok, Szendrő katonái néha 
két-három évig nem kaptak zsoldot, a murányi német helyőrség 
meglehetős pontosan kapta meg illetményeit ^) Néha Széchyné 
maga előlegezte a kellő összeget, melyet azután utólag számolt el 
a kincstárral. 

Széchyné nem csupán a saját biztonságára viselt gondot. 
Szivén hordotta jobbágyai, sőt egész megyéje érdekeit s e tekintet- 
ben igen érdekes egyik 1632-ki levele, melyben e kiváló nő — ki 
mint számtalan fenmaradt irata mutatja, leveleit maga szokta 
tollba mondani — egyéniségének egy másik érdekes mozzanata 
nyilatkozik. Valóságos katonai éleslátással itéli meg megyéje 
helyzetét s olyan szabatossággal jelöli meg a védelmére szükséges 
intézkedéseket, mintha egész életetét a csatamezőn töltötte volna. 

A levél, mely Gömörmegye gyűléséhez van intézve, így 
hangzik. ') 

^) HofTmaDii György 1628. jan. lO-én Eperjesről a. pozsonyi ka- 
marának hoBszú Iev<$lben fejtegeti a murányi helyőrség felesleges voltát. 
<>8z Lev. A kamarához intézett levelek 1620 — 29. C. csomag. 

O Goxörmegye levéltára. Mikulik József szívességéből. 


218 ACSÁDY IGNÁCZ. 

»Istentöl sok jókat kívánunk kegyelmeteküek megadatni. 
Esek értésünkre, hogy ktek Pelsöczön gyűlése leszen néminemű 
levelünkre. Minthogy minekünk is ír generális uram e mostani 
állapot s vigyázás felöl, melyre egész ősztől fogván minemű gond- 
viselésünk volt, nyilván vagyDn kteknél, hogy mind magunk s 
mind jószágunkkal szüntelenül vigyáztattunk. Ktek azért ha 
valami rendelést teszen, akaránk intimálni kteknek, hogy ne Pat- 
nokhan szállítson he egy néhány lovast vagy gyalogot, a mint 
most is végezés volt kteknek, mert hova leszen Pelsöcz tája, Csel- 
nek, Rozsnyó völgye, Kövi, Deres, Vizsnyó tája és a Balogon felöl 
való hódolatlanság ? Hiszen Putnoktúl fogva még Szendrőn felül 
is mind hódol s mi szükség hát őriztetni Putnokhól, holott most 
is eljött Putnok mellett a török és ha isten meg nem zabolázta 
volna, minemű csapást tehetett volna ide a hódolatlanság szélén, 
csak isten tudja. Azért ha valamint végez ktek, ide a hódolatlan- 
ság szélére rendeljen ktek vigyázókat alkalmatos helyekre, mert 
egyáltalában Putnokbűl meg nem oltalmazza Pelsöcz, Csetnek s 
Jolsva völgyén és Kövi, Deres, Balog s Ratkó táján levő hódo- 
latlanságot s csak a nagy hijába való költség és fizetés lészen. 
Jóllehet igen jó volna Putnokban is segítséget rendelni, csak reá 
érkezhetnék a szegény vármegye. Semmi közönséges jóban nem 
leszünk ellentartók, hanem valamiben elérkezhetünk, mi semmi- 
ben hátra nem állunk a közönséges jóért s megmaradásért 
Ugyanezen dologról mi is írunk generális umak, mit végez ktek 
a dolog felől kérjük kteket adja értésünkre. De cetero stb. Dátum 
in arcé nostra Murány 3. Aug. 1632. P. S. Hiszem, vannak ennél 
békességesebb vármegyék, a melyekből rendelhetnének Putnok- 
ban ésegyéb véghelyekben is őrzőket ; minekünk itt magunknak 
kellene vigyáznunk, sőt még minket is onnét kellene segíteni.^ 

De nem csupán megyéje érdekeire visel gondot Legutolsó 
jobbágyáról sem feledkezett meg s jogtalan sérelmei megtorlását 
tekintélye egész súlyával igyekszik az illetékes hatóságoknál, a 
szomszéd városoknál vagy megyéknél és uraknál szorgalmazni. 
Több levele maradt fen, melyben elégtételt kér károsított job- 
bágyai számára. ^) Igen élénk részt vett minden közügyben ; az uri- 
székek, megyei dolgok buzgón foglalkoztatták, az országgyűlésre, 
mint főrangú özvegy mindig elküldte két követét Valahova kül- 
dött valakit vagy a hova csak írt, mindenünnen gyors és kimerítő 
értesítést kívánt, még pedig egyáltalán nem csupán magán ügyek- 
ről. Bármilyen közérdekű dologról szintén követelte az alapos 
tudósítást s  épen nem asszonyi  kíváncsiság, hanem mély és 


1) Például 1626. okt. 4-én Murányból Kassavárosához.  Kassai 
Lev. Mise. 6165/ö. 


A SZÉCIIYEK MURÁN YBAK. 219 

komoly érdeklődés a haza és állapotai iránt szól belőle, midőn 
mindig arra figyelmezteti távol levő tiszteit, hogy a felmerülő 
hírekről és eseményekről értesítsék. Néha a szomszéd városok ha- 
tóságaihoz fordul s a keringő politikai hírekről tőlük kér felvilá- 
gosítást ^) 

Özvegyi állapota tette szükségessé, hogy udvartartása sze- 
mélyzetét megszaporítsa. Több tekintélyes, törvénytudó nemes 
embert szerződtetett, kik a vagyonkezelésben, peres ügyek vite- 
lében tettel és tanácscsal támogatták. Négy, hat, sőt több ilyen 
főembere volt a főporkolábon, porkolábokon, komornikokon s a 
várörségen kívül. A nagy személyzet élén állottak a » főember 
szolgák,* kik részint titkári és ügyvédi teendőket végeztek, részint 
a gazdaságot vezették. Mindig voltak közöttük előkelő, nagy 
műveltségű, a tudományokat pártoló férfiak, mint Jákóffy Ferencz, 
melethei Barna György, kiknek tudós férfiak könyveket ajánlot- 
tak, újfalusi Péchy György, ki Széchynének rokona és jómódú 
ember volt. Vele, ki 1639-ben lépett szolgálatába, az özvegy igen 
élénk levelezést folytatott, mikor Péchy saját birtokain időzött. 
E levelekből valami 45 reánk maradt ^) s fölötte becses adatokat 
nyújtanak a murányi élet és úrnője ismeretéhez. 

Péchy esztendeje okt. 6-án kezdődött Pár sornyi szerző- 
dése e napon újíttatott meg egy-egy további esztendőre. Készpénz 
fizetése, volt >ő kimének ruházatjával együtt « előbb 200, utóbb 
250 frt negyven kassai köböl búza, 35 kassai köböl zab, s később 
három szalonna. Ez ama kor pénzviszonyaihoz mérten, igen tisz- 
tességes, sőt dús fizetés s a mai érték szerint 3000 frtnál többet 
képviselt Ezenkívül szerződésileg járt >magának, mikor itt fön 
leszen, ő kelmének tisztességes asztala, egy inasának praebendája, 
szolgáinak, Ijovainak, mikor körülöttünk lészen, quartélya.« A szer- 
ződés e pontvai szintén jellemző világot vetnek Széchynére. Clara 
pacta — ez olt az első, a mire törekedett Papírra vetett min- 
dent s szigorúan ragaszkodott a megállapított feltételekhez. Meg- 
adta mindenkinek a magáét, de azontúl nem igen adott semmit 
Takarékos, gazdálkodó volt a legszélső határig, még bizalmas 
>f5emberei«*vel sem gavalléroskodott Szerződéseikben kikötötte, 

^) Érdekes egy 1633. márczins 14-en Hcull beszterczebányai 
bíróhoz intézett n^met levele^ melyben azt kérdi, igaz-e Gusztáv Adolf 
8?éd király elestének bire? Gusztáv Adolf 1682. nov. 16-án esett el 
Lűtzennél 8 igy, mint Szécbyné levele mutatja, még négy bóval később 
nálunk csak kósza h{rek keringtek elhunytáról. A levél Besztercze- 
bányai levéltár F. 43—16. 

*) A péchujfalosi Péchy-család levéltárában Újfalun, Sárosmegye. 
Péchy Zsigmond alispán dr szívességéből nézhettem át a leveleket. 


220 ACSÁDY ionAcz. 

* 

hogy csak egy szolgájok étkezhetik az urasági konyháról ; kisó- 
retök többi tagja, lovaik már csak kvártélyra tarthatnak igényt. 
A kicsinyességig kiterjedt figyelme mindenre, s ki nem bírt jutui 
a sok utasításból, ha egyik-másik főemberének valami megbizáBí 
adott. Pedig ez gyakran megtörtént ; emberei sokszor eljártak 
Bécsbe, Pozsonyba, Eperjesre, Beszterczebányára vásárlásokat 
tenni ruhanemüekben, házi és gazdasági czikkekben és más por- 
tékában, melyet akkor mind jó távolból kellett beszerezni. Külö- 
nösen az eperjesi sokadalom volt nevezetes, az egész felvidékről, 
sőt Erdélyből oda özönlöttek a vásárlók s az eladók szintén mész- 
sze földről, Ausztriából, Lengyelországból sereglettek össze. Ilyen- 
kor Széchyné is elküldte embereit, hosszú jegyzést — signaturát 
— adva nekik a kívánt árúkról, s bőven ellátva őket mindennemű 
Írásbeli és szóbeli utasítással. Nem győzi ismételni Péchynek, legyen 
rajta, hogy >mentő] jobb marhákat (ez a szó akkor mindennemű 
árút jelentett) választhasson s azokat mentől olcsóbban meg- 
vehesse.* Figyelmezteti, hogy >talán jobb kivülvalóktól mint az 
Eperjesen lakosoktól vásárolnic és utasítja, hogy a tett vásárlást 
> mindenik punctum után feljegyezze, a mint ezelőtt is éltének effé- 
lével.* A távolból is ellenőrizni, vezetni igyekezett embereit, mert 
természetében megvolt nemcsak a mindenbe avatkozni akarás, 
hanem egy kis bizalmatlanság is. Nagyon nehezen lehetett kielé- 
gíteni, embereitől igen sokat követelt, főleg Péchytöl, mert ez 
nemcsak főember szolgája, hanem rokona is volt Minduntalan 
magához idézi, s ha ez saját ügyeivel montegetődzik, szemére 
hányja, >hogy ha közeli szolgánk nem volna is, de csaJc az atya- 
fiságra nézve is abban kellene hagynia mindenű s hozzá sietnie. 
Mentegetőzésére egész kicsiny léssel jegyzi meg, hogy »az embe- 
rek közt igen szokásban költ immár a mentség.* Másrészt azon- 
ban bármi szolgálattal bízza meg vagy bármire kéri fel, mindig 
csak azt teszi hozzá, hogy >ezt kdtől jó nevén vesszük.* Egyetlen 
egyszer említi, hogy hálás lesz fáradozásaiért Szigorú, szabatos, 
lelkiismeretes volt mindenben, de többet, naint a mivel tartozott, tisz- 
teinek sem igen szokott adni. Annál szebb világításba helyezi jelle- 
mét, hogy az egyház, az irodalom és a szegény tanúlók támogatását 
önmagára, mint főrangú úrasszonyra úgyszólván szerződésszerű 
kötelességnek tekintette. Ö, a ki minden egyébben a kicsinyessé- 
gig takarékoskodott, ez egyben mindenkor bőkezű maradt 

Ha kellett, rendkívüli elszántsággal védte legcsekélyebb 
érdekét is. Ha legutolsó jobbágya elszökött vagy kárt szenvedett, 
az úrasszony rögtön közbelépett Pedig már a közjogi állapotok 
folytán elég baja lehetett Nagy jószágai mind a három ország- 
részre kiterjedtek. Volt a királyi és pedig nem csupán magyar, 
hanem ausztriai területen, valamint a török hódoltságban, sőt 


A SZKCIÍYEK MURANYISAN. 221 

a2 erdélyi fejedelem alatti megyékben is ingatlana. Ha ez maga 
sok kellemetlenséggel járt, még több gondot, bajt okoztak neki a 
nagy családi porok, melyekkel rokonai megtámadták. A terebesi 
birtoktól, a Homounay-jószágtól elütötte öt maga az országgyűlés. 
Az 1625. soproni országgyűlés 44. czikkelye elrendelte, hogy 
Barkó és Terebes Tárait, továbbá Zemplén városát, melyet Széchy 
György a békeokmányok ellenére lefoglalt s jogtalanul birtokolt, 
az özvegy záros határidőben adja vissza, s ha ezt nem teszi, a 
nádor rendes per útján kényszerítse reá! Ugyanez időben más nagy 
pörbe keverték sógorai. A Széchy testvérek jogot formáltak birtokai 
egy részére. Noha a perlekedés már akkor, mint egyik nádor mon- 
dotta, nagyon is költséges mulatság volt, a rokonok közti vagyoni 
perek tömegesen fordultak elő. Nyakra-főre perlekedtek ; szülök 
és gyermekek, após és az özvegygyé lett meny, de főleg a sógor- 
ság közt folyt örökös perpatvar s alig fordult elő haláleset, melyet 
egy csomó pör ne követett volna. A legvilágosabb végrendeleti 
intézkedések s ezek külön megerősítése a király által nem vették 
elejét a perlekedésnek s az élete végéhez közeledő atya leglelki- 
ismeretesebb és legóvatosabb rendelkezései sem bírták az össze- 
kocczanást örökösei közt meggátolni. Egyrészt a kor ingadozó jog- 
érzete és zavaros jogfogalmai, másrészt a nehézkes bírósági eljárás, 
s végül a politikai tekintetek, melyek a pörök eldöntésénél igen 
gyakran mérvadókká váltak, bíztatásul szolgáltak a pörök meg- 
indítására. És valóban azon idő embereinek a hadakozás és a 
mértéktelen borivás mellett egyik legfőbb szenvedélye a perleke- 
dés. Széchyné sem jutott ki belőle soha. A nagy per, melylyel 
sógorai megtámadták, részint Bécsben, részint Eperjesen folyt. 
Bécsben az özvegy egy kiváló ügyvéd közvetítését vette igénybe. 
Különösen sógora, Mihály nem hagyott neki nyugtot. Dénes, a 
későbbi gróf, szintén perben állt vele. Balog várát el is perelte 
tőle a rokonság, de férje saját nagy szerzeményeit az özvegy 
mind megtudta menteni övéi számára. 

Megvédte gyermekeit, de nemcsak anyjok, hanem parancso- 
lójuk is volt. A serdűlő leányoknak a kissé komor puritanus, 
csaknem kolostor-szerűén egyhangú murányi életet az »öreg 
aszonyokc tették kissé változatosabbá. Ez asszonyok segédkeztek 
Széchynének a háztartás vitelében, -a gyermekek nevelésében. 
^Hen-hatan is voltak ily asszonyok Murányban, ámbár nem 
mindig lehetett alkalmasat kapni, főleg mivel Széchyné kissé válo- 
gatós is volt 

Gyakran sok fejtörésébe, gondjába került, míg kedvére 
valót talált 1640-ben, mint Péchynek írja, nagy hiányát érezte még 
>egy becsületes, emberséges asszonyállata -nak. Otthon — írja — 
Cxomörvármegyében találna ugyan eleget, »a ki nem  udvarunklia 


1 


222 ACSÁDT lOKÁCZ. 

való, de hogy semmint azután galibáskodjunk véle, inkább el 
leszünk nála nélkül, mert minekünk olyan kellene, a kirel tisz- 
tességet vallana az ember, itt pedig mi közöttünk igen szűk afféle 
asszonyállat, € mert — mondja egy másik levelében — »a mi várme- 
gyénknek nagyobb része csak azon holdúltságból áll és csak paraszt 
és otromba nép lakja. « O pedig maga mellett úri asszonyt akar. 
Nem szükséges, hogy valami gazdag >nagy értékű és igen ndvari 
jószágos« legyen. Ilyen talán nem is adná rá magát »a köteles* 
ségképen való udvari szolgálatra. « Ne legyen tehát gazdag, »csak 
legyen jámbor, istenfélő, böcsületes, tisztességbeli nemes személy.* 
Ilyennek Széchyné ígéri, hogy >itt böcsületes helyen leszen, tisz- 
tességes fizetése és állapotja lészen úgy, hogy a mely jámbor asz- 
szonyállat szolgálatunkra kötelezi magát, nem leszen kárára, sót 
inkább hasznára körülöttünk való jó forgolódása.* Megesett az is, 
hogy félesztendei keresés után sem talált alkalmas öreg asszonyt 
s hasztalan ígérte, hogy >itt mi nálunk mind tisztessége^ mind 
böcsületi és jó fizetése is leszen. « E tisztes asszonyságok segédkez- 
tek neki leányai fölnevelésében, s képezték a murányi udvartar- 
tás nagyszámú személyzetének egyik lényeges alkatelemét. 

Ac»ÁDY loNÁcz. 


AZ 1637— 38.IKI POZSONYI ORSZÁGGYŰLÉS 

TÖRTÉNETÉHEZ. 

EL8Ö   KÖZLEMÉNY,  — 


A XYII-ik század vallási és nemzeti küzdelmei között kiváló 
fontossággal bfrt az uralkodó személyének változása. II. Ferdi- 
nánd király halála után, ki vallási türelmetlensége által megza- 
varta az 1608, 1609-iki országgyűlések által már-már helyre állí- 
tott nyugalmat, nagy reményekkel nézett a nemzet III. Ferdinánd 
trónra lépte elé. Az új királynak a vallási ügyekben atyjáénál 
türelmesebb szelleme s a nemzet jogos igényei irányában engedé- 
kenyebb gondolkozásmódja méltán engedték remélleni a sérel- 
mek orvoslását. 

m. Ferdinánd magát a nemzetnek bemutatandó, 1637. 
szeptember 21-ére Pozsonyba hívta össze a rendeket. A törökök- 
nek hadi készületei miatt azonban augusztus 13-án kelt leiratá- 
val az országgyűlés megnyitását november 11-ére halasztotta el. ^) 

Az északkeleti felvidék sz. kir. városainak követei november 
4-én indultak el Lőcséről és 11-én érkeztek meg Pozsonyba. Az 
országgyűlési szállások kellemetlenségeinek jellemzésére hozom 
fel Lőcse követeinek panaszát, hogy a belvárostól távol, az egyik 
külváros Hochstrasse nevű utcájában levő kényelmetlen vendéglő 
jelöltetett ki nekik szállásul, hol Teuffel Kristóf követnek a korcs- 
márossal és ennek cselédjeivel egy szobában kellett megszorul- 
nia. ') Hasonló volt a többi követek sorsa is, kik a rossz lakások 
("s a feneketlen sárban való járás miatt nov. 17-én már a nádor 
előtt panaszt emelteL Az élelmi szerekben is nagy szükséget 
szenvedtek s keservesen panaszolkodnak a rendkivűli drágaság 


^) Magyar tört. tár 1861. VlII. köt. 129. 

') Az országgyűlés eseményeinek részletezése Teuffel Kristóf 
Lőcsei követnek 39 folio oldalra terjedő naplójából vétetett. Lőcsei városi 
levélt, ill. oszt. 


224 AZ 1037 — 38-iKi pozsonyi onszÁGOYüi.fcs 

miatt. A lakás szükségét Teuffelnek november 18-án kelt levele 
szerint az okozta, hogy nem csak a spanyol követség időzött 
egy idő óta Pozsonyban, hanem sok spanyol asszonyság is tele- 
pedett oda. 

A nádor már 12-én este megérkezett Pozsonyba. Az össze- 
gyűlt rendek az említett kellemetlenségek következtében igen 
türelmetlenül várták a király megérkezését s a megyék követei 
20-án kérték a személynököt, értesítse a királyt arról, hogy a 
követek már összegyűltek és siettesse a királynak lejövetelét A 
mágnások lassan gyülekeztek. A kir. személynök úgy vélekedék, 
hogy azoknak összejövetelét be kell várni, mert nélkülök nem 
lehetne illő fénynyel fogadni a királyt 22-én a nádornál é^ a sze- 
mélynöknél újra kérik a király lejövetelének sürgetését, mire a 
nádor a Jkövetkezö napon összehívott rendeket értesítette a király 
megérkezésének napjáról és a fogadtatás részleteiről. 

A nádor már 17-én kiadta a parancsot Pozsony hatóságá- 
nak, hogy ez a városban levő összes kocsisokat, halászokat és 
hajósokat rendelje föl Bécsbe. Nov. 29-én végre megérkezett a 
várva várt Felség. A nádor a főrcudűekkel, a megyék és városok 
követeivel és egy nagy hadcsapattal a Köpcsény melletti mezőn 
várta a királyt, kit megérkezésekor Lósy érsek ékes beszéddel 
fogadott. III. Ferdinánd nejével és Lipót főherceggel a nádor, a 
főrendűek és a követek kíséretében délutáni 4 órakor ágyúdörgé- 
sek között lóháton vonult be Pozsonyba, hol egyenesen Szt-Már- 
tonnak nagyobb templomába ment. 

Dec. 1-én a nádor a KK. és RR-el megjelenvén a király 
szállásán, együtt mentek a templomba. Istenitisztelet után a pa- 
lotában trónján ülő királyt Lippay György cancellár magyar 
beszéddel üdvözölte, mire a király latin nyelven adott válaszában 
egyebek között monda: »Ha felejthetetlen szülőmben atyát veszí- 
tettetek el, bennem más atyát fogtok találni.* Lósy érseknek a 
király atyai Ígéretéért a rendek háláját tolmácsoló beszéde után 
a nádor átvette a királyi előterjesztéseket, melyek még ugyanazon 
napon felolvastattak a nádornak lakásán. 

A propositio terjedelmes bevezetésében előadja a király, 
hogy ámbár Magyarország rendéi által már 1625-ben királylyá 
választatott és megkoronáztatott, atyja életében nem vett részt a 
kormány ügyeiben. Legfőbb törekvése lesz atyai szeretetet és jó- 
indulatot tanúsítani Magyarország iránt, (roudoskodni akar arról 
hogy az országnak a múlt idők zavarai és a háborúk pusztításai 
által okozott sebei begyógyíttassanak. A rendekkel egyetértve 
akarja felkeresni az eszközöket, melyek a haza védelmére és fenn- 
tartására, a közjólét, biztosság, béke és nyugalom létesítésére 
szükségesek. Felszólítja a rendeket, vegyék tárgyalás alá elutoi- 


TÖRTÉNETÉHEZ, 225 

jesztéseit s a magánérdekeket mellőzve, igyekezzenek miuél gyor- 
sabban letárgyalni az országgyűlés elé tartozó ügyeket. 
A propositio pontjai következők : ^) 

1 . Legszükségesebbnek látszik, hogy a rendek a hatalmas 
török szomszédra irányozzák figyelmüket, kivel a béke nagy áldo- 
zatok áráiA már évek előtt megköttetett ugyan, és látszólag nem 
\s üz nyilt rablást, de soha sem szűnik meg beütéseket tenni s 
jelentékeny károkat okozva, egyes falukat az ország nagy kárával 
hatósága és hódoltsága alá hajtani. Tudja ő felsége, mennyi baj- 
jal küzdenek a végek, melyeknek fenntartásától és virágzó álla- 
potától függ az ország épsége s épen azért elődei is nem csak 
saját pénztárukból, hanem az örökös tartományok és a császári 
birodalom jövedelmeiből is sokat fordítottak azokra. Most azon- 
ban, midőn a német birodalomban is dúl a háború, ezen segélyre 
számítani nem lehet. Míg a birodalom békéje helyre lesz állítható, 
bogy a magyar végeket fenn lehessen tartani, nagyobb áldoza- 
tokra kell felszólítania a KK-at és RR-et. 

A katonaság fizetése, élelmezése, a javítások és építkezések 
szükségessé teszik, hogy a portánként rendesen kivetni szokott 
adón felül más jövedelmi forrásról gondoskodjanak. Az eddigi 
intézkedések elégtelensége és hiányossága kitűnt a múlt ország- 
gyűlés óta, mely elhatározta, hogy a végvárak fenntartására és az 
azokban levő rendkívüli katonaság ellátására gabonában vettetik 
ki a segély. A kivetett gabonamennyiségnek a kamara ismételt 
sürgetése dacára alig szedetett be a fele. Ugyanez történt a dicá- 
val és egyéb pénzbeli adózással. 

A kamara panaszolkodik, hogy némely megyék adószedői 
nem hajtották be az adót, vagy a beszedett pénzt saját használa- 
tukra tartották meg, sőt némelyek még a meghatározott eskü 
letevése alól is kivonták magukat. Olyan megyék is vannak, me- 
lyeknek adószedői és pénztárnokai nemcsak a beszedett adót nem 
szolgáltatták be, hanem mai napig sem adtak semmiféle kimuta- 
tást Ezeket büntetés terhe alatt, szigorúbb eskü által kellett 
pontosabb eljárásra kényszeríteni. De ezen intézkedés is hiába- 
valónak bizonyult, mert a porták összeírása körűi minden megyé- 
ben történtek visszaélések. A dicatorok a szabályzatokkal és eskü- 
jökkel nem törődve, tetszésük szerint taxái ták a portákat és meg- 
hamisították az adózást, minek következtében a porták száma 
hihetetlen mértékben csökkent 

Ezen visszaélések meggátolására oly törvényt kell alkotni, 
mely a királyi fiscust a dicatorok eljárása fölött való felügyeletre 

*) Lőcsei It. Iir. oszt Propositionos A. 1637. die 1. dec. exhi- 
Vilac ctc. 

Szádok.  1885.  III.  FOzkt. 15 


2'2Ci AZ  lG37-~ ;>«-lKl POZSONYI  ORSZÁGGYŰLÉS 

és arra is felhatalmazza, hogy a csalók ellen pert iudítva, nagyoblí 
szigorral járhasson el. 

2. A műit soproni országgyűlés a végvárakra megszavazta 
a harminczad jövedelem felét. Szükséges tehát, hogy ezen fél har- 
minczad a nemes és nem nemes rendű kereskedőktől kivétel nél- 
kül behajtassék és bcszolgáltassék. Ezen kivül igyekezzenek a 
KK. és RR. az ország lakóinak nagyobb megterheltetése nélkül 
iijabb jövedelmi forrásokat nyitni a végvárak fenntartására. 

3. Minthogy az adózó népnek a török beütései következté- 
ben való pusztulása és egyes falvaknak elfoglalása által az ország 
naponkint nagy károkat szenved, ennek meggátlására legalkal- 
masabb módnak látszik az, hogy a végvárak katonaságát az ország 
tartaná. így nagyobb fegyelem alatt is lehetne azt tartani s eleje 
vétetnék a nép zsarolásának és panaszainak. 

4. Újvárnak, nemcsak Magyarország, hanem a szomszéd 
tartományok fő bástyájának kiigazíttatását már több országgyűlés 
elrendelte. Minthogy még eddig mi sem történt, szükséges, hotry 
a KK. és RR. annak azonnal megkezdendő felépíttetéséről gou- 
doskodjanak. Adjanak a megyék ingyen munkát és más eszközök- 
ről is gondoskodjék a gyűlés. 

5. Midőn az ország lakói dicát fizetnek, a sz. kir. városok az 
ország törvényei értelmében taxa fizetésére kötelezvék. Nem mél- 
tányos azon aránytalanság, hogy a dica két évre vettetik ki és sze- 
detik be, a taxa pedig csak egy évre fizettetik. Némely sz. kir. 
városok már az egy évi taxát sem akarják megfizetni. A városo- 
kat tehát a taxa pontos fizetésére kell kényszeríteni. 

6. A több országgyűlés által szabályozott ingyenes munkák 
a végvárak segélyezéséhez számíttatnak. Gondoskodni kell arról, 
hogy az illetők azokat pontosan kiszolgáltassák és a kapitányok 
magán céljaikra fel ne használják, de azokról szigorú számadásm 
köteleztessenek. 

7. Gyakrabban történik, hogy az országnak szigorú egyházi 
és világi törvényei ellenére, a kapitányok kötelességmulasztása 
vagy árulása következtében, a foglyok váltságdíja küldésének 
ürügye alatt és másféle módok felhasználásával fegyverek szállít- 
tatnak a török részére. Nehogy Magyarország és a törökök közt 
veszélyes levelezés és barátkozás keletkezzék, szigorú törvényekkel 
kell megakadályozni a levelezést, üzengetést és szállítmányok 
küldését. Azt sem kell megengedni, hogy királyi engedély nélkül 
küldessenek az ellenséghez váltságdíjak vagy fegyverek. 

8. Szigorú törvényt kell alkotni a Magyarországon tobor- 
zott katonák tömeges szökésének gátolására. 

9. Meg kell gátolni a földesurakat azon gyakori visszaélés 
gyakorlásában, hogy a szolgahnáuyok teljesítése, a kilenczed ííze- 


TÜKTÉNETÉHEZ. 227 

tése és más terhek alól felmentik jobbágyaikat és alattvalóikat, 
kik azután a királyi taxák és tized fizetése alól is ki akarják 
Tonni magokat. 

10. A gyűlések és octavalis törvényszékek tartásának ideje 
szintén törvénynyel szabályozandó. / 

11. Törvényt kell alkotni az elzálogosított birtokok kiváltá- 
sának módjáról. 

12. Gondoskodni kell arról, liogy a főpapok az egyházi bir- 
tokokat el ne idegenítsék. 

1 3. Midőn az esztergomi főérseki egyház káptalana székhe- 
lyéről elűzetve, Nagy-Szombatba tette át lakását, azon jogot nyerte 
a királytól, hogy a javadalmához tartozó házakon felül a kanono- 
kok lakásai részére vett házak is mentesek legyenek a királyi 
taxa fizetése alól. Daczára annak, hogy ezen joga II. Ferdinánd 
király által megerősíttetett, Nagy-Szombat város hatósága a ká])- 
talant gátolja annak gyakorlásában. Tekintettel a nevezett kápta- 
lannak mint hiteles helynek fontosságára, intézkedni kell, hogy az 
jogával élhessen. 

14. A sz. kir. és bányavárosok, valamint a szabadalmakkal 
Líró városok kiváltságaival többféle visszaélés szokott történni. 
Hogy ennek elejét vegyék, köteleztessenek a városok privilégiu- 
maiknak bemutatására s újabb királyi megerősíttetésére. 

1 5. A sz. kir. városok, különösen pedig Pozsony, sok idegen 
és a császár-király irányában ellenséges külföldi menekültet 
fogadnak be s azokat a polgárok sorába beveszik. Ezen betódú- 
lást meg kell akadályozni s a már bent levőket, ha már i)olgárjo- 
got nyertek is, ki kell parancsolni az országból. 

16. Több panasz érkezett a királyhoz, hogy némely városok 
tí^tszésük szerint adóztatják lakóikat és sokkal nagyobb adót szed- 
nek be, mint minőt a királyi fiscus követel. Me.í^ kell vizsgáltatni 
a számadásokat s a behajtott felesleg a végvárak szükséjíh^teire 
fordítandó vagy a megkárosított felek adójából törlendő. 

Ezekután felszólítja a KK-at és RR-et, hogy minden ma- 
gán ügyet mellőzve, igyekezzenek az előterjesztett pontokat tár- 
gyalni. 

Decz. 2-án reggeli 7 órakor az országgyűlés helyiségében 
összegyűlt rendek előtt újra felolvastatott a királyi előterjesztés. 

Az evangélikus rendek vallási sérelmeik orvoslása előtt 
nem akartak annak tárgyalásába bocsátkozni. Heves viták után 
győztek és a propositiok tárgyalása helyett a sérelmek összeállí- 
tására választatott meg a bizottság. Ennek tagjaivá lettek : Miku- 
litsch Tamás kir. személynök, Hadricius György, Lippay Gáspár, 
Gazdag Fülöp prothonotíirius, Móricz Farkas vice judex-curiae. 
X. Aíátyás prépost Mosdosi Imre, Kerekes András, IJsz .János, 

15* 


228 AZ 1637 — Í38-1K1 pozsonyi országgyüléb 

Bihegy Miklós, Trezánszky Pál, Perneszy Ferencz, Chernél 
György, Bogády András, Telekessy István, Barna György, Czeg- 
lédy Albert, Fancsi György, Farkas István, Dévényi István, Má- 
riássy János, Szemere Pál, Zákány András, Köviczky János és 
Menyhért, Szelleczky D., Langfelder Dániel és mások. 

Ezen bizottság mindjárt más nap; megkezdte működését. A 
vallási kérdésben csakhamar szakadásra került a dolog a katho- 
likus és evangélikus urak között Minthogy egyetértésre jutni nem 
tudtak, az evangélikusok elhatározták, hogy külön tanácskozva 
fogják összeírni a vallás gyakorlásában történt gátoltatás és a 
templomok elszedése körül tapasztalt sérelmeiket s azokat rövid 
idő alatt felterjesztik a nádorhoz. A határozatot tett követte. 
4-én Baka Ferencz, Hont megye követének szállásán gyülekeztek 
össze az evangélikus rendek. Ulésházy Gáspár, Ostrosith István, 
Nyáry Lajos és több főurak együtt összeállították az 1608. óta 
elvett evang. templomok jegyzékét és a tapasztalt sérelmeket, s 
azt még a délelőtt folyamában kézbesítették a nádornak. 

Délután az Ulésházy Gáspár házában összegyűlt evangéli- 
kusok, a nádornak egyenes felhívására, hozzá egy főurakból, megyei 
és városi követekből választott küldöttséget menesztettek. A kül- 
döttség által a nádor azon Ígérettel, hogy ö saját hatáskörében 
szigorúan fog őrködni az evangélikusok javainak épségben tartása 
fölött, rá akarta bírni az evangélikus rendeket, hogy a vallási 
sérelmek tárgyalásától álljanak el. Ezek azonban előbbi szándé- 
kukhoz ragaszkodván, heves küzdelem fejlődött ki a pártok között. 

5-én Hont megye követeinek szállásán elhatározták az 
evangélikusok, hogy sérelmeiket egyenesen a király elé fogják 
terjeszteni. Az ezen határozatról értesített nádor decz. 7-én Ester- 
házy Dánielt küldé az Ulésházy Gáspár házában tanácskozó pro- 
testánsokhoz. Tudtukra adta általa, hogy sérelmeikkel hiába 
fáradnak a király elé ; mert sem ő, sem a clerus nem fogyják 
engedni, hogy a vallás ügyében bárminő új határozat hozassák. 
Változatlanul kell ezen ügyben maradniok az előbbi országgyű- 
lések határozatainak. — Az ^evangélikusok ezen üzenet dacára is 
szövegezték a felterjesztést. Összeírták az 1608 óta elfoglalt tem- 
plomokat, megyénkint felsorolták a tapasztalt sérelmeket és a 
szövegnek tisztába írásával Bogády Andrást, az erdélyi fejedelem 
követét bízták meg. 

. Decz. 9-én megkezdődött a sérelmek fölötti általános vita 
A rendek összes gyűlésében két napon át követelték az evangéli- 
kusok, hogy vallási sérelmeik a többiekkel együtt terjesztessenek 
a király elé. A katholikusoknak heves ellenzésén megtört mindeu 
törekvésük. 

11-ón újra Hont követeinek lakásán találjuk őket Felolvas- 


TÖRTÉNETÉII KZ. 22 9 

tíitváu itt a nádornak a vallási sérelmekre vonatkozó leirata, 
iiyolcz tagból álló küldöttség választatott. Ennek utasításul adták : 
értesíteni a nádort arról, hogy 6k egyáltalában nem nyugodhat- 
nak bele elutasító határozatába és felkérni öt, menne néhány 
követtel a királyhoz a sérelmek felterjesztése végett. 

A nádor tagadó válasza után ugyanazon kéréssel fordultak 
a királyi személynökhöz, de itt is eredmény nélkül jártak. Midőn 
a személynök értesítette a küldöttség kívánságáról a nádort, ez 
Jakosits püspök, Pálfify János és Ostrosith István által tud- 
tára adata a küldöttségnek, hogy a főpapok és főurak elhatároz- 
ták, miszerint bizonyos fontos okok miatt, minők : 1. hogy a török 
épen a múlt héten pusztított el Gimes vára közelében egy falut, 
mintegy 160 személyt hurczolva rabságba, Eger közelében 6000 
föuyi sereget vont össze és betörésre készül, 2. hogy a Pozsonyba 
érkezett királyné gyengélkedik és minél előbb távoznia kell onnan, 

3. hogy a zavargós idő kedvezőtlen az országgyűlési tárgyalásokra, 

4. az előbbi országgyűlések szokásai szerint is előbb a királyi 
propositiók tárgyalandók, — jelenleg nem fognak a vallási ügyek- 
kel foglalkozni s ajánlják, hogy az evangélikusok hagyjanak fel 
azokkal. — A nádor azon fenyegetés mellett egyezett az evangé- 
likus rendek közös gyűlésének megtartásába, hogy ha azon a 
főurak és főpapok említett nyilatkozatát alá nem írják, általános 
^szavazással fogja eldöntetni a vallás ügyét. 

12-én az evangélikus rendek kimondták, hogy határozatuk- 
tól semmi áron el nem állanak. Nem tűrik, hogy a vallás kérdése 
ismét elodáztassék és mint az az eddigi országgyűléseken történt, 
függőben hagyassék. Ugyanezen napon reggeli 8 órakor már a 
közös gyűlésben voltak. 

Midőn a személynök felszólítá őket, hogy a főrendűek ismert 
határozatához csatlakozzanak, választott szónokuk Barna György 
pontonkint válaszolt a nádor által átküldött, a vallási ügynek 
elodázását követelő pontokra : 1. A töröknek beütését meg lehe- 
tett volna gátolni, ha a katonaságot és a kapitányokat állomásai- 
kon hagyják, a helyett, hogy Pozsonyba rendelték a parádéra. 2. 
Mindnyájan buzgón fogják kérni istent, s reméllik ki is imádkoz- 
zák, hogy a királyné egészsége minél előbb helyre álljon. 3. Azt 
hiszik, hogy ha összehívatott az országgyűlés, mind a király, mind 
a rendek ezen időt találták legalkalmasabbnak a tárgyalásokra, 
mert mostan a levegő is igen egészséges és a házi gondoktól is 
leginkább visszavonulhatnak. 4. A vallási sérelmek tárgyalásának 
felfüggesztése már mostanáig is sok kellemetlenséget okozott a 
rendeknek és a sérelmek már tízszeres mérvre szaporodtak. Fel- 
hívták tehát a személynököt, hogy az összeállított sérelmeket ter- 
jeszsze a király elé. 


230 AZ 1G37 — 38-iKi pozsonyi országgyűlés 

A gúnyos visszautasítás csak növelte az ellentétet. A szc- 
mélynök mereven ragaszkodott a nádor átiratához való csatlako- 
záshoz, az evangélikusok pedig a tegnapi küldöttséget ismét 
a nádorhoz küldöttek. A rendek sürgetésére a személynök ment 
a küldöttség élén, a nádorral közölni az evangélikusok határoza- 
tát. A főrendek és a nádor nagy visszatetszéssel fogadták a közölt 
határozatot. Felszólították a küldöttséget, hogy vétessék az ügyet 
új tanácskozás alá és a lé-én tartandó közös gyűlésen viseljék 
magukat engedékenyebben. 

1 3-án már reggeli 4 órakor kezdték meg tanácskozásukat 
az evangélikusok. Nyári Lajost felkérték, eszközöljön ki részükre 
fogadtatást a királynál. Nyári hosszabb vonakodás után engedve 
a kívánságnak, sikeresen járt el megbízatásában s még ugyanezen 
a napon az Illésházy lakásán ismét összegyűlt pártfeleit azon 
hírrel örvendeztette meg, hogy a király 15-én délelőtt 10 órakor 
fogadni fogja őket. 

A 14-iki közös gyűlésen a személynök megkísérti a békés 
kiegyezést. Ismételten kéri az evangélikusokat, hogy a nádor 
atyai intéseinek engedve álljanak el követelésüktől. E közben a 
nagyváradi püspök és Forgács Ferencz jöttek a főrendüek nevében 
sürgetni a rendek határozatát. Válaszúi nyerték, hogy az evan- 
gélikus rendek annál is inkább megmaradnak eddigi határozatuk 
mellett, minthogy a királyi fogadás ideje már ki van tűzve s 
ezt megváltoztatniok nem lehet. Ha azonban a nádor még ma 
találna oly alapot, melyen óhajtásuk szerint kiegyezhetnek, ok az 
egyezkedésre is hajlandók. 

Hosszú várakozás után, délutáni 1 órakor a győri püspök, 
Draskovits János, Pálfi'y János és Forgács Zsigmond jöttek át 
az tízenettel. A nádor csodálkozását fejezi ki. a fölött, hogyan 
jutott eszükbe az evangélikusoknak egyenesen a királyhoz fordúbi. 
Olyan újítás ez, mely szakadást és összeesküvést vonna maga 
után, de ő semmi áron sem fogja megengedni, hogy törekvésük 
ér ényesüljön. A főpapok és főrendüek semmi más módot nem 
találtak, mint a vallási ügynek teljes elejtését, a mint azt már 
sok év óta (jffakorolták n vendek. Az evangélikusok viszont kijelen- 
tették, hogy mindaddig nem engednek, míg az elvett templomok 
vissza nem adatnak és a sérelmek okozói el nem veszik bünte- 
tésüket. 

A katholikus urak meg akarták hiúsítani az evangélikusok 
fogadtatását. A személynök a legközelebbi ülés napjául 15-ét 
tűzte ki, de ezt az evangélikusok protestatiójára el kellett ejtenie. 
A nádor és a katholikus főrendek Lippay György cancellárt, 
Pálffy Jánost, Bánffy Kristófot és Csáky Istvánt küldték 15-én 
reggel a királyhoz. A király ezeknek tudtukra adta, hogy az 


tOrtí:netéhkz. 231 

(.'vangelikus rendeket nem szándékozik mellőzni, ilc a katholiku- 
sok meghallgatása nélkül nem ad nekik határozott választ. 

15-én reggel lUésházy lakásán az evangélikusok szónokukká 
választották Bogády Andrást, ki Illésházy Gáspár, Bay Zsig- 
mond förendfiekkel, Pancsi György, Dévényi István és Barna 
György követekkel volt a fogadtatási terembe menendő s az ösz- 
szes evangélikus rendeknek el kellett őket kisérniök. 

A fogadtatás a megállapított módon történt. Bogády az 
i'vangelikusok átnyújtott kérvényét rövid szavakkal ajánlotta a 
király atyai kegyelmébe, mire a Felség következőleg válaszolt : 
>A hűségtek által átnyújtott iratot nemcsak át fogjuk olvasni 
és nézni, hanem szorgosan át is gondoljuk és a milyen hamar 
csak történhetik, választ adunk arra.« 

A felterjesztett sérelmek következők. ^) 

A bevezetésben panaszolkodnak, hogy a bocsi békében, a 
II. Mátyás király által kiadott hitlevélben megállapított, a II. 
Ferdinánd valamint IIL Ferdinánd által koronáztatása alkalmá- 
val elfogadott, az evangelika vallás szabad gyakorlását biztosító 
törvények 1608. óta sokszorosan megsértettek. Különösen pedig: 

L IJntj megyében a gerényi plébános Kálmáncsay Sámuel 
Ingvar városnak az ottani ev. concionatort illető tizenhatodat 
nemcsak lefoglalta, hanem Gyöngyösy Jánost, kinek házában a 
l)e8zedett tizenhatod le volt téve, valamint a concionatort és a 
város bíráját az egri káptalannak — tizedügyekben az országos 
töiTények szerint is illetéktelen hatóságnak — Ítélőszéke ele 
idéztette. 

2. Zemplénben Pálffy Katalin elfoglalta a Garam község- 
l)en levő tenaplomot s annak jövedelmeit, minek következtében a 
templom most el. is pusztult, használhatlan állapotban hever. 
Ugyanő minden jövedelmétől megfosztotta az újlaki concionatort. 
Homonnay Drugeth János a terebesi templomot vette el. 

5. Ahaujban Cseh János mislyei prépost elvette a mislyei 
templomot, annak concionatorát állásától és jövedelmeitől meg- 
fosztotta. Székely Balázs (Blasius Siculus) Somogyi község tem- 
plomát eWéve, lakóinak szigorú büntetés terhe alatt megtiltotta 
a szomszéd templomok látogatását. 

4. Szabolcsban Klecseni Horváth Ferencz a kenézi temp- 
lomban tiltotta el az istenitiszteletet. 

ő. Sárosban Pálffy Katalin Szent-Péter község templomá- 
nak ajtóit és ablakait feltörette. A concionatort tüzzel-vízzel 
elátkozta, lakásáról leverette a fedelet, felszakgatta a gerendákat 
s midőn az ennek  dacára is teljesítette hivatalos kötelességét, 


') GravHuiina St. et. Ord. R. Evang. etc. — Lőcsei Icvt. 


232 AZ  16ín 38-IKl POZSONYI  ORSZÁGGYŰLÉS 

nejével együtt szekérre rakatta és a legkeményebb hidegben ki- 
vitette a határra. A jobbágyoktól börtönnel, birsággal, fenyege- 
téssel nyilatkozatot erőszakolt ki, mely szerint ők inkább kíván- 
nak róm. kath. mint evang. lelkészt. 

6, Barsban Iwanowitz Pál, a Szt-Pál remetéről címzett szer- 
zet vicariusa, a folyó országgyűlés kihirdetése idejében elűzte a 
velka-polei, kis-tapolcsányi és maróthi evang. lelkészeket. Pálffy 
Katalin a conpatronus nemesek akarata ellenére elfoglalta Nagy- 
Herestyén község templomát, a lelkészt elűzte, a lakosokat eltil- 
totta a templom, temető és harangok használatától. Szemler, 
Szt-György, Nagy-Sarló, Tasnád, Eölved, Udvard, Martos közsé- 
gekben hasonló esetek történtek. A lévai parochia összes tizede, 
szántóföldei, szőlői és malma elvétettek. A lévai helv. hitv. evan- 
gelikusok rombadőlt templomát felépíteni nem engedik. Az ágos- 
taiak templomát a jezsuiták vették el. Kérik a királyt, hogy az 
1608-iki törvényeket, melyek szerint a jezsuiták fekvő vagyont 
nem bírhatnak, tartsa épségben, 

7. Komáromban evang. lelkészek kath. egyházi hatóságok 
elé idéztettek, tőlük a tizenhatod elvétetett. Apáca-Szakáloson a 
lakosok költségén épített templomot elfoglalták a pozsonyi apá- 
czák. Heteny, Bajts, Udvard és Macza községekből az érseki 
javak felügyelője (Thomas Literátus) űzte el a lelkészeket, Bál- 
vány-Szakálos kqzség templomát ugyanő vette él. KoUonitsch 
komáromi kapitány a szt-péteri hitszónokot elűzte, a lakosokat 
erőszakkal akarta a róm. kath. hitre téríteni. Balog István, a 
tatai őrség kapitánya, elűzve az evang. hitszónokot, katonáit a r. 
kath. hit felvételére kényszeríté. Nagy-Mihályiné Nagy-Megyeren 
és Izsépen (Isup) kényszeríti a lakosokat a kath. lelkész iránti 
engedelmességre. 

8, Győrben a királyi őrség evang. katonái nem kaphattak 
helyet templomra. Pattaházán vettek maguknak az istenitisztelet 
tartására egy házat, de ez elvétetett tőlük és a jezsuitáknak ada- 
tott. Az evang. hitszónok hivatalának teljesítésében a hatóság 
által gátoltatik. A győri káptalan nemes és nem nemes embernek 
egyaránt 12 császári arany bírság terhe alatt megtiltotta, bármily 
egyházi ténykedéshez igénybe venni az evang. lelkész közreműkö- 
dését. A Pattaházán a győri őrség evangélikus katonái számára 
vallási célokra végrendeletileg hagyományozott két nemesi curiát 
is el akarja venni és az istenitiszteletet meg akarja gátolni. Ugyan- 
azt teszi Sziget és Révfalu (Reafalu) lakóival. 

9. Pozsonyban Keglevich Ferencz, Recse (Récs?) város bir- 
tokosa, a templomot elfoglalta. Az ó-budai apácák Olgya, Cseke, 
(Tsenke, Katonánál XXXII. 43.) Vajasvatta és Kis-Magyar 
községek nemes lakóit megbírságolta tták. Nagy- Szombat evang. 


TÖRTÉNETÉHEZ. 233 

|K)lgáriűnak az ország törvényei biztosították a jogot, hogy temp- 
lomukat helyreállítsák. Dacára annak, hogy ezen jogot a múlt 
soproni országgyűlés is megerősítette, a kath. polgárok fegyvere- 
sen támadták meg az építőket és a kőműveseknek halálbüntetés 
terhe alatt tiltották meg a munka folytatását. Az ács-munkák 
végzésére helyet nem adtak. A várostól templom-építési anyagra 
vett háztól az anyagot elvinni nem engedték. A céhbeli evang. 
mestereket bírságolás által akarják a kath. szertartásokban való 
részvételre kényszeríteni, az ellenszegülőket a céhből kizárják és 
mesterségük folytatásában akadályozzák. 

10. Nyitráhan Szakolczán a kath. polgárok nem engedik az 
evang. imaházát felépíteni. Temetőre való helyet sem adnak s az 
evangélikusok fájdalom és szégyennel kénytelenek félreeső helye- 
ken temetni el halottaikat. PálflFy Katalin elvette a Komjáti-, 
Bossányi Boldizsár özvegye a suránkai templomot s az éhez tar- 
tozott 15 falu jövedelmét. A kalocsai érsek Püspökfalva lakóit til- 
totta el a templomlátogatásától. Ugyanő Trencsén megye több 
községének lakóit erőszakkal akarta a kath. egyházba téríteni. 

11. Nógrádban Bosnyák István püspöknek és Balassa Imre 
özvegyének templom foglalásai ismeretesek. 

Nem akarják a trencséni, nyitrai eseteknek, a kamara bir- 
tokában levő Thurzó-féle birtokokon s a Dunán tűi a Batthyány 
éíi Zrínyi grófok által elkövetett sérelmek felsorolásával tovább 
fárasztani. Hivatkozással az evang. vallás szabad gyakorlását 
szabályozó törvényekre, a királynak atyai jóindulatától várják és 
kérik az orvoslást. 

A különleges sérelmeknek ily módon történt felterjesztése 
után a személynök 16-án felszólította a rendeket, hogy míg az 
evangélikusok ügyében megérkezik a kii*ályi válasz, állítsák össze 
a többi sérelmeket. A nádor ugyanazt szorgalmazta. Az evangé- 
likusok, küldőik utasításához mereven ragaszkodva, semmi más 
tárgyat nem akartak felvenni a válasz megérkezéséig, nehogy 
valamely határozat által befolyásoltassék a király elhatározása s 
:ut is lehetőnek tartották, hogy a leiratra válaszfelíratot kellend 
készíteniök. A király válaszának leérkezése előtt terjedelmes fel- 
iratban igyekeztek a katholikusok meggyengíteni az evangéliku- 
sok panaszait. ^) — A királyi titkos tanácsban már 16-án elké- 
szült a Lippay György cancellárhoz intézett leírat. 

A nádor 17-én reggeli 9 órára saját szállására hívatta a köve- 
teket A cancellár a következő tartalmú kir. leiratot olvasta fel. 2) 


^) Katona XXXTI. 45—46. 

*> Pária decreti  regü  illmo dno. Lippay. . . assignati. . .  1637. 
Uie 17. dec. praelecíi et publicati. — Lőcsei levélt. 


234 AZ 1637 — 38-iKi pozsonyi országgyűlés 

Terjeszsze a cancellár az összes KK. és RR. elé a kérdést; 
vájjon az, hogy az evangélikus rendek, sérelmek neve alatt, egye- 
nesen a király elé terjesztették panaszaikat, nem ellenkezik-e az 
országgyűlések régi szokásaival ? — Megtörténhetnék-e az orszáíí 
törvényeinek s a KK. és RR. közös akarata és szavazatának na- 
gyobb mérvű megsértése nélkül az, hogy a kisebbségnek panaszait 
a többség hozzászólása nélkül a király intézze el ? Minthogy a 
király nem tartja az időt alkalmasnak arra, hogy azt újításokra 
vesztegessék, ha a KK. és RR. az evangélikusok által követett 
eljárást a régi szokások és törvényektől eltérőnek találnák, közö- 
sen határozzák el, mit kell ezen ügyben tenni. Meghagyja a király 
az evangélikusok által hozzá felterjesztett íratnak nyilvános fel- 
olvasását, hogy az összes KK. és RR. ismerjék a részleges királyi 
fogadtatás alkalmával felmerült tárgyat. 

A leírat átolvasása után a nádor egyetértésre és a vallási 
kérdés elejtésére szólítva fel a rendeket, elbocsátotta őket. 

A kath. főrendűek által fogalmazott leírat csak növelte az 
evangélikusok elkeseredését és midőn a rendek gyűlésében a sze- 
mélynök a többi gravamenek összeállítását sürgette ; ők határo- 
zottan tudni akarták, vájjon a felolvasott leírat végső határozata-e 
a királynak ? és annak lemásoltatását követelték. A személynök 
átküldött a leiratért, de a főrendűek, minthogy az nem a rendek- 
hez, hanem egyenesen a cancellárhoz van intézve, azt kiadni uem 
akarták. 

A felvidéki megyék követei a személynöknek a sérelmek 
összeállítását sürgető indítványára kijelentették, hogy küldőiktói 
mindnyájan szigorú utasításokat kapván, mindaddig nem fognak 
más tárgyhoz, míg sérelmeik nem orvosoltatnak, vagy a királytól 
határozott parancsot nem kapnak a vallási kérdés elejtésére. A 
nádor erre Jakosits püspököt, Illésházy Gáspár és Pálffy János 
grófokat azon megbízással küldötte a rendekhez, adják ezeknek 
tudtokra, hogy a főrendűek nem ellenzik a királyi leíratnak lemá- 
soltatását, ha a rendek azután azonnal hozzá fognak a többi 
sérelmek összeállításához. A leiratot a király végső határozatá- 
nak kell tekinteniök. Ha ezt el nem fogadják, akkor, — a mennyi- 
ben a király az összes KK. és RR. véleményét akarja tudni — 
általános szavazásra bocsáttatik az evangélikusok ügye s a nádor 
a többségnek határozatát fogja a király elé terjeszteni. 

A főrendűek fenyegetése eltévesztette a hatást. Az evangé- 
likusok azt válaszolták, hogyha a kath. rendek szavazás által akar- 
ják elintézni a királyi leiratot, azt maguk sem tekintik végső ha- 
tározatnak, — azt pedig, hogy a sértett fél ügyében a sértő bírás- 
kodjék, tűrni nem fogják és bevárják a királynak a vallási ügy 
elejtésére vonatkozó határozott parancsát. 


TÖRTÉNETÉHEZ. 235 

19-én hevesebben újult meg a küzdelem. Az evangélikusok 
mereven ragaszkodtak határozatukhoz. A förendűek pedig nyilat- 
kozatot készítettek,  mely szerint sajnálkozásukat fejezve ki a 
fölött, hogy hiába való vitatkozással már oly sok idő lett elvesz- 
tegetve, az evangélikus rendeknek eljárását, mint az országgyű- 
lések régi szokásaival ellenkező eljárást kárhoztatják és elitélik. 
Lippay cancellárt, Pálffy Jánost és Wesselényi Ferenczet átkiü- 
dotték felszólítani a rendeket arra, hogy ők is csatlakozzanak a 
fentebbi  nyilatkozathoz. —  A kath. rendek  (mint  a jelentés 
mondja) kézzel lábbal siettek eleget tenni a felhívásnak. Az evan- 
l^elikusok hevesen  tiltakoztak az újítás vádja ellen. Kérték  a 
cüiicellárt, legyen  közbenjárójuk  a  királynál  s  eszközölje ki 
annak végső határozatát. Lippay a közbenjárást megígérve távo- 
zott és a főrendüek nem sokára új üzenetben értesítették a rende- 
ket, hogy ők is bevárják a király határozatát. 

A deczember 21-én kelt királyi leírat egészen a főrendüek 
iísmert határozatának értelmében van szerkesztve s az evangéli- 
kusok a vallási vita mellőzésével a többi tárgyak elintézésére 
utasíttatnak. 

22-én felolvastatott a leírat. *) Az evangélikusok, mielőtt a 
további teendőket megállapítanák, mindkét leiratot le akarták 
ínásolni. Az  ellenkezésről  értesített nádor Jakosits  püspököt, 
J^raskovits Jánost és Balogh Istvánt átküldve a rendekhez, fel- 
szólította* azokat, hogy haladék nélkül fogjanak a sérelmek össze- 
*^llítá9ához. A katholikusok készeknek nyilatkoztak erre, de az 
*^V5iiigelikusok nem  engedtek. — Az előbbi küldöttség Wesse- 
í^iiyi Perencz  és  Barkóczy  Lászlóval erősbítve ment vissza a 
*'<3ndekhez. Az ellenkezés által erélyesebb fellépésre ingerelt fö- 
^"^Tidfiek nevében  felszólíttattak a rendek,  hogy a mennyiben a 
királyi leiratra azonnal határozott választ kell adni, a kik egyet- 
^ Intenek a főrendűekkel, menjenek át a nádor lakására és hozzák 
^^ eg a határozatot. A személynök, a katholikus követek és papok 
^^^oácskozás nélkül  követték a felhívást. A  magukban  maradt 
^'^angelikusok, nehogy lázadással vádoltassanak, nemsokára sziu- 
^On átmentek. A nádor igen ingerülten fogadta a követeket. He- 
^^<i?8 beszédében összeesküvéssel, lázadással vádolta az evangeliku- 
^*jkat. Tudtukra adva, hogy ismeri a szakadás szítóit, de hivata- 
*«^s tekintélyével meg fogja azoknak törekvéseit hiúsítani, meg- 
.^agyja, hogy a sérelmek összeírása végett kiküldött bizottság a 
^ÖFetiező napon reggeli 8 órakor fogjon a munkához, ellenkező 
esetben más bizottságot nevez ki. 


') Lőcsei levélt.  >Paria decreti  2-i. . . . die  22-a dec. . . . pub- 
íúe perlecti.€ 


236 AZ 163G — 38-iKi pozsonyi országgyűlés 

A nádor kifakadására Szemére Pál válaszolt. Kijeleutetto, 
liogy az evangélikusok nem akartak szakadást előidézni, de nekik 
a királyi leiratok másolatához joguk és arra szükségük is van, 
mert 1. mindig szokásban volt az, hogy a követek a királyi leira- 
tokat és az országgyűlésnek egyéb actáit saját használatukra le- 
írják, 2. mert küldőiktől utasításban kapták^ hogy a vallás ügyé- 
nek rendezése előtt semmi féle tárgyalásba ne bocsátkozzanak, 
(^k három héten át erőszakolták az ügyet s nem az ő törekvésü- 
kön műit, hogy célt nem értek, de küldőikkel szemben okvetle- 
nül igazolniok kell magukat. 

A nádor engedett. Kimondta, hogy a sérelmek tárgyalásá- 
nak megkezdése után nem fogja ellenezni a leiratoknak lemá- 
solását. 

Az evangélikus rendek 23-án Hont megye követeinek szál- 
lásán már reggeli 4 órakor kezdték meg a tanácskozást. Elhatá- 
rozták, hogy a királyi leiratokkal és a nádor parancsával szem- 
ben nem tanúsítanak ugyan merev ellenállást, hozzá fognak a 
sérelmek összeírásához, de utasításaikhoz ragaszkodva, mindaddig 
megtagadják a királyi propositiók tárgyalását, míg felterjesztett 
sérelmeikre nem kapják meg a király határozatát. — Szemere 
Pál egy megyei és városi követekből álló küldöttség élén nyújtotta 
át ezen határozatot a nádornak, a személynöknek pedig protesta- 
tio alakjában kézbesítették azt. 

A nádor által kitűzött órában végre megkezdték a sérel- 
mek összeírását. A Thurzó-féle jószágok ügye megakasztotta a 
tárgyalást. A kath. rendek és a személynök semmiképen sem 
akarták a Thurzó-féle jószágoknak a kamara által történt elfog- 
lalását a sérelmek közé bevenni s e fölött decz. 29-től 1638. 
január 7-éig vitatkoztak. 

E közben az evangélikus követek újra felvették a vallási 
sérelmek ügyét. 1638. jan. 2-án folyamodványt készítettek a király- 
hoz. Farkas István és Dévényi István által felkérették Puchaim 
cs. kir. főkamarást, hogy részükre audientiát eszközöljön ki. A 
folyamodvány átadásával Nyáry Bernátot, Baka Perenczet és 
Kérchy Istvánt bízták meg. 

A megújult mozgalomról értesített nádor másnap felszólí- 
totta Nyáry Bernátot, hogy a folyamodvány benyújtásáról beszélje 
le az evangélikus rendeket ; mert — úgymond — a király már 
értesítve van a múltkori protestatióról és úgy tudja, hogy az 
evangélikusok sérelmeire választ kell adnia, mit a többi sérel- 
mekre adandó válaszszal együttesen meg is fog tenni. Majd Sze- 
mere, Barna és Zákány követeket hívatta magához, kik ugyazon 
üzenetet hozták. A főkamaráshoz küldött követek azon biztató 
ígérettel tértek vissza, hogy a kir. kihallgatás közeli kilátásba 


TÖRTÉNETÉHEZ. 237 

helyeztetett. Ezen ígéret után már könnyelműségnek tekintették 
volna az evangélikusok határozatuktól elállani. Nyáry Bernát, 
Sibrik István és Lipcsey által felkérették a nádort, hogy folyto- 
nos intései helyett, melyekkel csak késlelteti a dolgot, legyen köz- 
benjárójuk a királynál. 

Nyáry és társai január 6-án benyújtották a folyamodást. ^) 
Ebben eddigi eljárásukat azzal igazolják, hogy gravameneiknek 
külön benyújtását a KK. és RR. többségének Ítélete alapján sem 
tarthatják törvénytelen újításnak, söt inkább a katholikusok álla- 
nak törvénytelen téren, midőn az evangélikusok sérelmeit a töb- 
biek közé felvenni nem akarják. Ezek okai, hogy a drága idő és 
költség elpazaroltatik, ellenkezésük nélkül már régen le lehetné- 
nek tárgyalva az országgyűlés elé tűzött ügyek. Az evangélikusok 
már engedtek és hozzá láttak a többi sérelmek összeállításához, 
mert a király kegyességétől ügyüknek méltányos elintézését 
reméllik és azt kérik. 

Nyárinak jan. 6-iki jelentése szerint a király szívesen fogadta 
az evang. rendek újévi üdvözletét. A folyamodást kegyesen átvette 
és megígérte, hogy arra rövid idő alatt választ ad. 

Az evangélikusok ügyének sikert ígért a nádor és a cancel- 
lár között felmerült viszály. Ez utóbbi ugyanis az országtanács- 
tian sértő szavakkal illette a nádort, miért ez a KK. és RR. útján 
akart magának elégtételt szerezni. 

A rendek már január 4-én felszólaltak a nádori méltóság 
érdekében. A nádor megbízta Nyáry Bernátot, hogy magán úton 
tudakozódjék az evangélikusoknál, vájjon azok a cancellárral 
szemben hajlandók lesznek-e öt támogatni ? — Az evangélikusok 
O-án kijelentették, hogy ha a nádor törvényes módon kérne elóg- 
téUílt, nem mulasztják el őt az igazságtalan megtámadtatással 
szemben védelmezni, de saját kezdeményezésükből mitsem tehet- 
nek. 7-én hosszasabb tanácskozás után arról értesítették a nádort, 
hogy a mint tegnap sajnálkozásukat fejezték ki a rajta elkövetett 
sérelem fölött, úgy ha a viszály kiegyenlítésére holnapig nem talál 
módot, reájok biztosan számíthat. A királynak személyes beavat- 
kozása azonban a rendek nélkül egyenlítette ki a viszályt. 

A sérelmi bizotteág 7-én elintézte a fiscus által lefoglalt 
Thurzó-féle jószágok ügyét, hevévé azt a sérelmek közé. 

8-án került a sor a vallás ügyére. Az evangélikusok kíván- 
ták, hogy a királyhoz benyújtott sérelmeik a rendek által össze- 
állítandó gravamenek közé egész terjedelmükben vétessenek föl, 
vagy legalább említtessenek fel. A papság kezdetben mereven 


*) Lőcsei líivélt. »HunnIlimn siipplicatio  st. ct.  onl.  rcf^ni  Evan- 
p'li('oruin.< 


238 AZ 1637 — 38-iKi püzöünyi országgyűlés 

ellenkezik. A következő napon már enged, csak a ^status evangr- 
licu8€ elnevezésen akad meg. A világi katholikus követek a 
»8tatu8* szó mellőzésével egyszerűen az ^evangelicorum* (t. i. 
gravamina) kifejezést akarják használni. A papok pedig nem 
akarják a protestánsoknak megengedni az ^evangelicus^ elneve- 
zés jogos használatát, mert a katholikusok is ^evajigelicns^-oV. 
A nádorral együtt azt ajánlják, hogy az evangélikusok ^angvMti' 
nmn et heheticam confesstonem prqfitente8€ czímmel illettessenek. 
— Az evangélikusok megharagudva a fölött, hogy ők már se 
»8fatus^'ók se ^evangelicus t-ok ne lennének? — elhatározták, 
hogy eddigi határozataiktól egy körömnyire se térnek el (ne latuni 
ungvem discedatur). 

A vita ötödik napján (jan. 12-én) Illésházy Gáspár, Nyán 
Lajos és Bernát főurak közreműködése mellett megújították 
határozatukat. * • 

Az ugyanazon napon tartott összes ülésben Lippay György 
cancellár, Draskovits János, Sennyey Sándor, Wesselényi Fe- 
rencz és Ferencft'y Lőrincz a főrendűek nevében felszólították a 
rendeket, hogy az evangélikusok által a királyhoz felterjesztett 
folyamodványnak szíWegét nyilvánosan olvastassák fel. Annak 
felolvasása után kitört a vihar. A cancellár elkeseredetten kelt 
ki az evangélikusok vakmerősége ellen, melylyel a katholikusokat 
merték a tárgyalások húzása halasztásával vádolni. Ezen sérel- 
met megtorlandó, felhívta a katholikus rendeket, hogy az evangt'- 
likusok sérelmeinek teljes mellőzésével folytassák a tárgyalásokat. 

Az evangélikusok mereven ragaszkodtak az 1608-iki törvé- 
nyekben, a régi szokásban, a királyi decretumokban és az orszáií- 
gyülések actáiban gyökerező »sfatus pvang^'licus^ elnevezéshez. 
Kijelentették, hogy ha sérelmeik fel nem említtetnél?, ők semmi- 
féle további tárgyalásokba nem bocsátkoznak. Megüzenték e'it a 
nádornak, ki azonban a főrendűekkel együtt a cancellár által 
indítványozott határozat mellett maradt. 

13-án reggel a főrendűek a cancellárt, Sennyey Sándort, 
Csáky Istvánt és Barkóczy Ferenczet küldöttek át a rendekhez. 
Ezek fejtegetni kezdték, hogy az evangélikusok sérelmeit felvenni 
lehHeflcn, mert a katholikusok nem változtathatják meg elöhhi 
határozatukat, — felesleges, mert sérelmeiket már felterjesztették 
a királyhoz, — szükség felen, mert a királyi leirat a vallási viták 
mellőzésével rendelte folytatni a tárgyalásokat s ebbe már az 
evangélikusok is beleegyeztek. Azt nem ellenzik a katholikusok. 
hogy az evangélikusok »bona jide ahsque omni frande et dohi* 
élhessenek a ^status evangelícus^ elnevezéssel. 

Az evangélikusok erre bizottságot küldöttek ki, felkérni a 
nádort és a  személynököt, adjanak nekik assecuratoriát arról. 


TÖRTÉNETÉHEZ. 239 

hogy a ^sfatus evavgelicns^ elnevezést nem ellenzik és e miatt 
viszály többé nem fog elöidéztetni. 

A küldöttek eredmény nélkül tértek vissza. Az eredményte- 
lenség miatt boszűs evangélikusok 14-én elhatározták, hogy többé 
iiem kérnek bizonyítványokat, hanem a gravamenek szövegébe 
elkerűlhetlenűl bevétetik a > status evangelicust szavakat. A közös 
gyűlésből értesítették ezen határozatukról a nádort, ki nekik 
azzal válaszolt, hogy ha a sérelmeket összeállító bizottság tagjai 
közöl valaki meg nem jelenik a gyűlésben, annak helyére azon- 
nal mást nevez ki. Az evangélikusok megjelentek ugyan, de mint- 
hogy a személynök nem engedte meg, hogy sérelmeik bevétesse- 
nek, végképen visszavonultak a tárgyalásoktól. 

16-án magához hívatta a nádor az összes KK-at és RR-et. 
Az egybegyűltek előtt Trautmannsdorff gróf és Pichelmayer, 
Austria vicecancellárja, mint királyi biztosok előadták, hogy 
a király az ország jóléte fölött való tanácskozás végett hívta össze 
íi rendeket, de már hét hét óta az oi"szágnak nagy kárával és az 
n akarata ellenére hiába való vitatkozással töltik az időt. Mint- 
hogy ő felségének gondjait az örökös tartományok és a német 
hirodalom ügyei is igénylik, tovább nem időzhet Pozsonyban. A 
mint az országnak jogait, kiváltságait és szabadalmait megsérteni 
nem akarja, épen úgy azt sem engedheti meg, hogy valaki űjítá- 
sok])a és a törvények magyarázgatásába bocsátkozzék. Határo- 
zottan parancsolja, hogy az evangélikusok sérelmeit teljesen mel- 
lőzve fogjanak a kitűzött propositiók tárgyalásához. 

A királyi biztos távozása után a nádor^ az esztergomi érsek 
<'s a cancellár minden szentek nevére kérték a rendeket, ne 
•Migedjék szakadásra kerülni a dolgot, de engedelmeskedjenek a 
király parancsának. 

A rendek házában nagy vita keletkezett a fölött : vájjon a 
királyi biztos a királynak végső határozatát tudatta-e az evangé- 
likusokkal ? — Megkérdezték a főrendűek véleményét. Ezek és a 
kíilli. rendek a kir. biztos szavait a király végső határozatának 
tekintették, mibe az evangélikusok többszöri üzenetváltás után 
sem akartak belenyugodni. Kimondották, hogy instructióik elle- 
nére nera akarván eljárni, nem vesznek részt a tárgyalásokban, 
<le írnak küldőiknek, hogy vagy más követeket válaszszauak, vagy 
részükre küldjenek új instructiót. — Ennek hallatára a nádor 
úgy vélekedett, hogy máskép már nem lehet elintézni a viszályt, 
mint ha az egész ügyet a király ítélete alá bocsátja s az engedet- 
lenségnek és szakadásnak okozóit feljelenti. 

Mielőtt ezt tenné, 18-án magához hívatta az evangélikuso- 
kat Elmondta, ho^y ő eddigi magatartása miatt már gyanúsítga- 
tfu'ioknak van kitéve ; kéri őket, hagyjanak fel a niakacskodússal 


24U  AZ 163 7 — 3 8-iki POZSONYI országgyűlés történetéhez. 

és biztosítja őket, hogy ezentúl sem a czimezés sem a vallás ügyé- 
ben nem fog viszály felmerülni. Az evangélikusok erre Czobor 
Imre, Ostrosith István, Nyáry Lajos és Bernát főurak közremű- 
ködése mellett írásban következőleg válaszoltak: »MiveI az 
elmúlt szombaton ö felsége az mi kegyelmes urunk verbaiiter 
kegyelmesen ilyen formán méltóztata az egész statusoknak decla- 
rálni magát, hogy az mint minden rendeket és statusokat meg 
akarja az ő szabadságukban és immunitásokban ő felsége meg- 
tartani és másokkal is azokban megtartatni : ugy novitásokat ő 
Felsége e contra nem admittálhat. Mivel azért az ev. status sem 
kíván semmi újítást, könyörög ő felségének alázatosan csak azoD, 
mivel az mi gravaminaink in lege regni fundáltatott, hogy iuxta 
suam benignam oblationem vigore 2-dae conditionis et aliarum 
constitutionum super sublatione universorum gravaminum edita- 
rum kegyelmesen toUálja gravaminainkat és az aránt resolváini 
méltóztassék scriptotenus ő felsége magát kegyelmesen. Az 
denominatiorúl való controversiát az mi illeti, arrúl in contextu 
articulorum írattassék egy articulus in hanc formám et senten- 
tiam : ut articuli T. et T. in negotio religionis editi, conditio 2. 
et 6. imo et articulus 3. ante coronationem anno 1608. editiis 
una cum denominatione, quoad distinctionem religionum ibidem 
expressa observatur.c 

A nádor ezen iratot 19-én a főpapok és főurak elé terjesz- 
tette. 20-án következő határozatot közölte az evangélikusokkal : 
»1. Az szombati (nagy-szombati) auditórium in concessa forma 
soproni végezés szerint építessék. 2. Az lévai auditórium fából 
való építessék in ea forma a mint vagyon. 3. Az ki patrónus 
maga szentegyházában temettessék. 4. Szakolczaiaknak temető 
helyek assignáltassék. 5. Az bírságolás religioért ne legyen.* 

Dr. Demkó Kálmán. 


VOLT-E SZERENCS VÁRMEGYE ? 


— KLSÖ KÖZIJEMÉNY. — 


Eddig inkább csak sejtettem, a mit manapság már hiszek 
és vitatok, hogy Szerencsnek egykori vármegyei mivoUa történelmi 
thrbf és hogy Szerencs vármegye soha sem létezett 

Már másod ízben veszem tagadóba Szerencs vármegyének 
létezését. Hiába, a fát sem lehet egy csapással levágni, főleg pedig, 
ha az a balvélekedések oly megizmosúÜ bálvány-fája, mint a mi- 
^yen Szerencsnek vármegyei kérdése. Különben arra, hogy újabb 
felszólalással siettessem kidöltét Szerencs megyei dicsősége fájá- 
nak, leginkább azon alkalom ösztönzött, hogy Szerencs felQl 
imént vallott s jelenleg indokolt nézetem ellenzékre, mondhat- 
nám, kemény ellenmondásra talált ^) 

Ezen ellenmondás után úgy vélekedem, kétszeres érdekűnek 
ígérkezik a fölvett tétel, hogy csakugyan »volire Szerencs vár- 
meyyef ,.. 

ítéletem szerint, hogy e kérdést a végmegoldás felé segít- 
sem, nem szükséges, legalább ezúttal nem, hogy a vitatkozás elém 
dobott keztyüjét érintsem. Egyelőre talán írói elégtételt vehetek 
magamnak már az által is, ha csupán az állítólagos megyei szék- 
helyet és területét helyezem lehető történeti világításba. 

Es a következendőkben épen ezzel kívánok foglalkozni. 

Új vármegyénknek fölfedezője nem más, mint a jó Nováki 
József egri kanonok ("j* 1827.), a ^Memória dignitatum ecclesiae 
Agriensis€ kézírati műnek fáradhatatlan szerzője, ütánna Baldssy 
Fermcz történetírónk érdemesíté leginkább magát Szerencs körűi. 
A m. torténetirodalom e részben őket vallja első auctoroknak, mihez 
képest természetesen ők a leghitelesebbek s leghívatottabbak is 


^) Balássy Ferencz: > Válasz  Kandra Kabosnak a sombolyi főes- 
peretség s a sárvári  várispánság és apátság  kérdésébcQC > Századok < 
I5Í84. évf. 543. 1. 
SzisAooK.  1885. III. FObst. 16 


242 KANDRA KAB08. 

okát adni, hogy mely alapon^ miért kell hinnünk Szerencs v&r- 
megyének egykori létezésében ? 

Tájékoztatás tekintetében máshoz, mint hozzájok fordulnom 
nem lehetett nekem sem, ki élénk igazság-érzettel, azonban a 
gáncsoskodás szelleme nélkül nyúlok az ő Szerencs vármegyét 
megteremtő czikkeikhez, hogy azoknak átaldnos érveit és rész- 
letes adatait a történelmi kritikdnak próbája alá vessem. 

Szerencs vármegye legfontosabb adatai. 

Nem szeretem a fontoskodást ; vannak azonban ünnepélyes 
alkalmak, midőn irányelveinkkel mindjárt elöljárójában be kell 
számolnunk. S a kényszerűségnek ilyen pillanatában érzem maga- 
mat s talán méltán, mostan is, szemben Szerencs vármegyével. 

Amint én veszem a dolgot, nagyon sok kívántatik ahhoz, 
hogy egy kis ős világ, egy eltűnt vármegye fölfedezőjeként lép- 
hessünk föl. Az érveknek, hogy többet ne mondjak számban és 
erőben arányosaknak kell lenniök első sorban az állítás merész- 
ségével és szokatlanságával, miután reájuk nehezedik a teher, 
vagyis, (hogy a szemléletet jobban megközelítsem) mert alapúi 
szolgálnak. Egy-két adat (a mennyinél többre Szerencs vármegye 
sincsen építve) nem mindig bír el nagy alkotmányt, és semmi 
esetre sem akkor, ha még hozzá azok nem is megdönthetetlen 
érvek, hanem csupán látszólagosak. 

A történetírónak ily esetben kívánatos, hogy ezen felül 
még arra is gondja legyen, miszerint inkább kétségbevonhatatlan 
»tényekre,€ mint megbízhatatlan »terminologiára,< és meg nem 
csontosodott műszavakra támaszkodjék állításaiban, miután attól 
lehet tartani és méltán, hogy amely kifejezéseket mi írók műsza- 
vaknak írunk elő a régi századok számára, nem kis szerencsét- 
lenségünkre az illető korban azon kitételek még nem bírtak hatá- 
rozott megállapodottsággal s nem bírhattak eszerint a nekik 
tulajdonított és velők születettnek vélt bizonyítási erővel és haté- 
konysággal sem. 

Es ezután azon, most már fölmerülő kérdésre : ha vájjon 
Szerencs megye mivoltának megalkotói rendelkeznek-e elégséges 
meggyőző (intensiv) érvekkel, és továbbá, hogy merész föltevésök- 
ben tényekre támaszkodnak-e ? — bizony nem kis sajnálatomra 
már bevezetöleg is csak tagadólag lehet válaszolnom. 

Az elsőt : az érvek belértékének (intensivitásának) hiányát, 
s hogy úgymondjam, a zéruson álló terőfokátc illetőleg azonnal 
nem szándékom nyilatkozni : a kifogásolhataÜan történeti tényeket 
helyettesítő terminus technictisok tekintetében azonban akár nyom- 
ban mindjárt is kifejezhetem aggályaimat. 

Szerencs vármegye nemes képviselőinél nem elmtdzhntafbin 


VOLT-E 8ZERSNC8 VÁRMEOTE. 243 

történeti tények, hanem egyesegyedül holmi proteus-képfi, azonban 
csalhaiatíannak yett elnevezések teszik ki a fö-argumentumot 
Nem történeti tények, mondom, hanem két üres szó : a parochia és 
comitatus szavak szolgáltatják kezökhöz azon bűvös lámpát, 
melynek segélyével Szerencs vármegyét elénk varázsolják. Ok 
ezen tisztességes diák szavakat elég erőseknek tartják arra, 
hogy megbírjanak oly óriási alkotmányt, minő egy vármegye. 
Ezen, különben nem jelentőség nélküli elnevezéseket tekintik 
álláspontjuk sikeres védelmi föeszközének és Szerencs vámegye 
bevehetetlen fellegvárának. 

Van-e ennyi erö, ennyi jelentőség a tisztes öreg, diploma- 
ticai két szóban? — e kérdésnek ígéretemhez képest azonnal 
utánna kívánok nézni. 

S mi mondatik és mi tartható — kérdem — Szerencsnek 
parochiai (? vármegyei) minőségéről ? . . Es jelesen, miként véle- 
kednek e tárgyban tudósaink ? . . 

> 1. IIL Honorius pápa 12 17 -heu kelt levelében, melyben 
az egri káptalant a szerencsi tizedek birtokában megerősíti, Sze- 
rencset »paroc%ta<-nak nevezi. 

2. IL Endre egri püspök Í27ő-ben kelt levelében, melyben 
az egri káptalannak az ő elődje által elfoglalt vagy elidegenített 
birtokait visszaadja, — Szerencset, melyben a visszaadott birto- 
koknak egy része feküdt, szinte >paroc%ta€-nak nevezi. Már pedig 
a parochia-kitételt úgy értelmezik íróink, hogy az tulajdonképen 
megyét, provincziát vagyis polgári megyét, nem vár- 
ispánságot jelent,* — úgymond a Szerencset vármegyének 
hirdető nyilatkozatok egyike. *) 

íróink értelmezése szerint tehát Szerencs hajdanában 
polgári megye volt, nem pedig vár-ispánság, vagyis katona- 
negye. 

Szép dolog ; hanem hát akkor mi lesz Szerencsből, ha az 
találna bebizonyosodni, hogy a polgári megyének se híre se hamva 
a régiségben, hanem minden a várispánság volt ; ez volt minden, 
és e szerint a parochia korszakában még maga a vármegye is ? ') 

Implicite, tartalmilag tehát még eddig egy állásponton 
vagyok az ellenvéleménynyel. Amaz tagadja, jól is teszi, hogy 
Szerencs várispánság (parochia castri) volt, én meg ennek alap- 
ján állítom, hogy nem volt vármegye. Mindkét állítás egyet tar- 
talmaz.és ugyanazt fejezi ki nézetem szerint. 

Ámde az ellenvélemény előreláthatólag elégedetlen lesz az 


1) Balásty Ferencz: >Századok€ 1884. évi. 548. 1. 
') Megye ? Várispánság ? ? kérdezhetném a tudós Pauler Gi/ulá- 
ml. iSzAzadokc 1882. évi. 202—222. 11. 

1G» 


244 KANDRA KAB08. 

osztályrészszel, melyet ennek alapján Szerencs részére kiszolgál- 
tatni hajlandó yagyok. Pedig a polgári megyére értelmezett paro- 
chiaszó maga is bizonyságom lehet, hogy eljárásom Szerencs iránt 
nem akar jogfosztogatás lenni. 

A parochia szót »tulajdonképi megyérec ^provinciára vagyis 
polgári megyére* látjuk értelmezye. Hol voltak ezek? Ezek léte- 
zése bebizonyított dolog-e ? Hát a parochia castri mi lesz ? . . 

A »parochia« első sorban szervezetlen területet, olyan 
megye-félét jelent, mely a >vidék,« >tájék,* >kerűlet€ kifejezé- 
sekkel vehető egyértékűnek. Parochia Szerencs mondható ez érte- 
lemben megyének ; de akkor sem polgári megyét jelent, épen úgy 
mint vármegyét, vagy egyátalán szabad területet sem. 

A parochia inkább határozatlan területet, vidéket jelent, 
mint szorosan összefüggő igazgatási területet, azaz vármegyét 

A parochia kifejezésre aligha szabad új vármegyéket épí- 
tenünk, s így elfogultság vala megyés várat építeni a pápa 
1217-iki levelének ezen helyére: decimas parochie Sceremcht, 

A parochia kifejezés tartalmilag sokkal üresebb, hogy sem 
annak nyomán Szerencs körében egy róla nevezett vármegyét 
búvárolhassunk és azt » eltűnte vármegyeként léptethessük fol. 

Pedig a sokat idézett kifejezés, miként a kategorikus idé- 
zetből is látszik, eddig missióval bírt : küldetéssel Szerencset meg- 
nemesíteni és egy jókora terület vármegyei székhelyévé tenni. 

Különben, hogy a parochia műszó (term. technicus) mit 
akar kifejezni, még inkább kivehetjük név-váUozataiból : a későb- 
ben nyomába lépett és helyét elfoglaló ^comitatus^ és ^distridus^ 
vele rokon terminológiákból. 

Szerencs vélt- vármegyének ugyanis másik szilárd alapkövéül 
a »comitatus« szokott vétetni, melynek classicus voltával szintén 
meg kell ismerkednünk. 

Szerencsnek vármegyei vádirata nem kis súlyt fektet ugyanis 
a comitaUis jelentőségére és azt úgy tünteti föl, mint Szerencs 
váimegyei mivoltának csalhatatlan bizonyságát. 

»3-or. Tamás esztergomi érsek — úgymond folytatólag a 
nemes jogvédelem — 1317-ben visszaítélvén az egri káptalannak 
az egri pilspökök dUal elfoglalt birtokait és tizedeit, ezen ítélet- 
levelébem világosan megnevezi Szerencset, mint vármegyét, comi- 
tatust, megemlítvén némely helyeket, melyek Szerencs&en^ mint 
comitatus&an estek, c 

Tehát e szerint a comitatus is annyi, mint a parochia : me- 
gye, vármegye, avagy miként az idézett helyen folytatólag meg- 
jegyezve találom : »minthogy ezek szerint Szerencs egyik oklevél- 


VOLT-E 8ZERENC8 VÁRMEGYE. 245 

ben parochidnaky a másikban  comitaiusnak van  nevezve : alig 
lehet annak egykori megyeiségét kétségbe vonni, i) 

Mennyi meggyőződés és mily tévedés ! 

A szaktársak azonnal észre fogják venni, hogy itt ugyan- 
azon hiszékenységről, ugyanazon fogalom-zavar szülte tévedésről 
van szó, melyet első kiadása után ismerünk már is. 

Pedig nem vármegyei zászlaja Szerencsnek a comitatus fel- 
irata sem ; kár lesz rá esküdni. 

Azt látom itt föltételezve, sőt mi több : erősen hangsúlyozva, 
hogy a comitaius kifejezés föltétlenül és minden körülmények közt 
vármegyére értelmezendő. Talán, mondhatnám, nem egészen 
helyesen és minden hiba nélkül. Ezen terminológia körül ugyanis 
még nagyobb megszorítással és körültekintéssel kell eljárnunk, 
mint azt a ^parochid^-n&l tevők. 

A >coinitatus<-t egyszerűen csak vármegyének venni majd- 
nem több a beszámítás alá nem eső jóhiszeműségnél ; mert hogy 
az idézetnek korában (1317) e terminológia még nem volt 
megállapodott értelmű, azt tekintélyes tudósaink bizonyítják, s 
erről az okmánytárak nyomán könnyű meggyőződést szerezni 
magunknak is. 

Átélte ugyanis ezen műszó is a jelentőség gyermek- és iQú- 
korát, mielőtt a Verhöczy comitatus-ainak erőteljes férfi-korába 
eljuthatott volna. És azon korszakban, a melyre hivatkozásunk 
esik, a'comitatus szó körülbelül középkori ifjú-korában volt és 
ebből magyarázható jelentőségbeli ingatagsága, meg nem állapo- 
dottsága és értelmének szétágazása is. 

ugyanazon egy comitatíis szó jelent vár megy ét, jelent kisebb 
területre szorított s némileg különálló hirtokrispánsdgot és szolga- 
győröket ■) és jelez végre semmi önállósággal sem biró egyes járá- 
sokat vagy kerületeket, is. A comitatus érteménye körül azonban 
talán mégis akkor legbájosabb eligazodnunk, mikor ugyanazon 
szövegben két értelemben, ellentétes jelentőségben fordul elő, ott 
vármegyét, emitt egyszerű kerületet jelentvén. 

A camitatust minden körülmények között tebát a legkevésbbé 
sem szabad vármegyével adnunk vissza. 

Valóban, ha Szerencs vármegyének egyik achilles-sarkáúl 
a 'parochiac vehető, a másikat a »comitatus« fogja adni. Oly 
résekre vezet mindkettő, melyeken át erőfeszítés nélkül hatal- 
munkba keríthetjük az argumentumok nagyon kis csapatától 
védett vármegyei erődöt. 

Osakhogy a fönnérintett 1317-iki nagypecsétes levéllel még 

1) Baldssf/ Ferencz >Századok€ 1884. évi. 549. l. 

') VídékttnkÖD ilyen értelemben képez comitatust Patak. 


246 KAMDRA RAB08. 

sem oly könnyű elbánnunk, mint ahogy első tekintetre látszik, 
vagy ahogy az egykorú egri püspökök elbántak a kérdéses sze- 
rencsi tizedekkel. 

» . . . decimas qnarundam yillarum in comitatibus UJTar, 
Borsod, Ung et Zerempch habitarum etc.« — úgymond az érseki 
levél egyik helye. Vagyis Szerencs, legalább látszólag, megyék 
között jő elénk ; következőleg a mi a többi, annak kell tekinte- 
nünk őt is. Hogy csakugyan comitatvs, nyomára akadunk ennek 
is. Valamivel alább ugyanis ez áll : 

»Ac in comitatu Zerempch decimas villarum (s következ- 
nek a faluk nevei.) € 

Szóval vármegyei mivoltának sok látszatát tárja elénk e 
helyütt Szerencs, és én a legkevésbé csodálkozom, hogy várme- 
gyévé tették és annak ünneplik még folytonosan egynémely tudó- 
saink ; mert vármegye marad az ezután is mind azok előtt, a kik 
csak ezen kiszakított adatra támaszkodnak, és elmulasztják Sze- 
rencs egész helyzetét figyelmökre méltatni. 

Annak látszata, hogy Szerencs vármegye vala, való igaz, 
hogy megvan ; a látszattól azonban az igazságig sokszor áthidalha- 
tatlan a távolság. ^) 

Mert miről is van itt szó? Nem »tulajdonképÍ€ vagyis »pol- 
gári megyéről,* nem anjoukori vármegyei comitatusról ; hanem 
majd »parochia,€ majd >comitatus€ czím alatt a szerencsi (káp- 
talani) tized-kerületről, melynek régi jogában az egri káptalant 
III. Honorius pápa megerősítette, melyhez a káptalan jogát 11. 
Endre püspök elismeri és melyre a kapzsiság újólag rátevén kezét, 
még sokáig pörpatvar tárgyát képezi. Ezen vitás terűlet azonban 
megye, helyesebben vármegye semmi esetre sem lehet, mert a vár- 
megyék tizedjoga a püspöké, ki abból egyes kerületeket enged át 
káptalanának. Egész vármegye tizedét káptalan soha sem bírja. 
Es ehhez képest még az is kérdés, ha vájjon itt az : in comüaiSms 

^) Lehetőleg minden jogosult ellenvetést megelőzni kívánván, kér- 
dhesse tehető, ha vájjon nem Zemplént helyettesi ti-e itt Szerencs, és 
Zemplén nem azon értelemben mondatik-e Szerencs megyének, a milyen- 
ben Bihar mondatik Telegd, máskor meg Várad megyének és Torontál 
helyett olvasunk Becse vármegyét ? Vájjon nem ily értelemben mondat- 
nék-e Zemplén Szerencs vármegyének ? Nem ! még ennyi előnyt sem 
vagyok jogosult Szerencsnek elnézni, mintán ezen átruházást Patak pri- 
vilégiumául tapasztaljuk. Még ily átvitt és Helyettesített alakban sem 
engedhető meg tehát Szerencs vármegye. De még más tekintetből sem 
lehet itt ilyesmiről szó, miután ily homályos helyleírást magti az ügy 
sem tűr meg, t. i. az egri káptalanra anuyira fontos szóban forgó 
tizedek ügye. 


VOLT-E 8ZERBNC8 VÁRMEGYE. 247 

Vjvdr, Borsod, Uiig kitételben csakugyan tulajdonképi megyékről 
van-e szó, vagy csak megye-részekről, a politikai fölosztástól 
elütő tized-kerületekről, vagyis (ha szabad ilyen kifejezéssel élnem) 
a káptalan ttzed-megyéiröl f 

Ha ezt meg nem engedjük, akkor azt kell vitatnom, hogy 
itt részben vármegyékről, részben kerilletekröl van szó ; vagy Tamás 
érsek cancelláriáját kell pontatlanságáról vádolnom, hogy comi- 
tatusával tévedésbe hozta a történetírókat, és amennyi hasznot 
hajtott a káptalannak a 48 falunak visszaitélése által, annyi kárt 
tett a tudósoknak a tévútra vezetés következtében. 

Ha a történet-critic^ ítélő széke elé állítanék az érdemes 
főpapot, hogy vallomását kivegyük, ő - - nincs kétségem benne — 
csodálkoznék az értelmezés Áilött és az említett comitatusokat 
egytől-egyig kerületeknek magyarázná és vétetné. 

Es ö azt méltán tehetné ; mert egyrészről Baldssy Ferencz 
szerint 1317-ben Szerencs már nem volt vármegye ; *) másrészről 
pedig a tekintetben, hogy az egri káptalan sem egész Abaujt, 
sem egész Borsodot, sem egész IJngot tized-megyékül nem bírta, 
két egri levéltárral is bizonyítani lehet, következőleg pedig azt is, 
hogy itt szó sem lehetvén vármegyékről, a comitatus itt nem is * 
jelent többet kerületnél. *) S végül e nevek nem is politikai, ille- 
tőleg vármegyei, hanem csupán tized-kerületi nevek, mely ha eset- 
leg összevág is a vármegye nevével, mint legtekintélyesebb helyi- 
séggel ; azonban vele sohasem fejez ki egyenlő területet, miként 
péld. ezt Borsodnál láthatjuk. ^) Tovább azonban miért untassam 
ennyire szUraz dolgokkal Szerencs barátait. 


^) Balássy; »Századok€ 1884. évf. 549. 1. Ugyanő: 'Bartako- 
vics. Emlékkönyv. 70.1. 

') Hogy csupán néhány adatot közöljek a méit. egri főkáptalan 
magán levéltárábból (De juribuB capitnli in genere  1 6. sz.) : 

^) Hogy ezen tized-kerületek^ nem megye-nevek ; de sőt a politi- 
kai felosztásBal semmi összefüggésük, erre kitűnő példával szolgálhat 
Borsod, a mely mint a káptalan tized-kerülete, ezután százudokon át 
Kü'Borsadnak neveztetik, és sem az egykorú al- és fel- Borsodnak nem 
felel meg, sem a későbbi kerületek egyikével sem esik össze névben és 
területben. 

a) 1327, A káptalan tiltakozik Csanád egri püspök ellen, hogy 
tizedeit lefoglalta :in districtu Wywariensi, Borsodiensí, Wnghensi 
et Zerench. 

b) 1338. Ugyanezekből Miklós püspök ellen. A kerületek ugyan- 
azok. Disirictus Wyuar, Borsod, Zerempch et Vngb . . . 

c) 136Ő, A Csanád és Miklós hibájába esik Mihál egri püspök is, 
miért is a protestatiót ellenébe is megteszi a káptalan. Igen érdekes, sőt 


248 KANDRA KAB08. 

Különben odáig már vagyunk, hogy jayasolhatom, miszerint 
amint Szerencs mivolta tekintetében nem állapodtunk m^ a 
famosus »parocliia< szónál : úgy a comüatus szónak «e tulajdo- 
nítsunk oly értelmet, mely b&rmi tekintetben felfii állana a 
:tdÍ8trictu8€ fogalmán. 

Szerencsnek vármegyei védői azon hiszemben vannak, hogy 
comitatus-uk eltűnő félben van 1317-en túl, sőt mint vármegye 
(comitatus) már akkor is csak emlékezetnek okáért említtetik. 
Nagyon tévednek. Az folytatja szerény pályáját tovább is, nem 
ugyan mint vármegye, ami soha sem volt ; hanem mint dMtrictuis, 
vagyis mint az egri káptalan tized-kerülete, Es ezen czímen még 
lesz vele találkozásunk. 

A régésznek rósz néven vennők, ha egy kőfaragványbéi, 
annak csupa durva alakítása alapján, a messze előszázadokra, 
vagy a szórványos és kevésbé jellemző töredékekből mindjárt a 
monumentális alkotásra vonna következtetést. A történetírónak 
sem adható a régésznél több engedmény. Neki sem szabad egyes 
kitételnek vagy határozatlan értékfi szavaknak tűlbecset és olyan 
értéket tulajdonítani, a mi meg nem illeti. Nem szabad a főrténdi 
szellemet a holt betűknek, és ingatag terminológiának föláldozni, 

Szerencs megye chronologiai adatai. 

A főérveket komolyan számba véve a mondottakban, most 
már azon lenne a sor, hogy a másodrendű kérdéseket méltassuk 
kellő figyelemre. 

És ezek egyike lehet mindjárt eltűnt vármegyén? chronolo- 
giája, vagyis szereplése idejének kimutatása; mert tegyük föl, 
hogy Szerencs minden bizonyságtételem daczára, a vármegyéket 
termő bűvös igéknek : a parochia és comitatus szavaknak ereje* 
nél fogva csakugyan vármegye volt, avagy miként egy tekintélyes 
írónknál körülírva találom: ^különálló megye vagy területe i) 

A szerencsi különálló terület vagy ha úgy tetszik: megyé- 
nek alakulásáról és létezéséről mit sem tudunk 1217-ig. Szerencs 
vitás múltjának búvárai közül ki mondja meg nekem, hogy mikor 
alakúit és mi volt az oka elannyira kései föllépésének ? . . 

Hogy ezen »különálló megye vagy területe honfoglalás- 
korabeli, tehát ős-szervezetű lenne (miként ezt vármegyéinkről 
tartom), azt körülbelül elejthetjük, mint olyan tételt, mely nem 
igazolható, s ki nem állja a kritikát. Későbbi alakulásának 
meg a vár-as Patak mond ellent Mert Patak is volt ám valami, 


claBBÍcus a jelen tanulmány tekintetéből a mondott kerületek körfilirása : 
comitatus seu districtns Wyuar, Borsod, Zerempch  et Ungh. 
1) Balássy Ferencz: » Századok € 1884. évf. 5öO. 1. 


VOLT-E 8ZBRENC8 VÁRHBOTE. 249 

■ 

habár yármegyei jelleget nem igényel is magának, és ezen nálánál 
előkelőbb, és a Zemplénnel, a vármegye főhelyével versenyző 
Patak mellett Szerencsnek önállósága alig indokolható, sőt meg 
s^em engedhető, ha csak föl nem teszszttk, hogy a kies Zemplén az 
Árpádok korában B:pr6 Jiók-vármegyékre volt földarabolva. 

Ennyit koczkáztatni pedig még Szerencs érdekében sem 
szabad. 

Sajátlag azonban nem is az kifogásom Szerencs ellen, hogy 
hallgatag bevallani, ha ős-szabású vármegye-e és ha az nem lenne, 
mikor keletkezett? hanem inkább az, hogy állitólagos megvol- 
tának kardban sem létezeit* 

Korántsem ingerelni kívánom ezen kemény váddal az ellen- 
véleményt ; hanem csupán fölrázni és körültekintővé tenni. Némi 
ösztönre Szerencs megye várának védőivel szemben nekem magam- 
nak is szükségem vagyon. 

Száz év áll előttünk (1217-1317) Szerencsnek állitólagos 
életéből, és hogy ezen idő alatt a »különálló megyének vagy terfi- 
letnekt semmi jelenségével sem találkozhatnánk, azt alig,ha 
Talónak hihetné valaki. Pedig nincsen máskülönben. 

Szerencsnek függetlenségi pályáján az érdemleges adatok 
szerint két korszak különböztethető meg : az ő parochialis- és 
comüethis-íorsL. 

És egyik meddőbb, mint a másik. Egyikben sincs még csak 
szikrája sem annak, a minek látszatával oly nagyra vannak vár- 
megyei dicsőségének szóvivői. 

Az Í2i7-iki adat szerint Szerencs parochia, azaz miként 
mondatik : létező vármegye. 

ly. Béla 1261-hen kelt másod-alapító levelében mindazon 
Tármegyéket érinti, a melyekben az egri egyház birtokos volt 
Ezen czímen méltán várhatnók, hogy leszen Szerencscsel is talál- 
kozásunk. De nem, a szerencsi részeket is Zemplén kezében lát- 
juk. Péld.^ícív^5r, mely 127 B-ben az »in comitatu Zeremchc rovat- 
ban jő elő, IV. Béla levelében Zemplén vármegyében fekvőnek 
mondatik. *) 

Az 1261-ki kir. levél tartalma Szerencs vármegye tekinte- 
tében tehát nemleges adatot rejt magában s annyit már is erősen 
sejtet velünk, hogy Szerencs megye vagy csak látszat és csalódás^ 
vagy ekkor még nem alakúit meg teljesen s a megállapodottság 
stádiumáig nem jutott el még, vagy már feloszlott. 

Talán azonban később szerencsésebbek leszünk abban, hogy 


^) . . item villa Hidvege .... in comitatu de Zemlen existen. s — 
Fejér. Cod. dipl. IV. 8. 40. 1. És vele szemben. »/n parochia Scerempch 
villás. . Hidvcg Pej. Cod. dipl. V. 2. 304. 1. 


250 KANDRA KAB08. 

a vármegyék nemes versenyében »önálló megyénkkel vagy terü- 
letünkkel c találkozhassunk. 

Nézzük végig mindjárt V. Istvánnak Í27 i-ben kelt >okiia- 
tát, mely ly el az egri püspökség jogai és kiváltságai megerősíttet- 
nek, s mely e szerint nevezetes arról is, hogy benne a püspök- 
ségnek alávetett minden vármegye elő van sorolva. Szinte 
átallom azonban bevallani, mintha az hibám lenne, Sze- 
rencs hiányzik a névsorból. És csakugyan hiányzanék ? . . Hol 
lappang?. . . Mely okból nem ád magáról életjelt? A királyi író- 
diák véletlenségből vagy készakarva tette-e, hogy ki hagyja? 
mert, hogy négy évre rá (1275.) ismét 'önálló megye (parodua), 
az bizonyos, legalább azt mondják és mi több, írás is van róla ^) 

Folytassuk azonban jó remény fejében a nyomozást 

1323'ha,n Fülöp nádor-ispán több rendbeli oklevelet ad ki 
az egri egyház részére. A többi között az egyikben meghagyja 
Abauj, Bereg, Borsod, Kis-Szolnok, Ung, Zaránd, Heves és 
Zemplén megyéknek, hogy az egri egyházat a tizedek beszedésé- 
nél  támogassák.^) Szerencs szokás szerint hiányzik  innen is. 

Pedig még akkor nem lett »districtus<, vagyis hogy írói 
nyelven szóljak : nem szfint meg })nálló megye vagy terület lenni, 
miután csak néhány év választ el comitatusságának föargumen- 
tumától : Tamás esztergomi érsek levelétől. 

S ha Szerencs |?aroc7wa-korában, mint vármegye, nem léte- 
zett, vájjon mozgékony és létező-e comüatvssága korában ? Nem, 
pedig ezt tartanám megye múltja arany-korszakának ; elannyira 
nem, hogy még maguk, Szerencs régi dicsőségének fölélesztői 
sincsenek egy véleményen abban, hogy Szerencs 1317-ben (mikor 
a parochidnak mondott gyermek-korszakból a comitatus nagy- 
reményű íQú életkorba lépett) valóban örvendett-e még saját 
létének, avagy a comitatus kifejezés már csak sírírat, mely nem a 
jelenről beszél többé, hanem a kétszeresen homályos múltról.') 

Nem szívesen hagyom el Szerencs ráerőszakolt múltjának 
ezen korszakát. Köznapi ítélettel is könnyfi belátni, hogy ez a 
hely, hol Szerencs vármegyének élni vagy halni kell. Azért sza- 
bad legyen még egyszer szemügyre vennem azt, nehogy hazánk 
múltjának barátait akaratlanul túlzásba, hibába vigyem. 

13 17 'hen panaszt emel az egri káptalan Tamás esztergomi 
érsek primási ítélőszéke előtt Márton egri püspök ellen, hogy 
ő és elődei bizonyos tizedeket elvettek az egri káptalantól Újvár, 


I) Pejffr. Cod. d. V. 2. 303—305. 11. 
') Kiadatlan. Egri fők. mag. lev. t. 

«) Balássy Ferencz:  »Századok« 1884.  évf. 549. 1. — Bartako- 
vice: Emlékkönyv 70, 1. 


VOLT-E SZERENCS VÁRMEGYE. 251 

Borsod, TJngh és Szerencs comitatusokban (in comitatibus Vjwar 
Borsod Vngh et Zerempch) .... és jelesen Szerencs comitatus- 
ban (ac in comitatu Zerempch) valami hét helységei*) Az érsek 
megitéli a káptalannak a tizedeket és ennek következtében 

1319'heji Márton püspök »vörö8 pecsét« alatt elismeri káp- 
talana jogát és visszaadja a tizedeket »in comitatibus Abauyuar 
Borsod, Zerempch et Vnghc és a kérdésese hét helységet in comi- 
tatu de Zerempch. ^) 

Ennyi és nem több Szerencsnek comitatussága alatti egész 
életjele és tevékenysége. Azonban ez ismét vármegyei mfiködés-e? 
Van-e olyan » eltűnt vármegye,* melyet módunkban levén egy 
századon át figyelemmel kísérnünk, mindig csupán tized-ügyben 
lássuk foglalatosnak s hogy ez sem az 6, hanem területén kívül 
eső tevékenység legyen, melynek ö csupán szenvedőleges tárgya ? 
Vájjon az első vármegyék tized-megyék voltak-e, vagy hon- 
védelmiek ? Elegendő és méltó működés-e az egy vármegyéhez, 
hogy őt csak tized-kérdésekben szerepeltesse egy kitűnő, de 
vármegye vezetésére sem nem hívatott, sem arra nem is törekvő 
egyházi testűlet. 

1317-en túl Szerencs megye megszűntnek levén nyilatkoz- 
tatva a saját protectorai által, vármegyei mivoltának kutatása 
alul fölmentve érzem magamat Es méltán ; mert Szerencs ezután 
az iménti adatokon, mint drága emlékein élődik csupán. 

A jogaira féltékeny káptalan a fönnebbi birtokleveleket, 
majd ezt, majd amazt lemásoltatván, a betűhív eredeti szöveg föl- 
éleszti a comitatus, sőt a parochia kifejezést ; azonban Szerencs 
e korban már nemcsak a parochia terminológiát élte túl, de a comi- 
tatust is, s az önálló megye helyébe önállótlan terűlet lépett. A 
káptalan újabb sérelmeit panaszoló levelekben már réges-régen 
csak distrietus de Szerencs áll s ha véletlenül comitatus siklik ki 
az író diák tollából, az a Szerencs vármegyére már magában 
is végzetes 8eu=azaz igazítással azonnal a saját értékére szál- 
líttatik, 8 jő létre a : comitatus seu districttts, melyet már alig 
lehetséges így adni vissza : különálló terület vagy megye. 

A »di8trictus Szerencs « a régi területen s ugyanazon jog- 
viszonyok között mozog, mint az Árpádkori »parochia,€ vagy az 
ünnepelt anjou-előkorszaki »comitatus.< 

így zökken be lassan Szerencs az őt megillető nevezet kerék- 
vágásába, melyben aztán még századokon át békésen halad. 

Eanpra Ejibos. 

1) Fejér Cod. dipl. VHI. 2. 680. 1. 
«) Fej. Cod. dipl. VHI. 2. 233. 1. 


KÜLÖNFÉLÉK 


KÖRMÖCZBÁNYA BIRTOKÁNAK  KELETKEZÉSE S 

FEJLŐDÉSE. 

A közvélemény Körmöczbányát a felvidék leggazdagabb 
városának, tartja s meglehet, hogy ez igaz is. 

A nagy birtok azonban, mely Körmöczváros tulajdonához 
tartozik s gazdagságának alapját képezi, keletkezésétől kezdve 
mai napig gyakrabban változott, nőtt, gyarapodott, mig elérte 
nagyságának tetőpontját, s azután megint csökkent, épen úgy, 
mint ez más magánbirtokoknál szokott lenni, mig a mai terje- 
delmét, alakját nyerte. 

Elmondom tehát történetét, a mely 566 évet foglal magába 
s hiszem, hogy ezáltal eléggé érdekes olvasmányt nyújtok. 

Ismeretes a történelemből, hogy az Arpádházbeli királyok 
kihalta után sok harcz támadt a királyi trón betöltése miatt, mig 
utoljára az Anjou házból származott Róbert Károly foglalta el 

Ez azonban hatalmas ellenségre talált trencséni Csák 
Mátéban, ki ekkor a felvidék tényleges uralkodója volt. Neki 
hódolt a nép, a németeket kivéve, kik IV. Béla által behívatva, 
még idegeneknek érezték magukat (a királyok tudvalevőleg ekkor 
még mindig vendégeknek nevezik őket) ; ezek inkább hajoltak 
egy idegen fejedelemhez. Azért azok a szászok, kik Csák Máté 
alá tartoztak, semlegesek voltak, a többiek pedig segítettek 
Róbert Károlyt 

Ezen körülményt jól ismerve, Róbert Károly igyekezett a 
német gyarmatosokat részére még jobban megnyerni s belőlük 
hatalmas pártot alakítani, adván nékik különféle előjogokat és 
nagy birtokokat, a melyekkel részben még mai napon is bírnak. 

Körmöczbányát is, melynek eredetéről mitsem tudunk, 
mely  azonban  már a pogány időben létezett ^)  és  valószi- 

^) A körmöczi levéltárban I. tomus, 36 fooB, 1 faficiculus, l.szám 
alatt levő, 1342 évről szóló okmányban a körmöczi kamara már mint 
régóta létező említtetik. 


KÜLÖNFÉLÉK. 253 

DÜleg a tatárok által elpusztíttatott, Róbert Károly idejében 
már a szászok lakták, sőt akkor már virágzó bányászatuk ToIt. 
Xem csoda tehát, ha a király figyelmessé lett ezen városra és való- 
ban fejedelmileg megajándékozta birtokokkal. 

Ez történt már a rozgonyi csata után, tudniillik az 1328-ik 
évben, a mikor minden, két mértföldön belül eső földet neki ado- 
mányozott. 

Ezen birtoknak legnagyobb része azonban évek hosszá során 
át parlagon hevert, söt ismeretlenek voltak határai is ; míg az 
1360. évben a csepcsényi, vagyis tulajdonképen mútnai urak át- 
engedtek nagyobb kiterjedésű erdőt Glaser Péter nevű körmöczi 
polgárnak, ki ott új gyarmatot alapított, mely utána Glaserháj- 
nak Tagyis Szklenónak (Turóczmegye) neveztetett el, és azt örökös 
bíró (Erbrichter) jogczímén bírta. Csak azután, mikor ott az erdő 
már kipusztult és ezen példát követve 1390 évben a haji urak 
hasonlóképen Újlehotát vagy a mostani Felső-Stubnya nevezetű 
községet alapították, csak akkor kezdett Körmöczbánya birtoká- 
nak határai után nézni és abban a hiszemben, hogy Szklenó bir- 
tokain fekszik, fegyveres hatalommal el is foglalta. 

A csepcsényi urak egy része azonban a nagy múthnai ura- 
dalom birtokához jogot formált s azt gondolta, hogy birtokai 
Nyitra, Bars és Zólyom vármegyékkel határosak, miért is, nem 
lévén elég erejük fegyveres megtorlásra, panaszt emeltek. 

E czélból az 1404. évben Körmöczre jöttek, a midőn Zsig- 
mond király ott országos törvényszéket tartott, és előadták pana- 
szaikat a fekete vasárnap előtti szerdán, névszerint István, Gyulá- 
nak, ki már ezelőtt Yladár melléknevet kapott, fia, továbbá 
Balázs, Petrovics Jánosnak fia és Márton múthnai Bálintnak fia, 
oly módon, hogy a körmöcziek birtokaikat, különösen pedig 
íZsklenar lehotaya* nevezetű községet fegyveres hatalommal 
elfoglalták, miért is  a  királytól  ezen birtoknak visszaadását 


Zsigmond király felszólította a fekete vasárnap utáni csütör- 
tökön, miszerint jogaikat okiratokkal bizonyítsák. 

Tizenöt nappal később Pozsonyban ülésezett az országos 
törvényszék, mely alkalommal felterjesztették a múthnai urak az 
1368. évből származó határjárási oklevelöket és hasonlóan a kör- 
möcziek is 1328-ban kelt adományleveltiket, minek következtében 
felhívta Zsigmond király a tűróczi monostort, hogy két egyént 
köldjön ki, kik Pál, báthi apáttal, Miklós altárnokkal és 
Fábiánnal, a királyi curiának jegyzőjével szövetkezve, szent 
ÍTjörgy utáni huszadik napon kikutassák, váljon Múthna és Kör- 
möczbánya közt létezik-e két mértföldnyi távolság és oly terje- 
delmű lakatlan terűlet. 


254 KÜLÖNFÉLÉK. 

A túróczi monostor, vagyis inkább az általa kiküldött két 
szerzetes teljesítette a király parancsait s beterjesztette jelentését 
ugyazon 1404. évi május bó 22. napján, mely szerint Múthnaurai 
Felsö-Turcsek nevű községet is, honnét a király megbízottjai 
megkezdték munkálkodásukat s mely Körmöczbányától alig fél 
mértföldnyire esett, valamint Alsó-Turcseket a nagy-múthnai 
uradalom kiegészítő részeinek és saját birtokuknak tartották. A 
bizottság tagjai, névszerint a túróczi monostor által kiküldött 
Miklós pap, mint a múthnai nemesek, s János, a templom őre, ^) 
mint a körmöczi polgárok képviselője, továbbá Miklós, >come8 
capellae regiae«. Tamás, somogyi apát, magister Gallus de Zeeeb^ 
annakelőtte Zólyom megyének főispánja, és Fábián, a királyi 
curia jegys^ője, mint királyi biztosok, jelentésükben nagyon is 
panaszkodtak, hogy a múthnai nemesek és a körmöcziek az egész 
úton folytonosan veszekedtek. 

A király ily módon czélját nem érte, Garay Miklósra bízta 
ez ügyet. 

Kezdetben még Garay nádor előtt sem tudtak megegyezni 
a felek, míg végre a múthnai urak kijelentették, miszerint Kör- 
möczé legyen a két mértföldnyi terűlet, a melyet Róbert Károly- 
tól kapott, kívánták azonban, hogy a két mértföld zsineggel ki- 
méressék, alapúi vévén a Mosócz és Túrócz-Szent-Márton közötti 
távolságot, állítván, hogy ezen mezővárosok egymástól két mért- 
földnyi távolságra feküsznek. Ebben Körmöcz képviselője is meg- 
egyezett^ minek következtében a nádor meghagyta a szent bene- 
deki monostornak, hogy két tagját küldje ki, kik Kővári Pál 
protonotáriussal, vagy Szepesy Simonnal, avagy Fokmelléki 
Mihálylyal és a nádori jegyzőkkel, valamint a peres felek kép- 
viselőivel egyesülve, Szt. György után való 8-ik napon, azaz 1405. 
évi május hó 2-án előbb a Mosócz és Turócz-Szent-Márton közötti 
távolságot és azután ugyanazt a távolságot Körmöcztől kezdve 
zsineggel (funiculo seu corda) kimérjék. Feltéve, hogy Szklenó 
két mértfölden túl esnék, Múthnához csatoltassék, ellenkező eset- 
ben bárminő ellentmondás daczára a körmöczieknek véglegesen 
átadassék. Egyszersmind meghagyta a nádor, miszerint Körmöcz 
és Múthna között állandó határ állíttassék. 

Szt. György után a 18-ik napon felterjeszté a szt-benedeki 
monostor jelentését Garay elé, melynek értelmében két tagja Kővári 
Pál protonotáriussal együtt felmérték zsineggel Mosócz és Turócz- 
Szent-Márton közt a két mértföldet, mindig az országúton haladva 
s azután Körmöcz városától kezdve s szintén a Turócz vármegyébe 
vezető nagyút mentében mérve, megállapították ugyanazon távol- 


^) Váljon nem a szent sír lovagja ? Szerk. 


különfíelék. 255 

Ságot, mely munk&nál ugy találták, hogy nemcsak Szklenó, de a 
tőle meglehetős távolra esö Múthna község, valamint más urak 
(ezekkel értették a haji grófokat) birtokai is a két mértföldön 
belől fekDsznek, miért is batárt nem állítottak, hanem egyedül 
Szklenót adták át Körmöcznek, a többit pedig a törvényszék íté- 
letére bízták. 

Ily eredménynyel a múthnai urak nem voltak megelégedve, 
daczára annak, a nádor megerősité a bizottság eljárását és Szkle- 
nót egész határával együtt odaítélte Körmöcznek, minthogy ezen 
terűlet akkor még lakatlan volt, midőn Róbert Károly a két mért- 
földnyi birtokot Körmöcznek adományozta. 

Ezen felmérés rósz szolgálatot tett a haji grófoknak is, 
mert a múthnai urak által javaslatba hozott zsineg megmutatta, 
miszerint Felsö-Stubnya is két mértföldön belül esik. 

A körmöcziek csakugyan nem is késtek, hanem ezen körül- 
ményt felhasználva, panaszt emeltek Oaray előtt Péter, haji 
Moczkos fia ellen, miképen nem régiben a körmöczi birtokon 
^Neustnbc nevezetű községet alapított és erdeit rontja, miért is 
kérték, miszerint ezen új gyarmat Körmöcznek átadassék és 
Péternek az erdők pusztítása, valamint használata megtiltassék. 

Garay ennek következtében Pál protonotáriust két szent- 
benedeki szerzetes kíséretében a haji grófhoz küldte, s ezek 
által megparancsolta, hogy adja ki Körmöcznek Felső-Stubnyát 
és határát. 

Péter nem tudván sokáig ellentállani, kénytelen volt a kör- 
möcziek kivánatát teljesíteni, mire Körmöcz Felsőstubnya északi 
határán mély árkot ásatott Túrócz vármegyén keresztül. Ezen 
régi határ nyomai Felső- és Alsó-Stubnya közt még ma is lát- 
hatók, valamint a múthnai erdő és a pozseháji puszta között is. 
Hatóságilag a felsőstubnyai terület csakis 1407. évben és pedig 
húsvét után a nyolczadik napon adatott át znioi János, a templom 
öre, Béla, a monostor jegyzője, valamint Kővári Pál, a királyi 
curia főjegyzője által és annak határa a haji urak, Miklós, János 
és Mihály, Péter fiai, valamint a körmöczi kiküldöttek jelenlété- 
ben kijelöltetett. 

így lett a körmöczi birtok legelőször határolva. 

A múthnai urak csakugyan nem voltak megelégedve Garay 
ítéletével s felebbeztek a kii^lyhoz; Zsigmond király azonban 
már 1406. évi február 6-án megerősítette ez ítéletet. 

Eme perek befejeztével birtokolta Körmöcz a körmöczi 
határt, (melynek kiegészítő részei voltak akkoriban a mostani 
veteiiiiki, blaufuszi és jánoshegyi határok), valamint a felsőtur- 
cseki, az alsóturcseki, a szklenói és felsőstubnyai határokat képező 
területeket is. 


256 KÜLÖNFÉLÉK. 

Az 1858. évben történt katastrális felmérés szerint tesz a 
körmöczi és a veterneki határ 7498«/i6 h., a blaufuszi 1878»/ie 
h., a jánoshegyi 1341*<*/ie h., a felsőturcseki 7082'/ie L, az alsó- 
turcseki 2139^^/ie h., a szklenói 7055 h. és a felsőstubnyai határ 
5480^ /le katasztrális holdat. Az egész körmöczi fekvő birtok 
tehát képezett 32483«/i6 holdnyi (1 hold = 1600 négyszög öllel) 
terűletet, a mi 8^/4 négyszög mértfolddel egyenlő. 

Ezen birtokon kivűl Körmöcznek akkoriban sok pénze is 
volt, a mi öt királyi bankárrá tette. így az 1389. évben jiüius 
7-én Zsigmond királynak 1000 darab aranyát kölcsönözött, mivel 
a király ugyanazon hö 26-éig nagyobb hadat akart felállitani s a 
hűtlen bosnya bán, valamint más felkelők ellen vezetni ; legalább 
azt irta Körmöcznek a lipcsei várból. 

Ily kölcsönre gyakrabban volt szüksége a királynak; sót 
más városoktól kölcsönzött összegeket nem tudván visszafizetnii 
felkérte Zsigmond király Körmöczöt, hogy helyette fizessen. így 
történt az 1423 és 1424ik évben is, a mikor Körmöcz a király 
adósságát Libetbányának megfizette, sőt a távoleső, dalmátországi 
Zárának is a királynak kölcsönzött pénzt megtérítette. Ekkor 
Zsigmond 9000 darab aranyon felül tartozott Körmöcznek. 

Ily királyi gazdálkodás új alkalmat nyújtott a körmöczi 
fekvő birtok szaporítására, mert a körmöcziek ezen körülményt 
ügyesen felhasználván, midőn a király adósságát fizetni már nem 
tudta, zálogot kértek, a mit 1429-ben meg is kaptak és pedig 
Konosó, Lúcska, Homávesz és Sváb falvakat, melyek eddig mint 
királyi birtok a körmöczi kamarához tartoztak. E négy határ 
átadásával megbízta a király a szent-benedeki monostort és Bad- 
vánszky Jánost, Péter fiát. 

A kataszteri felmérés szerint tesz a konossói határ 4075 h., 
a lúcskai 1454^^/ie h., a homáveszi 594^/ie h. és a svábi határ 
457 ^/le holdat. A körmöczi fekvő birtok szaporodott tehát ezáltal 
6581 ^,ie katasztrális holddal, vagyis több mint egy fél négyszög 
mértfölddel. 

Azon oklevélből, melyet a szt. beuediki monostor ez alka- 
lommal Körmöcznek kiadott, látható, hogy Körmöcz az elébb 
említett négy falut csak addig bírhatta s használhatta, mlg a 
király vagy utódai ki nem váltják, de ez sohasem történt és ennek 
következtében a négy falu legújabb időig a körmöcziek birtoká- 
ban maradt. 

Az eddig emiitett fekvőségeken kívül bírt Körmöczbánya 
még nagy kiterjedésű bányákkal, a melyek különösen a XIY. 
században virágoztak és valamint a várost, úgy lakosait is gaz- 
daggá tették. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak az említett köz- 


KÜLÖNFÉLÉK. 257 

ségek fekvöségei, hanem lakosai is feltétlenfil Körmöczhöz tar- 
toztak, mint alattvalók, és ezek képezték a birtok védelmére gyak- 
ran szükséges karhatalmat és békés időben nem csekély munka- 
erőt, mely e város gazdagságát nagy mérvben szaporította. 

Azonban a körmöczi ingatlan vagyon nagyobbodásának 
gátot vetettek a huszita háborúk, a melyek Körmöcznek is sok és 
súlyos költségbe kerültek és a bányászat apadását, valamint az 
ezzel mindig karöltve járó elszegényedést okozták. 

Epén úgy, mint akármelyik egyénnek hosszabb, fárasztó 
iDunka után kifogy az ereje s pihennie kell, épen úgy találjuk 
Eörmöczbányát a huszita mozgalmak után teljes tétlenségben 
több évtizeden át. Csakis a XV. század vége felé nyílt megint 
alkalma Körmöcznek ingatlan vagyonának szaporítására, 

A haji grófok családja ugyanis ekkor már kihaló félben 
volt, mert az egyik, Antal, szerzetes volt a túróczi vagyis znioi 
monostorban, a másik pedig, János, gyermektelen ; a családnak 
harmadik sarjadéka, Borbála, Zorkóczi Gyulának neje nem volt 
többé a haji név képviselője. 

A haji uradalom tőszomszédságban lévén a körmöczivel, nem 
C8oda, hogy Körmöcz minden erővel megszerezni akarta. 

E czélból szerződést kötött Jánossal, melynek értelmében 
János haláláig Körmöcztől hetenkint egy aranyat kapott s ezért 
kötelezte magát, hogy birtokait halála után Körmöcznek ha- 
gyományozza. 

Ezen szerződés megkötésére Jánost azon körülmény bírta, 
bogy Antal már azelőtt kötött szerződést Majthényi Mihálylyal, 
mely szerint egymást testvérül fogadták s nyilvánították, kikötve 
egyszersmind, hogy az, a ki tovább él, örökölje az elébb meg- 
baltnak összes birtokait. 

Beatrix királyné is belekeveredett a haji uradalom meg- 
szeraésébe, miért is 1489-ben kiadta a parancsot Saider Péter, 
kamarai főgrófnak, hogy Majthényi Mihálynak azon 300 aranyat 
fizesse ki, mely pénzen Antal és Jánosnak birtokai zálogban vol- 
tak ugyanazon Majthényi Mihálynál. János részét 1490-beu 
elajándékozta nagy-luchei Dóczy Orbán, egri püspöknek és kan- 
czellárjának, valamint testvéreinek, egyrészt pedig a királyné tár- 
nokának Pöstényi Oláh Márknak. 

így tehát a haji grófok kihalta után, sőt még Jánosnak, ki 
csak az 1493. évben halt meg, életében kezdődött a harcz a haji 
uradalom fölött Körmöcz, Majthényi, a Dóczyak vagyis Lipcseyek, 
és Oláh Márk között. 

Nem tartozik ide mindazon személyek és családok felsorolása, 
kik ezután a haji uradalmat birtokolták, elég lesz,  ha megemlit- 

SzAZADOK.  1885.  III. FÜZET. 17 


258 KÜLÖNFÉLÉK. 

jük, hogy a különféle panaszok, perek és harczok ezen uradalom 
miatt több mint negyven esztendeig tartottak. 

Utolsó, ki a haji uradalmat karhatalommal elfoglalta, 
Osztrosith Miklós volt és midőn utoljára Ferdinánd király az 
1536. évben öt is kitiltotta Hájból, az egész uradalmat megkapta 
Körmöczbánya és pedig főleg azért, mert a lefolyt háborúban 
mindig híven a királylyal tartott. 

A Dóczyak és Körmöcz közti egyenetlenségeknek Kör- 
möcz az által vetett véget, hogy a Dóczay aknák 1000 darab 
aranyat fizetett 

A haji uradalom megszerzésével a körmöczi fekvő birtok 
Háj és e határnak kiegészítő részével Stubnyaf&rdőben 1929 h., 
a csremosnoi határban 2754''/ie h. és az alsótubnyai határban 
2722"/i6 h,, összesen tehát 7406*/ifl holddal növekedett. 

A XVI. század derekán bírta Körmöcz a Túrócz várme- 
gyében fekvő Károlyfalvát is, de miképen jutott ahhoz, nincs 
nyoma a körmöczi levéltárban. 

Ezen községet azonban már az 1567. évben Rubigall Pál- 
nak és nejének Sárának eladta 600 aranyért, mert Körmöcz 
részint a bányászat ujabb hanyatlása, részint a folytonos harczok 
és részint az 1 560. évben kitört nagy tűzvész miatt, mely a város- 
nak majdnem kétharmadrészét elhamvasztá s a templomokkal és 
a régi várral együtt megsemmisíté, igen nagy Ínségbe jutott. ^) 

Daczára annak, el nem mulasztott semmi alkalmat birto- 
kai nagyobbitására. Ha azt nem is emlitenők, hogy Körmöcz 
egészen a tizenhatodik század második feléig a már felsorolt 
fekvőségeken kívül még számos szőlőkerttel is bírt Hont és 
Barsmegyében, melyeket azonban a török közeledte miatt e szá- 
zadnak vége felé eladott, még sem szabad elhallgatnunk, hogy e 
város a tizenhetedik században a csepcsényi nemeseknek ban- 
kárja, kik a felvett kölcsönökért darabonként zálogba adták birto- 
kaikat, úgy, hogy a tizenhetedik század végével s a tizennyolcza- 
dik kezdetével majdnem egész Kis- és Nagy-Gsepcsén Körmöcz 
városé volt. Ezt tanúsítja legalább a három vaskos kötet, melybe 
ez elzálogolt birtokok bejegyeztettek. 

Ez által elérte a körmöczi birtok tetőpontját, mert kiterje- 
dése a kiscsepcsényi (452 h.) és a nagycsepcsényi (1205'/i« h) 
határokkal együtt 48.127io/ifl katasztrális holdat, vagyis 4*81 
négyszögmértföldet tett. 

^) Az erre vonatkozó eladási szerződés egyik másolatára fel- 
jegyezték a körmöcziek : »MÍBera ci vitás propter fatale incendiom et 
militem Bubsidiarium suis samptibus intertentum ne fodinae pereant 
Karolfalvam Bubigallis vendere coacta.c 


kOi^önfélék. 259 

A körmöczi uradalom azonban nem maradt sokáig teljes 
épségében, mert a csepcsényiek 1720 — 1727. közt kiváltották bir- 
tokaik legnagyobb részét, Körmöcz csak egy vendéglőt tartván 
meg magának, melyet 1871-ben eladott. 

Ilyképen leolvadt a körmöczi uradalom 46.741^/ie katasz- 
trális holdra, a mely terjedelmét 1848-ig megtartotta. 

Legyen szabad azonban ehelyütt még említenünk, hogy a bá- 
nyatelepeket és számos épületet, melyek az ingatlan birtok kiegé- 
szítő részét képezték és mai nap is képezik és melyekkel Kör- 
möczbánya mindig birt, azért nem soroltuk fel, hogy hosszadalma- 
sak ne legyünk, bár ezek is ide tartoznának. 

Az 1848-ik év nagy változást hozott be a körmöczi fekvő 
birtokba, mert a jobbágyság megszűntével a földeknek igen 
tetemes része a törvény által a volt alattvalóknak kiadatni ren- 
deltetett 

Ennek következtében Körmöczbánya volt jobbágyainak 
összesen 19.256"/i« kai holdat osztott ki s így a városnak csakis 
25.322^^/16 katasztrális holdnyi terület maradt, melyből az 
1880. évben létrejött erdőegyezség szerint még 6000 katasztrális 
holdat engedett át a kincstárnak. 

A jobbágyainak kiadott fekvőségekért kapott Körmöcz- 
bánya az államtól 94.624 frt 22\^2 krt foldtehermentesitési köt- 
vényekben és 122.446 firt 40 krt részint készpénzben és részint 
értékpapírokban. 

Éz ugyan szép összeg, de mindamellett nem elégséges az 
elveszett fekvőségek pótlására és pedig már azért sem, mert a 
]^m forgandó és ezen sajátságánál fogva nem oly tartós, mint az 
ingatlan birtok. 

A körmöczi uradalom némi nagyobbodására szolgált Pozse- 
háj pusztának megvétele 1881-ben, mely a többi körmöczi birtok- 
kal határos 810 katasztrális holdnyi puszta, az említett évben 
30.000 forintért örök áron megszereztetett. 

Ezen legújabb szerzeménynyel együtt tesz mai nap a kör- 
möczi ingatlan birtok 21.132^^/ie katasztrális holdat, legnagyobb 
részben erdőséget, azon kivűl a kisebb nagyobb épületek szá- 
ma 185. 

Körmöcznek mostani ingó vagyona pedig áll főleg korcsma- 
regálé jogból 16 községben, malomregále jogból 9 községben (12 
malommal), valamint a vadászati s halászati jogból az összes, az 
uradalomhoz tartozó erdőkben és vizekben. 

E vagyonnak összes bevétele tett az 1881. évben 121.833 
frt 21 krt o. é. 

Kki2kó Pál. 


17* 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye.  Összegyűjtöttek 

Dr. Kolosvári J. éa Dr. Óvári  Kelemen.  /. kőt. Az erdélyi törvényhatú- 

Ságok jogszabályai. Kiadja a M. T. Akadémia. 1886. XLIX+539 1. 

» A megyék statútumait gyűjteni — monda Wenzel Gusz- 
táv — és tárgyilag rendezve feldolgozni, a magyar jogtudomány 
szempontjából érdekes feladat volna. Eddig, mint látszik, erre 
sehol sem történtek még készületek. « i) Valahára tárgytalanná 
kezd válni veterán tudósunk e régi panasza. Az előttünk fekvő 
kötet — a Corpus Statutorum Hungáriáé municipalium elseje — 
azon erdélyi törvényhatósági jogszabályokat tartalmazza, melyek 
a XV.— XVIII. évszázadok közti időből reánk maradtak. Koránt- 
sem mondhatni e gyűjteményt teljesnek. Ellenkezőleg, mi azt 
hisszük, hogy az e testes kötetben foglalt statútumok csak kis 
töredékét képezik azoknak, melyeket az erdélyi municipiumok 
azon hosszú négy század alatt hoztak, melyek ép a municipalis 
élet kifejezésére a legkedvezőbbek voltak. Az ilynemű vállalatok- 
nak természetében fekszik azonban, hogy mindjárt kezdetben az 
anyagi teljesség el nem érhető. Ne formáljunk tehát szemrehá- 
nyást azért, hogy Kolosvári és Óvári urak mindent nem közöltek, 
mert hiszen mindent megtalálni lehetetlen. Azon körfilipénjt 
azonban már nem hagyhatjuk észrevétlenül, hogy ők nyomtatiis- 
ban megjelent, olykor igen nevezetes statútumokról megfele<l- 
kéznek. így teszem azon 12 igen érdekes nagyszebeni statútum 
közül, melyeket a nem rég elhunyt Seivert egy külön gyűjtemény- 
ben kiadott, ^) csupán csak az 156ő-iki van a Corpus Statuto- 
rumba felvéve (537 — 539. 11.) ; ez is számos orthographiai különb- 
séggel. Az 1463., 1545., 1565., 1581., 1597., 1615., 1625., 163V4.. 
1676., 1677. években keltek meg sincsenek említve. E mulasztás 
annál sajnálatosabb, hogy ez említett statútumok válogatott fontos- 
ságúak ; az ily hiányok  pedig oly természetűek,  hogy a Corpus 


^) A magyar magánjog rendszere. 2-ik kiad. I. köt. 125. 1. 
2j Heruiannstádter Lokál. Siatutcn. N.Szcbcn 18G9. tí6. Inp. 


TÖRTÉNETI mODALOM. 261 

Statutorum hasznavehetőségét némileg csökkenthetik. De ilynemű 
mulasztások korántsem gátolhatják meg, hogy mindenki, ki azon 
fáradságot és szorgalmat méltányolni tudja, melyet egy ily nagy- 
szabású vállalat létesítése megkövetel,, a legnagyobb elismeréssel 
ne elégedjék meg azzal is, mit K. és O. urak e kötetben nyújta- 
nak, és ne várja érdekkel e publicatio folytatását 

A statútumok fogalma alatt nem értették a múlt századok 
ugyanazt, mint napjaink közjoga. Nevezetesen nem különböztet- 
ték meg oly élesen a törvénytől. Hiszen ez utóbbinak értelme is 
szélesebb körű volt. A határvonalaknak kevéssé szigorú meg- 
különböztetése azonban többé kevésbé Európaszerte létezett, és 
annál érthetőbb, mert mindkettőnek, úgy a törvénynek, mint a 
statútumnak nemcsak hatálya, hanem czélja is egy és ugyanaz, a 
mennyiben mindketten az állam igényeit formulázzák a társada- 
lommal szemben, és viszont a társadalmét az államhatalom irá- 
nyában. Csakhogy míg a törvényeket hazai alkotmányjogunk 
felfogása szerint az országgyűlés és a megkoronázott király hozza, 
és érvényük — ha csak az^ellenkezője kimondva nincs — az 
egész országra kiterjed, addi^ statútumot a törvényhatóság ille- 
tékes közege hozza, az csak az illető törvényhatóság területén 
bír kötelező érvénynyel, és mindig csak azon feltétel alatt, hogy 
beleillik a fennálló törvények keretébe. ^) Tényleg azonban, mint 
ismeretes, hozattak úgy törvények, mint statútumok, a formai kel- 
lékek megvetésével. Tudjuk ugyanis, hogy vannak úgy magyaror- 
szági, mint erdélyi tövényeink, melyek kötelező ereje ellen senki 
soha ifel nem szólalt, holott azokat nem hozta az országnak minden 
erre illetékes közege. Hiszen a XVI. sz. végéig nem egyszer esett 
meg, hogy törvényeink (tényleges) érvénye azon párt hatalmi 
állásától függött, mely azokat hozta. A törvények hozatalánál az- 
előtt egyátalában nem fektettek oly nagy súlyt az alaki kellékekre, 
mint a mai »alkotmányos közjogok,^ melyek mindannyian az az- 
óta uralomra jutott absolutismus elleni reactio szülöttei lévén, 
féltékenyen vigyáznak arra, hogy az alaki kellékek, mint mindmeg- 
annyi alkotmány biztosítékok megtartassanak, és hogy a törvény- 
hozásra jogosultaknak befolyása teljes legyen. 

A XVL és XVII. századbeli országgyűlésekről az ottani 
állapotok egy alapos ismerője egy méltán híres értekezésben már 
évek előtt így nyilatkozott : »Az országgyűlés szerkezete rendezve 


^) A statútumnak a törvény alá rendeltségét mindenütt és minden- 
kor elismerték. » . . . értvén, hogy lez communis plus semper valeat 
iflunicipali — mond az 1578. certi articuli civit. Coloswar — mi is kik 
íp Coloswarat lakunk ... az országul elvégzett articalusokhoz törvény- 
hez és módhoz akarjuk szabni és illetni stb. Id. 159. 1. 


262 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

nem volt, s a tanácskozásba befolyó elemek aránya előttem, s úgy 
hiszem mások előtt is ismeretlen. ^) 

Mi azon nézeten vagyunk, hogy mióta Szilágyi Sándor az 
Erdélyi Országgyűlési Emlékeket kiadta, azon mód felől, melyen a 
törvények hozattak, már meglehetősen tisztában lehetünk. De nem 
úgy a statútumokkal. A felismerést az utóbbiaknál nehezíti azon 
körülmény, hogy a legkülönbözőbb gyülekezetek hoztak statútu- 
mokat, a mit a tövényhatóságok különfélesége hozott magával. 
Községek, városok, megyék, vidékek, székek és nemzetek egyaránt 
hoztak congregatiökon, sedriákon, táblákon, tanácsokban stb. sta- 
tútumokat. Nem meglepő, hogy e statútumoknak czime, beveze- 
tése és szövegezése a legtarkább. Az ő külalakjokban nincs semmi 
állandóság. A tárgy is, melylyel foglalkoznak, a lehető legválto- 
zatosabb. Némelyik az első czikkben figyelmét oly tárgyra fordítja, 
mely rendkívüli fontosságánál fogva egy országos alaptörvény által 
való szabályzást igényelne, míg a második a legkisebbszerű rendőri 
intézkedéssel bíbelődik. A legzavartabb egymásutánban követ- 
kezik több czikk, mely a bevett vallásfelekezetek közti egyenjogú- 
ság örök eszméjével foglalkozik, hogy egy lappal utóbb a 
bocskor-árendát szabályozza vagy betiltsa a fagygyúnak titokban 
vásárlását. 

Nem lehetett ez máskép oly korban, midőn oly tág köre 
nyílott a törvényhatósági intézkedésnek. Nagy feladatot kellett 
telj esi teniök. Az országos törvényt, — mely gyakran csak elvi 
elhatározás jellegével bírt — a helyi viszonyokhoz kellett alkal- 
mazni ; máskor magyarázatát adni az országos törvényeknek, és 
még gyakrabban kellett intézkedniök, mind azon viszonyokra 
nézve, melyekre az országos törvények ki nem terjeszkedteL 

Ha már a statútum horderejénél fogva ily nagy fotossággal 
bír, bizonyára érdeket keltő tárgy volna annak sorsát figyelem- 
mel követni. És akkor látni fogjuk, hogy sorsuk a törvények min- 
denkori szereplésével szorosan összefügg. 

Hazánkban a XYI. és XVII. század még a statútumok 
virágzási korába esik. A XVUI. század óta azonban épen a sta- 
tútumok rovására fejlődött ki az országos törvények tekintélye. 
Míg a török tartotta a haza számos terűletét hódoltságban, egy- 
séges kormányzatról az országban szó sem lehetett, a mi annyit 
jelent,^ hogy a törvényeink nem bírhattak a kellő országos érvény- 
nyel. Es minthogy a területi szakadozottság e korszakában a tör- 
vény nem teljesíthette hivatását, a törvényhatósági jogszabályok 
voltak hívatva azt lehetőleg pótolni. 


^) Kemény Zsigmoud : £rd% közélete stb.  Tanulmányok. 1870. 
II. köt. 16. 1. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 263 

Erdélyben az ok más, az eredmény ugyanaz. Hiszen ott is 
megyolt a terület szakadozottsága, tehát megvolt a kedvező 
talaj a statútum fejlődésére, de itt nem a török foglalások miatt, 
hanep már régebb idők óta. Erdélyben ugyanis az egyes nemze- 
teknek, Tarosoknak megvoltak a sajátos privilégiumaik. Ezek 
által a magyar királyoktól nemcsak teServiselés alóli kivételeket 
kaptak, immunitásokat, hanem igen tágkörű autonómiai enge- 
délyeket is. Törvénykezési és közigazgatási ügyeit a három nem- 
zet mindegyike külön végezte a saját vidékén bizonyos korlátok 
között, és többnyire központi felügyelet alatt. A mennyiben némelyik 
kiyáltságlevél azt határozottan körül nem irta (pedig ritkán irta), 
önmaguk szabták meg (»d8i szokásaikhoz képest«) az elveket, 
melyek szerint a törvénykezés és az administratio náluk kezelendő 
volt Ezen elveik kifejezése épen a statútum. Ha Eerdély külön 
történetéből egyes időszakokat vennénk szemügyre, úgy a részle- 
tekben is észre kellene vennünk a statútumok és a törvények 
közti viszonyt Feltehető, hogy az előbbiek fontossága és nagy 
szerepköre oly mértékben növekedett, a mint az országos törvény 
(és ezzel kapcsolatban a fejedelmi rendelet) tekintélye és czélsze- 
rfiaége fogyott, és viszont 

De a ki hazánk alkotmánytörténetével foglalkozik és az 
említettem módon vizsgálná a statútumok kifejlődését, utóbb 
hanyatlását, nem igen érheti be azon statútumokkal, melyek eddig 
közzé lettek téve. Cuvier phantasiája kellene ebez. — A jelen 
gyűjtemény daczára még Erdélyre nézve sem ismerünk eleget. Ez 
ország, mint köztudomású dolog, a XYI. század közepe előtt 
váUk el Magyarországtól. Ekkor kezdődik Erdély alkotmánytör- 
ténetében a törvények önálló alkotása. Az egybevetésre szükséges 
volna, hogy e kor törvényhatósági jogszgrbályait aránylag oly tel- 
jesen isqiemők, mint a törvényeket Ámde ettől vajmi távol 
állunk. Állításom bizonyságául szolgáljon, hogy a székely nem- 
zeti és törvényhatósági statútumok dolgában épen az egész XYI. 
századra nézve úgyszólván tájékozatlanok vagyunk és maradunk. 
1506-t61 1604-ig épen csak (a Kilényi Székely Mihály, Lőcsei, 
L. Schuller munkáiból már különben is ismeretes) 1555-iki szé- 
kely-udvarhelyi constitutio van a Oorpus Statutorumba hevévé. Ez 
pedig csak a törvénykezési rendtartásra nézve bír fontossággal. 
Beánk nézve tehát úgy áll a dolog, mintha az egész század alatt 
pihentek volna a székely törvényhatóságok. Pedig lehetetlen íel- 
tennünk, hogy egy század alatt, az 1556-ikit kivéve, új intézkedé- 
seket nem statuáltak legyen. 

E gyűjteménynek szász, és főleg a magyar nemzeti, törvény- 
hatósági és községi statútumai — azoknak aránylag teljesebb 
száma miatt — már jobban elégítik ki a kutató igényeit. A köz- 


264 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

lött statútumok ^) legalább időben egymáshoz közelebb állanak, 
és így — mint oly roncsolt mozaik képből, melynek kavicsai közt 
aránylag kevés az üres tér, annak rajzát némi combinatioval 
megérthetjük — úgy itt is teljesebb képet alkothatunk már ma- 
gunknak e két nemzet municipalis közéletéről. Sajátosságaik ki- 
domborodnak. A száz községi életre nézve pl. oly jellemző szom- 
szédsági intézmény, mely a germán eredetű népeknél mindeaütt 
dívott gildék rokon képződménye, idáig még nem is sejtett fon- 
tosságúnak bizonyul. Ily intézmények mellett érthetővé válik a 
szászok szoros összetartása, és a minden idegen elem iránti exclu- 
siv törekvéseik. Mert mindenkor exclusivok voltak a szászok, és 
minden idegen elem irányában. Falaik között ők tűrték legke- 
vésbbé az idegent. Szász földön ingatlant nem vehetett, és fekvő- 
séget ott nem örökölhetett, a ki nem szász. Házasság utján idegen 
szász városi lakótól nem szerezhetett (546. 1.) ; idegen ott gyám- 
ságot nem viselhetett (645. 581. 11.); az idegenek kereskedése 
meg lett szorítva (541. 550. 11,); vele közkereseti társaságba 
lépni tilos volt (584. 1.) ; idegen hatósági engedély nélkül a szász 
városokban nem tartózkodhatott (581. 1.); a honfiaktól külön 
voltak nyilvántartandók (579. 1.) stb. 

Legkeményebben azonban az oláhokkal bántak a szászok. 
A székelység és a magyar elem korántsem volt oly intoleráns irá- 
nyukban. Könnyű erről meggyőződni, ha az erdélyi törvények 
intézkedéseit (úgy az Approbata és Compilata constitutiok és a 
novellaresekben, mint a Szilágyi által közzétett articulusokban 
foglaltakat) összehasonlítjuk azon részletekkel, melyekkel főleg a 
szász statútumok bővelkednek. Az oláh szó mintha synonymja 
volna a csavargó tolvajnak (die diebescht Wallachen, 550. L). 
Kétségtelen, hogy a székelyek is távol szeretik tartani az oláh- 
ságot, *) de nem bánnak velük mint feltétlenül gyanús személyek- 
kel oly módon, mint az ingó javakban is igen gazdag szász nem- 
zet Mert a szászoknál teszem az esteli harang szó után az oláh 
az utczán nem járhat (Segesvár 1608. évi statútum); éjjeliőr 
náluk oláh ember nem lehet (1469. szász nemz. stat.); 1608-baa 
az oláh tolvajok Brassóból kitiltatnak, miután már 1557-ben egy 
szász nemzeti statútum következőkép űzte ki az oláhokat bizo- 


^) Mellékesen említem, hogy nem minden okmány, mely e kötet- 
ben előfordiil, tulajdonképeni statútum. Ld a. 421. 448. 454. 460.465. 
488. stb. lapokon közlötteket. Egy esetben a kiadók maguk említik, hogy 
a statútum voltakép concret esetben hozott ítélet. (448. 1.) 

') Ingatlant oláh ember a székely városokban nem szerezhetett 
(157.1.); intézkedés történik az oláh bevándorlás ellen (lOO. 1.); a 
» város cívisei azokat ne protegálljákc (157. 1.) stb. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. ^65 

nyos yidékokröl:  >...wí omnes valachi nullo e.vcepto una  cnm 
bonis et rebu8 suis universis exire et inde discedere debeant « 

£p e statútumokból derűi ki azonban, hogy mily tévedés 
volna e kemény intézkedéseket csak nagy részben is nemzetiségi 
gyűlöletnek tulaj donitani. Sokan szoktak — főleg külföldön ~ e 
modem érzelmekkel megmagyarázni e tüneményt. De vajmi keve- 
set fog a nemzetiségi verseny gés alapján megfejteni az, ki e viszo- 
nyokat pártatlanul tekinti. Abban rejlik mind ennek az oka, 
hogy az oláhok a legmfiveletlenebb pásztor nép valának *) a föld- 
műveléssel, bányászattal, iparral és kereskedelemmel önállóan 
foglalkozó magyarok, székelyek és szászok között. Bizonyítja ezt 
úgy azon tény, hogy az erdélyi községek nevei kivétel nélkül ma- 
gyar vagy szász eredetűek, míg a hegyek és havasok, hol az 
oláhok legeltettek, azok által és után neveztettek el, ^) mint mind 
megannyi statútum szövege és szelleme, mely az oláhokra vo- 
natkozik. 

Mind ez segíti megfejteni azt, hogy az oláhok miért értek 
el oly. keveset Erdélyben, hogy a vallásuk miért nem lett reci- 
pialva, hogy politikai jogokban miért nem részesültek — ép azon 
korban, midőn Erdélyben, annak különös fejedelmei alatt, nagyobb 
és valódibb szabadság létezett mint valaha. 

Helyzetük csak a múlt század végével javul, midőn az új 
politico-philosophicai, a forradalmi eszmék az állampolgároknak 
tőrvény előtti teljes egyenlőségét kezdik követelni. 

Akkorában azonban Erdélynek már csak árnyékjogai valá- 
nak, mint Magyaroi szagnak. A leopoldi kötlevél megfosztotta 
alkotmányos közjogától és közigazgatásától az országot. Midőn 
függetlenségéről lemondott Erdély, lemondott egyszersmind a 
poUtikai (és lelkiismereti) szabadságáról is. Az országgyűlések, 
melyek a leopoldi kötlevél előtt évenként, gyakran kétszer is tar- 
tattak, egy ideig még a kormányszék által hirdetve, fentarták 
ugyan magukat,  de mind ritkábbá váltak;  az országot bécsi 


V) Paknlárokaak mondatnak. — Felette érdekes azon tervezet, 
melyet a hnnyadmegyei állandó tábla alkotott a kir. kormányszéknek 
1773. jan. 27-iki leirata folytán; ebben meghagy atik a táblának, hogy 
gondoskodjék mi módon volnának az ocsmány kunyhókban lakó és kó- 
borlásra hajlandó oláhok arra kényszeríthetők, hogy házakat építsenek, 
azokban tartósan lakjanak és egyáltalában tisztességes életmódot foly- 
tassanak. — A hnnyadmegyei javaslat bölcsészeti theoriákkal van beve- 
zetve, ámde korántsem ajánl népnevelési intézkedéseket, hanem — mint 
kiknek a bölcsészet csak az előadás díszének emelésére való — a közép« 
kori módszert: büntető törvényeket stb. 

•) Hunfalvy Pál Magyarország ethnographiája. 1876. 499. l, 


266 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

parancsszóra teljhatalmú cs. kir. biztos czíme alatt, az idegeu 
származású katonái föhadparancsnokok kormányozták, és a tör- 
vényt a rendelet szorította ki alkotmányos functióiból. Természe- 
tes, hogy a statútumokon is meglátszik e változás, úgy alakilag 
mint tartalmuk tekintetében. Mert hiszen ezek a legbelsőbb állami 
életnek, a törvényhatósági működésnek productumai, és mint 
ilyenek csudálatos pontossággal jelölik ki az Erdély alkotmányá- 
ban beállott nagy változásokat. Ez az, mi a Corpus Statutorum- 
nak nagy jelentőségét megadja. 

Szerettük volna, ha a kiadók egy terjedelmesebb tanulmányt 
írtak volna bevezetésül e gyűjtemény elé, melyben a statútumok 
e je&ett fontosságát kiemelték volna, és néhány reflexió által 
hivatott tollúkkal megmutatták volna az irányokat, melyek sze- 
rint e statútumok felhasználandók az erdélyi közélet megértbeté- 
sére. Ok azonban e publicationak inkább a jogi, mint a fontosabb 
történeti becsére fektették a fősúlyt. Meglátszik ez lépten nyomon. 
— Az egyes statútumokat számos felvilágosító megjegyzéssel 
kisérik. Ezek közül, úgy vettük észre, a jogi kérdések részesültek 
a legnagyobb figyelemben, és ezek sorából is leginkább azok. 
melyek tisztán az alaki jogra, a perrendtartásra vonatkoznak. 
Szívesen elismerjük, hogy az ezen jogszabályokat magyarázó 
jegyzetek nagy avatottságra és szakismeretre vallanak ^) Ámde 
tagadhatlan, hogy az alkotmányra, a nemzetiségekre, a vallásfe- 
lekezetekre, a rendi viszonyokra, a had- és adóügyre stb. vonatkozó 
olykor homályos helyek gyakran igényelnének némi magyaráza- 
tot, és fontosságuknál fogva különös figyelmet és előszeretetet 
érdemelnének. — De különben is, már azon (csekélységnek látszó) 
körülményen is feltűnik, hogy a kiadók főleg jogászok, és kevésbbé 
történészek, mi szerint azon végső időpontúi, a meddig a megta- 
lált statútumokat közlik, az 1800. évet tűzték ki. Historikus, 
nem hiszem, hogy csalódom, ezt máskép határozta volna, mert a 
statútumokra nézve az 1800. évnek nincs semmi történeti, hanem 
pusztán csak kalendáriomi jelentősége, mint kerek számnak. Er- 

^) Azon jegyzetekhez, melyek nem jogi tárgyra vonatkoznal^i 
néha fér némi észrevétel. így pl. megemlithetjük, hogy az 530. lapon, 
hol a »weinzehend«-ről van szó, Bydner nem jelenthet zsellért, hanem 
kádárt (a német Büttner). — Az 550. 1. előforduló, »Belgem (and 
BIamenawern)€ kifejezés alatt nem bolgárok értendők, mint a kiadók 
hiszik (a XXXIV. lapon). Brassónak tudvalevőleg két ktil városa van: 
Bolgárszeg és Bolonya (Blnmenan). Már Hnnfalvj kimutatta, hogy Bol- 
gárszeg lakói, a »Belgem<-ek oláhok és nem bolgárok. Az oláhok ugyanis 
több Ízben bolgárok neve alatt jöttek Erdélybe. (Magyarország ethnogr. 
503. 504. 11.) 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 267 

délyre nézve vagy a leopoldi kötlevél idejéig, vagy ha ez korai, az 
1848-iki forradalomig kellene a statútumokat közölni. 

Emeljük ki végül — mit ugyan már előbb illett volna meg- 
említenünk — hogy a mi a statútumok szövegének helyes olvasá- 
sát és közlését illeti, a Corpus Statutorum ez első kötete kiválóan 
gondos és lelkiismeretes munkára vall, és bizonyára a legelké- 
nyeztetettebb közönség igényeit is ki fogja elégíteni. 

L. B. 


Hadadi báró Wesselényi Miklós emléke. Élet- és jellemrajz. Irta Szikszót/ 
Lajos. Felolvastatott Szilágy megye közÖDségének, Zilahon, 1883. szept. 
hó 24-(fn — néhai Wesselényi Miklós báró arczképének leleplezése 
alkalmával — tartott ünnepélyes közgyűlésében. Budapest, 1884. Nyo- 
matott Fanda J. könyvnyomdájában. (Ára a fQzött példánynak 50 kr., a 
diszkötésü példánynak 1 frt 20 kr. Megrendelhető szerzőnél Zilahon.) 

A fentebbi czím alatt egy 84 lapra terjedő, igen díszesen 
kiállított, 8 báró Wesselényi M. photolitographirozott arczképé- 
yel 8 névaláírásával díszített fűzet került ki a múlt évben a 
sajtó alól. 

A mű, mint czíme is magyarázza, tulajdonképen emlék- 
beszéd, de a szerző élet- és jellemrajzzá domborította ki a bálás 
anyagot, mely rendelkezésére állott. Elet- és jellemrajzot írni 
pedig Wesselényiről a Kemény Zsigmond »Két Wesselényi* 
czimű classicus essay-je után, a legnehezebb és a sikerre nézve 
kétes mtmka; de Szikszay mégis teljes sikerrel birkózott meg 
feladatával ; sőt ha a styl és az alaktökély tekintetében nem ver- 
senyezhet is Kemény Zsigmonddal, a tettekben gazdag, s a 
szenvedésekben mindenkor rokonszenvét méltán kiérdemelt életet 
több részletességgel, s oly minutiákra is kiterjedőleg festi, mely által 
túlszárnyalja Kemény Zsigmondot Igaz, hogy Szikszay sokkal 
több adattal is rendelkezett, mint rendelkezhetett K. Zs., mert a 
Wesselényi összes naplói levelezése, beszédei, s. t. b. rendelkezé- 
sére állottak. És e temérdek, s véghetetlenül becses anyagot gon- 
dosan dolgozta fel. Egy pár téves felfogását helyre is igazítja 
Kemény Zs.-nak, mi által Wesselényinek » államférfiúi tapint atát 
s kiforrott politikai nézeteit* kedvezőbb világításba helyezi, 
mint K. Zs. 

Szerző elejétől végig kiváló szeretettel csüng a nagy férfi 
emlékén, a nélkül, hogy elfogultságot tanúsítana az iránt. Meg- 
ismertet mindenek előtt Wesselényi neveltetésével, s ama viszo- 
nyokkal, melyek későbbi politikai tevékenységének irányát meg- 
szabták. Szépen íija le Széchenyi Istvánnal lett megismerkedését, 


268 TÖRTÉNETI mODALOll 

s a közöttük kifejlett baráti viszonyt, Nyugot-Európában együtt 
tett nagyobb utazásukat, s majd ama tántorithatlan politikai 
szereplést, mely öt a 30-as években, az alkotmányért küzdök 
sorában a legnépszerűbb férfivá emelte az országban. Híven raj- 
zolja, a többek között, a magyar nyelvnek törvényhozási nyelvvé 
tétele, az urbériség rendezése, a közös teherviselés, Erdély uniója, 
a szólásszabadság, a közgazdaság és a népnevelés emelése, a 
megyei önkormányzat biztosítása, s a nemzetiségi kérdésben kifej- 
tett vezérszereplését az irodalmi téren, a megyékben és az ország- 
gyűléseken, vezérkedését a magyarországi és erdélyi ellenzék 
élén ; majd pedig üldöztetését, s a balsors csapásait, melyek reá 
zúdultak. S midőn a kiváló férfi alakját előtérbe állítja, nem 
feledkezik meg soha a kor festéséről se, mi által művének törté- 
netirodalmi becsét természetesen csak növeli. 

E nagy férfi emlékének felelevenítéséért elismerés illeti 
Szikszay Lajost s vele ez elismerésben méltán osztozhatik a nagy 
apának derék fia, Wesselényi Miklós báró, ki atyja arczképét 
Szilágymegye közgyűlési terme számára lefestetvén, alkalmat 
adott a megyének ez arczkép ünnepélyes leleplezésére, s az ismer- 
tetett élet- és jellemrajz megírására, mely mű minden bizonynyal 
számot tesz biographiai irodalmunkban. 

Borbély Sámuel. 


Ujahb munkák Stuart Máriáról, 

KLSÖ  KÖZLT2MÉNT. 

A szépségéről és balsorsáról egyaránt híres skót királynő 
újabban ismét több rendbeli műnek és értekezésnek lett hősnő- 
jévé, melyek majd^ ártatlanságát, majd pedig vétkes voltát ipar- 
kodnak kimutatni. 

Bevezetésül felsorolom ama tények lánczolatát, melyeknek 
hitelességéhez sem az egyik, sem a másik párt szempontjából 
kétely nem fér. 

Stuart Mária, kinek élete az akkoriban Európát foglalkoz- 
tató vallás-politikai kérdésekkel szorosan összeforrt, atyja halá- 
lakor hat napos csecsemő volt. Felserdülvén, a protestáns Angha 
fejedelme, VI. Eduárd vágyott kezére, hogy e házasság által a 
skót-franczia barátságnak véget vessen és^az angol-skót koroná- 
nak egy főn való egyesítését hozza létre. Ámde Máriának anyja, 
Guise Mária, testvérei parancsából, a hajadont 11. Ferencz, fran- 
czia királylyal jegyezte el, a Guisek befolyásának zálogául, kiknek 
hatalma azonban a király váratlan halálával megszűnt, mire a 


TÖRTÉNETI raODALOM. 269 

18 éves özvegy királynő Skócziába tért vissza. Hogy az idáig a 
párisi ndvar tűlfinom légköréhez szokott Mária, hazájában a 
daczos és rakonczátlan skót nemesség és a rideg puritánok társa- 
ságában egyrészt, másrészt az Erzsébet, angol királynő, rokona 
és versenytársa okozta nehézségek közepette az első pillanattól 
fogva magát boldogtalannak érezte, ezen nincs mit csodálni. De 
Mária Erzsébethez hasonlóan magasröptű terveket rejtett keblé- 
ben. Miért ne lehessen ő is oly tényező az európai politikában, a 
milyen' Anglia királynője, kivel a szellemi és testi előnyök egész 
halmazával ékesített fejedelem-asszony bátran versenyre kelhe- 
tett. A női hiúság fulánkja által szított versengést élesebbé tette 
még a politikai helyzetben gyökerező ellentét A Máriától fenye- 
getett skót kálvinisták Erzsébet segélyére számítottak. Mária 
viszont a katholicismusnak Skócziában, sőt Angliában tervezett 
visszaállitására nézve az egész sziget katholikusainak részvétére 
számíthatott. Erzsébet továbbá nem tudta elfelejteni, hogy Mária 
még franczia királynő korában a szigetországok hármas czimerét 
használta és hogy az Anglia érdekeit sértő franczia barátságnak 
lelkes előharczosa ; miért is megtagadta volt Mária abbeli kéré- 
sét, hogy Francziaországon keresztül utazhasson vissza szülő- 
földjére. 

Ily viszonyok közepette a magát elszigeteltnek érző Mária 
oly hitves után látott, kinek tetterejében a királyi hatalom újból 
?aló megszilárdítása és a katholiczismus helyreállítására nézve 
megbízhatott. E czélból magával 11. Fülöppel is alkudozott, ki 
azonban maga helyett Don Carlos fiát ajánlotta fel neki férjül, 
mely terv a spanyol infáns kedély állapota folytán dugába dőlt. 
Az Erzsébet által felajánlott vőlegényt, Essex grófot, kit a köz- 
vélemény az angol királynő bizalmas udvarlójának tartott, Mária 
megvetéssel utasította vissza. Végül 1565. jul. 29-én Darnley *) 
Henrik fiatal lorddal kelt egybe, katholikus rokonával, kinek fel- 
tűnő szépsége bilincselte le Máriát első sorban, kivel azonban 
annak csiszolatlan és önhitt magatartása miatt csakhamar szakí- 
tott A befolyástól elesett Darnley erre bosszúsan a Murray 
(Mária féltestvére), Morton és Maitlandtól vezérelt puritán de- 
mokrata ellenzékhez  csatlakozott,  kik Máriának  titkárát-  és 

^) Ujabban Petrick példájára {^Dif. Brie/e der Königin Maria 
Síuartt 1873.) több író, pd. Oncken Darleynek írja e nevet. L. azonban 
Bresslau cikkét a ^Deutsche Literaturzeitung,« 1882. évfolyamának 4. 
számában. — Oncken megmaradt az Darley névalak mellett ; felelt a 
müncheni Allgem. Zeitungban (»Gie88ener Studienc czimen 1883. a 172, 
183, 192, 220 és 318. számban. Griflrrle viszonválasza : %ft^/, Histo- 
rische Zeitschrift. 50 köt. a végén. 


270 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

mint ők híresztelték, szeretőjét, Rizzió Dávidot a királynő szeme 
láttára (1566.márcz. 9.) meggyilkolták, Máriát pedig gyámnokság 
alá helyezték, melyből ez azonban Darnley segélyével kimenekült 
E jellemtelen férj ugyanis, hogy visszanyerje befolyását, czinkos- 
társait elárulta, Máriát pedig visszaültette trónjára. — Nejének 
bizalmát mindazonáltal többé vissza nem nyerte, mi több : maga 
az elkeseredett ellenzék tudatta most Máriával, hogy a Rizzio 
testében talált tőrök egyikének Darnley a tulajdonosa. Egyúttal 
azt sürgették, hogy váljon el férjétől. Mária örült e felszólítás- 
nak : szive akkoriban egy új szerető után epekedett, ama hírhedt, 
félig rabló, félig lovag hős Bothwell Henrik kalandor után. És 
ezzel elérkeztünk a katastropha kezdetéhez. Annak hírére, hogy 
Darnley Glasgow-ban megbetegedett, a királynő 1567. jan. 23-á& 
férjéhez sietett, kivel kibékült. De csak látszólag, mint ezt Glas- 
gow-ból Bothwellhez írt, szerelmet valló sonetíjei bizonyítják. 
Nem tudni határozottan, mily indokból beszélte rá férjét arra, 
hogy ez az Edinburgh melletti Kirk of Field nevű, félreeső épületbe 
költözzön. Annyi tény, hogy Mária jan. 30-kát a késő esti órákig 
e házban Damleynél töltötte. Alig hogy azonban férjét elhagyta, 
Bothwell czinkostársai a házat a levegőbe röpítették, a robbanást 
túlélő királyt pedig hurokkal megfojtották. 

Mária erre, jóllehet a felháborodó közvélemény nyomban 
Bothwell-ra sütötte a gyilkosság gyanúját, magát a megífélemlí- 
tett parlament által a vád alól felmentett kalandor által, közö- 
sen megbeszélt terv értelmében, elraboltatta ^), mire május 15-én 
Holyroodban vele egybekelt, A mézeshetek nyugalmából felveiie 
őket a skót nemesek bosszúkiáltása, kik volt czinkostársukat szökni 
engedték ugyan, királynéjukat azonban Lochleven-ben elzárván, 
azt kis fia javára lemondásra kényszerítették, kinek nevében 
Murray vállalkozott a kormányzó szerepére. Máriának 1668-ban 
sikerült ugyan Lochleven-ből megszökni, de kicsiny hadát Longside 
táján ellenfelei szélylyelverték, mire bosszút lihegve, az angol 
határnak tartott, hol azonban segély helyett börtönre talált 

Köztudomású dolog, hogy Mária 19 évvel később, nem 
ugyan férj gyilkosság vádja alapján vérzett el ; mindazonáltal a 
kérdés : »volt e része vagy sem Darnley megöletésében« mindun- 
talan foglalkoztatta a történészeket. E vád alapjául nem szolgál- 
hatnak ugyan a per okiratai, legkevésbbé pedig a jóformán min- 
den párttól rosszakaratú hazugságok tárházának elnevezett »book 
of articles« ; de szolgálhatnak Máriának Glasgow és Stirlingból 
Bothwellhez  intézett  ama levelei, melyeket Morton Bothwell 

^) Ezt ScJiiem bizony itá. V . azonban össze : a Zeitsckri/t für kaiho- 
lische Theologie. (1884. évfolyam 3. füzet. 630 oldal.) 


TÖBTÉNETI IRODALOM. 271 

futása után annak inasánál, Dalgleish Györgynél szekrénykében 
elrejtse lefoglalt (1567. jun. 20.). Ha ezen, forró szeretet és félté- 
kenységtől suggalt hangon írt leveleket csakugyan Mária irta, 
nincs olyan esküdtszék, mely mai nap halálra nem Ítélné öt. Meg 
is hányták e levelek hitelességének kérdését, de napjainkig ki 
nem elégítő eredménynyel. Növelte a nehézségeket ama körül- 
mény, hogy a számra nézve nyolcz levélnek franczia eredetije nyom- 
talanul elveszett és hogy a reánk maradt másolatok, egynek kivé- 
telével, keltezés és aláírás híjával vannak. Hozzájárult azonfelül, 
hogy az 1568. október havában tartott yorki tárgyalás alkalmá- 
val hallank csak először e levelek létezéséről, akkor is csupán 
Murray rövidre fogott jelentése említi azokat. Behatóbban szól e 
levelek és a hozzájuk mellékelt sonettekről a Westminsterben 
tartott deczember havi konferencziának jegyzőkönyve és az e 
gyűlésen bemutatott vádírat Az eredeti, mint említők, nyomta- 
lanul eltfint; Buchanan müve (>Detectio Mariaec) csupán latin 
és skót fordítást közöl, míg a francia müvekben olvasható franczia 
fordítás e latin fordítás után készült és igy semmikép sem pótol- 
hatja az eredeti szöveget E hiányban rejlik oka annak, hogy pl. 
Robertsan, Mignety Ranke és Raumer, noha a levelek valódisá- 
gát ehsmerték, Máriára a >vétkest< kereken ráolvasni mégis 
haboztak. 

Mangold Lajos. 


T Á R 0 Z A. 


A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. 

A márcz. 5-én Ipolyi Arnold elnöklete alatt tartott választmánji 
ülésen bárom felolvasás volt: 1. Károlyi Árpádtól: az 1600 tebr. márcz. 
havakban tartott országgyűlés, felolvasta Barabás. 2. A pápa békeközben- 
járása Báthory István és az orosz czár között, Szddeczky Lajostól. 3. A 
nemzetgazdaság történetéhez hazánkban a műit században Szemirt 
Attilától, olv. I'hallóczy. A két utóbbi a » Századok «-ban fog kiadatni. 

Folyó ügyekre kerülvén a sor, titkár jelenti, hogy az első hazai 
takarékpénztár a M. Történeti Életrajzok költs^eire száz frtot ado- 
mányozott. Köszönettel fogadtatott. Évdijas tagokká megválaszt attak: 
Juhász Kálmán Szoly ván (aj. Lehóczky Tivadar) ; Volosz Lajos M.- 
Szigetcu (aj. Korányi Frigyes) ; Wittmann Ignácz Szeghalmon, Békés m. 
(aj. Csánky DezsÖ) ; Várady Károly Bpesten (aj. Knoll Károly) ; Allekcr 
Lajos M.-Óvár (aj. Ivánfi Ede) ; Br. Augusz Imre Szegszárdon, Tompi 
Antal M.-Szigeten (aj. a titkár) ; Vuchetich Sándor Bpesten (aj. Thnllőczy>. 

Azután Deák Farkasnak és HorváŰi Árpádnak mint a számvizagáln 
bizottság tagjainak következő jelentése olvastatott fel : 

Tisztelt Választmány ! 

A f. évi január hó 2-án tartott választmányi ülésből alólírtak ri 
elmúlt 1884-ik évi pénztári állás- és kezelés megvizsgálására küldetvén 
ki, feladatunkat f évi február 25-én és 26-án végeztük be s a társulati 
pénztárkönyv és a pénztári kimutatások bevételeinek és kiadáaaiuik 
minden egyes tételét megvizsgáltuk s a mellékelt okiratokkal (utalvá- 
nyokkal és számlákkal) összehasonlítottuk. 

A felszámításokat hibátlanoknak, a kiadásokat az utalváuyokkaí, 
számlákkal összhaugzóknak s általában a pénztári kezelést szabatosiKik 
találtuk. 

A pénztári forgalom 1884-ben deczember 31-én 

23,461 frt 23 kr. bevétellel és 
19,694  >  01  »  kiadással 

3,767 frt 22 kr. követelési egyenleget iiiutntoU. 


tittC^A. 


273 


Ennélfogva indítványozzuk, hogy a mélyen t. elnökség Balthazár 
Béla pénztárnok úr részére a szokásos évi felmentést kiszolgáltatni 
méltóztassék. 

Van szerencsénk a 37,550 frt harminczhétezer ötszázötven forintot 
te?d s a földhitelintézetnél letéteményezett értékpapiraink kimutatását is 
1884. decz. 31-rŐl ide csatolva bemutatni. 

Minthogy pedig a pénztárnok úr kezénél 4000 frt készpénz áll 
rendelkezésünkre, bátorkodunk indítványozni, hogy a t. választmány 
lőOO frt tőkésítését azonnal elhatározni méltóztassék. 

Melyek után maradtunk a t. választmány alázatos szolgái 

Budapesten, 1885. febr. 28-án. 

Deák Farkas, Horváth Árpád, 

számvizsgáló. számvizsgáló. 

A  ^magyar  történelmi  iármlai€  alaptőkéét  Jelező  értékpapírok  1884, 

deczemher 31'én, 


1. Magyar földtehermentesítési kötvények 

2. Erdélyi > » 

3. SzŐlődézsmaváltsági » 

4. 4^/o magyar aranyjáradék » 

5. 50/0    » » » 

6. Osztrák államkötvény 

7. 5^/2^/0 magy. jelz. hitelbank záloglevelek 


»    földhitelint. 
>   keresk. bank 


frt 1,300 

> 3,550 
» 2,000 
» 10,100 - 
» 3,700 
» 100 
» 1,800 
» 5,100 
» 3,000 
» 200 

> 2,400 
» 1,000 

> 200 

> 3,100 

Összesen frt 37,550 


8. 50/^ 

Ö. 5V2^o 

10. 50/^^ 

11. 60/^ 

12.50/0   . 

13. Lloyd társ. kötvények 

14. Magán kötelezők  . 

névértékű papírok. 
Budapest, 1885. január 12. 

Balthazár Béla, 
társulati pénztáros. 

- s külön pénztárral bíró — AVc/- 
rajz(^- költségeit is, a mennyiben azok is már az elmúlt 1884-i év végé- 
vel szabályszerűen lezárattak, megvizsgálván, deczemher 31 -én 

3275 frt — kr bevétellel 

1979  »  57  »  kiadással és 

1395 frt 43 kr pénztári maradvány nyal helyesnek 
Századok  1885. III. vOzet. 18 


Tisztelt Választmány ! 
A szép reményekkel kezdett 


274 TÁRCZA. 

B a bemutatott utalványokkal teljecen  összhaugzöknak  találtuk, minél- 
fogva a pénztárnok urnák a felmentés e részben is megadandó. 

Budapest, 1885. febr. 26. 

Deák Farkas, Horváth Árpád, 

számvizsgáló. számvizsgáló. 

Mind e jelentések tudomásul vétetvén, pénztárnoknak a felmentés a 
szokott módon megadatik. 1500 írtnak pedig tőkésittetése határoztatik el. 

Ugyancsak a számvizsgáló bizottság jelentést tesz azon javaslat- 
ról, melyet Sigray Pál társulati ügyvéd boldogult Zsivora György által 
társulatunknak hagyományozott 1000 frtról tett s aján^a, hogy a7> 
Akadémia mint fSörökös által felajánlott IQ^Jq-oí a választmány fogadja 
el. Mi is megtörténvén — elhatároztatott, hogy ez ekkép befolyó 700 
frt a tökéhez csatoltatik. 

Felolvastatott ezután a congressus megtartása ügyében kiküldött 
bizottság jelentése, mely igy hangzik : 

Tisztelt Választmány ! 

Vau szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy a m. hó 5-ikéi az 
orsz. kiállítás alkalmával tartandó congressus tárgyában kiküldött bizott- 
ság Ipolyi Arnold űr ő excellentiája elnöklete alatt ülést tartván, e 
tárgyban a következő megállapodásokat ajánlja a t. választmánynak 
elfogadásra : 

I. Tekintettel a középiskolai tanárokra, tartasaék a congressus 
július hó 1-én, még pedig az Akadémia termeiben. 

II. E czélból intéztessék felirat a m. k. vallás és közök t. mini- 
steriumhoz, hogy az összes történettanárokat a congressusban részvételre 
hívja fel. 

III. A' congressus. tagja lehet minden tört. társulati tag^ s min- 
den érdeklődő, ki ez iránti szándékát a congressus titkári hivatalánál 
bejelenti. 

ly. A congressus elnöke, Cultusminiszter s a, Társulat elnöke, ki 
azt ünnepélyes beszéddel njitja meg. Titkárai a társulat titkára és 
másodtitkára, jegyzője a társulat jegyzője ; az egyes osztályok jegyzői : 
Dr. Szádeczky Lajos, Barabás Samu. Tagányi Károly. 

V. A congressus csak elvi kérdéseket tárgyal s a vitatkozás ered- 
ményét lehetőleg külön füzetben bocsátja közre. 

VI. A congressus programmját valamint ügyrendét a társulat 
által kiküldött bizottság, mely magát l^iegészítheti, a congresses titkári 
hivatalával egyetértöleg állapítja meg. 

A jelentés tudomásul vétetvén, határozatba ment, hogy a congres- 
sus munkakörének megállapítása végett még e hónapban rendkivíili 
választmányi ülés fog tartatni. 

Végül pénztárnok bemutatja műit havi számadását : 


TÁRCZÁ. 276 

Bevitel 4406 frt 89 kr. 

Kiadás 455 frt 14 kr. 

pénztármaradék  3951 frt 75 kr. 
Életrajzok alapja : 

Bevétel 5540 frt — kr. 

Kiadás 6219 frt 10 kr. 

pénztármaradék  320 frt 90 kr. 

Ki5vetkezett  egy  rövid  zártülés s annak  végeztével a  gyűlés 

eloszlott. 


VIDÉKI TÁRSULATOK. 

— A MosoNTifEaYEi TöBTÉMELiii Ú8 Kéoészeti Eotesület a megye- 
ház nagytermében f. évi febr. 13-án d. e. 10 órakor közgyűlést tartott 
^imon Gyula főispán és tiszteleti elnök elnöklete alatt, melyen tagok és 
közönség szép számmal jelentek meg. Az összegyűlt társulati tagokat a 
tiszteletbeli elnök meleg szavakkal Üdvözölvén és a mosonyraegyei cul- 
turtörténet kutatását a tagok ügyeimébe újólag ajánlván — a társulat 
törekvéseit tőle kitelhetőleg előmozdítani Ígérkezett, mi a társulat részé- 
ről köszönettel fogadtatott. 

Az elnöki jelentés a f. évi működésről felolvastatván kitűnt, hogy 
a társulat 20 taggal szaporodott. A kiásott 56 sírban talált leletekkel 
es koponyákkal gyűjteménye tetemesen gyarapodott. Az ajándékok is az 
emelkedő érdeklődésre mutatnak. 

A felfedezett leihelyek további kiaknázása elhatároztatott, s 
mintán a társulat pénzviszonyai ezt kisebb mérvben engedik meg, 
segélyezésekért kell folyamodnia, annyival inkább, hogy leleteink a 
népvándorlás korából valók, s a nemz. múzeumba a kor meghatározása 
végett beküldetvén — azok érdekeseknek találtattak, miért az ásatási 
jegyzőkönyvek az Orsz. Arch. Értesítőben ki fognak nyomatni, s rajzok- 
kal elláttatni — melyekről a társulati tagok is lenyomatokat fognak 
kapni. — Mind ezen eredmények az igazgató választmánynak, első sor- 
ban pedig Dr. Sőtér Ágost eluök úrnak érdemei, miért a tiszteletbeli 
elnök köszönetet szavaztatott a nagygyűlés által neki. 

Továbbá az elnöki jelentés kinyomatását indítványozta egyik 
tagtárs; hogy a tagok a társulat viszonyairól s állapotáról értesüljenek. 
Az indítvány szótöbbséggel elfogadtatott. 

S míg a számadások a kiküldött egyleti tagok által megvizsgál- 
tattak, a választmány új tagjai is megválasztattak — a gyűlés fel 
Ilin függesztve. Végre megtörtént a másodtitkár, a pénz- és könyvtáruok 
megválasztása Ősbegyi József^ Mamuliti Mihály s Alleker Lajos szemé- 
lyében. 

18* 


276 tÁttcfc^ 

A kibövitett választmány tagjai lőnek : Lepossa Dániel, Mamu* 
üti Mihály, Major Pál, Öshegyi József, Pataky Fábián, Rohrer Ferencz, 
Dr. Spuller József, Steiner Márton és Várady Móricz. — Ezekután az 
elnöklő főispán úr — sürgős teendői miatt a közgyűlést rövid szavak- 
kal befejezettnek nyilvánítván, eltávozott. Mire az elnök felszólítá 
Ivánfi Ede alelnököt értekezésének felolvasására. Ivánji értekezése i Ada- 
tok Magyar-Ovár várának multjábozc az óvári várra vonatkozó adatokat 
nagy részben oklevelek alapján állitá össze, kimutatta a vár fontosságát 
s a hallgatóság részéről nagy tetszéssel fogadtatott. A felolvasás meg- 
történtével a gyűlés szétoszlott. — A társulati tagok száma jelenleg : 
5 örökös alapító 100 frtjával — 3 alapító 50 frtjával, rendes tag 3 
frtjával 74, összesen 82. 

A   DKLMAGTAROR8ZÁ6I   KÉGÉSZETI   KS   TöRTÉNKLlál  MuZEUM-TÁE- 

sÚLÁT f. év jan. 28-án választmányi ülést tartott, a melyen Ponttlly fő- 
titkár a múzeum számára tett újabb adományokról tett jelentést. Azután 
Odor Samu pénztárnok tett jelentést az előbbeni társulat vagyoni állapotá- 
ról, a mely most már egyesíttetni fog a másik egyesűit társulat pénzei- 
vel. Azután Szancsa Gyula főreáliskola! tanár olvasta fel e czimű tanul- 
mányát: »Dáczia régi szokásai és mithologiai szobrai.c 


IRODALMI SZEMLE. 

— Paulvb Tivadarnak >A budapesti magy. kir. tud. egyetem tör- 
ténetec czí mű. munkájából az I. kötet 3. füzete, az egyetem történetét a 
hittani kar megszüntetésétől az ujabb országos tanulmányi rendtartásig, 
1791 — 1806-ig foglalja magában. Érdekes fűzet. Sokat lehet belőle 
tanulni az egyetem múlt életéről, melyben kétségkívül a legfontosabb 
mozzanatok egyike azon intézkedés vala^ mely II. József halála után a 
tudomány-egyetemet egyik alkotó részétől, a hittani kartól megfosztá. A 
növendékpapok elszéledtek. Az 1790. nyarán tartott püspöki értekezlet 
határozatainál fogva, az >ujonnan felállítandó egyházmegyei növeldékbe, 
illetőleg a szerzetesek kolostoraiba tértek vissza, c 

A hittani kar megszüntetésével egyidejűleg felmerült az egyetem- 
nek Pestről más városba leendő áthelyezése is. Nagy-Szombat, Vácz, 
Esztergom szállottak sikra, hogy az egyetemet magoknak kaparíthas- 
sák. Ugy látszik, abban mind hárman egyetértettek, hogy Pest tudo- 
mány-egyetemétől megfosztassék. S ezen óhajtásnak úgy az Ürményi 
József személynök elnöklete alatt kiküldött országos választmány, vala- 
mint az udvari kanczellaria is támogatására siettek. Csakhogy mindkettő 
mást akart. Az országos választmány Váczot ajánlta. Az udvari kan- 
czellaria Esztergom mellett kardoskodott. Nagy-Szombat történelmi 
jogaira hivatkozott. A kérdés vita tárgya lett az országban. A megyek 
nagy többsége felirataiban kérte az egyetem áthelyezését.  A kisebbség, 


TÁRCZA. 277 

Pesttel és Pest-Pilis-Solt megyével élén az áthelyezés ellen kérelmezett, 
s az országos választmaDj és az udvari kanczellaria, valamint az egye- 
temre aspiráló városok érveit, melyekkel az áthelyezést sürgették, nyo- 
mós okokkal döntötte halomra. A királyi szó végre határozott. 1802-hen 
kimondta a Pesten maradást és a hittani kar visszaállítását; s helyéül a 
mai központi egyetemet jelölte ki. 

Az országos választmány javaslatai között a királyi biztosság 
megszűnésével egyetemi elnök és alelnök kinevezését ajánlta, melynek 
alapján a helytartó tanács elnöknek gróf Széchenyi Ferenczet, alelnök- 
nek pedig Nittray Mátyást terjesztette föl. De ezen terv most elhalasz- 
tátott. Ujabb mozzanat volt az egyetem életében az úgynevezett generá- 
lis conventus keletkezése, melyben a rector elnöksége alatt az egyetem 
összes tanárai részt vettek. Ez időben 1791-ben nyerte vissza az egye- 
tem a II. József által confíscált birósági hatóságát polgári és büntető 
ügyekre nézve, melyet a magistratns a hazai törvények szerint gya- 
korolt. A magistratUB hatásköre széles alapon nyugodott. Rezeibe volt 
letéve az iQúság erkölcsi élete. Ebből kifolyólag megtiltotta az ifjúságnak 
a fegyverviselést, a nyilvános helyeken való dohányzást, kocsmák, kávé- 
házak, rossz hirben álló helyek látogatását. Az atyáskodó, de túlságos 
szigor még a színház látogatására is kiterjedett. Ott csak dékáni enge- 
dély lyel, bálban csak szülőikkel jelenhettek meg a hallgatók. Este 9 — 10 
órakor mindenki tartozott otthon lenni. A száll ás változtatás a magis- 
tratns tudtával történhetett csak. Az előadásokról való elmaradás fed- 
déssel, bebörtönzéssel, s ismétlődés esetén az egyetemről való kizárással 
büntettetett A nyilvános helyeken való verekedést sokszor korbácsüté- 
sekkel torolta meg az egyetemi tanács. 

A mi a tanulmányi rendszert illeti, a megrendszabályozás kora 
divatozott A tanárok a megszabott tankönyvek szerinti praelectióra 
voltak kötelezve. Mást használni nem volt szabad. Dugonicsot, ki 
mennyiségtani előadásait magyar munkája szerint tartotta, a megszabott 
latin munka követésére utasították. S hogy, a megrendszabályozásból mi 
se hiányozzék, Kant philosophiai rendszerét >mint veszélyest, homályost, 
fellengzőtc az ország összes tanintézeteiből kirekesztették. 

— A PuLszKT Ferencz ötvcuévcs írói működése ünnepélyének 
alkalmából kiadott album a becses dolgozatoknak egész tárháza. Egy 
eseményekben gazdag élet jubileumának méltó emléke. A munkát P. 
Szaikmáry Károlytól Pulszky Ferencz rövid életrajza nyitja meg, melyet 
Hnitílmann Imrének Pulszky nagybátyjáról. Fejérvári Gáborról írt szel- 
lemes reminiscentiái követnek, ki a jelen század első tizedeiben a régé- 
szetnek egyik főmatadora vala hazánkban. Havas Sándor >Neháuy adat 
Pannónia és Ó-Buda multjáhozc czím alatt a mai Dunántúl történetét a 
római és a népvándorlás korában tárgyalva, azt igyekezik kimutatni, 
hogy Etelvár (Eczilburg) a mai 0-Buda, tehát a római Aquincum helyén 
állott.  £  szerint két Budáról  van szó :  egyik, a mely Attila testvére, 


278 TÁRCZA. 

vagy vez^r^től nyerte nevét, másik a mai Budavár, melyet 1250. tájúu 
IV. Béla adomány levele szerint »hoBpites nostri de Pe8t« építettek. 
Azonban Ó-Budán, a ma Rirályhegynek nevezett háztömb helyén sze- 
rinte még egy harmadik királyi vár is állott, melyet Nagy Lajos 
13ö5-ben szerzett meg a budai káptalantól, melyben maga lakott, míg 
az ős Etelvárat anyjának, Erzsébetnek engedte által. Ortvai Tivadar 
»Hazai római kőemlékekc czimü czikkében érdekesen körvonalozza 
ama tudást, melyet a Magyarország földén elszórva talált kőemlé- 
kékből, a római világról szerezhetünk. Ha műalkotást nem kereshetünk is 
ezen emlékekben, de annál fontosabb, a mit jelmeztani^ latinnyelvészeti, 
hadügyi, közigazgatási, vallási tekintetben belölök meríthetünk. Torma 
Károly a Nagy Lajos 1355-iki határjárási oklevelében említett ifínalis 
lapis€-ról értekezik, mely az Árpád sírját keresők kiindulási pontja. 
Aquincumi ásatásai alapján a római aquaeductus pilléreinek irányából 
azon meggyőződésre jut, hogy a mai fínalis lapist nem lehet a Nagy Lajos 
oklevelében említett finalis lapissal egynek venni. Ebből kifolyólag 
Fejéregyháza (Árpád sírja) hely fekvését illetőleg Havas Sándor 
véleményéhez csatlakozik , ki a kérdéses templom romjait Kis- 
Czell táján véli lappangani. Kőnig Pál a római birodalomban, a 
császárság alatt lábra kapott idegen istenségek cultusát vázolja, melyek 
között a persa eredetű Mithra Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus 
Aurelius alatt nagy jelentőségre emelkedett, sőt Septimius Seve- 
rus idejében már papjai is vannak. Ez istenség imádása Panno- 
niában és Dácziában is el volt terjedve, hol e cultus számos em- 
léke maradt az utókorra fenn. Kővári László » Erdély építészeti emlékei« 
czímÜ czikkében — aligha nem tévesen — azt véli, hogy a magyarok 
bejövetele Erdélyben már várromokat és várhelyeket talált Egy más 
czikk pseudonym szerzője a középkori várakkal foglalkozik, lcír?áii 
mindazt, mi az akkori várszerkezet megismeréséhez szükséges. A várnak 
legmagasabban fekvő része a palatium volt, mely közvetlen sziklára 
építtetett, hogy az aláaknáeás lehetetlen legyen. Itt lakott a várúr csa- 
ládjával. Itt őrizték a család drágaságait, okleveleit. A palatium legfon- 
tosabb része a donjon volt, mely a vár bevétele után még sokáig daczol- 
hatott az ellenséggel. E dolgozatok után a XVIL századi ötvösség 
történetéhez SzUágyi Sándor .a kassai születésű Rhurmesser Péterről 
néhány érdekes adattal ismertet meg. Rhurmesser Lyonban és utóbb 
Parisban élt, honnan a kassai városi tanácshoz küldött levelét, mint 
. »kŐn, Mjt. zu Frankreich und Navarra Hoff-Goldschmied* írta alá 
Fraknói Vilmos a Zsigmond alatt élt Florenczi (Scolari) András 
váradi püspök végrendeletét tárgyalja, mely Florenczben őriztetik, 
8 melyben Scolari egyházmegyéje fővárosának^ Váradnak, templomai- 
ról, kolostorairól oly bőkezűen emlékezett meg. Ballagi Aladár a 
XVIL századi parafernalisokhau és » drága köves marhák* jegyzé- 
keiben gyakran olvasható  » János-köröm, «  helyesen  »Jahu8Z-köröm<- 


tArcza. 279 

rÖl SZÓI, incly ezüstbe foglalt hiuz-köröm amuiett volt, s görcs clleu, 
varázsszer gyanánt nyakbavetve hordozták. Az említettekhez az érde- 
kes dolgozatok egész csoportja csatlakozik. Arányi Lajos, Szendrey 
János, Téglás Gábor, Göndöcs, Mayláth Béla, Kápolnay P. István, 
Barna Nándor, báró Fechtig Imre, Finály, Deák F., Lehoczky Tiva- 
dar, Lipp Vilmos, Tergina Gyula gazdagították a tartalmat, melyet 
Horváth Ignácznak, Palszky irodalmi működését feltüntető gondosan 
összeállított könyvészete zár be. 

— A GRÓF KÁH01.Y1 CSALÁD OKLEvéLTÁBÁBÓL, mclyct Károlyl Tibor 
ad ki, s Géresi Kálmán rendez sajtó alá, közelebbről a III. kötet jelent 
meg. Vaskos kötet. Tartalomra nézve is méltán csatlakozik a megelőző 
kötetekhez. Lapjait a családi levéltárnak 1491 — 1600-ig terjedő okle- 
velei és levelei töltik ki. Ez évszázadot meghaladó idő alatt Magyar- 
ország arczúlata mennyit változott. A hatalom magas polczáról^ hová 
Hunyadi Mátyás nagy lelke emelte, mondhatni a tehetetlenség örvényébe 
sülyedt. Mátyás halálával felbomlott minden rend az országban. A nagy 
király creaturái sietnek szétrombolni mindazt, mit a nagy szellem, az 
ország megmaradására üdvöst, jót alkothatott. Az olygarchia féktelensé- 
geiben nem ismert határt. A király — II. Ulászló — gyáva, tehetetlen. 
Utána fia — II. Lajos — ül a trónon, e gyermekkirály, midőn férfi 
kezekre lesz vala szükség, hogy az országból elköltözött rendet, nyugal- 
mat visszaállítsa. Mohács után az ellenkirályok között foly a harcz az 
ország birtokáért. I. Ferdinánd és Szapolyai János egyenlő jogot formál- 
nak a koronához. Az ország két részre szakád, s a részek közé mint 
ck fúródik a terjeszkedő ozmán hatalom. A Szapolyai védte jog fiára 
8%áll, s a küzdelem tovább foly, míg Fráter megöletése után rövid időre 
egyesül a kelté vált nemzet, hogy újra, hosszú időre szétszakadjon. Fer- 
dinándot Miksa, s ezt Rudolf követi a trónon, ki alatt megkezdődik a 
nemzet alkotmányérti küzdelmeinek hosszú sorozata. 

Ezen időszak társadalmi életét táija a gróf Károlyi család oklevél- 
tárának harmadik kötete elénk. Nem tartalmaz államokmányokat. Egyes 
magyar családaink történetéhez, genealógiájához szolgáltat megbecsülhe- 
tetlen adalékokat a XVI. században. Jobbára birtokügyi adatok. Ado- 
mányozásról, elzálogosításról, visszaváltásról, fölmerült perek elintézésé- 
ről szólan&k. Szemünk előtt foly le a processus : mikép emelkedik egy 
köznemes család az ország nagyjai sorába^ A Bodók, Serény iek, Drágfiyak, 
Báthoryak, Bánffyak, Bajon iak, Perényiek, Prépostváriak, rosályi Runnok, 
Bzobiak, Arthándyak stb. felváltva fordulnak az oklevelekben elŐ. Mon- 
danom sem kell; hogy a kötet legnagyobb részét a Károlyiakra vonat- 
kozó levelek teszik. Nem. kis számban fordulnak elé benne a végrendele- 
tek, melyek egyéb btrtokügyi levelek mellett is fogalmat nyújthatnak ama 
gazdagságról, vagyonról, melylyel a XVI. században egyes magyar csa- 
ládaink bírtak. A kötet végén közölt urbárium 1592-ből nagybecsű hely- 
nijzi és gazdaságtörténeti adatokat foglal magában. 


280 TÁRCZA. 

Mindezek mellett egyebet is találunk c kötetbou. A Bajoniak 
genealógiáját Géresitől, mely szerint a Sartivan-Vese nemből származó 
Bajoniak Róbert Károly idejében Pállal tűnnek fel. A következő század- 
ban Bajoni István hűséges fegyvertársa Hunyadi Jánosnak. Ezután még 
1 00 évig virágzik a család, melynek férfíága a Zrínyi Miklóssal Sziget- 
várnál hősi halált halt Jánossal szakad meg. Tanulságos kötet Megér- 
demli az olvasást Köszönet illeti a nemes grófi családot, hogy ily becses 
művel ajándékozta meg a nemzetet. De elismerést érdemel Géresi 
Kálmán is, ki a sajtó alá rendezés terhes munkáját fáradhatatlan 
buzgalommal, szakértelemmel végezte. 

— A KALOCSAI íbsekséo 1885. Bchematismusában Városy Gyula, 
a kalocsai és bácsi püspökségek egyesitésének sokat vitatott idejét tette 
beható tanulmány tárgyává. S e kérdés Városyban nem avatatlan com- 
men tatorra talált. Éles észszel bonczolja izekre a czéljára szükséges bie- 
toriai adatokat. Nyomonként czáfol és felvilágosit. Következtetései meg- 
győzők. E kérdés Városy előtt már többeket foglalkodtatott, a nélkül, 
hogy egy értelemre juthattak volna. Ezekkel ellenkefisőleg Városy egészen 
uj hypothesist állit fel, mely nagy mértékben magán hordja a valószínű- 
ség bélyegét. Lássuk eszmemenetét. 

A bácsi püspökség alapítását Fejér György és Knauz Nándor 
szent Istvánnak tulajdonítják, mely szerintük 113Ö. körűi egyesite- 
tett volna a kalocsai érsekséggel. Katona István és Pauler Gyula ezt 
tagadják, s úgy vélekednek, hogy a bácsi püspökség szent László alatt 
szakíttatott a kalocsai érsekségből ki, s 1135. után egyesíttetett ismét 
azzal. A kérdés tisztázását megnehezíti azon körülmény, hogy a bácsi 
püspök már 1094-ben archiepMcopusnak neveztetik, míg a kalocsai elsŐ 
archiepUcopuBsal csak 1135-ben találkozunk, mi arra mutatna, hogy az 
egyesítés vagy elébb, de 1135-ben okvetetlenül megtörtént. Azonban e 
combinatiót egy ujabb tény kuszálja össze : t i. ama határ villongás, mely 
a kalocsai és pécsi püspökök között, egyházkerületeiknek a Szerémséghe 
nyúló határa miatt 1093-ban felmerül. Ha tehát a kalocsai egyház- 
megye a Szerémséghe nyúlt, akkor a közbül fekvő bácsi egyházmegye 
vagy még nem létezett, vagy már egyesítve volt a kalocsaival. Városy 
úgy véli, hogy külön kalocsai, és külön bácsi egyházmegye sohasem 
létezett, hanem a szent István által fundált kalocsai érseki szék valami 
kényszerítő ok miatt tétetett Bácsba által, íremanente nihilominus 
Coloczae sede archiepiscopali,* és egy és ugyanaz volt feje mindkét egy* 
háznak, a ki két székesegyházzal és két székesegyházi káptalannal bírt. 
Hogy a két egyházmegyének ugyanegy feje volt, arra analóg esetet hoz 
Városy fel. A tatár pusztítás után »ad ecclesiam s. Irenaeic áthelyezett 
szerémi püspök, azután is szerémi püspöknek hívatott, bár számos esetben 
az okleveleket most trejiei, majd kővi^ vagy irenei és kövi püspök írja alá. 

Városy állításának egyik támasza, hogy mind a kalocsai mind 
a  bácsi  egyház  szent Pál  tiszteletére építtetett.  Legalább  a  felhő- 


TÁKUZA. 281 

zott adatok legkisebb részben sem látszanak Katona azon állítását iga* 
zolü), hogy a kalocsai egyház szűz Máriának lett volna szentelve. IgeU| 
— de csak az egyház egyetlen oltára. Tovább menve kimutatja Városy, 
hogy az larchiepiscopalis Colocensis et episcopalis BachiensisC) vagy a 
midőn II. Ulászló 1494-ben Kinizsi Pált a bácsi érsekség javai (bona 
ar(MepÍ8copatu8 ecclesiae Bachiensis) védelmére utasítja — e kitételek 
tévedésen alapúinak, bár kissé feltűnőnek látszik is, hogy a pápai can- 
cellária, vagy még inkább a magyar királyé, ne ismerték volna e kité- 
telek basználhatásának okát. 

Végül szerző az érseki széknek Kalocsáról Bácsba áthelyezése 
idejét igyekszik meghatározni. De itt határozott eredményt nem ér el. 
Két időpont az, melyhez az áthelyezés ideje köthető. Egyik a váczi püs- 
pökség alapítása. £z esetben az áthelyezés még szent István életében 
törtéut, melynek magyarázatát Városy abban keresi, hogy Kalocsa vidé- 
kének a keresztyén vallásra térése után, Bács környéke csak későn vette 
fel az nj hitet, s mint ilyen, különben is az ország határán ellenséges 
támadásoknak kitett helyen feküvén, inkább rászorult az egyházfők éber 
őrködésére. Vagy talán 1057. körül történt az áthelyezés, midőn Radó 
nádor a Szerémséget visszafoglalta. Ekkor a megkeresztelkedett bács- 
megyei kunoknak az uj hitben megerősítése tette volna szükségessé az 
érseki szék áthelyezését. De bármint állott legyen a dolog, a két püs- 
pökség egyesítése 1093. előtt már bevégzett tény volt, s az érseki mél- 
tóság eredetileg nem a bácsi, hanem a kalocsai egyházat illette. 

B. S. 

FOLYÓÍRATOK SZEMLÉJE. 

Az >ABCHA£OLooiAi ÉBTEsíTŐc idoi évfolyamából megjelent az első 
füzet Az áj szerkesztő Hampel József, az országos régészeti és ember- 
tani társulatnak újra megválasztott titkára, ki azt ígéri, hogy a folyó- 
irat ezentúl mindenkor legalább négy ívnyi tartalommal febr. lő-én, apr. 
15-én, okt. lö-én és decz. lő-én fog megjelenni. Előrebocsátottuk e 
köralményt, mert az Értesítő 1880. óta — bár színvonalra s tartalomra 
nézve előzőit felülmúlta — mindinkább évkönyvvé vált s az archaeolo- 
gia iránt édeklődőknek nem volt közegük, valamint a régészeti társulat 
is orgánum nélkül maradván, a szépen indult társulat mindinkább érezni 
kezdé a magyar társulatoknak többé-kevésbé közös baját : a részvét- 
hiányt E hiányon fog segíteni bizton hiszszük Hampel József, ki tizenöt 
évi archaeologiai gyakorlata közben megtanulta, hogyan, s mivel kell 
felkölteni a hazai közönség érdeklődését. Az első szám változatosan van 
összeállítva, s a szakközönséget teljesen kielégíté a hozzáfűzött várako- 
zásban, úgy a tartalomra^ mint az illustrátiókra nézve. Első czikke : 
topographicum ; Némethy Lajos megállapítja, hogy a Magdolna templom 
ott állott, a hol a mai  budavárbeli  örségi templom áll. Becses, a czikk- 


282 TÁRCZA. 

hez adott mdlcklct: Buda vára 1541 -ben a becsi udvari köuyvtárbau 
őrzött Mddemanu-féle látkép után. Az emlékek és leletek rovatában ása- 
tásokról találunk földolgozott czikkekct, a levelezés rovata a közönség s 
lap között akar létrehozni állandó összeköttetést. Az irodalmi rovat külö- 
nösen gazdag, Pulszky, Kéthj, Radisics, Szemere Attila neveivel talál- 
kozunk benne. A különfélék rovata már nem oly élénk, itt inkább köz- 
érdekű, a nagy közönséget illető apró vegyes közléseket kellene adói, 
mint a külön rovat alá fogható vidéki társulatok híreit Könyv^zet 8 a 
hivatalos rovat zárják be a füzetet. Ezek után örömmel ragadjak meg 
az alkalmat, hogy  e testvérvállalatot tagtársaink figyelmébe  ajánljuk. 

— A BUDAPESTI SZEMLE márczíusi füzetébeu Péter£íy Jenő tüzete- 
sebben ismerteti Görgey István munkáját 1848 — 49-ből. A forradalmi 
irodalomnak ezen egyik kiváló becsű termékét, mely annyi új és nem 
ismert adatot hozott felszínre. Péter£fyt a Szemle olvasói már ismerik 8 
mint régibb ezikkeit, ezt is magvas előadás, jó összeállítás s erős judiei- 
um jellemzik. Kiválóan érdekes czikk a Lukács Béláé a magyar állam- 
vagyonról, mely számokkal mutatja ki vagyonosodásunkat e téren, s egy 
kis történeti visszapillantás a közelmúltba. Br. Eoszuer Ervin ismerteti 
Timon Ákos munkáját a párbérről. 

— Az Abafi által szerkesztett »Hazánkc Il-ik februári füzete 
Erdősi Imre arczképét hozza, s a hozzá tartozó czikk Guyon emlékirataiból 
vett idézettel igazolja, hogy a branyiszkói hős pap Erdősi volt. Hegyeii 
Márton az 1849-iki vésztörvény széket s bíróságokat állítja össze. Ssinr^d 
József folytatja az 1 848-49 iki komáromi naplóját; e füzet a napló áprilisi 
részéhez a tájékozó bevezetést s ennek alapján Mack jellemzését adván 
s az életére vonatkozó adatokat állítván össze, arra az erodményre jut, 
hogy Mack nem volt áriiló. Vali Béla az 1790 — 91. magyar színtársu- 
lat feloszlásának történetére vonatkozó adatokból készített egy tanul- 
mányt. Torma K. folytatja Rettegi naplóját a múlt századból, ez érdekes 
tanulságos munkát, mely memoir- irodalmunkban kiváló helyet vívott ki 
magának. Következik egy egykorú levél a Hóra világról. Tárczájában 
érdekes apróságok  vannak s a füzetet  Szinnyei  repertóriuma zárja be. 

— Az EGYHÁZMŰVÉSZETI LAP bcmutatja magyar fordításban Frődéuck 
a székesegyház restauratiója művezetőjének czikksorozatát a kassai dóm 
fejlődésének történetéről, mely eredetileg egy vidéki német lapban jelent 
meg, 8 a mely egy szakember tollából kerülvén ki, mindenesetre megérde- 
melte a közlést. Az archaeologiai bizottság megbízta ugyan Henszlmannt a 
kassai dóm történetének megírásával, de addig is, még e monumentális 
munka megjelennék^ szerkesztő hasznos szolgálatot tett annak bemutatá- 
sával. Némethy Lajos folytatja az egyházi kincsek elkobzása történetéhez 
szolgáltató adatait. A rövid közlemények közül kiemeljük Sándorffy csik- 
két, a magyar-bródi Domonkos koloston*ól, melyet egy magyar föür 
nejének éjjeli látomása következtében, II. Endre alapított. Az irodalom 
folytatja Dubois munkájának ismertetését. Továbbá bemutatja Radisich 


TiRCZA. 283 

munkáját: »Cata1oguc des reproductions galvauoplastiqacs dii Miisec des 
Arts-decoratife Uongrois.c A füzetet vegyes közlések zárják be. 

— A FioTELÖ februári füzetében Vály Béla vázolja a budai szín- 
ház történetét. Yersényi György érdekes adatokat közöl Fogarassi Papp 
József élettörténetéhez, leginkább az egykorú hírlapok közlései nyomán. 
Egy dologra azonban, mit a közlés megemlít, de nem fejt meg, mi is 
szolgálunk felvilágosítással. Azt a gúnyverset, mely Fogarassi Papp 
József ellen íratott, nem más írta, mint Aranka s a verses feleletet rá, 
mely a maga nemében egyike a legsikerültebbeknek : Szacsvay. Ennek 
a versnek czime : » Borostyán koszorús diploma, mely ly el megajándékoz- 
tatott az a n&gyfülü ostoba szamár, ki néhai t. t. prof. Fogarassi Papp 
Józaef uram, most is tiszteletreméltó hideg tetemeinek koporsóját 1785. 
jan. 30-ik napján méltatlanul megrugdosta,^ s mely Izé purgatoriumba való 
utazása ezimű munkájában látott világot. Abafí folytatja » Horváth 
Ádám 8 a magyar múzeum « czímü czikksorozatát, Csaplár Benedek 
pedig Révai életét. A magyar írók élete Schwarz Gyula, Pajor István 
és Szentkláray Jenő életét közli. Fabó adalékjai Zwittingerhez egész az 
R. betöig jutottak. A füzetet kisebb közlések s irodalmi tört. repertó- 
rium zárják be. 

— A KERESzTéNY MAOVETÖ elsö füzetébcu Benczédy Gergely közli : 
a kolozsvári magyarok panaszát a kolozsvári szászok ellen 1568-ban, 
mely németül volt ugyan közölve, de nagyon megérdemelte, hogy az 
eredetiben is megjelenjék. 

— A MAGTAB K7ELVÖB februári számában Deák Farkas nyelvtör- 
téneti adatokat közöl Béldi Kelemen 1627-iki inventariumáhól. 

— Az EBDáLYi MDZEUM-BQTLET bölcsolet', nyclv", és történelem- 
tudományi szakosztály kiadványainak I. kötet 4 -ik füzetében, Dr. Török 
István a kolozsvári ref collegium múlt századi történetéből igen érdekes 
részleteket közöl legnagyobb részben a főconsistorium levéltárából, me- 
lyek a tanügy történetéhez sok becses adatot foglalnak magukban. 

— Az UNGABiscHE REvuE januárí számában Marczali Henrik a 
Hóra- világról s Pauler Gyula a Hartwic-lengendáról írtak. 

— Az ARCBiv DES vEREiNES für Siebeubürgische Landeskunde^ 
19-ik kötetének Ill-ik füzetében Zimmermann levéltárnok chronologiai 
táblázatát adja a szebeni plébánusoknak, főtisztviselÖknek, nótáriusok- 
nak 1500 — 1584-ig, természetesen levéltári adatok alapján. Kiváló 
becsű MüUertÖl az anyaggyüjtemény az erdélyi és magyarországi ref. egy- 
ház történetéhez a XVlI-ik században, mely sok nem ismert részletet 
derít fel ; új és beható kutatások eredménye s az egyházi s polilikai tör- 
ténethez egyaránt fontos adalék. 

— BAcs-Bodbog czím alatt 1878 — 79-l)en Dudás Ödön egy év- 
negyedes folyóiratot adott ki, melyből azonban csak hat füzet jelent meg. 
Dudás most újra megindítja e vállalatot, s annak harmadik folyamára 
kibocsátá az előfizetési  felhívást.  E folyóirat most két havi füzetek- 


284 TÁRCZA. 

ben fog mcgjeleuni, oly czélla), hogy a majdan megírandó megyei 
monograph iához adatokat gyűjtsön, s jole&ül a megye átalános történe- 
tére vonatkozó eredeti czikkeket, az egyes községek múltjára, az egy- 
háztörténetre, 8 családok történetére vonatkozó adatokat fog közölni ; a 
bácsmegyei régészetet, a leleteket, az ásatások eredményét fogja ismer- 
tetni. Előfizetési díj egy évre, azaz hat füzetre 2 frt, mely a szerkesz- 
tőhöz Pacsérra küldendő. Ajánljuk a vállalatot^ melynek első füzetei sok 
becses anyagot tartalmaztak, a történetkedvelők figyelmébe. 


TÖRTÉNELMI REPERTÓRIUM, 
ÖSSZEÁLLÍTVA A HAZAI HÍRLAPOKBÓL.  1885. FEBRUÁR. 

Bencsik János, Tomori Pál emlékezete. Veszprémi Ködöny 7. sz. 

Botlola Lajos, A kalendáriumok történetéből Vasam, Üjság 1 — 3 sz. 

> 6Wfx diploma ticus comitum Károly de Nagy-Rároly. A nagykárolyi gróf 
Károlyi család oklevéltára. IIL kötet. 1491 — 1600. Bp. 1885.< 
Ism. Szilágyi Sándor, Nemzet 45. sz. — Acsády Ignácz, P. }ía^6 
48. sz.  Szádeczky Lajos Bud. Hírlap 49. sz. 

Családok (Régi) Somogyban A, G, P, Hirlap 56. sz. 

Fenyvessy Ferencz^ dr, a párbér jogtörténeti fejlődése és megváltása kér- 
déséhez Veszprém 5 — 6. sz. 

György Aladár, Magyarok az Olympuson. P. Napló febr. 8. sz. 

Hunjalvy Pál, Hogyan csinálódik némely história? IV. V. Nemzet 19. 32. sz. 

Kandra Kabos, A borsodi v. székesegyházi főesperesség. (Régészeti jegy- 
zetek) Egri Egyhm, Közlöny, 3. és köv. sz. 

Kelengye és nászajándék. A Tripartitum alapján, K Gyár/ás, M. AUam 
33. szám, 

:^ Komáromi András. Karancsberényi báró Berényi György élete és politi- 
kai működése 1601 — 1677. Bp. 1885.« Ism. P. Napló 48. sz. 

:» Magyar Történelmi Életrajzok II. füzete. € Ism. P. Napló, 34. sz. Egyet- 
értés 38. sz. Vasárn. Újság 6. sz. 

Majláth Béla, Forgách Simon kalandjaiból. Hogy lett Forgách Simonnalí 

három füle. Hová lett a Forgách Simon orra. F. S. mulatsága. P. .Vopfó- 
32., 38., 52. sz. 

Marczali Henrik, Magyarország főrendi családjai. Egyetértés 49. sz. 

Okiratok harcza I. Zsidó vajda Moldovában. Ajánlva a »Magyar Zsidó 
Szemle «-nek. Censor, II. Önvédelem. Balogh Gyula. Bud, Hirlap 35. 
sz. — Okmányok harcza Szilágyi Sándor, — Egy érdekes nyelv- 
emlék. (Végválasz.) Barabás Samu. U, ott 45. sz. 

Párbér Magyarországon. (Észrevételek Timon Ákqs müvére.) Rdigio 
11. és köv. sz. 

»Pasteiner Gyula, A művészetek története. A legrégibb időktől napjain- 
kig. Bp. 1885.« Ism. Dr, Szendrey János P, Napló 38. sz. 


tÁftciÁ. 285 

^Pesty Friffyes, Száz politikai és  történeti  levál  Horvátországról  Bp. 

1885. c Ism. Egyetértés 59. sz. Függetl, 59. sz. 
>Pialmorum Codex. Follo. Moguntiae, 1449.C A világ legdrágább könyve. 

yetnztt 33. sz. 
^Kázner János, Régi Szeged. Szeged, 1885.« Ism. Dudás Gyula, Főv. L. 

33. sz. 
Sólyom Fekete  Ferencz. Oláh hazugságok Magyarországról.  Bud. Hírlap, 

42., 43. sz. 
Szemeriai B. A tánczdtth. Jf. Polgár. 17. sz. 
Thallóasy Lajos, Laki  Bakics Pál. (Akadémiai székfoglaló). Bud, Hírlap. 

40. sz. 
>Thaly ird/mdn. Irodalom- és mi veltségtörténeti tanulmányok a Rákóczy- 

korból. Bp. 1885.« Ism. P, Napló. 47. sz. 
Városy Gyula. A párbér Magyarországon. Religió 12., 13. sz. 
Viklef Jánosról. (Emlékezés) N, E. Kz. Szabad Egyház. 3. sz. 
Weber Samu. Adalékok a dézsma történetéhez a Szepességen. Prot, Egyh, 

és Isk. Lap 7. sz. 


IRODALMI ES VEGYES KÖZLESEK. 

"j" Klihkovics bíla, társulatunk egyik legrégibb derék tagja, febr. 
bó 10-én elhunyt Kassán. A virágzó Felső-Magyarországi múzeum nagy- 
részt neki köszöni létesűlését, mint egyik alkotójának -^ és felvirágzását, 
mint igazgatójának. A kik társulatunk kassai kirándulásában részt vet- 
tek, bizonyára emlékezni fognak az életerős férfiúra, a ki annyi előzé- 
kenységgel kalauzolt bennünket az általa teremtett múzeumban s olyan 
lelkesülten s szakavatottan tudta bemutatni a múzeum kincseit. Avatott 
kezelője volt az ecsetnek is, a kassai m. k. főreáliskolának ő volt a rajz- 
tanára ; a kassai dom és szt. Mihály kápolnának képét az ő rajzai után 
látjuk több helyt megörökítve. Tevékeny munkásságú életét, melynek a 
közművelődés terén áldásos nyomai maradnak fen, 52 éves korában 
végezte be. Legyen áldott emlékezete ! 

— Arad MKay£ közöms&oe, a város s az aradi Kölcsey-egylet, ez 
utóbbinak indítványára elhatározták, hogy Aradmegye munographiáját 
szakemberek által megíratják. Maga a megye hat, a város három s az 
egylet hasonlag három ezer frttal járulnak a költségekhez. Az I. kötet 
mintegy 50 íven a történeti részt fogja tartalmazni s ennek megírásával 
Márki Sándor tagtársunk bízatott meg, kinek e czélra már is gazdag 
előmunkálat áll rendelkezésére. Épen 50 éve, hogy 1835-ben megjelent 
Fábián Gábortól Aradmegye története s e munka, mely akkor méltó 
feltim^t keltett, ma már elavult. Őszinte örömmel üdvözöljük a három 
testalet nemes elhatározását s örülünk, hogy Márki Sándor személyében 
A niunkához derék szakembert sikerült megnyerniök. 


286 TÁRCZA. 

— Thaly Kálmán vál. tagtársunknak a Székesi Bercsényi csa- 
ládról írott nagy monographiáját^ melynek egj kis részét (Bercsényi 
Imre) mi is bemutattuk olvasóinknak^ az akadémia történelmi bizottsága 
sajtó alá adta. Az idén az első kötet fog megjelenni. 

— MOlleb derék közleményét: Adatok Erdély és Magyarország 
egybázi történetéhez a XVII-ik században, mely eredetileg a nagyszebeni 
Archívban jelent meg^ külön lenyomatban is közzé tette. 

— Grünwald BÉLA tagtársunktól » Kossuth és a megye < czim 
alatt egy igen érdekes röpirat jelent megRáth Mórnál, igen díszes kiadás- 
ban. £ valódi államférfiúi szellemmel írott történeti visszapillantásra fel- 
hívjuk olvasóink figyelmét. 

— Pesty fbioyes tagtársunk a ktüönböző politikai lapokban meg- 
jelent s Horvátországra vonatkozó czikkeit összegyűjtötte s az akadémia 
könyvkereskedésében sajtó alá adta: '» Száz poliWcai és történeti levél Hor- 
vátországróH czím alatt. A kik közügyekkel foglalkoznak, ezt a mnnkát 
alig fogják nélkülözhetni. A magyar nemzetnek Fiúméra való joga, a 
Dráván tűi jogtalanul keletkezett tartományok, az azokra ruházott elne- 
vezések hibás volta, idegen czímerek bitorlása, a kapcsolt részek főid- 
rajzi fekvése, a magyar korona országok fogalma, a Dráván túliak kép- 
viseleti módja a magyar országgyűlésen, a magyar állam egysége, a 
zágrábi tartományi gyűlések keletkezése, a statutorius jog fogalma, a 
horvát kincstár, a zágrábi püspökség jószágai, a horvát főváros történeti 
alakulása, a fehér lap, mint a történeti jogfolytonosság megszakítója, 
Magyarország területének meghatározása a történethamisítók ellenében, 
a politikai pártok és programmjaik bírálata stb. mindmegannyi tárgy, mely 
minden gondolkozó figyelmét leköti, annál is inkább, minthogy szigorú 
tudományos alaposság mellett, az előadási stilns is nagy előnyére válik 
e leveleknek, és azokat maradandó becsüvé teszi. A munka 20 — 25 íves 
8-ad rétÜ díszesen kiállított kötetben fog f. é. május hó elején megjelenni. 
Előfizetési ára 2 frt, bolti ára a munka megjelenése után 3 frt — A 
megrendelések az Akadémiai könyvkereskedéshez küldendők. 

— MiKULiK JÓZSEF tagtársunk, kit olvasóink a >Századok<- 
bau s »Történelmi Tárc-ban közlött czikkeiről előnyösen ismernek, 
érdekes és becses történelmi munkát írt ^Magyar kisvárosi élet 1526— 
J715€ czím alatt, mely már sajtó alá ment s melyre az előfizetési felhí- 
vást ki is bocsátotta. Teljesen okiratok alapján van írva, sok új nem 
ismert részletet tartalmaz. Melegen ajánljuk olvasóinknak. Az előfize- 
tési felhívásból kiemeljük : 

»A történelmi tanulmány, melyre ezennel előfizetést nyitunk, czi- 
méhez híven egy felsömagyarországi város (Rozsnyó) XVI. — XVII. szá- 
zadbeli állapotát és sorsát tárgy azzá, mindenütt egykorú feljegyzésre^ 
és történt dolgokra támaszkodva és egyszersmind más városi polgár 
akkori helyzetére matatva, külön-külön előadván: milyen viszonyok 
között és mily jogkörben  élt akkor a rozsnyói polgár ? hogyan  kereste 


TÁRCZA. 287 

mindennapi kenyeret az őstermelés, ipar- és kereskedés terén ? milyen 
oltalomban részesült a hatóságoktól úgy közigazgatási, mint igazság- 
szolgáltatási ügyekben? hogyan magyarosodott meg? befolyt- e és meny- 
nyiben a várost érdeklő ügyek ellátására ? mily viszonyban állott a 
megyéhez és földesurához, az esztergomi érsekhez ? milyen vala tudo- 
mányos és valláserkölcsi nevelése? és mily hatást gyakoroltak mi- 
veltségi állapotára a XVI — XVII. században lezajlott viharos esemé- 
nyek ? £ mü egy magyar kisváros teljes átalakulását tárván elénk; olva- 
sása közben lépten-nyomon felismerjük a nagy változást, melyet elébb 
a hitújítás^ aztán pedig az ellenreformátió előidézett, — látjuk azt is, 
mint pusztított akkor hazánkban a Bebekek önzése, a török hódolás, a 
becsődített idegen katonaság és I. Lipót önkényes uralma ? hogy gyara- 
podtak a földesúri és nemesi kiváltságok a polgári szabadság rovására, 
míg a város annyira jutott, hogy kiváltságai egy czímeres levéllel (arma- 
lissal) sem értek föl és végre, mily súlyosak lettek e korszak folytán 
az adózó polgár terhei ? A csinos kiállítású, 8-rétben mintegy 1 5 ív terje- 
delmű kötet előfizetési ára 1 frt 50 krban állapíttatván meg, a t. ez. érdek- 
lődők tisztelettel fel kéretnek, hogy megrendeléseiket czímök pontos meg- 
jelölésével Mik ülik József szerzőnél (Rozsnyón, Gömörmegye) f. év ápril 
15*ik napjáig tegyék meg. Ki az előfizetési díjat beküldi, annak a mü 
legkésőbb f. év június hó végéig bérmentve (ellenesetben postautánvétel 
mellett) fog elküldetni. 

— Történeti kritika ausztuiíban. ^Ausztria politikája a franczia 
forradalmi háborúk alatt,€ e czímeu írt Wertheimer Ede a »N. Fr. 
Pressét jan. 10-iki számában egy tárczát^ mely miatt a lapot az állam- 
ügyészség lefoglaltatá. Az ügyészség ez eljárása ellen semmiségi panasz- 
8zal élt a lap, melynek képviselője kifejté, hogy a lapot, minthogy az 
incríminált ezikk csupán annak a czáfolatát tartalmazta, amit porosz 
történészek Ausztria magatartásából kimagyarázni helytelenül igyekez- 
tek, — lefoglalni indokolatlan, jogtalan cselekedet volt. A semmiségi 
panaszt a törvényszék elvetette, azzal az indokolással, hogy Ausztria 
akkori politikáját így bírálni sérti az uralkodó emlékét, minthogy akkor 
parlamentáris kormány nem volt, s a követett politika egyedül a fejede- 
lem politikájának tekintendő. — Igazán elismerésre méltó példája az 
osztrák törvényszék történelmi érzékének. Olvasva e jelentést, alig hihet- 
DŐk elj hogy korunkban ilyesmi történhetik, ha épen a történelem nem 
tanítana meg bennünket arra, hogy gyakran a leghihetetlenebb dolgok 
estek meg, ellenére minden logikának. 

— A BÉCSI »iiiTTHETLUEaEN€-ben Foumiera »Gentz und CobenzU 
írójamegbirálta Wertheimer Edének Geschichte Oesterreich-Ungarns czímü 
munkáját ; de nem a kellő subjecti vitással s nem olyan mértékkel mérve, 
milyenre a derék munka s/ámíthatott. Wertheimer egy kis röpiratban 
felelt erre, Fonmier állításainak  legnagyobb részét pontonként czáfolva. 


288 tiActA. 

TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR. 

— CoDEXDIPLOM. hungaricus Andegavensis. Anjoakorí okmány- 
tár. Kiadja a magyar tud. akadémia történelmi bizottsága. Szerkeszti Nagy 
Imre. Negyedik kötet (1340—1346.) Budapest, 1884. A magy. tud 
akad. könyvkiadó hivatala. Ara 4 frt 20 kr. 

— CoDEX DIPLOMATICÜS comitum Károlyi de Nagy-Károly. A 
nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja 
gróf Károlyi Tibor, sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. Harmadik kötet 
Oklevelek és levelezések 1491 — 1600. Budapest, 1885. Franklin-Tár- 
sulat könyvnyomdája. Ara 5 frt. 

— A BUDAPESTI MAGYAR KIRÁLYI TUDOMÁNY-EGYETEM tör- 
ténete. Irta Dr. Pauler Tivadar. Első kötet. III. füzet. Budapest Egye- 
temi nyomda. 1885. 

— 1848 és 1849-böl. Élmények és benyomások. Okiratok és 
ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. Irta id. Görgey 
István. Budapest. Franklin-társ. 1885. Ara 2 frt 40 kr. 

— Hogyan csikálódik  némely história?  Pillantások a 

rumun történetírásba. Irta Hunfalvi/ Pál. Budapest  1885.  8-adr. 101 1. 
Ara 50 kr. 

— Az ALT£NB£RGER-FÉL£ CODEX nagyszebeni kéziratának 
szövegkinyomatása. Kiadta dr. Lindner Gusztáv Kolozsvárit 1885. 
8-adr. XII. és 300 1. Két hasonmással. Ara 4 frt. 

— Megjegyzések Madarász József emlékirataira. Irta Irányi 
Dániel. Budapest. Pfeiffer Ferdinánd bizománya. 1884. Ara 20 kr. 

— Szabolcs vármegye alakulása. Irta Kandra Kabos. (Érteke- 
zések a tört. tudományok^ köréből XII. k. II. sz.) Budapest^ 1884. Ára 
30 kr. 

— A ZALA-ISTVÁNDI evang. gyülekezet történelmének vázlatft. 
Irta és felolvasta a zala-istvándi evang. gyülekezet szentegyháza fennál- 
lásának 100 éves emlékünnepén, 1884. évi szentháromság vasárnapján 
Frühwirth Sándor. Kecskemét. Tóth Lászlónál. 1884. 

— MoNUMENTA saeculi XVI. históriám illustrantia. Edidit, col- 
legiti ordinavit Petrus Balun. Yol. I. Clementis YII. epistolae per Sada* 
letum seriptae, quibus accedunt variorum ad papám et ad alios epistolae. 
Oeniponte, 1885. Ára 6 frt. 

— Erzherzog FERDINÁND II. von Tirol. Geschichte seiner 
Regierung u. seiuer L^nder. Von dr. Joseph Hirn. I. Bd. Innsbruck 
1885. Ára 6 frt 50 kr. 

— ZüR VOLKSKüNDE der Siebenbürger Sachsen. Kleinere Schrif- 
teu von Josef Haltrich. In neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Wolfí*. 
Wien 1885. Ára 3 frt 50 kr. 

— FrédÉRIC II. et Louíb XV. d'apres des documents nouvcaux 
1742—1744 par le duc de Broglie. I. 11. k. Paris, 1885. 


A PÁPA BÉKEKÖZVETÍTÉSE 

BÁTHORY ÉS AZ OEOSZ CZÁR KÖZÖTT. 


Báthory István, a lengyel király, diadalmas hadjáratának, 
melyet az orosz czár ellen három éven keresztül viselt, 1582. jan. 
15-én 10 évre kötött fegyverszünet vetett véget. Nevezetes békr- 
kötés volt ez, akár eredményét tekintjük, akár pedig a módot, a 
mikép az megköttetett 

A békét a czár, Iván a Rettenetes kereste. A hatalmas 
hódító meg volt törve, a büszke zsarnok meg volt alázva. Hadai 
két-három évtizeden át diadalhoz voltak szokva, ö maga nem 
ismert mást, mint hódolatot. 1552-ben elfoglalta a tatároktól 
Kazánt, 1556-ban véget vetett az Asztrakáni khánságnak, majd 
meghódoltatta a cserkeszeket s megkezdette elönyomúlását Szibé- 
riába. Végül, hogy nyugat felé a tengerre kereskedelmi utat 
teremtsen, megtámadta Livóniát s egymás után foglalta el neve- 
zetesebb városait. A tartomány nagymestere belátván, hogy 
saját erejéből meg nem védelmezheti Livóniát, Lengyelország 
fenhatósága alá adta az országot. S Báthory István az újonnan 
választott lengyel király egyszerre megállította diadalmas hódí- 
tásaiban a moszkoviták czárját. A kétfejű sas nem állhatott 
meg a sárkányfogakkal erősbödött fehér sas előtt: a muszka 
hadakat minden ponton visszaszorították a lengyel és magyar 
hadak. 

1579-ben indult meg a harez a két északi hatalom, a két 
ellenséges nemzet, a két harczias uralkodó között, Livónia birtoka 
felett Az első évi hadjárat veszteségei, midőn Báthory egymás- 
után foglalta el a muszka várakat : Poloczkót, Szokolt, Turowlát, 
stb. s egész Smolenskig táborozott, békealkudozásokra ösztönözték 

SsiSADOK.   1885.  lY.  FttXKT. 19 


^tij 


5 AUGm9 


290 


A PÁPA BÉKEKÖZVKTÍTK8K 


a czárt ; de Báthory magas árt szabott a békéért : az egész Livónia 
átengedését kívánta. 1680-ban újult eröyel indult meg a hadako- 
zás 8 nem kevésbé fényes sikerrel, mint az első. Vielkiluki, Yelis, 
üsviata, Newel, Sawloczia várak elfoglalása s Riga meghódolása 
volt eredménye, ami még élénkebb aggodalommal töltötte el a 
czárt. Békekisérletei Báthorynál meghiúsulván, nagy elhatáro- 
zásra szánta magát, — a czár, a keleti egyház híve és feje, — 
hogy a római pápát kéri fel békeközvetitöfil. 

Követül küldötte (1580. sept. 6-án) Sevrigen Tamást Ró- 
mába, azzal az utasítással, hogy felajánlja csatlakozását a keresz- 
tyén fejedelmek szövetségéhez a török ellen, a miben XIU. 
G-ergely pápa fáradozott, sőt kilátásba helyezze a nyugati egyház- 
hoz való csatlakozást, csak a pápa szerezzen békét közte és 
Báthory közt. 

A pápa kétszeres örömmel engedett a czár kívánságának, 
a mitől mind politikai, mind egyházi tekintetben fontos eredményt 
várt Egy lépéssel közelebb hitte nagy terve valósítását, — a 
keresztyén uralkodók török ellenes szövetségre egyesítését — ha 
az elkeseredett lengyel-orosz háborút megszünteti ; másrészt re- 
mélte, hogy sikerülni fog a czárt és országát a nyugati egyházhoz 
csatlakozásra bírnia. A fontos missiót egy ügyes s diplomatiai 
küldetésekben jártas jezsuitára Possevini Antalra bízta, a ki 
néhány nap előtt érkezett meg svédországi követségéből. — A 
pápai közvetítés nem maradt siker nélkül : Possevini közbenjárá- 
sával 10 évi fegyverszünet köttetett a lengyel király és a czár 
között. 

A történelem e nevezetes szakához fontos adalékok kerül- 
tek napfényre nem régiben a Vaticani levéltárból. Az újabb idő- 
ben három munka jelent meg, a mely e kérdéssel foglalkozik ; 
Pierling Pál jezsuita gazdagította velők a történelmi irodalmai 
Az első Possevini : Missio Moscovitica-ja, ^) mely mint külön 
kiadás most lát először napvilágot ; ^) a második Pierling müve 

*) AnUmii Possevini : Missio Moscovitica. Ex Annuis litteris soc. 
Jcsu ezcerpta et adnotationibus illustrata, curante Paulo Pierling S. J. 
Parisiis 1882. 118. 1. 

*) ir)84-ben megjelent az Annuae líttcrac soc. Jesn a. 1582. a<l 
patrcs et fratrcs cjaedem soc. Koiníie. 1584. 


BÁTHORY ÉS AZ OROSZ CZÁR KÖZÖTr. 291 

iJ?om« et M08COU 1547—1579.€ ez. a. (Paris 1883.) ; s a har- 
madik ugyancsak Pierling tanulmánya Posscvini küldetéséről, e 
czím alatt: Egy pápai követ Oroszországban. Az 1582'iki béke 
elozminyeL ^) 

E három munka (hozzá Té^e még Posseyini 1686-ban Yil- 
nában megjelent Moscoviaját) feltárja előttünk az 1582. béke- 
kötés s a pápai közvetítés történetét, megismertet a moszkvai 
udvarral s jellemzi az embereket, az orosz társadalmi életet, s a 
kort, melyben történelmünk játszik. Nem lesz érdektelen ezek 
nyomán Possevinit orosz útjára s a lengyel-orosz csatatérre elki- 
sémünk. 

Posseyini 1681. márcz. 24-én indult el Rómából a moszkvai 
követtel. Velenczében és Gráczban néhány napig időzött, s innen 
előre bocsátotta Sevrigent. Bécsben 4 rendtársát vette magához * 
apr. 28-án Prágába ért, a hol a császártól ajánló levelet kapott 
a czárhoz. Boroszlóban kapta a lengyel király útlevelét az orosz 
követ számára, de ez ura parancsára Lübeck felé vette útját 
s a tengeren ésLivonián át ment haza. Varsóban Posseviniék 
tisztelegtek a lengyel királynénál s jún. 14-én Yilnába érkez- 
tek, a hol Báthory hadikészfiletekkel elfoglalva időzött. Ott érte 
a királyt a gyászhír bátyja s hű szövetségestársa, az erdélyi feje- 
delem haláláról. Possevini jelen lehetett (jún. 16-án) az erdélyi 
fejedelem lelki üdvéért tartott gyász isteni tiszteleten. Harmadnap 
(jún. 17-én) fogadta a király a pápai követet 

Sok függött attól, mennyire tudja megnyerni Possevini 
Báthory bizalmát, a ki a követet eleinte tartózkodva fogadta. 
Possevini előadta nyíltan, mi indította a pápát, hogy a czár kérésé- 
nek engedjen s a közvetítői szerepre vállalkozzék : nem más, mint 
a keresztyénség és a kath. vallás szent ügye. Kifejtette, hogysem 
Hómában, sem Velenczében, sem Bécsben nem viseltetnek ellensé- 
ges indulattal Lengyelország iránt ; ellenkezőleg, ha Báthory a kö- 
zös ellenség, a török ellen fordítaná fegyverét, sietnének a keresz- 
tyén fejedelmek támogatására. Ami Oroszországot illeti, a pápa 
nem egyébért avatkozik ügyeibe, mint hogy reméli a vallásos unió 


') Un Nonce dn Papé en Moscovie. Pr^liminaire de la trevc de 
1582. par P. Pierling, Paris 1884. 219. 1. 

19* 


292 A PÁPA bí:kkközveiítí:be 

ügyét előmozdítani, a mit már többször eredmény nélkül kísérlet- 
tek meg. Livóniát ami illeti, örülni fog, ha a hódítást Báthory biz- 
tosítani fogja magának, s azt a kath. vallás számára megnyeri. Egy 
új Nagy-Károly válhatik belőle, a ki a meghódított tartományokat 
az igaz isten tiszteletére szentelte fel. A pápa inkább óhajt kedvezni 
a katholicus lengyel királynak, mint az orthodox czárnak, a kinek 
jóindulata különben is nagyon kétes s a kinek tekintélye erősen 
compromittalva van az egész Európa előtt Végül Possevini, hogy 
a gyanúnak még árnyékát is eloszlassa, önként ajánlkozott, útitár- 
sak és tolmácsok elfogadására, ha á király jónak látna valakit 
mellé rendelni. 

A királyra Possevini fellépése kedvező benyomást tett 
Báthory katonás ember volt, szerette a nyílt őszinteséget ; 
czikomyás szavak, diplomata szólásmódok helyett : a rövid, kere- 
setlen, határozott beszéd embere volt. Tetteit is ez jellemzi. A mit 
feltett magában, higgadtan megfontolta, de attól aztán el nem 
állott. Possevini is ilyennek ismerte meg őt Mindjárt az első kihall- 
gatáson katonás őszinteséggel kijelentette, hogy a pápa iránt föltét- 
len bizalommal viseltetik, de a császárban nem bízik, tart attól, hogy 
a császár egyedül saját érdekét tartja szemelőtt; a czár őszintesé- 
gében sem lehet bízni, a békealkudozásokkal csak időt akar nyerni, 
mint már nem egyszer tette. Különben, hogy Possevinivel megér- 
tesse a háború okát, elbeszélte a czárral való érintkezése történetét 
eleitől fogva. A mint a lengyel trónra lépett, — úgymond — meg- 
esküdött, hogy egész Livóniát visszaszerzi. Két követet küldött a 
czárhoz, hogy ha akarja, kössenek két évi fegyverszünetet, a mi alatt 
az állandó béke felől tárgyaljanak ; egyelőre megelégszik, ha a livo- 
noktól csalárdul elvett várakat visszaadja; a melyeket haddal foglalt 
el, tartsa meg addig, míg azok felől kiegyeznek. De a czár, hallván^ 
hogy ő Danczkával van elfoglalva, nemhogy engedni lett volna haj- 
landó, de az egész Livóniát, sőt Kurlandiát is követelte, — Rigával és 
a többi városokkal együtt, — egész a porosz határig. Másodízben már 
csak 3 várat kívánt Báthory, nem lévén még módjában — az ország 
ügyei és kellő előkészület hiánya miatt, — haddal lépni fel. És a czár 
követeket küldött Krakkóba, a kik elég vakmerőek voltak kijelen- 
teni, hogy addig követségük tárgyát elő nem terjesztik, m/// n 
király fehilha, fedeihn fővel, a czár hofjyh'íp felöl nevi imlahc^'r 


BÁTHORY ÉS AK OKOSZ CZÁR KÖZÖTT. 293 

dik. Az udvarmester a király parancsából erre azt felelte, hogy 
tán csak nem ceremónia mestereknek kfildte őket a czár ide, hogy 
etiquettre tanítsák őket, a lengyel követek nem szokták azt kivánni 
az d czárjuktól. A követek így semmit sem végezve távoztak el. A 
háború kiütött Báthory győzelemről győzelemre haladt. Es íme 
a büszke czár követei újra megjelentek, de most már békét kérni 
és ismételve felajánlották Livóniát Narva kivételével s hadikár- 
pótlást is Ígértek, Yielkilukum és két más elfoglalt vár fejében. 

Épen Possevini megérkezésekor is volt egy orosz követség 
Báthorynál, a melynek egyik tagját egy lengyel követtel (Dzierzek- 
kel) levéllel küldte vissza Báthory a czárhoz, s visszaérkezését 
néhány nap múlva várta. A miért is Báthory marasztotta a pápai 
követeket, míg embere visszajön, hadd lássák mi választ hoz, s 
hadd ismerjék meg addig jobban a viszonyokat. 

A lengyel tábor három nap múlva Yilnából Disnába indult, 
s vele a pápai követek. Possevini, Zamojski a cancellár, a király 
legbizalmasabb embere társaságában utazott, a ki élénken érdek- 
lődött az egyházi ügyek iránt. Possevini megnyerte a cancellár 
kegyét s ezzel meg volt nyerve a király kegye is. Báthory mind- 
inkább közlékeny és jóindulatú lőn iránta. Fényes tanújele ennek 
a király közlékenysége jul. 5-ikén. Ezen a napon Possevini ismé- 
telt kérésére beleegyezett, hogy tudomást vegyen a czárnak kül- 
dött pápai brévérőL A pápának nem volt titka Báthory előtt, 
az egész orosz-kérdést megismertette a követ vele s viszont a 
király jó tanácsokkal szolgált neki. A király is bizalmas közié-, 
kenységre hangolódott. Beszélt a Polockón felállítani tervezett 
jezsuita coUegiumról s nagyon sokat Oroszországról és a keleti 
kérdésről szláv szempontból. A czár akar a keresztyénség élére 
áUani a török ellen ? — úgy mond — ö akarja ellensúlyozni azt a 
hatalmas katonai államot ? ő, a kit áthághatlan puszták választa- 
nak el a töröktől s a ki régi ellenségeskedésben él a porta 
hűbéreseivel, a tatárokkal ? Ha a czár elérni akar valamit, van 
egy sebezhető pontja a töröknek : és ez Asow vára ; kezdetnek 
sokkal könnyebb, mint bármi más, és stratégiai szempontból 
felette fontos. íme, Báthory kijelölte az utat, a melyet másfél- 
száz év multán követve az oroszok megalapították hatalmukat a 
Keketetengeren. Báthory combinatióba vonta nyilatkozatában a 


294 A PApA BÉKEKÖZVeTfTÉSK 

persákat, cirkassokat s az ázsiai tatárokat is, mint a keresztyén- 
ség használható szövetségeseit a török ellen. 

Ezen közben a béketárgyalásra kitűzött fegyverszünet jul. 1-én 
letelt s Báthory ultimátumára még nem érkezett válasz a czártól 
Az oroszok megkezdték a beütéseket, égő falvak jelölték útjokat, s 
hírlett, hogy a czárevics maga jön Smolensk alá. Báthory is előbb 
vonult tehát a remélt találkozásra a csatatéren, s vele együtt a 
pápai követek. Polockoban júl 16-én megérkezett a lengyel követ 
Dzierzek a czártól. 12 napig volt Moszkvában, 60 ember őrködött 
lépteire, minden mozdulatára; 12 nap fogságban lenni Lengyelor- 
szágban sokkal inkább tűrhető, mint 12 napig szabadnak lenni 
Oroszországban — újságolta a pápai követek tudakozódására. — 
A czár napjában háromszor megy a templomba s Oroszország 
fényének nevezteti magát, de kicsapongásaival azért nem hagy 
fel, a mikor öt fogadta, akkor is ugyancsak hányta magára a 
keresztet. De érdekesebb volt ezeknél az a levél, a mit hozott 23 
nagy foliot tett ki ez a jun. 29-én keltezett s páratlan »piqaant< 
fejedelmi iradék. Csodálatos bizar vegyűléke az szent dolgoknak, 
sophismáknak és piszkolódásoknak, hol bibliai, kenetteljes han* 
gon szólva, hol pedig ostobaságokkal telve. 

Báthory ultimátuma. 3 pontból állt: az egész Livónia áten- 
gedése, hadikárpótlás és némely határszéli várak lerombolása. Iván 
válaszának veleje pedig ez volt : Livonia soha sem volt tartozéka 
Litvániának, Oroszországnak van ahoz régi joga. A rigai érseket 
a pápa és nem a lengyel király nevezte ki. A hadi kárpótlás musul- 
man szokás, ilyen követelést a tatárok tesznek, keresztyének közt 
az hallatlan, musulmán sem teszi hitsorsosával szemben, s >még te 
nevezed magad keresztyénnek, a ki adót kivánsz keresztyéntől ? Es 
vájjon miért ? Te kezdted a háborút, te pusztítottad el tartományai 
mat s most még ráadásul fizessek is. Ki kérte tőled a haddal való 
invasio kegyét? Te fizess inkább a pusztításokért s küldd vissza a 
foglyokat, az lenne illendő.c Végül Báthoryt Amalecnek, Senache- 
ribnek, húsra és vérre éhezőnek nevezi. Uj instructiót küld mind- 
amellett követeinek ; de ha nem érnek czélt, nem küld többé senkit 
30 — 40 vagy 50 évig sem és nem fogad el lengyel követet. 

A követek előterjesztették a czár kívánalmait juL 18-án a 
tanácsnak és a királynak. De látszott az egészből, hogy a czár czélja 


BÁTHORY É8 AZ OROSZ CZÁR KÖZÖ IT. 295 

ueiii egyéb, mint hogy időt nyerjen. Báthory belátta, hogy kard- 
dal kell kényszerítenie a czárt az engedésre. Levelére nem ma- 
radt adós a yálaszszal, feltételeire megfelelt nem sokára Pleskow 
(most Pskow) ostromává. A pápai követeket nem akarta többé maga 
mellett tartani. Tekintélyes kiséretet rendelt melléjök kozákokból, 
ajánlóleveleket adott a várak kapitányaihoz s.Possevini kérésére^ 
hogy a czár kedvét a követség előre is megnyerje, szabadon bocsá- 
tott két előkelő orosz foglyot, az elfoglalt Velis vár volt parancsno- 
kait Báthory búcsúzóul felfedezte haditervét, hogy Pleskow ellen 
indűI 8 hogy a czárt ki akarja hívni párbajra, azon föltétellel, 
hogy a ki győz, annak a serege tekintessék győztesnek. 

A lengyel seregtől elválva, Polotzkóból jul. 21-én indultak 
el a pápai követek s aug. 1-én Debrovnába érkeztek, a mely len- 
gyel kézben az utolsó vár volt. Itt kezdődött a veszélyes és fárad- 
ságos út Az ős rengetegekben fejszével sem lehetett utat vágni, 
a kocsit sokszor vállon kellett vinni s a nappali fáradalmak után 
törődött testüket a szabad ég alatt esőtől átázott földön kellett 
nyugalomra hajtaniok. Kiséretök egy része elmaradt az ellenség- 
től való féltében, s félelmüket növelték a kozák kísérők (ez a rabló 
faj ! — kiált fel Possevini — ) a kik az erdőben vadállatok üvöl- 
tését utánozva, ijesztgették a papokat.. 

A kozák kiséretet 600 muszka lovas váltotta fel egy pri- 
stav vezetése alatt, a kikkel 8 nap múlva SmoUiúkbe érkeztek. 
Itt nagy tisztességgel fogadták őket, 300 selyemruhába öltözött 
lovas jött eléjök a palatínus iia vezetése alatt, a városban 1200 
katona tisztelgett üdvlövésekkel, a nép ujongott örömében a béke- 
követek láttára 8 a várban a palatínus fogadta s vendégelte őket. 

Smolenskből aug. 10-én indultak Starisába, a hol a czár 
időzött Alig hagyták el Smolensket, midőn más prístav jött 
eléjök egy lengyel tolmácscsal s 15 lovassal. A két pristav igaz- 
gatta most utazásukat kényök kedvök szerint : a hol nekik tetszett 
megállottak, ételeket főztek, nem nézték, hogy árnyékban pihen- 
jenek meg a forró napon, vagy hogy fedél alá jussanak éjszakára; 
a mi felett nem győzött eléggé csodálkozni, sőt panaszkodni 
Possevini. 

Végre aug. 17-éu utazásuk végpontjára Starisába a Volga 
mellé érkeztek. A város közelében újabb 3 pristav jött eléjök 300 


296 A PÁPA BÉKEKÖZVKTÍTfeSE 

lovassal, aranyos köntösben, drága kövekkel ékesen. Leszállottak 
lovaikról s úgy köszöntötték a követet, urok a nagy czár nevében^ 
a kinek neve említésénél végtelen hosszú czimeit mind elöszám- 
lálgatták. Azután kérdezősködtek (épúgy, mint Smolensk alatt) a 
czár nevében a pápa hogylétéröl s utazásuk felöl s a kölcsönös 
üdvözlések után eg]( ezüstös szerszámú szép fekete lovat vezettek 
elö ezekkel a szavakkal : a mi nagy urunk ezzel mutatja irántad 
jóindulatát Ezzel a szörköntösü 6 barát a fényes kiséret között 
a városba vezettetett, férfiak és asszonyok nagy tömege kísérte 
őket szállásukig. 

Az ebéd, melyet tiszteletükre az első nap rendeztek, alkalmat 
ad Possevininek elbeszélni egyetmást a muszka étkezési szoká- 
sokról. Az asztal közepén babonás szokásból egy nagy fehér 
kenyér állott, mellette só és egy-egy csészében eczet, és bors. 
Az ebédnél az 6 követen kivűl az öt pristav s vagy 60-ao 
vettek részt. A czár egy ifjú bojárt küldött képviselőjéül Ez 
Possevini mellett ült s midőn ételt hoztak be, felállott, levette 
föveget s ünnepélyes éneklő hangon elszámlálta a czár czimeit s 
ezekkel a szavakkal kinálta az ételt: a mi nagy fejedelmünk 
ezáltal mutatja irántad jóindulatát Az utolsó fogásnál a czár 
képviselője felkiáltott : cleb da sói ! (azaz kenyér és só) a mi az 
ebéd végét jelenti. Ezt a felkiáltást Szt-Sergiustól származtatják, 
a ki azelőtt mintegy 190 évvel, midőn Demeter czár nála volt, 
ezzel a felkiáltással űzte ki czellájából az ördögöt Azt hiszik az 
oroszok, hogy az minden bajt eltávolit Ebéd végén a követek szo- 
bájukba vonultak, de tüstént utánok mentek a pristavok, hogy őket 
nemzeti szokás szerint különféle italokkal gyönyörködtessék. De 
Possevini a szeszesitalokat visszautasította, azzal a kijelentéssel, 
hogy ő már eleget tett a természet kívánalmának s hogy a papok- 
nak, a kik naponként a Krisztus testével élnek, józan életet kell 
folytatniok. Másnap megjelentek a pristavok egy írnokkal, hogy 
az ajándékokat (mert aczár elibe nem szabad követnek ajándék 
nélkül járulni) feljegyezzék, mellé írván mindegyikhez az ajándé- 
kozó nevét Egyszersmind jelentették, hogy másnapra legyenek 
készen, hogy a czár vidám szemeit megtekintsék (ez a szólásforma 
az audientia kifejezésére). 

Aug. 20-ikán az audientia napján a pristavok nagyszámú 


BÁTHORY É8 AZ OROSZ CZÁR KÖZÖTT. 297 

nemes kísérettel jelentek meg. Míg az ajándékokat arauynyal és 
üzüsttel átszőtt zacskókba pakolták, két főember jött hozzáj ok, arany- 
tól csillogó ruhában, lovon, utánok 30-an selyem öltözetben gyalog, 
s ezek a czár nevében (hosszú czimeit elrecitálva) jelentették, hogy 
aDagy fejedelem > vidám szemeit« megmutatja nekik s két ország- 
nagyot küld eléjök. Megérkeztek a czár által küldött lovak -- s 
a követek a pristávokkal és két tolmácscsal lóra ülve megindultak ; 
utánok három szolga a pápa ajándékait vitte. KivQl udvari nemes 
lovasok fogadták és kísérték őket, az egész úton végig gyalog kato- 
naság állott kettős sorfalat egész a palotáig. A lépcsőnél várta 
őket a két országnagy udvarnokok élén s kölcsönös üdvözlések után 
bevezette őket a palotába. A teremben a bojárok elfoglalták ülő- 
helyeiket, a melyek fokozatosan emelkednek, úgy hogy a hátul 
ülök is jól látnak és jól láthatók. A czár trónja két lépésnyi ma- 
gasságra emelkedik s nagyobb és diszesebb a többinél s gazdag 
mennyezet borúi le rá. A czár a trónon ült, koronával a fején, 
s jogarral a jobb kezében ; még saruja is drága kövekkel volt 
ékítve, nyakából két aranyláncz függött, egyiken arany kereszt. 
Balján ült első szülött fia János, kisebb trónon. 

A mint a követek a terembe léptek, az első tanács úr felkel- 
vén, a követfogadás szokása szerint, fenhangon jelentette : Leg- 
nagyobb fejedelem, Possevini Antal és kísérői földre bor álnak 
eMed. 0 

A czár az etiquette szabályai szerint azt kérdé Possevinitöl : 
Antoni, hogy van *XIII. Gergely pápa?« majd hogy szerencsé- 
sen ,útaztak-é s végül, hogy micsoda parancsolatja van a pápától. 
A követ a lakonikus »pápa« czímre, — megemlékezvén, hogy mely- 
czímekkel emlegették előtte mindig a czárt, — azzal felelt, hogy ö 
is elősorolta a pápa czimeit : XIII. Gergely pápa, az egész egyház 
pásztora, Krisztusnak e földön helytartója Szt. Péter utódja, 
számos ország és tartomány ura, az Úr szolgáinak szolgája, fen- 
ségedet üdvözli és áldását küldi. A czár a pápa nevének hallatára 
felállott és állva hallgatta végig üdvözletét. 


Tulaj donk^pen ütik a földet homlokukkal : humuin tibi froiitc 
fcriuat ; (hasonló a lengyel : padam do nog-hoz s=i lábai elé bordlok) ez a 
legnagyobb ti-iztelet és alázatosság kifejezése a muszkánál. 


298 A PÁPA békeközvbtítése 

Fossevini ezek után kezet csókolt a czáriiak és fiának, a 
leveleket átadta titkárának s előszedte az ajándékokat Az első 
egy crystal kereszt volt, melybe Krisztus keresztjének egy darabja 
Yolt befoglalva. A czár sokáig nézegette : a pápához méltó ajándék ! 
úgymond. A többi ajándékok között maga részéről (mert a követ is 
tartozik ajándékot adni a czámak) egy ezüstbe foglalt viasz-bá- 
rányt nyújtott át. A czár fiának s anyjának is hozott ajándékot) de 
a czárevics anyja már nem élt, akkor már 7-ik felesége volt a 
czámak. Az ajándékokat megtekintvén, visszaadta a czár s azok 
közszemlére körűihordoztattak. Aztán meghagyta, hogy a tanács 
urakkal tárgyaljon küldetése felől — s meghívta őket kenyérre 
és sóra (azaz ebédre). 

A tanácskozás más teremben folyt egy fél óráig. Megbíza- 
tását tolmács által közölte s írásban is átadta Fossevini. Az elő- 
terjesztés summája az volt, hogy a pápa békét szerez a lengyel 
királylyal, ha a czár, mint követe által izente, a török ellen szövet- 
kezik a többi keresztyén fejedelmekkel, ha a persákhoz és tatá- 
rokhoz küldendő követeknek szabad közlekedést enged orszá- 
gán át, ha a katholicusoknak szabad kereskedést biztosit és 
kath. templomok épithetését, végül, hogy a czár a katL vallásra 
térjen, s a pápa hatalma alá vesse magát. 

A tanácskozás után ebédre vezették őket. Az ebédlő terem- 
ben nagy pohárszékek állottak, gazdagon megrakva arany és ezüst 
tálakkal, nem használat végett, csupán a fényűzés és gazdagság 
mutogatására. Yagy százan vettek részt az ebéden. A czái* 
és fia külön asztalnál kimagasló helyen ült, a másik hosszú 
asztalnál fent két királyi berezeg alább 8 senator, 7 belső taná- 
csos, aztán az udvarnokok, kiki hová le ült. Az asztal közönsé- 
ges abros^szal volt beterítve, nem volt rajta sem tányér, sem kés, 
villa, sem asztalkendő, csak a babonából szokásos kenyér, só és 
két csésze eczettel és borssal. A mint a követek beléptek, a czár 
mindeniket nevén szólítva, egy közeli asztalhoz ültette le őket Az 
ebéd két óráig tartott. A czár és fia megmosták kezeiket, a töb- 
biek nem. A czár, mint egy családapa úgy viselte magát az ebéd- 
nél. Mindenkire kiterjedt figyelme, nincs-e valamire szüksége s 
majd ide, majd amoda küldözgetett egyetmást asztaláról. Szoká- 
sos az orosz udvari ebédnél, hogy midőn a czár valakinek aszta- 


BÁTHORY É8 AZ 0R08Z CZÁR KÖZÖTT. 299 

Iáról ételt kfild, az egész társaság felkél s az étekfogó így szól : a mi 
nagy urunk ezzel mutatja irántad jóíndúlatját. A felelet rá : földre 
borulok előtte. A kinek pedig italt (méhsört) küld a czár, az ebédlő 
közepére áll ki s a czárra köszöntve iszik s tovább adja poharát, a 
kinek akaija. Az ebéd alatt több mint hatvanszor keltek föl a czár 
ilyetén kinálkozására. Az ebéd végével a czár hízelgő szavakkal 
felköszöntötte a pápát 

Aug. 3 1-én volt hasonló czeremóniával a második audientia. A 
czár olvasta, úgymond, a pápa és Rudolf császár leveleit s tanácso- 
sai által kíván azokra válaszolni, a kiket névleg és újjmutatással 
megjelölt Ezekkel 6 órán folyt a tanácskozás s a végválasz sept. 
4-ére halasztatott Ekkor volt a harmadik audientia s utána 
tanácskozás ; de a vallásos ügyekben semmit sem határozhattak, 
mert a harcztérről nagyon nyugtalanító híreket kapott a czár. 
Báthory Pleskowot, mely egyik legfontosabb erőssége volt Lió- 
uiának, akkor már hevesen ostromolta. A czár meg akarta előzni 
a vár bevételét s kérte Possevinit, hogy a lengyel királyhoz menne 
a békekötés ügyében. 

A zavart és aggodalmat, melyet a czár udvarában Pleskow 
ostroma okozott, betetézte Báthory levele, mely sept 9-én érkezett 
a lengyel táborból. Egy terjedelmes emlékírat volt az, válaszúi a 
czár jun. 29'én kelt kihívó levelére, melyet Báthor}'Polockóban épen 
akkor kapott, mikor a pápai követek nála voltak. A hős lengyel 
király nem maradt adós a válaszszal : a czár sértegetéseire emberül 
megfelelt ; nem kímélte a papirost : a terjedelmes levélre, hasonló 
hosszú replikával válaszolt, orosz, lengyel és latin nyelven s ugyan- 
csak megnyomta a tollat s a végén párbajra hívta ki a czárt E levél 
nem ismeretlen előttünk, nekem jutott a szerencse azt a Történelmi 
Társulatnak, 1883. decz. gyűlésén bemutatni, s a >Századok«-ban 
(1884. évf. 511.1.) bő kivonatban ismertetni. A borsos levél tartal- 
mát tehát ismerjük, de nem volt tudomásunk arról a hatásról, 
melyet az a czárra tett Possevinitől megtudjuk azt is. 

A czárt rendkívüli felindította a Báthory levele. A düh 
és magaláztatás érzetétől reszketve olvasta azt A győző met- 
sző gúnyja és fenyegetése annálinkább szivéig hatott, mert érezte, 
hogy megbosszulni magát nem képes s párbajra kiállni semmi 
kedvet sem érzett magában. 


300 A PÁPA BÉKEKÖZVETÍTÉBE 

Másnap, a mint Possevinit hivatta, a levél hatása meglát- 
szott nemcsak a czáron, de egész környezetén. Komor tekintettel, 
hallgatva ült a trónon s mihelyt Possevini a terembe lépett, körül- 
fogták a tanács urak s mélyen hallgatva átvezették a tanácste- 
rembe. Megmutatták a lengyel király levelét s kérték, hogy siessen 
elin lűlni a béketárgyalásra. Nagyon engedékenyek lettek, s a pápa 
minden kívánatát teljesíteni ígérték. Készen voltak a czár levéléi 
a pápához, a császárhoz és a velenczésekhez, a melyben a kath. 
papoknak, kereskedőknek szabad közlekedést, s tartózkodást igér 
országában, templomokat, temetőket engedélyez, s a Persiába, a 
tatárok közé Kazánba és Asztrakánba küldendő követeknek veze- 
tőket és élelmet országán át. S mindezt a Báthory levelének 
hatása alatt. 

Possevini felkészült az útra. A czár úgy intézkedett, hogy 
egyik társa visszaküldessék Eómába a levelekkel, egyikök a czár 
közelében maradjon (mintegy kezesül) s Possevini Báthory- 
hoz menjen. 

Az búcsú audientiára sept. 12-én níég nagyobb pompával 
vezették a palotába Possevinit. A czár megérkezésükkor felállott, 
példáját követte egész környezete. Antoni — így szólt Posse- 
vinihez — te a lengyel királyhoz fogsz menni, üdvözlöd nevemben 
s tárgyalod vele a békét a pápa parancsából, aztán bárminő légyen 
az eredmény, visszatérsz ide, mindig szívesen látunk, úgy a pápa 
tekintetiért, mint a te hasznos szolgálataidért Te — szólt a 
Rómába küldendőhöz fordulva — visszamégy a pápához üdvözle- 
temmel, levelemmel és ajándékaimmal. Te pedig — szólt a har- 
madikhoz, megczirogatva fejét — mellettem maradsz, nem lesz 
semmi hántásod. Possevini és társai kézcsókkal vettek búcsút a 
czártól és fiától. Otthon nagy ebédet rendelt számukra a czár s 
két főember által az útra egy korsó bort is küldött számukra, a 
mi náluk nagy ritkaság és egyedül a czárnál található, az áldo- 
zathoz is tőle kapják a papok. Estére még egyszer hivatta őket a 
czár, átadta a pápa számára készített.ajándékokat, értékes nyuszt- 
bőröket s a követeknek is nyusztbőr és pénzbeli ajándékokat 
osztott ki. A pénzt Possevini előleges megintésre fogadta el 
csak, nehogy a czárt megsértse — és foglyok kiváltására készült 
azt fordítani. De nagy részét még ott el kellett osztogatniok bor- 


BÁTUOllY ÉS AZ OROSZ CZÁR KÖZÖTT. 301 

ravalóúl a pristavok és a jelenlévő udvarnokok közt, a mit azok 
nemcsak megvártak, de nemzeti szokás szerint tolakodó s köve- 
telő szavakkal kértek is. 

Sept 13-án indult el Possevini Starisából, mintegy 100 
nemes lovas által kisérve, Fleskov felé. 16 nap múlva az Ilmen 
tavánál voltak, melyen 8 órán keresztül átevezvén, Novgorodba 
érkeztek, a hol 2000 főnyi tatár őrséget találtak. 

Possevini a lengyel táborba küldte egyik tolmácsát Basíliust, 
hogy tudassa a királylyal Novgorodba érkezését és kérje, hogy a 
határig vezetőket küldjön eléjök. Négy nap alatt visszatért a kül- 
dött s Possevini, miután Báthory a határig litván étekfogóját 
Bnmski Sándort ^00 lovassal eléje küldötte, oct. 5-én a lengyel 
táborba érkezett Pleskow alá. Az ostromló sereg nagyon örült 
megérkezésének, mert attól tartottak, hogy az ostrom késő télig 
el fog tartani, s jól ismerték a királyt, hogy addig meg nem mozdul 
Pleskow alól, míg be nem veszi az erős várat, melyet egy elszánt 
bojár, Sujski berezeg 8000 emberrel védelmezett. A zord tél elő- 
jelei pedig már mutatkoztak, egy nappal azelőtt erősen havazott, 
a mi nem kevéssé lehangolta a lengyel-magyar tábort, a hol ele- 
gendő sátor sem volt, mely a hideg ellen védené őket. 

A király tüstént összehívta a tanácsot, s Possevini 
a czártól hozott békeföltételeket előterjeszté. Másnap hajnal 
hasadtakor hívatta a király a követet s azt határozták, hogy 
Possevini az övéi közül valakit a czárhoz küldjön (a ki ekkor már 
iSloboda Alexanderben volt) azzal a kívánsággal, hogy helyet tűz- 
zenek ki, nem mint a czár kívánta Moszkvát, hanem eg}' határ- 
széli helyet, a hol mindkét fél teljhatalmú követei összejöjjenek. 
Az egyik tolmácsot, ApoUoni Andrást küldöttek vissza a czárhoz, 
a ki küldetéséből betegen tért vissza, s nemsokára meg is halt. 

A közös béketanács létrejött. Ki ver ova-horca, egy igénytelen 
falu az orosz határon belül, tüzetett ki a lengyel és orosz köve- 
tek találkozási helyéül. A követek megérkezvén (decz. 13-án), 
Possevini a orosz követekkel a faluban lakott, a lengyelek a 
falun kívül s közös tanácskozás végett lengyelek és oroszok 
Possevini szállásán gyűltek össze. A megegyezés nem volt könnyű 
dolog. Báthory kimondta, hogy Livóniából egy talpalatnyit sem 
eugoil, a czár viszont erősen ragaszkodott liivónia egy rés/éhez, 


302 A PÁPA BfcKEKÖZVETÍTÉSE 

hódításai legtöbbre becsült gyöngyéhez, a mely hivatva volt 
Oroszországot Európával összekötni. A béketárgyalás így kölcsö- 
nös recriminatiók, panaszok és követelések miatt elhúzódott egy 
hónapig, mi alatt összesen 19 ülést tartottak. Nem egyszer volt 
már azon a ponton, hogy megszakad a tárgyalás ; hol a czár követei 
akartak urokhoz visszatérni Moszkvába, hol a lengyelek a király- 
hoz Yilnába. Possevininek összes diplomatiai ügyességére yolt 
szüksége, hogy ezt megakadályozza s inkább követek küldését java- 
solta, a mi szintén sok időt vett el. Az ilyetén nehézségekhez 
járult még az is, hogy nagy szükséggel kellett küzdeniök, mert a 
vidék el volt pusztítva, alig volt még ivóvizök is. Possevini ügyes 
közvetítéséé az érdem, hogy végtére is megegyezés jött létre s 
1582. jan. 15-én megköttetett a béke, azzal az eredménynyel, hogy 
a czár átengedte a lengyel királynak az egész Livóniát, Báthory 
ellenben visszabocsátotta az elfoglalt muszka várakat. A békeföl- 
tételekre kölcsönösen megesküdtek a követek s kiállították a béke- 
okmányokat. 

így lön megkötve a béke, a miben Possevininek tagadhatat- 
lanul nagy érdeme volt. Büszke is volt rá, hogy a mit 30 éven 
keresztül annyi követség megpróbált s mind hiába, azt neki sike- 
rült megvalósítani. 

Possevini a muszka követekkel együtt kelt útra, vissza a 
czárhoz. Útja az orosz városokon át diadalmenet volt: a nép 
kitódult eléje s nem győztek eléggé hálálkodni, hogy az annyira 
óhajtott békét megszerezte az országnak. Porcowban állapodtak 
meg először, innen 8 nap múlva Novgorodba értek, két napi pihe- 
nés után folytatták útjokat, s 13 nap múlva Moszkva alá érkeztek. 
Itt a czár fehér medve bőrrel diszített kocsit s 300 lovast kül- 
dött eléje. 

Possevini nem akart időt veszteni, siettette a czár ígéreté- 
nek teljesítését, hogy a pápához követ küldessék a keresztény 
fejedelmek között kötendő szövetség, s a kath. kereskedők és 
papok befogadása ügyében. Ezeket a czár, a pápának, a csá-. 
szárnak, a lengyel királynak, a . velenczéseknek, Károly és 
Ernő főherczegnek írt leveleiben megígérte. A kath. valláshoz 
csatlakozás ügyében azonban a legjobb igyekezettel sem tudott 
kivinni semmit  Possevini.  A békekötés fej ében a czár reményt 


BÁTHORY É8 AZ OROSZ CZÁR KÖZÖTT, 303 

njújtott Ugyan erre is, de maga gondoskodott annak meghiúsitá- 
sáról. Három audientián disputált a vallás dolgában Possevini 
a czár előtt a körülötte léTŐ nemesekkel, s egy emlékiratot adott 
át, melyben mindazokat elősorolja, a miben a kath. vallás a görög- 
keletitől különbözik. ^) A czár és környezete mindenre el volt 
készülve. Jó eleve kiadta a rendeletet a metropolítának és bét 
püspöknek, bogy készüljenek a vitára és ellenállásra, s ezek 
mellé a czár anabaptista orvosát is segítségül rendelte. Ez a 
katholicusokboz szított, de ellenkezni a czárral nem mert, titok- 
ban tudatta azért a követeket, bogy ne vegyék tőle rósz néven, ba 
félelemből a katb. vallás ellen fog ő is nyilatkozni. Az angol 
kereskedők is beleavatkoztak, a kiknek szabad tartózkodás volt 
engedélyezve az országban, olyképen, bogy tizenkettő közűlök mint- 
egy kezesül Moszkvában tartatott. Ezek féltvén privilégiumokat 
s királynéjok tekintélyét s bízelegni akarván a czárnak, egy köny- 
vet nyújtottak át neki, a melyben a pápa antikrisztusnak állítta- 
tik. Possevini ezt sem bagyta felelet nélkül ^) ; de biába való volt 
mioden vitatkozás, a czár és népe ellenkezését buzgó törekvése 
nem tudta megtömi. 

Ezen közben elközelgetett a tavasz, a midőn a tavak, folyók 
jeges a bó olvadása olyan mérveket szokott ölteni Oroszországban, 
hogy a nagy vizáradások elöntik az utakat s lebetetlenné tesznek 
minden közlekedést Possevini, nebogy a vizáradás Moszkvába 
rekeszaze, útra készült. Útra készülődése idejét is nemes ember- 
baráti cselekedetre basználta. Hallván, bogy Asow várából 
török fogságból 40 spanyol és olasz orosz területre menekült, 
kieszközölte, bogy a czár szabadon bocsássa őket s velők a pápá- 
nak és a spanyol királynak kedveskedjék. Hasonlókép kieszkö- 
zölte, bogy 30 litván kereskedőt szabadon bocsásson, továbbá, 
minthogy kíséretéből ketten útközben megbaltak, ezek belyét is fog- 
lyokkal tölttette be. Közbevetette magát a többi foglyok sorsának 
enyhítésére is. A foglyok sorsa Moszkvában valóban elszomorító 
Tolt: ronda börtönökben, örök sötétségre voltak bárboztatva 
8 békókba  verve,  ébséggel gyötretve fertelmes  piszok  kíizött 


*) L. Moseovia. 
*J L. Mo8<*ovia. 


1 


304 A PÁPA BÉKKKÖZVETÍTK8K 

nyomorogtak. PosseTÍni kieszközölte a czám&l, hogy száz- 
nyolczvan lengyel és litván foglyot, kik között néhány livon 
nemes is volt, kiszabadítottak emez undok börtönökből s polgá- 
rok házaiban helyezték el s emberséges bánásmódban részesített 
ték. Ezeket a czár Possevinihez küldte, hogy kiszabadításukért 
a pápának s neki köszönetet mondjanak. Elszomorító látványt 
nyújtottak a szerencsétlen emberek (legnagyobbrészt nemesek,) 
szénnyes ruhákban, éhségtől elcsigázva, megnőtt bozontos szakál- 
lal s összekuszált hosszú hajjal, a mint a földre vetették magukat 
s homlokukkal a földet verve hálálkodtak s kérték a pápa könyö- 
rületet megszabadításukra. Possevini vigasztalta, hogy kiszaba- 
díttatja őket — s étellel ellátva s pénzzel megajándékozva, bocsá- 
totta el őket magától. De nemcsak ezek (a kik többnyire pro- 
testánsok és görögkeletiek voltak), hanem görögök és örmények 
s egy török főnemes Achmed Chelebi is hálálkodtak a béke meg- 
kötéseért, hogy hazájokba visszatérhetnek, mert két év óta, a míg 
a háború tartott, el levén zárva az út hazájok felé, mintegy fog- 
lyokúl tartattak Moszkvában. 

Ilyen áldásos volt a pápa békeközvetítése. Visszaadta két , 
ország békéjét, melyek mindegyike, a győző ép úgy mint a legyő- 
zött, belefáradt már a harczba, visszaadta a régóta tűzzel és vassal 
pusztított harcztér, Livónia nyugalmát s visszaadta százaknak, sut 
ezreknek, kik sanyarú fogságban szenvedtek, szabadságát 

Possevini, ha a vallás dolgában nem érte is el a kivántczélt 
nemes önérzettel, büszke öntudattal indulhatott vissza. Márczius 
14-én hagyta el Moszkvát 300 nemes díszkísérettel. 4 nap múlva, 
éjt-napot összetéve, Smolenskbe érkezett Hat napig várt itt a 
czámak a pápához küldendő követére. Smolenskből 150 lovas ós 
gyalog kísérettel folytatta útját Orsába, innen Vitepsbe a Dwina 
mellé, itt töltötték a húsvétot ; majd Polockó és Disna felé foly- 
tatták útjokat ; innen Dünaburgba s pünkösd szombatján Kurlan- 
dia fővárosába lUuxenbe érkeztek, s e protestáns városban a 
lutheránus pap házában (mely a legnagyobb volt ott) szállottak 
meg, a hol a pünkösd ünnepét, a lutheránus pap bámulatára, a 
házban rögtönzött oltár előtt ünnepelték isteni tisztelettel. 

Illuxeuből Rigába, Livónia fővárosába mentek, a hol a len- 
gyel király a béke  megkötése  óta  tartózkodott  Útjok  nagyon 


BÁTHORY ÉS AZ OROSZ CZAR  KÖZÖTT. 305 

fáradságos és terhes volt Sokszor kellett folyón átkelniök fából 
kivájt alaktalan csónakokon, és pedig úgy, hogy lovaikat a csónak- 
ból kantárszárnál fogva vezették. A király kétnapi járó földre 
saját kocsiját küldötte eléjök s midőn Rigához közeledtek, a király 
parancsából az összes nemesség eléjök jött, hadd lássa az orosz 
követ s a rigai lutheránusok, mennyire becsüli a király a pápa 
követeit 

Possevini sokat tanácskozott a királylyal a béke megtar- 
tása, a foglyok kicserélése, Livónia felvirágoztatása és benne 
püspökség alakítása, nemkülönben a svéd királylyal való barátság 
megőrzése felől. A svéd királyhoz el is küldetett követségbe 
Varsevicki Kristóf. 

Rigából Vilnába ment Possevini, a hol a ruthének és oro- 
szok számára seminariumot alapított a pápa rendeletéből, a ki 
a seminaristák számára 1200 scudi évi jövedelmet rendelt Innen 
folytatta útját Róma felé, a hová 1582. sept 13-án érkezett meg 
s lelki örömmel tett jelentést a szent atyának követsége üdvös 
eredményeiről s a i)ápai békeközvetítés áldásos sikeréről. 

SzÁiiECZKY Lajos. 


S'zlZAPOK. 1885. IV. Füzet. 20 


A SZÉCHYEK MURÁNYBAN. 


NEGYEDIK ÉS BEFEJKZÖ KÖZLEBiÉMY. 


V. 

Kilencz gyermeke közül csak négy leány élte túl az aty&t s 
az T) kiházasitások lőn az anya feladata. Sok gondot ez nem oko- 
zott A Széchy-leányok az ország legvagyonosabb örökösei közé 
tartoztak s hamar kaptak férjet, még pedig a legelső főúri családok 
köréből. A legidősebbet, Máriát ») Erdélybe vitték. 1627. május 
30-án vezette oltárhoz ifjabbik gróf Bethlen István, váradi főkapi- 
tány, az erdélyi fejedelem unokaöcscse. A korban hozzá legköze- 
lebb álló Borbálát ugyanekkor — alig tizenhárom éves korában 
eljegyezte gróf Thurzó Ádám s 1629. jun. 17-én meg is tartotta 
az esküvőt. ^) A harmadik leányt Katát Listius János báró vette 
el. 8) Végül a legifjabb leány, Éva, gróf Illésházy Gábor neje lön, 
1641. február 10-én. Ösi, nagy tekintélyű aristocrata családokból 
kaptak tehát férjet mindnyájan s az anya meg lehetett elégedve a 
társadalmi állással, melyet leányai elfoglaltak. 

A mig Széchyné élt, egyik vejét, egyik férjes leányát sem 
tartotta maga mellett Murányban. Pedig halála után mindnyá- 
jan oda költöztek, még azok is, kiket családjok nem sziveseu 
bocsátott el előbbi lakhelyükről. De Széchyné egyiket sem hívta 

^) Mária 1632. vegén özvegy lett s 1634-l)cn másodszor rozsályi 
Kun Istvánnal kelt egybe, kitol azonban később törvényesen elvált, 
1644-beu Wesselényi Ferencz vette uöül. 

^) Borbála Thurzó halála után Forgác.h Ádámhoz ment nőül, de 
csakhamar meghalt. 

^) Melyik évben az bizonytalan. Egy régi feljegyzés szerint 
1649-ben. Ez azonban határozottan téves, inert akkor már rég gyerme- 
kei is voltak. Thaly Kálmán említi, hogy ^zéchy Kata hozományjegy- 
zéke 1634-bÖl megvan a kismartoni levéltárban. HaezSzéchy Györgyiül 
Kata leányának hozományjegyzeke, úgy a házasság is 1634 bcii 
létesüllictett. 


Á SZÉCIIYEK MURÁN YBAK. 30 7 

magához. Egyedfii maradt hatalmas várában. Ez is jellemzi viszo- 
nyát gyermekeihez. Bizonyára igaz anyai érzéssel csüggött rajtok. 
Szerette leányait és vejeit, de a szeretet nála sajátszerű módon 
nyilatkozott. A mint egyik tisztjétől, Péchy Györgytől azon a 
jogczimen, hogy rokona, még nagyobb buzgalmat és szolgálat- 
készséget igényelt, mint többi főembereitől, úgy lányai és vejei 
irányában szintén fokozottabb igényeket emelt. Megkövetelte 
tőlök, hogy az ő akarata legyen életök szabályozója mindenben. 
Úrasszonyuk volt, a ki törvényt szabott nekik, nem csupán 
akkor, midőn közelében időztek, hanem akkor is, midőn 
messze tőle, saját otthonukban éltek. Noha a lányok szeret- 
ték anyjokat és gyakran meglátogatták, az anyai önkény mégis 
feszélyezte őket s ez okozta, hogy állandóan Murányban maradni 
egyik sem igen vágyakozott. Tiszteletteljes távolságban maradtak 
tőle. De az anya a távolból is éreztette befolyását, szabályozta 
életmódjokat, háztartásukat s hatalmaskodó természete okozta, 
hogy többször összeütközésbe jött velők. 

Bethlen Istvánnal, legidősebb lánya férjével ez nem tör- 
tént A >kis grófc, a mint nevezték, szelid természetű, szeretetre 
méltó ember volt, a ki készségesen teljesítette anyósa minden 
kÍTáoatát. Kitért a viszály elől s noha ő lakott Muránytól a leg- 
messzebbre, az egykorúak állítása szerint épen ő volt az, a ki 
leginkább állott Széchyné befolyása alatt. Viszonyát anyósához 
és neje rokonaihoz a legvilágosabban jellemzi a következő levél, 
azon kevesek egyike, melyek Bethlen Istvántól eddig a levéltárak 
mélyéből előkerültek : 

Tekintetes és Nagyságos nékem mindenkoron szerelmes 
Asszonyom Anyám, az úr Isten Nagyságodat, minden kívánsága 
szerint való sok jókkal, jó egészséggel álgya megh kedvesivei 
edgydtt. Hogy Nagyságod én róllam alázatos szegény szolgáló 
fiárűl el nem feletkezett, hanem jó Egészséges állapottja felől 
való kedves írásával meghörvendeztetett. Nagyságodnak aláza- 
tosan meghszolgálom, bizonnyára Nagyságos Asszonyom nékem 
is elégh szomorú, hogy Nagyságodat ez ideigh is magunk álla- 
potja felől nem tudósíthattam, mellyet Nagyságod nem feledé- 
kenységemnek, hanem az mostani zűrzavaros állapotnak tulajdo- 
nítson. Magam állapotja felől Nagyságodnak írhatom Istennek 
neve dícsírtessék tűrhető állapottal vagyok, jóllehet mivel sok jó 
akaró barátim törekedésére az bornemiszaságnak ismét ellene 
mondottam, miolta az bort kezdettem innya, mivelhogy nem lehet 
hogy néha ember az határt által ne hágja, holmi borbeli aprólé- 
kos nyavalya forgódik néhányszor körűlem, de ismét kitörődem 
belölle naponként. Az atyámfia felől is Nagyságodnak írhatom, 
immár mind  magának  s  mind  leányának az átkozott hidegh 

20* 


808 ACSÁDY IGNÁCZ. 

megkegyelmezett, egész esztendőt töltyén mindeniken. Bizony 
Nagyságos Asszonyom kedvem ellen igen megh kelleték szoknom 
az váradi várban való heverésemet, úgy annyira, hogy immár 
ugyan sok üdöktfil fogva, egyik házamhoz való menetelem sem 
engettetett bizonyos okokra nézve, de ennek most igy kelletik 
Nagyságos Asszonyom lenni. Ide való állapotunk felfii Nagysá- 
godnak egyebet nem irhatok mostan, csendes állapotban vagyunk 
roígh tartson csak Isten tudgya. Az Nagyságod és kis sógor- 
asszonykáknak kedves jó egészségeknek látogatására való fel me- 
netelemet bizony nem restellenék, söt kívánva kívánnám Nagy- 
ságos Assszonyom s meghis cselekedném jó szívvel, de tudván az 
embereknek elméjeket tudom nyilvánsággal azt hirdetnék felőlem, 
hogy Törökkel Tatárral megyek kitfil Isten oltalmazzon. Méltó 
panaszolkodásom lehetne Nagyságos Asszonyom sógor uramra 
Thurzó Ádám uramra, hogy az Tisza folyásának és Tokaj várá- 
nak látogatására elfáradni nem restéit, de azon az patakon, az 
szép sík mezőkre, az azokat lakó Hajdú vitézeknek s azokon 
innét nekünk nyomorgó szegény Atyafíainak látogatására ilUű 
rugaszkodni vagy nem merészlett vagy ugyan nem akai*t, noha 
mindazáltal oly katona vitéz úrfinak ismerem ő kegyelmét lenni, 
hogy más ennél nagyobb akadálya nem lőtt volna, elhittem min- 
den kétség nélkül, hogy tiszta szivvel eljött volna s bizony én is 
örömmel s kedvesen láttam volna ő kegyelmét Nagyságodat 
Nagyságos Asszonyom sok írásaimmal (noha volna talán mirul) 
mostan fárasztani nem ítélem illendőnek lenni, hanem Nagyságo- 
dat kérem csak azon alázatosan, mint ennekelőtte úgy ez utánna 
is igaz, jóakaró, engedelmes szolgáló fiának ismervén s tudván 
lenni, vélem szolgáltasson, kire életem fogytáigh tökéletesen Ígé- 
rem és kötelezem magamat. Nagyságod által mind sógor uram- 
nak ő kegyelmének ha ott lészen, mind penigh az Sógor Asssony- 
káknak ajánlom szeretettel való szolgálatomat és Istentül min- 
den üdvösséges jókkal ő kegyelmeket megháldatni tiszta szívből 
kívánom. Az ő kegyelmek leveleit, kiket az feleségemnek irtanak 
jó gondviselés alatt beküldöttem, tudom, ő is mind Nagyságodnak 
s mind ő kegyelmeknek választ fog írni. Éltesse és tartsa Isten 
Nagyságodat sok esztendeigh kedves jó Egészségben. Ex Várad 
ultima Augusti 1630. Nagyságodnak jó akaró engedelmes szol- 
gáló fia mígh él Bethlen István s. k. — Jákoffi uramnak Nagy- 
ságod által ajánlom sok szolgálatomat, kedvesen venném ő kegyel- 
métől, ha az mostani végekben való állapotukról és szép vitézi 
játékokrúl tudósítana, mivel ugy hallom, hogy immár el is kezdő- 
dött köztök ; csakhogy az én bolond ítéletem szerint jó volna 
mentül hamarébb azt lecsendesíteni, mert együtt ez után csak 
kicsiny üdövel is, talám ha szintén akarnák sem lehett leesendő- 


A SZtCHYEK UURÁNTBAN. 309 

síteni, az mint az Török készületit hallom napoukint, mert az mi 
kevesen magyarok vagyunk, félő, hogy azoknak ellenek állására 
kevesek ne legyünk, én bizony elég szomorú- szívvel hallom az 
szegény magyaroknak, csak mostani veszedelmes áll apotj okát is, 
mennyivel inkább eleve ellátván micsoda romlás követheti őket, 
ha meg nem szűnnek a veszekedéstől. Nagyságodnak ez elmúlt 
napokban is írtam volt egy levelet, melyet Bornemisza János 
uram kezében kültem volt, hogy megküldje, nem tudom cseleket- 
teje 6 kegyelme vagy nem ? — Kiviil : Az Tekintetes és Nagy- 
ságos Gróff Drugeth Homonnay Mária Asszonynak az Tekinte- 
tes és Nagyságos Rimaszéchi György uram ö Nagysága szerel- 
mes és kedves meghagyott özvegyének, nékem szerelmes asszo- 
QYomnak, anyámnak. ^)< 

A mi Széchynének különösen sok bajt okozott, az leányai 
hozományának ' biztosítása volt minden eshetőséggel szemben. 
Bethlen István e tekintetben is készségesen teljesíté anyósa óha- 
jait. 1628. jun. 29-én a leleszi konvent előtt nyilatkozatot állított 
ki, melyben azon esetre, ha neje Mária magtalanul halna meg, a 
vele kapott 50.000 frtnyi hozomány biztosítására leköti a jnásik 
három Széchy-leány javára saját jószágait. ^) Már Thurzó Ádám, 
a második yő, nem igen volt hajlandó ilyen nyilatkozatot adni. 
Hasztalan sürgették Murányból. Ez az ügy s egy másik szintén 
pénzbeli természetű kérdés Széchyné és Thurzó közt hosszas és 
igen heves összekocczanást okozott, mely olyan mérveket öltött, 
hogy végre Pázmány Péter bibornok-érsek beavatkozását tette 
szükségessé. Széchy György halála után a készpénzből és ingó 
értékből mindegyik leányra — mint ők számították — 51.000 
frtnyi örökség jutott. Mária, a legidősebb leány férjhez menetele- 
kor meg is kapta a maga 50.000 írtját. De második leányának, 
Borbálának Széchyné már nem akart ennyit adni hozományul s 
1637-ben. is — midőn az már máspdízben férjnél volt — csak 
37.000 frtot fizetett ki neki. Thurzó Ádám még kevesebbet kapott, 
pedig ő már az említett összeget nem mint hozományt, hanem 
mint neje örökségét követelhette. Követelte is, de hasztalanul. 
Előbb szóbelileg vitték ez ügyben az alkudozásokat, utóbb 
1632-ben sűrű levélváltás folyt Széchyné és veje közt s a viszály 
komolyabb alakot kezdett ölteni. Széchyné éles hangon veti sze- 
mére Thurzónak, hogy rágalmazza őt az urak előtt, pedig nincs 
rá oka. Thurzó azzal igyekezett követelését indokolni, hogy 
í^zéchyné elhunyt férje végrendelete alapján tartozik minden leá- 
nyának egyenlő összeget adni,  tehát Borbálának is annyit,  a 


^) Orsz. Levéltár.. Kisebb Levéltárak. Széchy-család. 
*; Az okmány Orsz. Lev. 


310 AC8ÁDY IGNÁCZ. 

mennyit Máriának adott. Erre az özvegy 1632. aug. 8-án azt 
feleli : »Nem igaz az, hogy szegény szerelmes uram olyan rende- 
lést tett Yolna, hogy mindegyik leányának annyit adjak, mint 
Bethlen Istyánnénak. Bizony arról semmi írás. Mi okért kellett 
penig azt a summa pénzt annak a leányomnak adnunk, sokszor 
megírtam s megizentem Kdnek.« ^) 

Az özvegynek abban föltétlenül igaza volt, hogy Mária nem 
atyja végrendelete alapján kapta a maga hozományát Szécliy 
Gryörgy után nem maradt végrendelet. De maradt örökség s ennek 
kézhez adását minden leánya követelhette tőle férjhez menetele- 
kor. Ezt az örökséget nem akarta Széchyné kiadni kezéből. 
Thurzó ez ügyben Pázmány Péter közvetítéséhez fordult, ki a 
következő levelet intézte az özvegyhez : 

» Tudom Kd abban nem kételkedik, hogy én minden időben 
jóakarója voltam s sem kárát, sem búsulását *nem kívántam 
Kdnek, sőt az miben lehetett, könnyebbítettem az Kd özvegysé- 
gének árvaságát. Most is azon jóakarattal vagyok Kdhez. De 
^gadhatatlan dolog, megütköztem abban, hogy Kd Thurzó 
Adámné asszonyomhoz és szolgálatra kész urához oly idegenen 
viseli magát, nem akarván ugyanazon jó akaratot és anyai sze- 
retetet nyújtani ö Kkhez, melyet mindnyájan tudunk, hogy más 
lányához mutatott Kiből sokan külömb-külömbféle ítéleteket 
tesznek Kdről. Azért Kdét szeretéttel kérem, gondolja meg az 
szeretetnek kötelességét és az istennek törvényeit és ne adjon okot 
maga büsulására is, hanem az szegény Széchy György testamen- 
tumának rendelése szerint adja ki az igazat Thurzó Adámné 
asszonyomnak is, sőt azonkívül is igaz jóakaratját mutatva Ed ; 
hiszen nem idegen az, kivel Kd jót cselekszik. En is Kdtől igen jó 
néven veszem, ha így cselekszik. Assecurálom is Kgdet, hogy sok 
bútól és galibától menekedik, hajó akarattal vagyon az dologban. 
Mivel egyébiránt ugy látom, hogy kedvetlenséggel és talán alkal- 
matlansággal is meg kelletik Kdnek cselekedni, a mit ha jóaka- 
ratjával megtesz, nagy becsülettel Thurzó Ádám uramot ő Klmt 
is magához kötelezi. Nem merem pennára bízni, minemű alkal- 
matlanságok jöhetnek ki abból, hogy így hosszú pórázra bocsát- 
juk. De elhigyje Kd, hogy nem jóakarója Kdnek, a ki ebben 
olyat tesz, hogy a mi a Kd szerelmes leányának is az igazsága, 
az meg ne adassék, a mint vagy a Kd példája tnás lányához 
mutatja, vagy az szegény Széchy György testamentuma tartja. 
Ezzel az ur istennek gondja viselésébe ajánlom. Dátum Sellyén, 
1632. aug. 23. «) 


*) Nemz. Mdzeum Forgách -levéltár. 
*) Nemz. Múzeum Forgách-lev. 


A SZÉCIIYEK MUKÁNYBAN. 311 

E jóakaró közbelépésnek sokáig uem lett eredinéuye. Szé- 
chyiié nem akart engedni s esetleg a törvényes eljárástól, a por- 
tól sem riadt vissza. Pedig Thurzó Ádám a kellemetlen czivako- 
dás daczára sem feledkezett meg soha az anyósa iránti köteles 
tiszteletről. Levelei a legszivélyesebb és a leggyöngédebb hangon 
ír?ák. Váltig erösiti, hogy nem ö és neje okai, hogy a viszályos 
kérdés rendezve nincs. Ez nem 6 rajtok múlik. Még inkább védi 
magát azon szemrehányás ellen, mintha anyósa ellen támadt volna. 
>Fiú az atyjára — írja — leány az anyjára azzal nem láttatik 
támadni, ha igaz jussát illendőképpen exequálja. Mi minden 
igyekezetünkkel azon voltunk és vagyunk, hogy teljes életünkben 
uagyságodnak, mint szerelmes anyánknak alázatos szolgálatunkkal 
kedveskedjünk.* Végre 1633. Február utolján Széchyné hajlan- 
dónak mutatkozott engedni s létrejött a megegyezés az anyós és 
vő között Egész örökségét azonban Thurzóné ekkor sem kapta 
ki, miért még négy év múlva is — akkor már második férjére — 
hagyja anyjánál levő pénzét és más értékét. ^) 

Egy évtized múlva, midőn féllábbal már a sírban állt, még 
ridegebben összeütközött legidősebb leányával Máriával, ki akkor 
törvényesen el volt választva második féijétől, rozsályi Kun 
Istvántól s erdélyi birtokán Tasnádon lakott. Az anyának több 
féle oka lehetett leányára neheztelni. Elválásának kalandos, kissé 
zajos története visszatetszett a puritán erkölcsű anyának. De 
még sem ez idézte föl haragját. Az elválás s a vele járó zajos 
események után, melyek 1637-ben történtek, az özvegy még éve- 
ken át zavartalan jó viszonyban élt leányával, ki gyakran meg- 
látogatta 8 heteket töltött Murányban, mig az anya saját főem- 
bereit küldte le hozzá Tasnádra, hogy gazdaságát rendbe hoz- 
zák s az ellene indított különféle perekben segélyére legyenek. De 
Mária jó gazdasszony volt ugyan, csakhogy pénzzel bánni, takarékos- 
kodni nem tudott soha. Örökös pénzzavarral küzdött s hol éksze- 
reit adta zálogban, hol pedig valamelyik jószágát adogatta el. 
Kétségkívül anyjától is gyakran kért pénzbeli segélyt s mivel 
mindezzel sem tudta ügyeit rendezni, a haragvó Széchyné azzal 
fenyegette, hogy kitagadja. 1641 nyarán Mária otthon időzött 
Murányban. Ekkor történt az összekocczanás. Az anya azt köve- 
telte leányától, hogy állítson ki bizonyos reversalisokat, melyek 
alapján önkényt lemond az anyai örökség egy részéről. Mária nem 
akarta e kívánságot teljesítni. Ekkor Széchyné Máriát » szoros és 
kemény őrizet alá« helyezte s »erőszakkal és hatalmaskodva* 
letartóztatta mind addig, míg a kívánt okmányokat alá nem írta. 
Hasztalan tiltakozott a leány az erőszak ellen; fogva maradt. 


^) Az íratok N. Múzeum Forgách-lev. 


312 AC8ÁDY IGNÁCZ. 

mfg az anya kívánságát nem teljsitette. Mária végre engedni volt 
kénytelen. Aláirta a reversalisokat, hogy visszanyerje szabadsá- 
gát Alighogy ez megtörtént, elsietett Murányból. De nem haza 
Tasnádra, hanem Nagy-Mihályra ment gróf Homonnay János 
országbíróhoz, hol 1641. okt. 10-én fulmináns tiltakozást állított 
ki anyja erőszakos eljárása ellen s a tőle kicsikart reversalisokat 
semmiseknek és érvényteleneknek nyilvánítva, óvást emel az ellen 
is, hogy örökjoga bármiben megrövidíttessék akár végrendeleti, 
akár pedig más úton. ^) 


1) Orsz. Lev. A tíltakozás így hangzik : 

Nos Comes Joannes Drugeth de Homonna, Judez Curiae Regiae^ 
Perpetuus de Ung eiusdemque ac Zemplinieusis Comitatuum Sapremus 
Comes, necnon Sacratissimi Priticipis, ac Domini Domini Ferdi- 
nandi Tertíí, deí gratia electi romanorum Imperatoris semper Augunti, 
ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae etc. Regis, ArchidacÍB Aastríae, 
Ducis Burgundiáé etc. Consiliarius Camerarius, damus pro memorifl, 
quod generosa ac magnifica Domina Maria, Filia spectabilis ac magni- 
íici quondam Domini Georgii Zediy de Rimazeech, ex generosa ac mag- 
nifica domina Maria Drugeth de Homonna, consorte sua progenita, coram 
nobis personaliter constituta, per modum solennis protestationis, contra* 
dictionisi revocationis et inhibitionis nobis significaro et detegere curavit 
in hunc modum. Quomodo superioribusnonita diu praeteritis tcmporibus, 
praelibata Domina Maria Drugeth de praetacta Homonna, genitriz utpotc 
sua, ad sinistram et malevolam nonnuUorum informationem et delatio- 
nem iuiquam^ eandem dominam Protestantem, nullis suie culpis et deoie- 
ritis ita ezigeutibus, in arcé Murán nuncupata, sub stricta et pláne dara 
custodia ac detentíone violenter et potentiose retiuuisset, eandemqae 
ezinde non aliter, quam datis et extractis prius ab eadem domina prote- 
stante coacte et invite, certis literis reversalibus sive obligatoriis, aub cer- 
tis módis et conditionum cautelis emauatis, dimisisset et eliberasset ; 
quis quidem literas reversales, licet praelibata domina protestáns, io 
praenotata sui detentíone^ eidem dominae genitrici suae, contra nutum 
spontaneamque et liberam suam voluntatero, imo coacte ez vi pláne adacta, 
dedisset et porrexisset, seque certis conditionibus, in iiedem litteris deno- 
tatis obligasset et obstrinzisset, buiusmodique literas reversales, sive obli- 
gatorias, dicta domina genitriz sua ab eadem domina protestaute, prae- 
vio modo eztorsisset, tamen quia eadem reversales sive obligatio praeno- 
tata juribus dictae dominae protestantis modernis et futuris, damnosa et 
praejudiciosa esset, ob hoc eadem domina protestáns sattageos juribus suis 
mature et commode prospicere eisdem litteris reversalibus, qualitercan- 
que et sub quibuscunque conditionibus emanatis, iii omnibus suis punctis 
clausulis et articulia ac iu onini sui parte contradizisset, redamasset, 
easdemquc revocasset, cassusset, annihilasset, et veluti iuribus snis dam- 


A 3ZÉCHYEK MURÁN YBAN. 3 1^3 

Ez aviszály is kiegyenlittetett csakhamar s Mária már néhány 
hó múha ismét látogatást tett Marányban. Anyja mindinkább 
közeledni érezte halálát s nem akart egyik gyermeke átkával 
sírba szállani. Előbb is gyakran gyöngélkedett 1633. mart. 14-én 
Murányból Eleiül besztercebányai bírótól és orvostól a gutaütés 
elleni vizet (Schlagwasser) kér egy német levélben. ^) Baja akkor 
még nem igen volt komoly, mert az orvosságot inkább jó 
emberei, mint maga számára kérte. 1640. óta azonban levelei 
már telvék panaszszal. Ez évjul. 19-én írja: »Az hitvány nyavala 
igen igen elhatalmasodt volt rajtunk, még sem épülhettünk föl 
derekasan belőle. « Aug. 2-án említi, hogy » lábaink igenmegdagad- 
tanak, mely miatt fájdalmat is szenvedünk.^ De már néhány nap 
múlva jobban volt s Lipcsére rándult át. Nov. 22-én Pozsonyból 
dr. Raguitól két tallér ára Mithridatát hozatott, »a ki jóféle 
ToIna, nem valami régi. Az ő kelme (az orvos) maga pecsétével, 
spanyol viaszszal pecsételje s ugy adja — izente Murányból a 


Dosas BQCcessivis semper temporíbus  viribuB  carituras  pronuuciassct ; 
quioimo eandem  domÍDam genitricem  suam, ac alios quosvis, ab usu 
earandem litteraram, modo praevio  extractarum prohibuísset ct omnino 
iubibaisset. Insuper quod si dicta domína Maria Dnigeth  de Homonnat 
genitríz Dt praemittítnr sua, secandum liberam, si quam haberet^ aut habi- 
tura esset, per legítimos Regni Hungáriáé Reges, tam super arcis prae- 
notate Marán, quam aliís quibusvía, ambitus istius Regni Hungáriáé bonis, 
ct rebna suíb mobilibus, cuiuscunque materiéi ezistentibus dementer sibí 
clargitam dispositionem, aut extra hoc,  qualitercunque  super huiusce- 
modi bonis, et rebus mobilibus ducta rancore et odio aliquali erga domi- 
nam domínam protestantem et vei praecipue ex eo, quod si  baec  celeb- 
rata  protestatio eidem innotesceret et ad notitiam perveniret^  contra 
uianifestum iuj dictae dominae protestantis aliquam iam defacto celebras- 
<«ec, aut Buccessu temporum celebratura esset testamentariam dispositio- 
nem, vei  aliquam quibuscunque personis fassiouem,  huíusmodi  quoque 
tam testamentaríe diapositioni quam  fasaioni,  tam iam  factis  quam in 
IH)stenim qnocunque modo et sub quibuscunque  conditionem  fírmis sibi 
nocitttris fíendÍB,  tanquam aibi nocivia et damnoaia  contradixiaaet, recla- 
maeaet,  eaademque  in  omnibus auia  punctia revocasset  et invalidaa- 
^t, prout contradixtt, revoc^vit, annifailavit, iubilavit^ viribuaque cari- 
turaa  pronunciavit  publice  et manifeste  coram nobia. Harum  noatra- 
nim vigore%t testimonio  litterarum jmediante.  Dátum in  poasessioue 
Mihály die decíma menaia Octobria  Anno domini milleaimo aexcentesimo 
qaadragesimo primo Comes Joannea Druget de Homonua.  m. p. (L. S.) 
*) Beazterczebányai levéltár F. 43 — 16.  Azt írja  benne:  Denn 
wir braocben dasaelbe nicht alléin vor unaere Notturft, aondern auch für 
aodere gute Freind, denn ea von nothen thut. 


314 ACSÁDY IGNÁCZ. 

Posonyban levő Péchynek — kezébe ^Kdnek, Kd pedig jó gond- 
viselés alatt hozza meg.« Aztán egész Éva lánya lakodalmáig, 1641. 
februárig ismét tűrhető állapotban volt, de az űt fáradalmai Lipcsé- 
ből — hol a menyegzőt tartották — Murányba kissé megvisel- 
ték. A következő évben ^/ állapota egyre rosszabbra fordult, sőt 
septemberben két vejét és leányait magához rendelte. Komolyan 
foglalkozott végrendelete elkészítésével s a királytól jószágaira 
nézve szabad rendelkezési jogot kért. Ez ügyben külön bizottság 
alkudozott vele PáliFy Pál gróf, a magyar kamara elnöke alatt. A 
bizottság előterjesztésére ő felsége 1643. april 26-án állí